■M 10 Jaar Chr. Besturenbond Uitreiking diploma's aan de Lagere Landbouwschool Vrouw op spoorbaan gevonden faarfeest Jeugdclubs Dijkerhoek TANDPASTA ©©ede nachtrust Abonnementsgeld AGENDA REDIKBEURTEN No. 14. Jaargang 11. ZATERDAG 11 APRIL 1959 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 Donderdagmiddag werden in een van de lokalen van de school aan 19 leerlin gen van de Lagere Landbouwschool on der grote belangstelling, in het bijzonder van de zijde der ouders, de einddiploma's uitgereikt. Het gemeentebestuur was vertegen woordigd door wethouder B. J. Vene klaas Slots en de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, de commissie voor landbouwonderwijs van de O.L.M. door de heer H. Kottelenberg te Markelo en de plaatselijke O.L.M.-aMeiing door haar voorzitter en secretaris, de heren A. J. Pekkeriet en G. J. Klein Hegeman. Ook het plaatselijk schoolbestuur was aanwezig onder voorzitterschap van Mr. W. H. Enklaar. Behalve het hoofd, de heer A. J. Snij ders, waren bij deze eindles ook tegen woordig de overige leerkrachten, de he ren J. A. Molleman, alg. landbouwonder wijs, D. J. Bulsink, handvaardigheids- onderwijs, H. J. Dokter, landbouwwerk- tuigkunde en G. Brinkhuis, veeteelt. Als een bijzondere geste kan worden vermeld, dat door de aanwezige ouders bij monde van de heer H. J. Stegeman, een bedrag van f 75.werd aangeboden, ten einde daarvan alsnog een aanschaf fing te doen ten behoeve van de nieuwe leslokalen, welke onlangs in gebruik wer den genomen. Op de dag van de herope ning van de verbouw de school is het de ouders niet mogelijk geweest in deze van him medeleven te doen blijken, daarom hadden zij alsnog een actie ingezet om ook een steentje bij te dragen in de prach tige vernieuwing, welke de school heeft ondergaan. In Ihet begin van deze eindles werden door de beer Snijders aan de candidaten de gebruikelijke vragen gesteld omtrent de leerstof van de laatste twee jaren. Na dat dit was geschied werd gepauzeerd en koffie en een rokertje aangeboden. Na de pauze reikte de voorzitter van bet schoolbestuur, Mr. W. H. Enklaar, met een toepasselijk woord de diploma's uit. Hij feliciteerde de geslaagden en ook hun ouders met het behalen van het eind diploma van deze school, dat echter niet het einde van de studie van de jongelui moet zijn. Zij dienen zich verder te ont wikkelen, want de landbouwwetenschap staat niet stil. Al is bij hen de elementaire kennis aanwezig, het patroon waarnaar gewerkt wordt wijzigt zich steeds en zij dienen met deze veranderingen zoveel mogelijk mee te gaan. De heer Kottelenberg sprak eveneens een woord van gelukwens en reikte aan de leerling, die 'het hoogst aantal punten op zijn cijferlijst behaalde, G. J. Beldman, als beloning daarvoor een boek uit. De heer A. J. Pekkeriet sprak namens het plaatselijk O.L.M.bestuur tegenover de geslaagden als zijn mening uit, dat de jonge boeren niet alleen op de boer derij moeten blijven, maar zich ook in het openbare leven moeten begeven en met name krachtige leden moeten worden van de landbouworganisaties. Geen pa pieren leden, maar mannen van de daad. Namens de geslaagden heeft G. J. Beldman de leerkrachten, waarvan zij ge durende vier jaar les hebben ontvangen met een woord van hartelijke dank een boekenbon aangeboden. Ten slotte was 't woord aan het hoofd, de heer Snijders, voor nog een laatste wijze les. Ook hij complimenteerde ouders en leerlingen en bond de laatsten op het hart om verder te studeren b.v. aan de Middelbare landbouwschool te Hengelo of, in dien dit door omstandig heden niet mogelijk is, door cursussen te volgen. Zij moeten in elk geval niet stil blijven staan maar verder gaan met hun vorming en ontwikkeling, teneinde als boerengeneratie een volwaardige plaats in de maatschappij te kunnen innemen. Hij prees de ouders voor de steun van hun zijde bij het onderwijs ontvangen en de goede samenwerking tussen leerkrach ten, leerlingen en schoolbestuur. Aan de volgende jongelui werd een di ploma uitgereikt. G. J. Beldman, B. J. Boode, B. J. Bouwhuis (Okkenbroek), R. Brinks (Okkenbroek), J. A. Elbersen, A. M. Haverslag (Okkenbroek), E. J. Kers, J. H. Sligman (Markelo), Joh. Tuitert, Joh. Arfman, H. J. Bolin'k, B. H. Brons voort, D. ten Dam, G. J. Jansen, B. J. Oolbekkink, H. J. Pekekriet, A. Ruiter kamp (Schoonheten), H. J. Stegeman en H. J. Wansink. Maandagavond werd in gebouw „Re- hoboth" het feit herdacht dat op 4 april 1949 de Christelijke Besturenbond (CBB) werd opgericht. De voorziter van de CBB, de heer J. Beldman opende deze druk bezochte bij eenkomst met gebed na het gezamenlijk zingen van psalm 68 vers 10 en het lezen van de 32ste psalm. Hij sprak vervolgens een woord van welkom waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot de heer J. Schoonhoven te Enschede, disrtictsbe- stuurder CNV en Bondsvoorzitter van „Unitas" die ook aanwezig was bij de op richting in 1949. TERUGBLIK De secretaris van de CBB de heer M. Scholman verkreeg hierna het woord en hij stond in een uitvoerig verslag stil bij de tien jaar die sinds de oprichting zijn verstreken. In 1949 werd gestart met 43 leden en op 1 januari 1959 bedroeg het ledental precies 100. Het aantal afde lingen steeg van 4 tot 7. PARAAT ZIJN EN BLIJVEN De heer Nieuwenhuis die in zijn her denkingsbijeenkomst een korte toespraak hield over het onderwerp „Paraat zijn en blijven" wees op de snelle ontwikkeling van de techniek. In het bedrijfsleven vol trekken zich op technisch gebied dingen die een hechte aaneensluiting van de werknemers meer dan ooit noodzakelijk maakt. Spreker stond verder stil bij vrije loon regeling, afschaffing gemeenteklassen, rechtvaardige verdeling van lusten en Donderdagavond omstreeks half tien is op de spoorbaan tussen Dijkerhoek en Holten, p.l. 75 meter vóór de onbe waakte overweg van de Sangeldijk, liet BEVOLKINGSONDERZOEK Woensdagmiddag begint het bevol kingsonderzoek in onze gemeente. Er is een begin gemaakt met het verzenden van de oproepingskaarten voor dit rönt- genologisch borstonderzoek. Men wordt dringend verzocht zich pre cies te houden aan de tijd, welke op de o'proepingskaart vermeld staat, waar door ieder vlug kan worden geholpen. Niet-ingezetenen of zij, die geen op roep hebben ontvangen en de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die gaarne onderzocht wensen te worden, kunnen zich rechtstreeks melden in het gebouw consistoriekamer der Geref. Kerk, ingang Stationsstraat. Daar wordt hun verzoek direct in be handeling genomen. De kosten bedra gen f 1,30 per persoon. Men kan terecht: Woensdag 15 april: van twee uur tot kwart voor vier. Donderdag 16 april: van half tien tot kwart voor twaalf, van half twee tot kwart voor drie. Vrijdag 17 april: van hall' tien tot kwart voor twaalf, van half twee tot kwart voor vier. van half zeven tot kwart voor acht. -i Maandag 20 april: van half tien tot kwat voor twaalf, van half twee tot kwart voor vier. Dinsdag 21 april: van half tien tot kwart voor twaalf, van half twee tot half drie. DE BÉSTE en niet duur. Tube 95-70-45 ct lijk gevonden van een onbekende vrouw van middelbare leeftijd. De wagenbestuurder van de stoptrein, welke 0111 21.21 uur in Holten aankomt, waarschuwde- de dienstdoende halte wachter, dat. er waarschijnlijk bij Dijker- hoek een ongeluk gebeurd was. Deze gaf hiervan onmiddellijk kennis aan de sta tionschef van Rijssen, die op zijn beurt terstond Deventer waarschuwde. Met de D-trein, welke om 21.27 uur uit Deven ter in de richting Holten vertrekt, kwam de onder-chef van Deventer mee om een onderziek in te stellen. Deze trein was het lijk reeds gedeeltelijk gepasseerd, zo dat zij niet langer werd opgehouden. De sneltrein, welke een half uur later uit Deventer vertrok, werd voor de plaats waar het lijk was gevonden, opgehou den en kreeg daardoor een vertraging van ruim drie kwartier. Inmiddels was de rijkspolitie en dok ter Rietdijk gewaarschuwd en had ook de dienstdoende spoorwegbeambte, wel ke inmiddels werd afgelost, zich voor een nader onderzoek naar de plaats van het ongeval begeven. Men trof tussen de beide spoorstaven, voorover liggend, een modern geklede vrouw aan, kennelijk geen .inwoonster van deze streek, die zo ernstig aan het hoofd gewond was, dat de dood onmid dellijk moet zijn ingetreden. Overigens viel geen bizonder letsel te constateren. Het lijk is met de auto van de Dijker- hoekse brandweer naar het lijkenhuisje te Holten vervoerd. De politie heeft op het lijk, noch op of in de nabijheid van de plaats waar het slachtoffer gevonden is, ook maar enige aanwijzing kunnen vinden omtrent de identiteit van de vrouw. Zij tast omtrent de toedracht van het gebeurde nog volkomen in het duis ter. Bij het ter perse gaan van dit bericht bereikte ons de mededeling, dat het hier een 41-jarige Hongaarse vrouw, woon achtig te Hengelo, betreft, die waar schijnlijk wegens emigratiemoeilijkhe den uit de sneltrein uit Twente gespron gen is. lasten en hij deed tenslotte een beroep op de werknemers om trouw te blijven aan het CNV en met het CNV paraat te blij ven en datgene te doen wat in het be lang is van ons land en volk. Na de pauze waarin getrakteerd werd op koffie met gebak werd de prachtige film „Goodbye mr. Chipps" vertoond. De geslaagde avond werd door de heer P. v. d. Meulen met dankgebed gesloten nadat nog was gezongen gezang 280 vers 1 en 5. 's Middags werd voor de kinderen van de leden de spannende film „Kalle in gevaar" vertoond. De jongelui genoten volop van deze rolprent en van de snoep waarop ze onthaald werden. AUTO TEGEN BOOM EN ZWAAR BESCHADIGD Maandagavond omstreeks half acht is onze plaatsgenoot, de heer J. Konijnen berg, met zijn personenauto geslipt en uit de bocht gevlogen. Dit gebeurde te genover de garage EHAG. Na eerst een lichtmast te hebben geraakt, botste de Volkswagen met de linkerzijkant tegen een van de zware beukenbomen op, die vóór de Coöp. Boerenleenbank in het trottoir staan. De auto werd zwaar be schadigd. K. bracht het er bizonder goed af met slechts enkele snijwonden aan handen en gelaat, die door dokter Riet dijk verbonden werden. De andere dag klaagde hij ook over pijn in zijn linker been, dat volgens de deuk in de zijwand wel geraakt zal zijn en inwendig ge kneusd. Volgens zijn verklaring heeft de bestuurder voor een tegenligger moeten remmen en is de wagen door de gladheid van de weg geslipt, waardoor hij de macht over het stuur kwijt raakte, met het hiervoren omschreven gevolg. Als een bizonderheid kan nog ver meld worden, dat de lichtmast, welke ge raakt is, daar nog maar enkele dagen stond, omdat de vorige ook door een auto werd aangereden en vernield, zo dat hij vervangen moest worden. VOOR SONNEVANCK' EN .ZONNEGLOREN' In de week van maandag 13 t.m. zater dag 18 april zal de jaarlijkse huis aan huis-collecte worden gehouden ten bate van ,Sonnevanck' en .Zonnegloren'. De collectebus zal worden gepresenteerd door de kinderen van de lagere scholen. Gezien het zegenrijke werk, dat beide instellingen voor de lijdende mensheid verrichten, bevelen wij deze collecte gaarne van harte aan. Wanneer ieder naar draagkracht geeft, zal de opbrengst zeker tot dankbaarheid stemmen. door Zenuwrust Mijnhardt's Zenuwtabletterc Vrijdag 3 april werd in Dijkerhoek het jaarfeest gehouden vin de Ohr. Jongens- en Meisjesclubs. De avond werd geopend'met het zin gen van Gez. 149: Grote God, wij lo ven U. De leiding van deze avond was in han den van de heer H. Rietberg, die in zijn openingswoord allen hartelijk welkom heette, in het bijzonder de ouders, afge vaardigden van de clubs uit de omgeving, verder het bestur van Bethanië en het 'hoofd der school, de heer J. W. Witmer. Hij zei in zijn openingswoord, dat het CONTACTAVOND IN AMICITIA. De Holtense burgerij krijgt zaterddag- avond, zoals wij reeds gemeld hebben, in Amicitia een contactavond aangeboden met de gerepatrieerden uit Indonesië, die in Holten en omgeving vertoeven. Het initiatief is uitgegaan van de heer J. W. Brouwer, die destijds, toen de Hongaar se vluchtelingen op het Twenihaarsveld verbleven, aldaar de leiding van het kamp had. Op zijn verzoek zal het Almelose to neelgezelschap „Anti-Planken-Malaria", dat geheel uit gerepatrieerden bestaat, de avond vullen met zang, dans en een aantrekkelijk toneelstuk. Het bijzondere van deze groep is, dat zij in het kader van de vrijetijdsbesteding buiten enig club- of verenigingsverband, met een welverzorgd programma „Oost en West reiken elkaar de hand", de pro vincie rondreist, me de bedoeling om con tacten te leggen en om wederzijds begrip bij te brengen tussen enerzijds de ge repatrieerden en anderzijds de specifiek Nederlandse samenleving. Zij heeft daar mede tot nu toe reeds veel succes ge oogst. Het optreden is mogelijk dank zij de fi nanciële steun van het gemeentebestuur en het C.C.K.P., dat belast is met de wel- zijnsverzorging van de gerepatrieerden. De avond is voor een ieder vrij toe gankelijk. Men kan kaarten aanvragen bij mevr. J. Jansen-van de Brink, Dorps straat 45. Zij zijn zolang de voorraad strekt ook verkrijgbaar aan de zaal. Tal van sprekers zullen op deze 'bijeen komst het woord voeren. Het mogen ech ter maar 5-minuten speechjes worden, zodat men niet bang behoeft te zijn voor ellenlange redevoeringen. Men verwacht een groot aantal bezoe kers, zodat men tijdig kaarten dient aan te vragen. GESLAAGD EN BEVORDERD Te Utrecht slaagde voor het diploma „vakbekwaamheid-schilderen" de heer Js. Schuppert. De heren H. Koetsier te Espe- lo en J. Rensink te Okkenbroek slaagden te Hengelo voor het einddiploma Rijks middelbare Landbouwschool. Aan de Rijksmiddelbare Landbouw school te Hengelo werden van de le naar de 2e klasse bevorderd de heren F. Boo de en H. Wissink te Espelo en E. Vene klaas en B. Rensen te Dijkerhoek. goed is een dergelijke avond te organise ren: de jongens en meisjes kunnen eens naar tmiitii a. feimwn eens achter de schermen van de clubs kijken. Hij schetste het belang van de jongens- en meisjesclubs en dat het werk vaak door de ouders niet genoeg gewaardeerd wordt. Het eerste toneelstukje, dat opgevoerd werd, was van de kleine meisjesclub, ge titeld: „Juffrouw Schaap". Om deze schooljuffrouw met haar ondeugende klas werd hartelijk gelachen. Ook de voordracht van D. Podt en zang van de drie kleinste meisjes was erg leuk. Daarna kwam de jongensclub aan de beurt met het stukje: „Lange Vingers". Het was een behoorlijk lang stuk, maar het werd op een buitengewoon goede wijze naar voren gebracht. De lach was dan ook niet van de lucht. Hierna werd gepauzeerd en kreeg men een kopje koffie met koek aangeboden. Na de pauze kwamen de oudere meis jes op de planken met het toneelstukje: „Een vreemde". Dit was een stuk van een uur en nogal behoorlijk zwaar voor meis jes van 1215 jaar. Het speelde zich af rond een vrouw, die gehuwd was met een weduwnaar, die al twee kinderen 'had en die de nieuwe moeder op allerlei wijze het leven moeilijk maakten. Door een auto-ongeluk kwamen deze dames tot in keer. Later kwam alles nog weer goed. Mej. M. Reilink sloot deze avond met dankgebed. De jeugdclubs van Dijkerhoek mogen terugzien op een goed geslaagd jaarfeest. ZANG EN MUZIEKAVOND De chr. gemengde zangvereniging „Soli Deo Gloria" organiseerde op donderdag avond van de vorige week in de geref. kerk een zang en muziekavond waarvoor goede belangsteling bestond, een feit waarover de voorzitter van Soli, de heer J. Wiggers, in zijn openingswoord zijn vreugde uitsprak. Na gebruikelijke opening werd onder leiding van Kees Deenik en met orgelbe geleiding van Hilbrand van Bolhuis ge zongen „Dat ons loflied vrolijk reize" waarna de organist vervolgde met een fantasie over het bekende paaslied „Daar juicht een toon". De kinderen zongen onder leiding van Kees Deenik op keurige wijze op beken de liederen „Er gaat door alle landen" en „Daar boven juicht een grote schaar". De sopraan Riek Bolink-Landeweerd zong „Kom tot uw Heiland", „Veilig in Jezus armen" en „De vreemdeling van Galilea". Kees Deenik bracht de- be kende liederen „Al den weg leidt mij mijn Heiland" en „Leidt vriend'lijk licht" ten gehore en hij besloot zijn optreden met een 3-tal geestelijke liederen uit Fin land, Hongarije en Estland. De zeer ge slaagde avond werd besloten met het zingen van gezang 202 vers 1, 3, 4 en 5. Abonnees op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld (per halfjaar f2.70 of voor het ge hele jaar f 5.40) te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het over maken even vermeldenAbonnements geld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 17 april nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een post kwitantie (plus 35 cent in- ningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. Zaterdag 11 april, 7.45 uur: Contact avond in Amicitia met optreden to neelgezelschap „Anti-planken-Malaria" (zie bericht). Maandag 13 april, 7.45 ur: Feestavond leden Holtense Handelsvereniging in Amicitia. Optreden Peter Piekos. Maandag 13 tot en met zaterdag 18 april: Huis-aan-huis-collecte ten bate van „Sonnevanck" en „Zonnegloren". Dinsdag 14 april, 8 uur precies: Jaarver gadering afd. Holten van de A.B.V.A. in hotel Holterman. Woensdag 15 aprilAanvang bevolkings onderzoek op t-b.c. Woensdag 15 aprilLaatste dag voor op gave deelname VéGé-reis naar Sauer- land (zie adv.). Donderdag 16 april, 8 uur: Vergadering Geref. Vrouwenvereniging „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Vrijdag 17 april, van 3 tot 10 uur: Naai machine-demonstratie in toonzaal Fa. Gebr. Schuppert, Stationsstraat, Hol ten (zie adv.). Zaterdag 18 april, 7.30 uur: Slotbal dans club hotel Holterman in Amicitia (zie adv.). Zaterdag 18 april: Fa. H. J. Bouwhuis en Zn. na 1 uur gesloten (zie adv.). Zaterdag 18 april, 3 uur n.m.Aanbe steding Wijkgebouw Groene Kruis in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 21 april, 8 uur: Jaarvergadering hotel Holterman. Vrijdag 24 april, 7.30 uur: E.H.B.O.-wed- strijd Bathmen-Holten in Amicitia. Voor iedereen vrij toegankelijk. Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. Zaterdag 25 april, v.m. 8.30 uur: Over- ijsselrit 1959. Start en finish hotel Muller, Deventerweg. Woensdag 29 april, 8 uur: Schotse avond van de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Donderdag 30 april (Koninginedag), 8 uur: Uitvoering van O.H.C. in Irene met opvoering van 'het toneelspel „Het gouden kalf". Zaterdag 2 mei, 8 uur: Feestavond van de Holtense Bestuurdersbond in Ami citia. Conference en optreden boeren- kapel van „Concordia" te Hengelo. Dinsdag 12 mei: Uitstapje afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen naar Utrecht. urgerlijke Ondertrouwd: J. Bolink, 25 j., en H. B. Kevelam, 23 j., beiden te Holten. P. A. Brands, 23 j„ en H. G. Aaltink, 22 j., beiden te Holten. Gehuwd: G. W. Hogenkamp, 19 j„ te Holten en F. A. Schuilenburg, 17 j., te Gorssel. Overleden: D. J. Broers, 82 j., wedn. van G. Schöppers, Larenseweg 5. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Israël. In beide diensten col lecte Inw. zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Simoons uit Dieren. Collecte Inwendige zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Generale Kas Hulpbe hoevende Kerken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 portemonnee m. inh.1 broche; 1 sjaal; 1 armbandhorloge; 1 boodschappenmandje1 radiotoestel; 1 jagershoed1 wielsleutel van vrachtauto. Verloren: 1 wieldop van Volkswagen; 1 aktetas met inh.1 handschoen. Weggevlogen: 1 kanarie. W7eggelopen: 2 honden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1