Uit het plaatselijk parlement ALGEMENE OPROEP j AGENDA Koninklijke onderscheiding oud» wethouder en raadslid M. Teeselink No. 17. Jaargang 11. ZATERDAG 2 MEI 1959 Verschijnt elke zaterdag. WENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens 'Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Oud-wethouders Teeselink in het goud. Grote bouw-activiteit in de Gaarden. Harde wegen in de Beuseberg. De woensdagmorgen gehouden verga dering van de gemeenteraad kreeg een verrassend en feestelijk slot, toen de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de mededeling deed, dat het H.M. de Ko ningin behaagd had het lid van de raad en oud-wethouder, de heer M. Teese link, te onderscheiden met de gouden medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De mededeling van de toekenning dezer eervolle onderscheiding vormde voor alle aanwezigen, maar in het bij zonder voor de heer Teeselink zelf, wel een zeer grote verrassing, want er was niets van uitgelekt en zelfs de bouquet- ten tulpen op de raadstafel wekten niet het vermoeden, dat er zo iets op til was. De naaste familieleden van de heer Teeselink, mevr. Enklaar-van Andel en tal van leden van het gemeenteperso- neel woonden het slot van de vergade ring, die toen een officieus karakter kreeg, bij. De raad was de behandeling van de agenda begonnen met de. ingekomen stukken. Daarbij werd een verzoek van H. Kers en anderen, om verharding van de Sangeldijk, in handen gesteld van b. en w. en de wegencommissie om prae-advies. Een opmerking van de heer Westerik (c.h.), in de vorige vergadering gedaan, was voor de burgemeester aanleiding om terug te komen op het besluit tot verkoop van een gedeelte van de Ko- zakkenweg aan de G.O.S. Het college van b. en w. had destijds een prijs voorgesteld van 1.per m2 en voor de heer Nijmeijer van 0.25 per m2. De meerderheid van de raad maakte er toen, wegens een belangrijke waar devermeerdering van het te vergroten perceel 2.50 van. De heer Westerik meende, dat deze transactie in strijd was met de waar-^ digheid van de raad en vroeg deze zaak' in een volgende vergadering nader te bezien. De burgemeester stelde zich persoonlijk achter het standpunt van de heer Westerik en verzocht de raad op zijn besluit terug te komen. De heer Jansen (p.v.d.a.) herinnerde er aan dat de G.O.S. om de aankoop van deze grond verzocht heeft; zijn partijgenoot, de heer Soer, noemde het prijsverschil volkomen gerechtvaardigd en de heer Landeweerd (a.r.) merkte op, dat waardevermindering van gron den door de gemeente altijd vergoed moet worden. Hij zag niet in, waarom zij van een waardevermeerdering niet zou mogen profiteren. De heer Teeselink (c.h.) vond bij na der inzien dit prijsverschil te groot, en ook de heer Sprokkereef (alg. belang) had bezwaren tegen deze transactie. De heer Rietberg (c,h.) vond, zoals hij reeds eerder verklaard had, 2.50 per m2 geen redelijke prijs. Het beroep van de raadsvoorzitter op de leden om de waardigheid van het college te handhaven door de prijs als nog op ƒ1.te bepalen, vond geen algemene bijval. Hij achtte de neuzen dan ook reeds geteld, doch de heer Sprokkereef verzocht stemming. De uitslag was, dat de stemmen met 5 tegen 5 staakten (de heer Westerik was zelf in deze vergadering niet aan wezig). Voor vermindering van de prijs tot 1.waren de heren Teeselink, Rietberg, Sprokkereef en de beide wet houders; tegen waren de heren Jansen, Soer, Klein Velderman, Brands en Lan deweerd. Grondverkopen. Aan de heer H. Klein Velderman die als lid van de raad daarvoor de Koninklijke goedkeuring moet ontvan gen werd een strook grond langs de Kei'khofsweg verkocht met het oog op uitbreiding van zijn constructiebedrijf, voor de som van 5031.35. Hierin is een belangrijk bedrag aan schadeloos stelling begrepen wegens verlegging van de weg. De burgemeester wees er bij dit voor. stel op, dat de heer Klein Velderman de eerste is geweest, die is overgegaan tot ontsluiting van het industrieterrein. De heer Teeselink (c.h.) sprak er zijn voldoening over uit, dat deze verkoop mogelijk is, omdat er voldoende grond aanwezig is. Van de Fa. A. Koopman en Zn. te Holten en het Bureau voor Landhuis- bouw te Amsterdam zijn verzoeken binnengekomen om bouwterrein te ko pen in het complex „De Gaarden", ten einde daar in de vrije sector resp. 2 en 12 woningen te bouwen. B. en w. zijn erg blij met deze aanvragein, omdat daardoor mensen van elders aangetrok ken kunnen worden. Met angst en vreugde hebben wij ons afgevraagd of wij wel vlug genoeg zullen zijn met grondaankopen aan de Kolweg om zelf huizen te kunnen bouwen, want er zijn nog meer gegadigden voor bouwterrein in de Gaarden, verklaarde de burge meester. De heer Soer (p.v.d.a.) informeerde wat voor soort woningen er gebouwd zullen worden. Wij ontnemen de boeren cultuurgrond; het zou niet verantwoord zijn, dat er zoals elders voorkomt woningen gebouwd worden, die te hoog in huur zijn en daardoor leeg blijven staan. De heer Soer zei, overigens ook zeer ingenomen te zijn met deze bouw activiteiten. De heer Sprokkereef (alg. bel.) ver klaarde bijzonder blij te zijn met dit particuliere initiatief. De raadsvoorzitter antwoordde, dat het hier voornamelijk huurkoop-geval len betreft van riante woningen, die niet abnormaal duur zijn. Waterleiding. De raad ging met de voorstellen ac- coord, evenals met een verzoek om aan sluiting aan de waterleiding van per celen aan de Vianenweg en van het bungalowkamp „De Haspel". De eige naar van dit kampeercentrum, de heer Oostendorp, neemt de obligatielening ad 11.900.voor zijn rekening, ter wijl de afnemers een garantieverkla ring getekend hebben, aldus de burge meester. De heren Jansen (p.v.d.a.) en Teese link (c.h.) vroegen aandacht voor de aansluiting van enkele percelen aan de Markeloseweg, welke nu gepasseerd zullen worden. Aan de heer J. J. M. Pakkert werd een klein hoekje grond verkocht op de hoek van de Boschkampstraat en de Pastoriestraat, waardoor het uiterlijk van deze omgeving wat opgeknapt zal worden. De heer Soer (p.v.d.a.) had het stukje liever verhuurd, maar de voorzitter was van oordeel, dat hier een bron van er gernis wordt weggenomen. De prijs be draagt 51. Boerenleenbank. De raad ging verder in principe ac- coord met de vex'koop van een bouw terrein in de Gaarden tegenover de plaats waar het wijkgebouw van het Groene Kruis zal verrijzen, aan de Coöp. Boerenleenbank. Deze wil daar een bankgebouw stichten. Omvang en plaats zullen nog nader bepaald wor den, maar in het uitbreidingsplan moet de bestemming van de grond gewijzigd worden en daarom is een principe-be sluit noodzakelijk, aldus de burgemees ter. Wegenverharding. Bij voorstellen tot wijziging van de begrotingen voor 1958 en 1959 kwam een brief van de Cultuurtechnische dienst aan de orde, waarin een reële kans geboden wordt om geld te krijgen Iisst Tan zenuwen! Mfnkardt'i Zaa nwtmblat t«n U «5 ®rs>cfe*#<a. Vakantie voor ontheemde kinderen Het Overijssels Comité „Het ontheemde kind" heeft hei voor nemen ook dit jaar weer Oost- Duitse vluchtelingenkinderen uit West-Duitse kampen uit te nodi gen hun zomervakantie door te brengen in pleeggezinnen in Overijssel. Dit zal geschieden in de perio de van 23 juni t.m. 24 juli. Er heeft zich in onze plaats een klein comité gevormd, dat zich met de plaatsing van deze kinde ren in onze gemeente wil belas ten. Het bestaat uit de lieren Ds. J. H. Israël, Ds. R. A. Hoogkamp en W. ten Berge en de dames me vrouw J. Jansen-van de Brink en mejuffrouw E. H. Vincent. Zij, die één of meer kinderen willen opnemen worden verzocht dit vóór 12 mei a.s. aan een van de comité-leden op te geven. De heer W. ten Berge treedt als contact-persoon op van het Ovex- ijssels Comité. Vorig jaar hebben enkele kin deren hier een zeer prettige va kantie doorgebracht. Het comité hoopt, dat het er dit jaar wat meer kunnen zijn. Deze kinderen hebben het hard nodig met volle teugen van een onbezorgde va kantie te kunnen genieten. H Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen j|j HH om deel te nemen 1 aan de gang naar het Monument J der gevallen Strijders J Hl aan de Molenbelterweg op maandag 4 mei. Verzamelen om 19.30 m ÜH uur bij de Herv. Kerk De burgers worden verzocht zich onderweg |j §jH bij de stoet aan te sluiten. H UI Na afloop der herdenking om pl.m. 20.15 uur vindt een |jj B interkerkelijke dienst plaats in de Herv. Kerk. j|j U! Predicator: Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. predikant. jH B Liturg: Ds. J. H. Israël, Herv. predikant. B Niemand verzuime aan deze herdenking deel te nemen. ÜS De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-strijders en de B.S. voor verharding van een weg. De We- verswe'g in Espelo staat reeds lang op de nominatie, maar de C.T.D. wil zich beraden over het tracé van deze weg om na te gaan of deze wel past in een event, ruilverkavelingsplan en of niet meer boerderijen aan deze weg kunnen worden aangesloten* Dit zal te veel tijd in beslag nemen om nog in dit jaar tot uitvoering te kunnen overgaan, waardoor de toegezegde subsidie zou komen te vervallen, zo deelde de bux-- gemeester mede. B. en w. en de wegen commissie hebben in goed overleg be sloten de raad voor te stellen eerst de Braamweg, Gagelweg en Langstraat te verharden, welke een praktische ver binding vormen tussen de Larenseweg en de Markeloseweg. De heer Jansen (p.v.d.a.) kon zich met deze gang van zaken wel verenigen, maar wilde gaarne vexrxemen, wie nu het initiatief moet nemen, dat ook de Weversweg aan de beurt komt. De burgemeester antwoordde, dat men met de plannen voor deze weg ge woon verder gaat en wethouder Vene klaas Slots wees erop, dat het met de aansluitende Pasmansweg nog niet he lemaal rond is, maar de C.T.D. heeft bepaald niet gezegd, dat de weg niet verhard zal worden. Het voorstel werd z.h.st. aangenomen. Bij het volgende punt werd de heer H. Slot bevorderd tot meteropnemer- incasseerder le klas met terugwerken de kracht vanaf 1 januari 1959. Nadat de destructieverordening en de verordening op de reinigingsrechten op nieuw waren vastgesteld kwamen bij de rondvraag verschillende problemen aan de orde. De heer Landeweerd (a.r.) vroeg in lichtingen over het wetsontwerp be treffende de financiële verhouding tus sen rijk en gemeenten. De voorzitter antwoordde, dat de nieuwe wet iets voordeliger is voor Holten, maar het is nog maar een ontwerp. Een belangrijke teruggang van de rijksuitkering is te verwachten als de gerepatrieerden de gemeente verlaten. Daarom acht spr. het verblijdend, dat er zoveel belang stelling is voor woningbouw in Holten; hierin kan een compensatie liggen voor het eventueel verlies. De heer Landeweerd wilde ook weten hoe het staat met de bouw van het nieuwe postkantoor. Binnenkort zal er weer vex-gadering zijn en dan zal be halve de benoeming van een drietal arbeiders ook het postkantoor aan de orde komen, deelde de raadsvoorzitter mede. De heer Soer (p.v.d.a.) meende, dat deze al aan het werk hadden kunnen zijn. Hij wees ook op de noodzaak het huisvuil wekelijks op te halen langs de Vianenweg. De benoeming van de ax'beiders ver eist veel onderzoek vanwege het groot aantal sollicitanten. Voor het ophalen van het huisvuil moet de politiever ordening worden gewijzigd, verklaarde de burgemeester. De heer Jansen (p.v.d.a.) verzocht een betere verlichting van de Larenseweg. Dit zal in de lichtcommissie bekeken worden. De heer Soer (p.v.d.a.) wees op de noodzaak van uitbreiding van het in dustrieterrein. Het uitbreidingsplan ligt klaar om aangeboden te worden, antwoox-dde de raadsvoorzitter. Hij en de heer Sprokkereef (alg. bel.) waren het niet eens over de tarieven inzake de rioolbelasting en de vaststel ling van het afvoer-equivalent van de zuivelfabriek. De voorzitter noemde de reinigende werking van het water van deze fa briek een sprookje. Bij de scheikundige beslissing dient men zich neer te leg- PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Zondag 3 mei 8.30 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink. In beide diensten collecte voor Ere schuld en Dankbaarheid. Maandag 4 mei 20.15 uur Inter kerkelijke dienst in de Herv. Kerk. Predicator: Ds. Hoogkamp; Liturg: Ds. Israël. Collecte Ereschuld en Dankbaarheid. Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) 10 uur Ds Addink. Dijkerhoek. Zondag 3 mei 10 uur Ds Zaterdag 2 mei, 8 uur: Feestavond van de Holtecse Bestuxxrdersbond in Ami- citia. Coxxference en optreden boeren- kapel van „Concordia" te Hengelo. Maandag 4 mei Stille Tocht naar het mo nument der gevallen strijders. Verza melen 19.30 uur bij de Ned. Herv. Kerk; 20.15 uur inter-kerkelijke dienst in de Ned. Herv. Kerk (zie adv.). Dinsdag 5 mei 11 uur plechtige herden king op de Canadese begraafplaats van de gevallenen in de 2e wereldoorlog. Belangstellenden moeten om 10.30 uur aanwezig zijn. Woensdag 6 mei 8 uur. Jaarvergadering van de afdeling Holten ANB in café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Zaterdag 9 mei Lompeninzamelingsactie in de buurtschappen Beuseberg, Neer dorp, Look, Borkeld, Heihuizen, Hol- terbroek, Waterhoek en de Holterberg. Maanda 11 mei Lompeninzamelingsactie in Dijkerhoek Dinsdag 12 mei: Uitstapje afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen naar Utrecht. Woensdag 13 mei 8 uur Ledenvergadering der OLM afd. Holten. Weer filmverto ning door de heer J. Kroon bij M. Kalf- sterman. Dinsdag 19, woensdag 20 mei vakantie herenkapperszaak Fa. J. F. van Geen huizen en Zn., Dorpsstraat 60. Israël. Collecte Ereschuld en Dankbaarheid. Maandag 4 mei: Zie Holten. Hemelvaartsdag: Zie Holten. Geref. Kerk 10 uur en 3 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte voor de geeseljjke verzorging zee varenden ter koopvaardij. Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) 10 uur ds. Hoogkamp. In Gouden medaille in de Orde van Oranje-Nassau. de woensdagmorgen gehouden raadsvergadering heeft de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, zoals elders al werd vermeld, mededeling gedaan van de koninklijke onderscheiding, welke het raadslid en oud-wethouder, de heer M. Teeselink, ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin, is ten deel gevallen. Na een hartelijke toespraak, welke aanvankelijk grote verrassing wekte, heeft de burgemeester de' heer Teese link, in het bijzijn van zijn naaste fa milieleden, de gouden ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau, op de borst gespeld en hem la ter namens de gemeente de gouden draagmedaille aangeboden. De burgemeester wees op het grote voori-echt, dat ons volk bezit in onze regerende Vorstin en het gebruik om ter gelegenheid van haar verjaardag vaderlanders uit alle groeperingen van de maatschappij, die zich op uitnemen- ,de wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor ons land, te eren. Het is voor mij een grote vreugde, aldus Mr. Enklaar, dat ook één Uwer zal worden begiftigd met een onder scheiding, n.l. oud-wethouder M. Tee selink. Zich in het bijzonder tot de heer Teeselink richtend, herinnerde hij aan, dat deze 12 jaar lid van de raad gen. Deze zaak zal een volgende keer besproken worden, zo verklaarde hij. De heer Brands (p.v.d.a.) vroeg spoe dige overdracht van de bouwgrond aan het Groene Kruis, met het oog "op de registratierechten, hetgeen werd toe gezegd. Het was na deze vraag, dat de burge. meester de Koninklijke onderscheiding van de heer Teeselink bekend maakte. geweest is en zich steeds op een bijzon dere manier heeft onderscheiden door zijn principiële houding en beginsel vastheid. Hij was als raadslid en wet houder een prettige collega, die recht door zee ging. Deze onderscheiding is in het bijzonder te danken aan de ver schillende functies, welke hij in het maatschappelijk bestel van onze ge meente heeft vervuld, o.a. als ouderling der Ned. Herv. Kerk, voorzitter van de bijzondere school, secretaris van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" enz. U heeft bij uw werk dikwijls aan veel kx-itiek bloot gestaan, aldus de burge meester, en het is daarom, dat ik mij in hoge mate verheug over deze onder scheiding, die eer doet aan uw per soon en aan uw werk. Hij speldde de heer Teeseling vexwol- gens de gouden medaille op de borst en bood hem later met een toepasselijk woord de gouden draagmedaille aan als een huldeblijk van 't gemeentebestuur. In zijn dankwoord zeide de heer Tee selink verschrikt, maar vooral verrast te zijn door deze onderscheiding, waar voor hij H.M. de Koningin en haar ad viseurs ten zeerste dank bracht. Hij was zeer getroffen door de eer, welke hem hiermede wordt bewezen. Ik heb zoveel tekortkomingen, dat ik vaak heb gedacht: Mocht ik het nog eens overdoen. Door bijzondere om standigheden zit ik thans nog in uw raad. Tijdens deze plechtigheid, die o.m. bijgewoond werd door de echtgenote van de burgemeester, mevr. Enklaar- van Andel, verschillende diensthoofden en het secretarie-personeel, werd de ere-wijn rondgediend, nadat men eerst de heer Teeselink en zijn familie met zijn hoge onderscheiding had gelukge wenst. De muziekvereniging „H.M.V." heeft het gedecoreerde raadslid op Konin ginnedag een serenade gebracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1