JÊÈ Canadese bevrijders op de Holterberg herdacht "isKi Spit, Spierpijn Tentoonstelling Twente Troef AGENDA BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN No. 18. Jaargang 11. ZATERDAG 9 MEI 1959 Verschynt elke zaterdag. iOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Im msmm i- Het is een aangrijpende plechtigheid geworden, de herdenking van de Canade zen, die in de tweede wereldoorlog sneu velden, woensdag, op onze nationale feestdag, op de Canadese begraafplaats op de Holterberg. Ontroerend en plechtig was het mo ment, toen onder de tonen van gewijde muziek de kransen gelegd werden aan de voet van het gedenkteken. Ontroering maakte zich ook van de aanwezigen mees ter toen de ruim 700 kinderen zich over de graven der gevallenen bogen en op ieder graf een boeket bloemen legden van onze bollenvelden. En wat heeft ieder niet gevoeld toen onder doodse stilte de aalmoezenier Gip- mans van het Nederlandse leger zijn toe spraak tot de kinderen hield en de grijze Canadese legerpredikant brigadier J. W. Forth, zijn lang gebed uitsprak. Al heeft ieder zijn woorden niet verstaan, hun taal was duidelijk, die sprak tot ieders hart. Hun stenamen werden voortgedra gen door de wind over de prachtige en zo keurig onderhouden dodenakker en verklonken naar een wijd verschiet. Precies om elf uur betraden de Cana dese ambassadeur, Mr. Charles P. Hebert, vergezeld van de militaire attaché van Canada, Colonel H. M. Cathcart in gezel schap van de Commissaris der Koningin in ons gewest, Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren en van onze burge meester, Mr. W. H. Enklaar, de begraaf plaats, waar hun dames en een groot aan tal burgerlijke en militaire autoriteiten, genodigden en bezoekers zich reeds had den opgesteld. Het Nederlandse leger was vertegen woordigd door de gewestelijke comman dant generaal-majoor F. O. B. Musch te Apeldoorn voor de landmacht; kolonel A. N. W. von Freitag Dx-abbe voor de zee macht en kolonel G. W. de Zwaan voor de luchtmacht. De plechtigheid ving aan met het spelen van het Canadese volkslied ,0 Canada' door de Kon. Militaire Kapel onder lei ding van majoor-directeur R. van Ype- ren. HERDENKING EN GEBED Daarna her-dacht majoor Gipmans, aal moezenier-, de gevallen strijdei's en dank te hij Canada voor het belangrijke aan deel, dat het heeft gehad in de bevrijding van ons land. In een toespraak tot de kin deren wees hij er op, dat het een eer voor hen is, dat zij de graven der gevallen jonge mannen mogen ondei'houden en met bloemen mogen sieren en spoorde hij hen aan ze in hun gelbeden te herden ken. Terwijl de kapel als tussenspel kerke lijke muziek ten gehore bracht, sprak bri gadier J. W. Forth, Prot. legerpredikant bij het Canadese leger, een gebed uit voor de zielerust der gesneuvelden. Toen volgde het ontroerend moment van de kranslegging. Met een plechtig ceremonieel en onder de tonen van toe passelijke muziek werden vervolgens door de Canadese ambassadeur, de Com missaris der Koningin, namens de Com mandant van de 4e Canadese Infanterie brigade Groep door Luit. Colonel R. F. MacKay en door de burgemeester prach tige kransen gelegd aan de voet van het en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met monument. De grijze bi'igadier C. S. Vale, de borst gesierd met een groot aantal ere tekens, legde een krans als vertegenwoor diger van de Imperial War Graves Com mission. Een groep van 125 Engelsen, die de 40ste pilgx-image maakten naar Nij megen, schonken een krans namens de British Legion en William J. Orchard, één van de bevrijdei's van Deventer, die momenteel met zijn Deventer vrouw een bezoek brengt aan ons land, legde een krans namens, de Canadian Legion in Burlington, waar hij kweker is. Door me vrouw Valk werd een krans gelegd na mens de Canu Keena, een oudstrijders vereniging in Calgary, een stad in Cana da.. Ook namens de Holtense oud-strijders en de BS werd nog een krans aan de voet van het kruis gelegd. BLOEMEN GELEGD Zevenhonderd kinderen bogen zich toen over de graven om hun tuiltje bloemen te leggen, terwijl het hoomsignaal de ,Last Post' over de verstilde dodenakker klonk en de vlaggen halfstok gestreken werden. Dit was het sein om een minuut stilte in acht te nemen om alle doden te her denken, die in de tweede wereldoorlog vielen. Met het Reveille', dat daarna klonk, gingen de vlaggen weer aan de mast om- De foto toont het moment, vóór de kranslegging. Op de voorgrond van links naar recht de Commissaeis der Koningin, Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schue ren, de Canadese Ambassadeur, Mr. Char- les P. Hebert, de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar en de Canadese Militaire At taché Colonel H. M. Cathcart. hoog ten teken, dat het einde der herden king naderde. Met het spelen van de volksliederen ,God save the Queen' en het Wilhelmus' werd deze plechtigheid, die een diepe in druk op de aanwezigen maakte, besloten. RECEPTIE Na afloop bood het gemeentebestuur de Canadese ambassadeur, zijn gevolg en de genodigden een receptie aan in hotel ,De Holterberg'. LUNCH AANGEBODEN 's Millags zat de burgemeester en de se cretaris van de afdeling Holten van het NOGC, de heer J. Kroon, aan de lunch aan, die de 125 Engelse pelgrims in hotel ,Hoog Holten' werd aangeboden en waar bij zij door Mr. Enklaar werden toege sproken. Feestavond Holtense Bestuurdersbond De Holtense Bestuurdersbond gaf za terdagavond voor de bij het NVV aange sloten leden in zaal ,Amicitia' een zeer druk bezochte feestavond, waaraan me dewerking wei'd verleend door ,De No tenkrakers' van de arbeiders-muziekver eniging Concordia' te Hengelo. Het wa ren vooral ook de beide conferenciers Mans (de heer H. Harmsen) en Graads (de heer H. Hendriks), die een belangrijk aandeel hadden in het slagen van deze avond. Met hun vlotte conference in de Twent se (Saksische) spraak hadden zij telkens tussen de muziek en schetsjes door de lachers op hun hand. De zaal daverde telkens van de lach om hun boertige leut. Het gezelschap stelde zich voor als een boerenkapel en bracht tal van goede en pittige muzieknummers ten gehore. Zijn optreden werd afgewisseld met het op- tx-eden van Mans en Graads, enkele één- acters en schetsjes. Na de pauze verscheen het gezelschap als Tiroler kapel in de kleurige kledij van de Alpenbewoners. Als zodanig zorgde het na afloop ook voor dansmuziek. Bizcnder aardig was de uit voering van het nummer ,Het pierement', dat aan een ec htpierement deed dénken. De kapel onder leiding van de heer Boerknegt en de conferenciers en mede spelers oogstten telkens een spontaan ap plaus. In de pauze werd koffie gesexweerd en na afloop van het programma nog ge ruime tijd gezellig gedanst. De avond werd geopend door de voor zitter van de bestuurdersbond, de heer W. Beijers, die o.m. wees op 't dx'ieledig ad vies, dat de SER heeft uitgebracht en de verwachting uitsprak, dat de komende maanden wel eens niet zo gemakkelijk zouden kunnen zijn voor de arbeiders beweging. Hij spoorde de leden aan ach ter hun vakbondsbesturen te staan en de gx'ootst mogelijke solidariteit te ^trach ten. Aan het slot van de avond bedankte hij het Hengelose gezelschap voor hun ge zellig en keurig optreden en wenste allen een wel thuis. De Renault-dealer te Rijssen, de Fa. L. Bakker, houdt volgende week te Hellen- doorn een autoshow met de bekende Re nault produkten: Fregat, Dauphine, Trans- fluïde en de 4 CV, daarnaast ook de nieuwste modellen bestelwagens. Op de wegen is de Renault een zeer be kende verschijning geworden. De be weegreden hiervoor is wel, dat de wagen voldoet aan de eisen, die men stelt. Voor al de Dauphine is in zeer korte tijd popu lair geworden. Op de RAI ging relatief de grootste be langstelling uit naar de Dauphine. De show vindt plaats in hotel ,De Kroon' te Hellendoorn, volgende week maandag, dinsdag en woensdag. De voorbereidingen voor de tweede ten toonstelling Twente Troef' hebben een dusdanig geslaagd verloop, dat de ver wachtingen reeds thans die van vorig jaar overtreffen. De belangstelling van de zijde van de exposanten is bizonder groot en het staat al vrijwel vast, dat alle expositieruimte zal worden ingenomen. Een belangrijk deel van de tentoonstel ling zal dit jaar gewijd zijn aan de kurk, waarop het Twentse bedrijfsleven drijft, namelijk de textielindustrie. Onder het motto: Twente Toont Textiel' zal als on derdeel van de algehele expositie een ty- pisch-Twentse manifestatie plaats vinden, waarvoor x~eeds inschrijvingen zijn ont vangen van de grootste, meest vooraan staande textielbedx'ij ven, zowel uit En schede als uit Almelo. Voor de organisatoren schept dit de verplichting om ook in de avonduren programma's te bieden, die aan de hoog ste eisen zullen voldoen. Met het oog hier op zijn op dit moment uitgebreide bespre kingen gaande met de wereld vaxi de Ne derlandse kleinkunst. Met het oog op de komst van grote or kesten worden op het ogenblik uitgebrei de voorzieningen getroffen in de amuse mentshal. Jaarvergadering EHBO Onder voorzitterschap van de heer A. Jalink, hield de afdeling Holten van de EHBO woensdagavond in hotel Holter- man haar jaarvergadering. In deze vergadering reikte dokter C. H. Rietdijk aan 5 geslaagde exirsisten het di ploma uit. Na een kort welkomstwoord van - de voorzitter, bracht de secretaris-penning- meester, de heer H. Rozendom de jaar verslagen uit, waarin hij o.m. liet uitko men dat, het verenigingsjaar heel hoop vol was begonnen, maar dat de animo later erg terugliep, omdat de leden door het overlijden van de heer Tabois uit Al melo, zonder instructeur moesten oefenen, hetgeen niet bevorderlijk bleek voor de opkomst op de wekelijkse oefenavonden. De collecte, die in het verslagjaar werd gehouden op de braderie heeft ruim f 100 opgebracht. De afdeling telt 50 leden, waarvan er 32 zijn gediplomeerd. Uit zijn financieel verslag bleek, dat de inkomsten f 635. en de uitgaven f 758 bedroegen, zodat het nieuwe jaar met een batig saldo kon wor den begonnen. Door het lid van de kascommissie, de heer H. Tulier, werd gerapporteerd, dat de boekhouding keurig in orde was be vonden. In zijn plaats werd naast de heer G. H. Ebrecht in de nieuwe kascommissie benoemd mevx\ H. Broekmaat-Schlamilch. Bij de bestuursverkiezing werden de af tredende bestuursleden mevr. B. Beijers- Holterman en de heer P. L. Rügenbrink met bijna algemene stemmen herkozen. Besloten werd, dat mej. H. W. de Vrie- ze vanaf heden als penningmeesteresse zal optreden. Bij de rondvraag kwam de wens naar voren zo spoedig mogelijk een instruc teur te zoeken en meer aan wedstx'ijden deel te nemen. Hierna reikte dokter Rietdijk, met een kort speech je, waarbij hij vooral wees op het nut van de eerste hulp aan de volgen de dames het diploma uit: mevr. J. Dik- kers-Eggink, mevr. A. L. Dikkers-Pak- kert, mevr. H. G. Broekmaat-Schlamilch, mej. M. Lammers en mej. D. Verveda. Met de wens, dat ieder lid een nieuw lid zal aanbrengen sloot de voorzitter daarna de vergadering. MOOIE OPBRENGST EMMABLOEM-COLLECTE De onlangs gehouden Emmabloem-col- lecte ten bate van het t.b.c.-fonds van de Vereniging „Het Groene Kruis" heeft het mooie bedrag van f 1323,opge bracht. RAADSVERGADERING De gemeenteraad komt donderdag 14 mei a.s. des avonds 7.30 uur ten gemeen tehuize bijeen voor behandeling van de volgende agenda: 1 Ingekomen stukken. 2 Mededelingen. 3 Voorstel tot verkoop van grond aan de Kerkhofsweg aan de heer H. Klein Velderman, alhier. 4 Voorstel tot verkoop van grond in de Gaarden aan de fa. A. Koopman en zn., alhier. 5 Voorstel tot verkoop van grond in de Gaarden aan het Bureau voor Land- huisbouw te Amsterdam. 6 Voorstel tot verkoop van grond aan de heer J. J. M. Pakkert. 7 Voorstel tot verkoop in principe van een bouwterrein in de Gaarden aan de Coöperatieve Boerenleenbank, al hier. 8 Voorstel tot voorlopige goedkeuring van het plan tot onteigening van gronden aan de Raalterweg. 9 Voorstel tot wijziging van de begro tingen 1958 en 1959. 10 Voorstel tot bevordering van de heer H. Slot, meteropnemer-incasseerder bij het GEB, tot meteropnemer-incas seerder le klas. 11 Voorstel tot wijziging van de destruc- tie-verordening. 12 Voorstel tot vaststelling van een ver ordening op de heffing en invorde ring van reinigingsrechten. 13 Rondvraag. UITSTAPJE DIJKERHOEKSE PLATTELANDSVROUWEN Woensdag maakten leden van de afde ling Dijker-hoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen met enkele andere dames en heren 't jaarlijkse uitstapje. De tocht ging eerst via Deventer en de Velu- we naar de Loosdrechtse plassen, waar eerst een kopje koffie gebruikt werd. Vandaar ging men naar Aalsmeer om het Mimicorso te bekijken. Na een bezoek aan Noordwijk aan Zee, waar een wande ling langs het strand gemaakt werd, volg de een bezoek aan de Keukenhof, waar de prachtige tulpen in verschillende kleuren en de vele prachtige voorjaarsbloemen iedex-s bewondering opwekten. Na de Keukenhof volgde een bezoek aan onze nationale luchthaven Schiphol. Op de terugtocht werd even gezellig ge pauzeerd bij de ,Barneveldse Kip', waar na men in een goede stemming huiswaarts keerde en om half tien weer in Dijker- hoek arriveerde. Zaterdag 9 mei Lompeninzamelingsactie in de buurtschappen Beuseberg, Neer dorp, Look, Borkeld, Heihuizen, Hol- terbroek, Waterhoek en de Holterberg. Maandag 11 mei Lompeninzamelingsactie in Dijkerhoek Dinsdag 12 mei: Uitstapje afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen naar Utrecht. Dinsdag 12 mei 8 uur vergadering Her vormde Vrouwenvereniging Dijkerhoek in Bethanië. Woensdag 13 mei 8 uur Ledenvergadering der OLM afd. Holten. Filmvertoning door de heer J. Kroon, in hotel Vos man. Woensdag 13 mei 7.30 uur: Verzilvering vakantiebonnen bouw- en nevenbedrij- ven (Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag) P. E. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25 Donderdag 14 mei 8 uur vergadering Chr. Plattelandsvrouwen in Gebouw „Re- hoboth". Spreekster Mej. Lugtigheid te Ede. Donderdag 14 mei vergadering Hervorm- de Vrouwenvereniging om 8 uur in Irene. Donderdag 14 mei Drogisterij en fotohan- del van Leeuwen gesloten, (zie adv.). Maandag 18 t.m. 23 mei vakantie Drogis terij „De Vijzel" (zie adv.). Maandag 18 mei t.m. 22 mei Kapper Drent gesloten (zie adv.). Pinkstermaandag 2 uur Grote demonstra tie Bergruiters-ponyclub in „Kalfster- mansweide". Dinsdag 19, woensdag 20 mei vakantie herenkapperszaak Fa. J. F. van Geen huizen en Zn., Dorpsstraat 60. (Zie adv.). HOLTEN Ondertrouwd: H. W. C. van Leeuwen, 30 j., wonende te Holten en J. Beldman, 27 j., wonende te Holten. Gehuwd: E. Vukkink, 26 j., en H. F. Tempelman, 29 j., beiden wonende te Hol ten. BEVOLKING Ingekomen: H. Bosveld, van Wester voort naar Neerdorp 78. Vertrokken: J. U. Schift en gezin, van Look 40 naar Borne. Ned. Herv. Kerk. 8.30 uur Ds. Israël, sluiting winterwerk en 10.30 uur Ds. Israël. In beide diensten collecte voor ontheemden. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Col lecte voor ontheemden. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Ploeger van Goor. In beide diensten is de derde col lecte bestemd voor Kas art. 13 (Emeri tus predikanten, predikantsweduwen en -wezen). Ten overvloede worden de leden van alle verenigingen dus ook die der Herv. Vrouwengroepen verzocht als vereni ging aanwezig te willen zijn in de dienst van 8.30 uur (sluiting winterwerk). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Trouwring, lederen dames handschoen, rijwieltas met inhoud, bruine dames-handschoenen, rood kinderporte- monnaietje, blokschaaf, vulpen, blauw kindervest, sierbeugel VW, portemonnaie met inhoud. Aan komen vliegen: een postduif. Verloren: Witte sjaal met rode stippen, vulpen zwart met rood, gouden broche, zilveren speld met geslepen glaasjes, Inlichtingen dagelijks op het Groepsbu- reau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, telefoon 352. ALWEER RAAK Onze oud-plaatsgenoot de heer Herman Koopman te Dalfsen, zag zijn oplossing van de „Flipje Appelmoesprijsvraag" (N.V. De Betuwe, Tiel) bekroond met 'n Philips televisie-ontvanger. LEZING OVER ZIEKENVERPLEGING THUIS Dinsdagavond hield Zr. Groeneveld op de bijeenkomst van de Herv. Vrouwen groepen te Dijkerhoek een lezing over ziekenverzorging thuis. Zij demonstreerde op een bed, dat voor dit doel aanwezig was, hoe men een zieke het prettigst kan wassen. Eén der leden •het prettigst kan wessen. Eén der leden was patiënt. Reeds op een vorige vergade ring had Zr. Groeneveld een lezing ge houden over het verzorgen van een zieke. Aan het eind van deze .leerzame avon den dankte de presidente, mevr. Israël, Zr. Groeneveld hartelijk voor de bereid willigheid en de wijze waarop zij deze avonden verzorgde. kl_ „J/>C Voor hesere Baby-huidje

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1