HOLTENS NIEUWSBLAD SPORT ZATERDAG 25 APRIL 1959 No. 16, Jaargang 11. GROTE DEELNAME OVERIJSSELRIT Er blijkt een zeer grote belangstelling te bestaan van de zijde der rijders voor de Overijselrit 1959, welke zaterdag a.s. in onze contreien verreden wordt. Het aantal aanmeldingen bedraagt nu reeds 85 en nog steeds komen er inschrij vingen binnen. Deze aanmeldingen kun nen verdeeld worden in 14 nieuwelingen, 29 senioren en 42 junioren. Er is ook ingeschreven door club- en merkenteams, waarbij de uitslagen van 3 rijders bepalend zullen zijn. De organisatoren hebben besloten de deelname ook open te stellen voor brom fietsen. In verband met het grote aan tal aanmeldingen heeft men moeten be sluiten de start met een kwartier te ver vroegen. De bromfietsers zullen het eerst van start gaan bij hotel Muller aan de Deventerweg te Holten om 8.15 uur. Onder de inschrijvers is een groot aan tal bekende rijders. Bij de senioren nemen o.a. deel Jan van Dobben te Zwammer- dam, onze plaatsgenoot Dick Muller, Ton Bakker uit Wassenaar, W. van Ommeren uit Arnby (L.), G. Aaltink uit Enschede, Klaas Posthumus uit Marum (Gr.), A. H. Vrolijk Bovenkerk (ZH), Aris Plevier uit Oterleek en de gebroeders Cortie uit Am sterdam. Bij de junioren zullen van start gaan C. van Dis uit Duivendrecht, M. Vuyst uit Weesp, J. A. Brands te Dordrecht, J. H. Wertz uit Grathem (L.) de Deven- tenaar F. W. H. van Putten, Henk Stam uit Holten en Chris Theunissen uit Maas tricht. Met bromfietsen zullen o.a. aan de start verschijnen de merkenrijders L. Ga- della te Zeist, A. J. Geisenbrecht en L. Hoppezak te Rotterdam. Er zijn enkele zeer actuele punten in deze rit opgenomen o.a. een zeer moeras sig terrein op de Borkeld op de grens van Rijsen en Holten en de enorme grint- kuilen op de Holterberg. Maar ook el ders zulen de deelnemers moeilijke pro blemen te wachten staan. Veel hangt van de weersomstandigheden af, welke zich voor en tijdens de rit zullen voordoen, omdat in het parcours tal van moeilk begaanbare binnenwegen zijn opgenomen. Er moet 2 x 107,3 km. gereden worden. De Overijsselse motorclubs, welke de talrijke tijd. en routecontroles zulen ver zorgen zijn reeds druk in de weer om de zaak goed voor te bereiden. Tijdens de rit zal in 'hotel Muller te Holten een rust van een uur worden ge houden. FEESTAVOND NW-LEDEN De Holtense Bestuurdersbond (NW) org'aniseert voor haar leden aangesloten bij de versohilende plaatselijke afdelingen der bedrijfsbonden op zaterdag, 2 mei a.s. in Amicitia een feestavond. Op deze avond zullen voor de bezoe kers optreden de Tirolerkapel samenge steld uit leden van de Hengelose muziek vereniging „Concordia" en de conferan- ciers Mans en Graads. Het programma wordt met een dansje besloten. De uitnodigingen zijn inmiddels ver zonden. VOETBAL. HOLTEN 1 WERD KAMPIOEN! Na een gelijk spel (11) tegen Hector 2 behaalde Holten 1 het kampioenschap van de tweede klasse F. Op het Hector- veld te Goor zagen de vele toeschou wers Holten in de eerste helft een veld- meerderheid omzetten in een 10 voor sprong. Rechtsbuiten H. J. ten Velde kreeg de bal te hard naar zich toege speeld. Inplaats van ,out' te gaan, kets te de bal het veld weer in en werd zij bij de voorzet die volgde door de rechts back van de groen-witten met de hand weggeslagen. Strafschop! G. Paalman benutte deze kans om een voorsprong te nemen. In de tweede helft probeerde Hector wel de bakens te verzetten, doch een machteloze Goorse voorhoede kreeg niet veel kans bij de rood-zwarte de fensie. Gaandeweg werd Holten weer sterker, doch de gasten maakten van de goede scoringskansen geen gebruik. De tegengoal werd gemaakt door de Hector- rechtsbuiten. De eindstand werd zo 1-1. Na afloop feliciteerde de Hector-voor- zitter H. Dikkers de Holtenaren met hun kampioenschap en wenste hun veel suc ces in de promotie-wedstrijden. De voor zitter van Holten, de heer H. W. ten Velde, bedankte namens de voetbalver eniging Holten. De opstelling van Holten was: Doel: J. Kalfsterman. Achter: T. Deijk en A. Meerman. Midden: A. Traanman, G. Traanman, J. Traanman. Voor: H. ten Velde, H. J. J. ten Velde, H. ten Velde, H. Jansen, G. Paalman. De volgende spelers hebben ook in wedstrijden voor Holten gespeeld: H. v. d. Bosch, M. Klein Velderman, J. Ulf- inan, T. Stegink, A. Vincent en G. Schoo ien. Promotiewedstrijden. Holten 1 16 10 3 3 23 33-18 KSCV 1 16 13 1 2 27 53-20 Zondag a.s. speelt Holten haar eerste promotiewedstrijd tegen KSCV 1 uit Vasse. De eerste ontmoeting vindt plaats op het Holten-terrein. Over twee weken vindt de return-ontmoeting plaats op het KSCV-terrein. Uit deze wedstrijden moeten minimaal drie punten worden behaald om naar de eerste klasse te pro moveren. De KSCV-ers hebben, zoals uit bovenstaande eindstand blijkt, een uitstekende competitie achter de rug. Het elftal beschikt over een produktieve voorhoede en een sterke verdediging. Bovendien kunnen de blauw-witten re kenen op een grote aanhang, die zich zeker ook in Holten zal laten horen. De Holtenaren spelen hun beste wedstrij den op vreemd terrein. Dit komt mis schien ook wel omdat er tijdens de wed strijd zoveel kritiek op hun spel wordt geleverd. De beste stuurlui staan aan wolVanzelfsprekend hebben de rood-zwartenl aanmoediging nodig om lot een goed resultaat te komen. Verzoek aan het publiek. Het bestuur van de HVC .Holten' ver zoekt ons aan de toeschouwers bij de wedstrijden bekend te maken, dat le. ieder achter de omrastering moet plaats nemen; 2e. voor de opgroeiende jeugd een na dere regeling zal worden bekend gemaakt; 3e achter de beide goals, die absoluut vrij moeten blijven, zich geen be zoekers mogen ophouden en der halve ook geen staanplaatsen mo gen worden ingenomen; 4e. voor het gebruiken van de zitplaat sen een kleine vergoeding zal wor den gevraagd; 5e. bij de komende wedstrijd een klein aantal zitplaatsen moet worden be stemd voor het bestuur van de be zoekende vereniging KSCV en en kele invalide bezoekers; 6e. gaarne gerekend wordt op aller medewerking om de wedstrijden ordelijk te doen verlopen. Holten b-Excelsior d 1—2. Ook in deze wedstrijd moesten de Hol tense junioren een kleine nederlaag in casseren. Voor de rust hadden de Rijs- sense jongens een 20 voorsprong ge nomen. De wind deed veel afbreuk aan het spel. Direct na de rust liepen de Hol- tenaren in, doch hun veldmeerderheid gedurende de tweede helft leverde geen verdere doelpunten op. Hoewel Excel sior nog enkele wedstrijden moet spe len, geloven we niet, dat ze zich zullen laten verrassen. In dat geval zal Hol ten b met een eervolle tweede plaats genoegen moeten nemen. Holten a speelde niet. De Holtenaren delen de tweede plaats met De Zweef a. Excelsior a is lijstaanvoerder met één punt meer dan de Holtenaren. Programma: Zaterdag a.s.: DES a-Holten a 4.15 uur. Zondag a.s.: Holten 1-KSCV 1 2.30 uur. WORDT HET ZWEMBAD IN DE SCHIPBEEK OPGEHEVEN? Naar ons bekend is bestaan er plannen om het bad in de Schipbeek op te heffen. Van de badhokjes zijn, voornamelijk door baldadigheid, de meeste deuren verdwe nen, de zaak ziet er wat haveloos uit en de taluds enz. moeten hersteld worden. Er bestaat des zomers voldoende be'ang- stelling voor deze zwemgelegenheid in de Schipbeek maar de 3 overgebleven be stuursleden zien geen kans om het bad voldoende te exploiteren, terwijl zij tot nu toe geen jongere krachten hebben kun nen vinden, om het werk, dat zij voor meer dan 25 jaar geleden begonnen zijn, van hen over te nemen. Zij zijn nu voornemens het bad op te heffen, maar willen dat niet doen voordat zij de Holtense ingezetenen en de bewo ners bij de Wippert, in de gelegenheid hebben gesteld de concessie te behouden en het bad te exploiteren tot er in onze gemeente een natuurbad zal zijn gesticht. Daarom hebben zij de voormalige le den en belangstellenden uitgenodigd voor een bespreking op maandagavond a.s. des avonds 8 uur in hotel Holterman. Ook zij die geen briefjes ontvingen worden gaarne tegemoet gezien. Zij zijn overtuigd dat er wat gedaan moet worden ten be hoeve van de zwemsport en het vroegtij dig leren zwemmen door kinderen b.v. in schoolverband, maar roepen daarvoor de medewerking in van andere ingeze tenen. VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN De presidente van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen verzoekt ons te berichten, dat de eerstkomende vergadering van de afde ling zal worden gehouden op woensdag 29 april a.s. en niet op dinsdag zoals abu sievelijk in de convocatie is vermeld. v

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1