HOLTENS NIEUWSBLAD IVOROL: rein - Adem fris VOOR DE BOER No. 17. Jaargang 11. ZATERDAG MEI 1959 HOLTEN 1 KSCV 1 1—2 Voor de rust demonstreerden de KSCV- ers een beter teamverband. Het was een interessante wedstrijd, waarbij beurte lings de doelen in gevaar kwamen. Kee per Kalfsterman moest zich al snel la ten vervangen door A. Vincent, die di rect verschillende malen moest ingrijpen. Naar een kwartier spelen wist de mid- voor der gasten de gehele Holtense defen sie te passeren. 01. Even later benutte de geheel vrijstaande linksbuiten een goe de kans en met een hard schot werd de stand 02. De Holtense aanvallen waren evenmin van gevaar ontbloot en links buiten G. Paalman kreeg twee goede sco ringskansen die echter naast werden ge schoten. Toch lukte het rechtsbuiten T. ten Velde even voor rust de stand te ver kleinen 12. Na de rust was Holten over het alge meen meer in de aanval. Gevaarlijke mo menten leverden dit veldoverwicht slechts zelden op. De blauw-witten speel den veel sneller door beter combineren. De Holtenaren vertraagden het tempo door te veel pingelen. Vooral de halfli- nie deed dit sterk. Er zat te weinig ver band in de ploeg. De blauwwitte aanval kreeg niet veel kans in de tweede helft. Eenmaal had keeper Vincent geluk toen de lat een schot keerde. In de tweede helft werd er verder niet meer gescoord en zo won KSCV deze eerste promotiewedstrijd. Wil Holten nog promoveren naar de eer ste klasse dan moeten in de uitwedstrijd beide puntjes behaald worden. DES a HOLTEN a 2—3 In een slechte wedstrijd moesten de Nij- verdalse jongens een 20 voorsprong in de tweede helft prijs geven. Voor de rust nam DES door het windvoordeel een 2-0 voorsprong. Na de rust zorgde midvoor M, Klein Velderman er voor dat de Hol tenaren hun kans op het kampioenschap behielden. HOLTEN 1 HERACLES (veteranen) 2—1 Op Koninginnedag speelde een gewij zigd Holten een oefenwedstrijd tegen de oude garde van Heracles, waarin beken de spelers van weleer speelden. Dekkers, Schippers, Bakhuis en Ent- jens zorgden er voor dat de Holtenaren de zege niet cadeau kregen. Hoewel de meeste Almelose spelers in tempo tekort schoten toonden ze veel meer combinatie begrip dan de roodzwarten. Een lange so lorun van G. Paalman eindigde in een bekeken passje naar rechtsbinnen J. ten Velde, die toen de stand op 1—0 bracht. Even later scoorde rechtsbuiten H. ten Velde het tweede Holtense doelpunt. Na de rust daalde het tempo enigszins. De rechtsbuiten der gasten profiteerde toen van een fout in de Holtense defen sie. Met deze stand kwam ook het einde van deze oefenwedstrijd. (21). Tweede promotiewedstrijd tegen KSCV Voor de tweede promotiewedstrijd te gen KSCV rijden extra bussen naar Vas- se. De wedstrijd wordt 10 mei gespeeld. Voetballiefhebbers die de roodzwarten willen vergezellen moeten voor a.s. don derdag 7 mei kaarten kopen bij W. Ool- bekkink, Kerkstraat. De prijs van deze kaartjes bedraagt f 1.50. Programma A.s. zaterdag Rijssen Vooruit A Holten A, 4.00 uur. A.s. zondag Holten 1 Hector 1, 2.30 uur. B.broek 3 Holten 3, 12.00 uur. Zondag 10 mei KSCV 1 Holten 1, 2.30 uur. BIETENUITDUNDEMON STRATIE Het dunnen en op één zetten van bie ten brenigt altijd vrij veel werk met zich. Daarom is het belangrijk, dat de juiste methode van werken wordt gevolgd en het juiste werktuig wordt gebruikt. Om U dit te tonen, zal op woensdag 6 mei a.s., 's morgens om 9 uur, op het be drijf van D. J. Bronsvoort (Voorsboer) te Rijssenseweg 10, een demonstratie wor den gegeven. Het perceel bieten ligt vlak bij de boerderij. Gedemonstreerd zal worden het op kleine polletjes zetten, eventueel op één, met het juiste type lange hak, waarvan er enkele aanwezig zullen zijn. Om het wat aantrekkelijk te maken, zal er een wedstrijd aan verbonden wor den. Er zijn enkele prijzen toeschikbaar voor de winnaars. Voor deelname aan de wedstrijd, die ge heel gratis is, kunt U zich vanaf heden op geven bij ondergetekende en tijdens de demonstratie. Deze methode van werken geeft een belangrijke arbeidsbesparing. Verzuim daarom niet deze demonstratie bij te wo nen. De assistent RLVD: W. RIETBERG. Holten vierde opgewekt Koninginnefeest Begunstigd door het Oranjezonnetje, dat zich zo nu en dan eens vertoonde en de temperatuur wat behaaglijker maakte, heeft Holten donderdag opge wekt Koninginnedag gevierd. De mees te winkels waren gesloten en van tal van huizen wapperde de nationale drie kleur, hetgeen aan het straatbeeld een feestelijk karakter gaf. De beide Oranjeverenigingen orga1,- niseerden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van onze Koningin enkele wedstrijden in de Gaarden en in het Sportdal. Veel kon dit niet zijn, omdat het houden van vermakelijkheden in de open lucht in dit jaargetijde nu een maal veel risico meebrengt. Aan het houden van een mooie optocht valt) derhalve niet gemakkelijk te denken. Aubade De feestelijkheden begonnen 's mor gens met een aubade van de voltallige schooljeugd der beide dorpsscholen voor het bordes van het gemeentehuis. De grote schare kinderen zong de bur gemeester toe onder leiding van het hoofd der bijz. school de heer J. Kroon, die dit jaar de leiding had. Uit honder den kinderkelen klonken op Gez. 136- de verzen 1 en 2- "Lof zjj de heer", „De vlaggen uit", „De blanke top der duinen" en tenslotte twee coupletten van het aloude „Wilhelmus". ZITTING WOONRUIMTE-COMMISSIE. De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de maan delijkse zitting dier commissie niet zal plaats hebben op dinsdag 5 mei a.s., maar op dinsdag 12 mei d.a.v. te 7.30 uur n.m. Holten, 1 mei 1959. De voorzitter voornoemd, J. KROON. ONTEIGENING IN HET BELANG VAN DE VOLKSHUISVESTING Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 1 mei 1959 gedurende dertig dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt een uitgewerkt plan, voorlopig goedgekeurd bij het raadsbesluit van 29 april 1959, nr. 1011 met bijlagen, tot ont eigening van een perceel, een perceelsge deelte, zakelijke rechten, gelegen in het complex grond begrensd door de Raalterweg, de Jeurlingsweg en de Oude Diepenveense- weg. Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn van neder- legging hun bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur opgeven. HOLTEN, 29 aprü 1959 Het hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR De jeugd trok toen met het personeel naar „Amicitia" en „Irene" om de mor gen verder prettig door te brengen. De kinderen van de dorpsschool kre gen in „Amicitia" een voorstelling van Smit's poppentheater aangeboden van wege de Holtense Oranjevereniging en leen viertal films over leeuwenjacht^ diepzeeduikers, pygmeeën 'enz., terwijl de jeugdtoneelgroep van "C. O. C." de kinderen van de school met de bijbel amuseerde met de opvoering van heit toneelstuk „Gerrit Jan z'n voetbal" dat zeer in de smaak viel bij de jeugd. Er werden tussen de bedrijven door Vaderlandse liederen gezongen en na tuurlijk ook ons volkslied. In beide zalen kregenn de kinnderen een tractatie. Wielerwedstrijden. Op een parcours van 460 meter in de Gaarden' hebben een 19-tal jongens ver woed gestreden om de titel Kampioen van Holten' en de geldprijzen, die door e besturen van de beide Oranjeverenigin gen beschikbaar waren gesteld. In de senioren-groep (15 en 16 jaar) bleek Maats de sterkste. Withaar gaf hem tot op de helft van de wedstrijd (totaal 20 ronden) prima partij, doch hij zakte la ter af en werd zelfs nog gelapt'. J. Paalman moest al in de tweede ron de de strijd staken wegen .machinepech' en Jan Rietman en Gerrit Beldman kwa men resp. in de 9e en 12e ronde adem te kort om de race tot een goed einde te kun nen brengen. Ook bij de junioren (12-14 jaar) ging het warm toe en het waren tenslotte G. Paalman, A. Leetink, H. Sluiter, D. Wil- lems, Geril. Beldman en Alle Klein Vel derman, die de finale bereikten. Paalman toonde zich hierin de sterkste en legde beslag op de titel. De beide kampioenen ontvingen een fraaie plaquette.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1