Gunstig jaar voor „De Vrijheid" Wijkgebouw Groene Kruis zal nu spoedig verrijzen PÜËDiKBEMTES H&msa-Geieï BÏS AGENDA BURGERLIJKE STAND ZATERDAG 25 APRIL 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Foto M. C Meijbco Donderdag 30 april hoopt onze gelief de vorstin haar vijftigste verjaardag te De Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" heelt in het jaar 1958 bij zonder gunstige resultaten geboekt, zo bleek in de in het afgelopen weekend in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering. De melkaanvoer steeg vergeleken met 1957 met 5 en bedroeg 13.880.543 kg. Het gemiddelde vetgehalte ging met 3 honderste procent omhoog en bedroeg 3.58 en er kan nog een nabetaling plaats vinden van f 256.504.92 of van f 1.85 per geleverde 100 kg. melk. Deze gunstige uitkomsten waren voor de voorzitter, de heer J. H. Sprokkereef, aanleiding om in zijn openingswoord in deze vergadering de verwachting uit te spreken, dat de leden wel tevreden zul len zijn met de behaalde resultaten. Hij wees er daarbij op, dat de positie van de zuivel-sector in ons agrarisch bestel thans heel wat beter lijkt dan een jaar geleden, hoewel niettemin nog lang niet de richtprijs voor de melk gehaald kan worden. Hij heette in deze vergadering in het bizonder welkom de ere-voorzitter, de heer J. Wcgstapel, die op 22 decem ber 1958 afscheid nam van de fabriek, na veertig jaar het bestuurslidmaatschap en laatstelijk het voorzitterschap te heb ben vervuld. Na dit welkomstwoord van de voor zitter bracht de directeur, de heer C. Broersma, het jaarverslag uit en deed deze enige mededelingen omtrent de huidige gang van zaken. De kwaliteit, van de producten is zeer goed geweest, zo deelde de directeur mede. Bij de G.O.Z. keuringen werd voor boter een bronzen en voor de kaas een zilveren medaille behaald en bij de cen trale F.N.Z. keuring verwierf men op de kaas eveneens een zilveren medaille. De kwaliteit van de aangevoerde melk was beter dan het vorige jaar en met de vee- ziekte-bestrijding van de zijde van de fabriek werden weer goede vorderingen gemaakt. Het aantal abortus vrije be drijven steeg van 171 tot 288 aan het einde van 'het jaar en op 14 april bedroeg dit aantal 314. Ook in Ysalacta verband werden goede resultaten geboekt. De stijging van de melkaanvoer schreef de directeur o.m. toe aan de gunstige weersomstandighe den in de afgelopen zomer, waardoor de kwaliteit van het ruwvoeder en de gewon, nen hoeveelheid goed is geweest. De opbrengst per 100 kg. melk bedroeg f 18.06 of bij een vetgehalte van 3.70 f 18.66. De berekende gemiddelde op brengst bedroeg landelijk in de periode van 10-11-57 tot 8-11-58 f 18.34 per 100 kg. bij 3.70 vet, zodat de uitkomsten van de Holtense fabriek daarbij zeer gun stig afsteken. Er werd f 22.027.82 aan kwaliteitstoe slag uitgekeerd, terwijl, zoals reeds ver meld, ruim twee en een halve ton kan worden nabetaald. Door de directeur werden ook enkele productiecijfers bekend gemaakt. Deze bedroegen voor boter 216.774 kg. (v.j. 164.670). De opbrengst hiervan bedroeg f740.000.— (v.j. f724.000.—). De kaasproductie omvatte 91.486 Gou- da-kazen volvet (pl.m. 11 kg. per stuk) (v.j. 88.723 stuks), 4771 Edammer 40 (v.j. 3731 stuks a 2 kg.) en 32.233 brood kazen 40+ (v.j. 18.450 st.). Totaal werd aan de fabriek 11 millioen kg.melk verkaasd, waaruit blijkt, dat melk van andere fabrieken betrokken werd. De totale opbrengst van deze produc tie bedroeg f 2.132.509.59 (vorig jaar f2.064.591.88). Met inbegrip van de afschrijvingen be droegen de onkosten f 3.528 per 100 kg. melk. Er werd van de fabriek geen melk verpoederd. Wel had in loondienst ver- poedering van melasse-eiwit plaats. Na de goedkeuring van het jaarver slag en vaststelling van balans en verlies, en winstrekening werd het huishoudelijk reglement op enkele punten gewijzigd en werd o.m. de mogelijkheid geopend om na machtiging van de ledenvergadering eventueel tot uitbetaling van het melk- geld over te gaan op basis van het eiwit gehalte. De directeur deed vervolgens enkele mededelingen, waarbij hij constateerde, dat de melkaanvoer van januari tot op «heden al weer 2.8% of 78.196 kg. meer bedroeg dan in het verslagjaar. Hij noemde het voor de betrokkenen zeer belangrijk, dat een 20-tal leveran ciers zich heeft laten inschrijven als lid van de fabriek. Zij kunnen hierdoor ten volle delen in de opbrengsten van het bedrijf. De afzet van een belangrijk deel van de kaasproductie is gereorganiseerd, doordat een jaarcontract is afgesloten op zeer voordelige voorwaarden met een van de grootste Coöp. Verkoopver enigingen. De directeifr deelde nog mede, dat een nieuwe norton-put in bedrijf is gesteld voor de watervoorziening van het bedrijf, waarvan de resultaten zeer gunstig lij- Het bestuur van het Groene Kruis ziet zijn jarenlange streven om een wijkge bouw te stichten, dat aan alle eisen zal voldoen, thans met succes bekroond, doordat de ledenvergadering dinsdag avond in haar bijeenkomst in hotel Hol- terman machtiging heeft verleend de bouw overeenkomstig de zaterdagmiddag gehouden aanbesteding zie elders in dit blad aan de laagste inschrijvers op te dragen. De bouw zal met inbegrip van de in ventaris een bedrag vergen van naar schatting f 127.000, waarvan f 62.000 uit eigen middelen kan worden gefinan cierd. Aan renteloze voorschotten en bij dragen a fonds perdu verwacht men een bedrag van f 50.000, zodat nog een ren tedragende lening of hypotheek zal moe ten worden aangegaan van f 25.000. welke men hoopt te verkrijgen van de Coöp. Boerenleenbank alhier. Het wijkgebouw zal, zoals bekend, ver rijzen in het complex ,,De Gaarden" waar de gemeente een riant gelegen per ceel grond ter beschikking van de Kruis vereniging heeft gesteld onder archi tectuur van de heer L. C. van de Boven- kamp. Het zal behalve het functionele gedeelte voor het kruiswerk, twee zus- terwoningen en een conciërgewoning be vatten. In zijn openingswoord noemde de voor. zitter, de heer Beijers, 1958 het jaar van de voorbereiding en 1959 het jaar van de beslissing. Ook in ander opzicht was 1958 een belangrijk jaar, omdat, in sep tember dank zij de financiële medewer king van het gemeentebestuur tot de aan. stelling van een tweede wijkverpleegster kon worden overgegaan, waardoor meer aandacht kon worden geschonken aan het preventieve werk ten behoeve van de gezondheid der ingezetenen. Uit het verslag van de secretaris bleek later wel, dat daardoor ook meer aan dacht kon worden «besteed aan de prakti sche hulpverlening 'en behoeve van de te verplegen patiënten. Spreker bracht de wijkverpleegsters, de dames T. C. J. Groeneveld en J. Berg- feld dank voor hun arbeid in het belang van de zieken, alsmede aan mevr. W. Wansinik-Müller. die als plaatsvervang ster optrad. Ook bracht hij dank aan de 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g M verzorgt§j BELASTINGZAKEN jj M Zitting in Hotel Holterman g elke maandagmiddag. llllliilillilllllllllllirillllllillliillllllillllllllllllllllllllllllilllillillliilillllllllllllllillillil ken en dat een nieuwe koelmachine van grotere capaciteit in gebruik is genomen. Bij de rondvraag werd door een van de leden de melkaanvoer ter tafel ge bracht, die lange wachttijden veroor zaak. Dit probleem is bij het bestuur en directie in studie, zo werd medegedeeld, maar er is op korte termijn geen ver andering te verwachten, want men moet öf de ontvangstcapaciteit vergroten en daarvoor is geen ruimte beschikbaar öf de aanvoer anders regelen en dat ligt ook niet eenvoudig1. Aan het slot van de vergadering sprak de voorzitter een woord van erkentelijk heid jegens de directie en het personeel voor de in 1958 bereikte gunstige re sultaten. familie G. J. Meijer, die als magazijn bewaarster goede diensten verleende. De secretaris, de heer G. Brands, con stateerde in zijn jaarverslag, dat de col lecte ten bate van het wijkgebouw door 220 personen in 110 wijkjes op enthou siaste wijze is uitgevoerd en dat zij bijna f 28.000.heeft opgebracht. Een woord van warme dank aan de bevolking voor haar steun en aan de collectanten voor hun prachtige medewerking achtte hij zéker op zijn plaats. Het ledental is in het jaar 1958 weer gestegen en bedroeg 1361 gewone leden en 232 inwonende gezinsleden, totaal 1593 leden. Het aantal door de wijkverpleegsters in de wijk afgelegde bezoeken bedroeg voor ziekenverpleging bij 78 patiënten 2411, voor de t.b.c.bestrijding voor 23 patiënten 91, voor de rheumabestrijding bij 11 patiënten 40 en voor zuigelingen zorg inzake hulp en voorlichting 1237. Het totaal aantal afgelegde bezoeken be droeg 4491. Wat het consultatiebureau voor zuige lingen betreft, bedroeg het aantal zit tingen 53 met 1700 consulten, terwijl 141 zuigelingen werden ingeschreven. Het kleuterbureau 'hield 29 zittingen voor 88 nieuw ingeschrevenen. Zij mochten zich derhalve in een groeiende belang stelling verheugen. Het aantal uitleningen bedroeg 480. Na een korte bespreking van dit ver slag, dat onder dankzegging aan de secretaris werd aanvaard, bracht de pen ningmeester, de heer H. J. Oolbekkink, het financieel verslag uit, waaraan wij ontlenen dat de inkomsten f 13.094.51 en de uitgaven f 10.536.69 'bedroegen, zodat er een batig saldo was van f 2557.82, welk bedrag werd overgeschreven naar het bouwfonds. Dit bedroeg aan het be gin van het jaar f 25.521.76. Door de in zameling ad. f 27.651.50 en de acties van de vrouwenverenigingen, toneelclubs, particuliere giften en bijdragen van ver enigingen steeg het fonds tot een bedrag van f 59.180.53. Door stortingen van het batig saldo van 1958 en rentebijschrijving is het inmiddels gestegen tot ruim f 62.000.— Bij monde van de heer H. Soer deelde de kascommjsie die voorts uit de lieer W. Drent bestond mede, dat de boekhou ding keurig in orde bevonden was. De pennigmeester werd daarna onder dank zegging voor zijn vele arbeid gedechar geerd. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden aangewezen de heren H. Soer en D. J. Kuiper. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende bestuursleden mevr. H. Maats-Kevelam en de heren G. Brands en A. Fransen met bijna algemene stem men herkozen. Hierna werd het bestuur gemachtigd de bouw van het wijkgebouw aan de laag ste inschrijvers te gunnen en werd het gemachtigd bij de Coöp. Boerenleenbank een krediet op te nemen als nodig is voor financiering voor dit werk. Op een vraag van een der aanwezigen of er ook een dokterskamer voor even tuele specialistische hulp en een wacht kamer aanwezig is deelde de voorzitter mede, dat deze aanwezig zijn, maar dat het de vraag is of de specialisten uit de naburige steden hier zitting' zullen gaan houden. Na een korte rondvraag werd de ove rigens matig bezochte vergadering door de voorzitter gesloten. Chsrme voor Uw handers Woensdag 29 april herdenkt het echt paar M. Veltkamp en G. Veltkamp- Wansinlt, Holterbroek 50, zijn gouden huwelijksfeest. De heer Veltkamp is 78 jaar en zijn echtgenote 72 jaar. Beiden mogen zich nog in een goede gezond heid verheugen. Het zal hen op deze heugelijke dag zeker niet aan belang stelling ontbreken. Gaarne bieden wij hen bij voorbaat onze gelukwensen aan. BEVOLKINGSONDERZOEK Aan het bevolkingsonderzoek, dat ge durende de laatste dagen van de vorige week en de eerste dagen van deze week in de consistoriekamer van de Geref. kerk alhier gehouden werd, hebben 2928 personen deelgenomen, terwijl van 683 personen is komen vast te staan, dat zij regelmatig onder bedrijfs- of andere controle staan. Door de heersende griep hebben pl.m. 129 personen niet aan de oproep gevolg kunnen geven. Indien zij zich op de se cretarie of bij de administrateur van het onderzoek, de heer C. G. Bal, melden, ontvangen zij binnenkort een oproep om alsnog onderzocht te worden. Men dient zich dan echter spoedig op te geven. Tijdens het. onderzoek heeft iemand een verkeerde pet meegenomen. Men kan dit hoofddeksel omruilen bij de heer H. Veneklaas, Dijkerhoek 100. De kleur van de beide hoofddeksels is precies de zelfde. Voorts is een zilveren horlogeketting achtergebleven met klein sleuteltje. Dë- ze kan op de gemeentesecretarie worden afgehaald. Vrijdag 24, zaterdag 25 en woensdag 29 april, 8 uur Film „Fanfare" in het Parkgebouw te Rijssen (zie adv.). Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. Zaterdag 25 april, v.m. 8.15 uur: Over- ijsselrit 1959. Start en finish hotel Muller, Deventerweg. Dinsdag 28 aprilLaatste dag inlevering inschrijfformulieren districtsvarkens- fokdag te Goor bij W. Rensen, L 47. Dinsdag 28 april, 8 u., school Espelo: Le zing vanwege de fa. N.V. Spanjaard te Borne, over textiel, voor de Espelose plattelandsvrouwen. Belangstellenden welkom. Dinsdag 28 april, eindatum opgave reis- buurtver. schoolkring Dijkerhoek. Dinsdag 28 april 8 uur vergadering Her vormde Vrouwenvereniging Dijkerhoek in „Beihanië". Spreekster zr. Groene veld over het onderwerp „Ziekenbehan- deling". Woensdag 29 april, 8 uur: Schotse avond van de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Donderdag 30 april, 13.30 uur: Oranje feesten, wielerwedstrijden in de Gaar den, ringsteken op de fiets, voetbalwed strijd in het sportdal. Taptoe HMV, zie programma. Donderdag 30 april (Koninginedag), 8 uur: Uitvoering van O.H.C. in Irene met opvoering van het toneelspel „Het gouden kalf". Donderdag 30 april 7.15 uur (precies). Feestavond Chr. Oranjevereniging in „Irene" (zie adv.) O.C.H. speeld „Het Gouden kalf". Donderdag, 30 april 7.15 u. Toneeluitvoe ring in Amicitia van de Holtense Oran jevereniging „Ons Genoegen" te Die- penheim voert op het blijspel „Wel te rusten" (zie adv.). Donderdag, 30 april (Koniginnedag) zijn de winkels gesloten. Zie, ook voor de kappers, de advertentie. Zaterdag 2 mei, 8 uur: Feestavond van de Holtense Bestuurdersbond in Ami citia. Conference en optreden boeren- kapel van „Concordia" te Hengelo. Dinsdag 12 mei: Uitstapje afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen •naar Utrecht. Ned. Herv. Kerk, Holten. 8.30 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël. In bei de diensten collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collec te voor ,Bethanië'. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Kuiper van Zwolle. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het bouwfonds. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: ballpoint en lap stof. Verloren: portemonnaie met inhoud. Komen aanlopen: jonge hond, zwart bruin met witte poten. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Holten, tel. 352. Ondertrouwd: A. Dijkink, 27 jr., Hol ten en G. Blokzijl, 25 jr., Avereest. E. Vukkink, 26 jr., Holten en H. F. Tempel man, 29 jr., Holten. Gehuwd: A. J .Paalman, 25 jr. en J- van Dijk, 27 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: J. Meerman van Zand- voort naar Beuseberg 157. E. H. An dersen en gezin van Ede naar Look 40. H. Stukker en gezin van Lochem n. Kolweg 5. G. Rozendom van Rijssen naar Rietmolenstraat 6. J. van Dijk van Maartensdijk naar Pastoriestraat 23. EEN JAAR VRIJGESTELD Aan de dienstplichtige der lichting 1959 H. G. Reilink, Dijkerhoek 90 is een jaar vrijsteling van de dienstplicht verleend, wegens persoonlijke onmisbaarheid. WIELERWEDSTRIJDEN Op een parcours van 460 meter in de Gaarden zullen donderdagmiddag om I.30 uur (precies) jongens van 12-14 jaar en van 15 en 16 jaar op hun stalen ros sen een sportief gevecht leveren om de titel kampioen van Holten' en om de wisselbekers en enkele andere prijzen, die door de besturen van de beide Oran jeverenigingen beschikbaar zijn gesteld. De deelname staat open voor jongens, die in de gemeente Holten woonachtig zijn. Opgave kan plaats hebben bij de hoofden van scholen en woensdagavond van 6—8 uur bij Klein Velderman. In dustriestraat. De jongens van 12-14 jaar moeten 15 rondjes rijden en die van 15 en 16 jaar zullen 20 keer het parcours moeten af leggen. Het inleggeld bedraagt resp. 25 en 50 ct. Teneinde te voorkomen, dat de deelnemers profijt zouden trekken uit technische voorzieningen, mag alleen woorden gestart op gewone rijwielen zon der versnellingsapparatuur en zonder race-stuur. Tegen het gebruik van een eigengemaakt gebogen stuur bestaat geen bezwaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1