Verjaarsgeschenk voor H. M. de Koningin Ouderavond ULO-school BURGERLIJKE STAND Abonnementsgeld AGENDA Oost en West reiken eikeer de bend PREDIKBEURTEN No. 13. Jaargang 11. ZATERDAG 4 APRIL 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.08 In liet gebouw Irene' werd woensdag avond een zeer druk bezochte ouder avond van de openbare Uloschool gehou den onder voorzitterschap van de heer L. C. van de Bovenkamp. In deze verga dering heeït 't hoofd der school, de heer J. Sinnema, een overzicht gegeven van de opleidingsmogelijkheden van de hui dige Uloschool en van de nieuwe moge lijkheden voor de leerlingen der eerste klas. De heer Sinnema ging daarbij die per in op het Ulo-experiment, waarmee men in september van het vorig jaar aan enkele scholen in Nederland en o.a. aan de Holtense school is gestart. Voordat het hoofd aan 't woord kwam, werd door de penningmeester van de oudercommissie, de heer J. H. Bos- schers, nog een overzicht gegeven van de stand der geldmiddelen der commissie. De gewone sckoolkas heeft een saldo van f 179,69 en het schoolfonds bezit mo menteel f 228,11. Door de ouders werd in het lopende schooljaar bijgedragen een bedrag van f449,75. Hieruit zijn echter onkosten bestreden. De kascommissie, bestaande uit de he ren H. C. Hertsenberg en H. J. Wechsta- pel, bracht rapport uit over het boek jaar 1957-1958. De heer Hertsenberg blijft in de nieuwe commissie en daarin werd verder aangewezen de heer E. Wegstapel J.zn. Bij de benoeming van leden der ouder commissie waren mevr. A. Muller-Ties- sink en de heer H. J. Dondertman niet herkiesbaar. In hun plaats werden be noemd mevr. J. Stukker-Paalman en de heer H. J. Bekkernens aan de Wippert. Hierna hield de heer Sinnema de vol gende lezing: Opleidingsmogelijkheden van de huidige Uloschool. De school in Holten telt op het ogen blik 208 leerlingen, die als volgt over de klassen verdeeld zijn: klas I 76 leerlin gen; klas II 52 1.1.; klas III 44 1.1.; klas IV 31 1.1. We kunnen dit in een schema aldus weergeven: Hieruit blijkt duidelijk, dat de onder bouw van de school overheerst. We kun nen twee oorzaken noemen, waardoor deze toestand ontstaan is: a Het aantal leerlingen, dat tot de eer ste klas wordt toegelaten, neemt jaar lijks toe. b Leerlingen uit de lagere klassen ver laten de school. Al zijn er enkele leer lingen met zeer goede aanleg, die naar hei middelbaar onderwijs gaan, het overgrote deel van degenen die de school verlaten, doen dit omdat de op leiding voor hen te zwaar is. Enkelen van hen gaan naar lagere vakscholen, terwijl de meesten van hen geen ver der onderwijs ontvangen. Wij komen hier straks nader op terug. De derde klas van de school is voor de leerlingen erg belangrijk, omdat aan het eind van deze Idas beslist moet wor den voor welk Mulo-diploma zij examen willen doen. Er zijn vier mogelijkheden: a Het B-diploma. Voor leerlingen met een goede wiskundige aanleg verdient dit diploma de voorkeur, omdat het de meeste mogelijkheden biedt voor verdere studie, b Het A-diploma met een minder zwaar wiskunde-programma. Ook dit diplo ma biedt ruime mogelijkheden voor verdere studie. We noemen hier: kweekschool voor onderwijzers (es sen), zeevaartschool, UTS, opleiding voor lerares huishoudschool, middel bare landbouwschool (Rijkslandbouw school) enz. c Het A-diploma zonder wiskunde met middenstandsdiploma. Dit is het aan gewezen diploma voor de leerlingen, die een toekomst zoeken in een kan- toorbetrekking of het zakenleven, d Het A-diploma met twee moderne ta len, eenvoudig wiskunde-programma en middenstandsdiploma. Ook dit di ploma biedt mogelijkheden voor kan toor en zakenleven, terwijl dit diploma voldoend eis voor toelating voor oplei dingen voor kweekschool voor kleuter onderwijzeres en middelbare textiel school. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat zowel de aanleg van de leerling als de toekomstplannen bij de keuze een be langrijk rol spelen. Het is in verband hiermede gewenst, dat de ouders op het spreekuur komen om in overleg met het personeel een keuze te doen. Dit spreekuur wordt elke woensdagmiddag van 4-5 uur in school gehouden (behalve de eerste woensdag in de maand). In het afgelopen jaar heb ben 80 ouders gebruik gemaakt van de ze gelegenheid om met het gehele perso neel te spreken. Nieuwe mogelijkheden voor de leerlingen van de eerste klas. Bij de thans bestaande toestand heb ben we gezien, dat veel leerlingen wel tot de Uloschool worden toegelaten, maar de eindstreep niet bereiken. Zij ontvangen geen afgeronde oplei ding. De praktijk wijst uit, dat het groot ste deel van deze leerlingen in het za kenleven terecht komt en dan door avondstudie vaak nog heel wat weten te bereiken. Hoewel dus zeker vastgesteld kan worden, dat de tijd, die deze leerlin gen op de Uloschool hebben doorge bracht, geen verloren tijd is geweest, toch zouden ze meer hebben kunnen be reiken wanneer er een mogelijkheid ge weest was een opleiding te volgen, die meer op hun mogelijkheden was afge stemd. In verband hiermee hebben de 5 scho len in ons land, die deelnemen aan het Ulo-experiment, dit jaar de leerlingen van de eerste klas nauwkeurig waarge nomen en zoveel mogelijk gegevens om trent hen verzameld. 1 Gegevens van de lagere school, waar ze vandaan komen. 2 Een uitgebreid testonderzoek, verricht door het Nutsseminarium voor de pae- dagogiek te Amsterdam. 3 Interviews met een aantal willekeuri ge ouders en leerlingen, eveneens op genomen door een medewerker van 't Nutsseminarium. 4 Waarnemingen van het personeel, wat betreft prestaties en houding van de leerlingen. 5 In speciaal daarvoor bestemde studie uren is getracht te onderzoeken of minder goede prestaties ook een ge volg waren van een verkeerde manier van studeren, om dau de leerlingen te laten ervaren, dat er met een betere manier van werken ook betere pres taties mogelijk zijn. Gezien deze gegevens meent het per soneel, dat er in de huidige eerste klas zeker 15 a 20 leerlingen zitten, die het Ulo-diploma niet zullen kunnen halen. Het ligt nu in de bedoeling deze leerlin gen niet te laten zakken, maar een apar te. klas voor deze leerlingen te vormen, waar dan een eenvoudiger programma gegeven zal worden. Er ontstaat dan naast de thans bestaande Uloschool een nieuwe opleiding. Alleen die leerlingen, die grote aanpassingsmoeilijkheden ge had hebben of nog niet rijp waren voor het Ulo, zullen in Idas I blijven zitten. Leerlingen met een te geringe aanleg zal geadviseerd worden een eenvoudiger opleiding aan een andere school te kie zen, terwijl leerlingen met een zeer goe de aanleg over kunnen gaan naar het middelbaar onderwijs. De situatie, die in de loop van de ja ren met deze manier van werken ont staat, kan in onderstaand schema wor den weergegeven: Abonnees op Holtens Nieuwsblad BUI TEN DE GEMEENTE HOLTEN wor den beleefd verzocht hun abonnements geld (per halfjaar f 2.70 of voor het ge hele jaar f5.40) te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnements geld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 17 april nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking, AJDM. HOLTENS NIEUWSBLAD. EXAMEN LANDBOUWBEDRIJFSLEER Bij de in de Rijks Middelbare Land bouwschool te Hengelo (O) gehouden examens voor verschillende cursussen slaagden voor de te Holten door het hoofd van de lagere landbouwschool, de heer A.J. Snijders, gegeven cursus landbouwbedrijfsleer 16 cursisten, ter wijl 1 candidaat op twee onderdelen herexamen mag doen. De namen van de geslaagden zijn: G. H. Blankena, J. Bronsvoort, J. Ha verslag, G. H. Hoevink (Markelo), A. D. Jansen, F. Klein Teeselink, S. Klein Teeselink, Joh. Krieger, H. Lande weert (Rijssen), D. Megelink, J. A. O vermeen (Markelo), A. Pekkeriet, E. Struik, G..J. Tempelman, J. A. Wissink (Markelo) en J. Wolthuis (Rijssen). De andere cursisten zijn in Holten woonachtig. IV III II 11 n I Behalve de thans bestaande mogelijk heden, die we boven uitvoerig geschetst hebben en onveranderd blijven, bestaan, ontstaat een nieuwe opleiding in II n (nieuw) en III n. We willen hier nog het volgende bij opmerken: a Mocht de school zich in een leerling vergist hebben, wat zou leunden blij ken uit zeer goede prestaties in II n, dan kan hij aan het eind van II n te rug naar II van de gewone school. De ze leerling heeft dan niets verloren, want vroeger zou hij ook een keer zijn blijven zitten. Deze mogelijkheid bestaat ook nog aan het eind van III n, hoewel dan wel in verband met het minder aantal vakken bizondere maat regelen genomen moeten worden, b Aan het eind van III n zullen de leer lingen de school kunnen verlaten met een schooldiploma, dat evenals het Mulo-diploma, in verbaud met de ver dere bestemming gedifferentieerd zal worden. Er zal in ieder geval gezorgd worden, dat deze opleiding van een zodanig gehalte wordt, dat er voor de leerlingen verdere mogelijkheden zijn. Door het beperkte aantal vakken moet dit mogelijk zijn. c In het schema is klas III n groter op genomen dan II n, omdat de praktijk leert, dat ook in de tweede klas van de normale Uloschool leerlingen de dan meer uitgebreide leerstof niet meer kunnen volgen. Zij kunnen dan van II overgaan naar III n. d Boven III n is nog een aparte hogere kantooropleiding geprojecteerd, die twee jaar zal duren en waarin naast machineschrijven en steno een uitge- TER GELEGENHEID VAN HAAR VIJFTIGSTE VERJAARDAG Nu de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aanstaande is, blijkt alom het verlangen levendig" niet alleen om 30 april 1959 op buitengewo ne wijze te vieren, maar ook om aan de jarige persoonlijk aanhankelijkheid te be tuigen. De ouderen onder ons herinneren zich nog goed de vreugde die ons land vervul de toen op 30 april 1909 in het Oranje huis een Prinsesje het levenlicht zag. Die vreugde is bij het opgroeien van Prinses Juliana het begin gebleken van een grote liefde van het Nederlandse volk in al zijn geledingen, zich openbarende in een har telijk medeleven met haar huwelijk en gezinsleven, in een vurig verlangen tij dens haar ballingschap om haar weer in ons midden te zien. En toe zij, na de troonsafstand van Koningin Wilhelmina, bij de inhuldiging op 6 september 1948 haar onvergetelijke toespraak hield, be seften wij allen, dat wederom een hoog staande, rijkbegaafde vrouw de troon der Oranjes had bestegen, het Koninkrijk dei- Nederlanden ten zegen. Heden leeft Ko ningin Juliana, wijs met de ouderen en als een jeugdige met de jongeren, teza men met haar gezin te midden van haar volk. Stellig leeft overal in het Koninkrijk de wens om Hare Majesteit ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag gezamen lijk een geschenk aan te bieden, een ge schenk waarin ons diep respect en onze warme genegenheid jegens de Draagster der Kroon gestalte kunnen krijgen. Teneinde aan dit verlangen uitvoering te kunnen geven is het noodzakelijk, dat een en ander wordt gecoördineerd en daartoe is dan ook onlangs gevormd het „Comité verjaargeschenk H.M. de Konin gin", welk comité alle Nederlanders en alle Nederlandse organisaties, verenigin gen, instellingen, bedrijven en scholen in de gelegenheid wil stellen om aan het ge schenk voor H.M. bij te dragen. De per soonlijke bijdrage, hoe bescheiden wel licht van omvang, zal even welkom zijn als het grotere bedrag, dat een collecti viteit een vereniging of een bedrijf of dergelijke wil schenken. Maar in dit bij zondere geval zal er vanzelfsprekend geen stx-aatcollecte worden gehouden. Het comité, dat dus in deze namens het Nederlandse volk zal optreden, meent te handelen in de geest van de Koningin als het haar een bedrag ter beschikking stelt, dat zij naar haar inzicht kan bestemmen voor een algemeen doel. Daarnaast hoopt het een deel van de bijdrage te mogen aanwenden voor een persoonlijk geschenk voor Hare Majesteit. Deelneming aan deze gezamenlijke ac tie is mogelijk tot 25 April a.s. door stor ting van bijdragen bij de Postcheque- en Girodienst op nummer 640.000, Amster dam of bij de Nederlandsche Handel- Maatschappij N.V. te Amsterdam, in bei de gevallen ten gunste van de rekening „Verjaarsgeschenk H.M. de Koningin". Bovendien kunnen bijdragen ten bate van één dezer rekeningen plaatselijk wor den gestort bij alle bankka«toren der handelsbanken en boerenleenbanken, maar ook voor de spaarbanken. De bur gemeesters, wier medewerking het Comi té inroept, zullen plaatselijk wellicht nog nadere aanwijzingen geven. Zaterdag 4 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Zaterdag 4 april, 7.30 uur: Zanguitvoe ring Gem. Zangver. „Ons Genoegen", Larensebroek, in zaal café „De Wip pert" (zie adv.). Maandag 6 april: Feestavond Chr. Be sturenbond in verband met 10-jarig bestaan. Maandag 6 april, 8 uur: Buitengewone ledenvergadering afd. Holten van het Ned. Roode Kruis in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 7 april, 45 uur nam.Spreek uur Dr. Tromp Visser van het Alg. Ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" ten huize fam. Soer, Larenseweg 3. Voor uit bespreken. Woensdag 8 april, 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Donderdagavond 9 aprilGezellig slotbal Dansclub „De Waag" (zie adv.). Donderdag 9 april, 7.45 uur: Vergade ring Chr. Plattelandsvrouwen in „Re- hoboth". Spreekster Mej. R. A. Schol ten van de Chr. Emigratiecentrale, Den Haag. Vrijdag 10 april, 8 uur: Jaarvergadering buurtvereniging Dijkerhoek in café ,,'t Bonte Paard". Zaterdag 11 april, 7.45 uur: Contact- avond in Amicitia met optreden to neelgezelschap „Anti-planken-Malaria" (zie bericht). Maandag 13 april, 7.45 ur: Feestavond leden Holtense Handelsvereniging in Amicitia. Optreden Peter Piekos. Zaterdag 18 april, 3 uur n.m.Aanbe steding Wijkgebouw Groene Kruis in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 21 april, 8 uur: Jaarvergadering van de Ver. „Het Groene Kruis" in hotel Holterman. Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. breid handelsprogramma verwerkt moet worden. Uit het bovenstaande zou men de in druk kunnen krijgen, dat de Uloschool in Holten in verband met deze nieuwe opleiding ook leerlingen op kan nemen, die voor een normale Uloschool niet ge schikt geacht worden. Niets is minder waar. De school neemt alleen die leer lingen op, waarvan het hoofd van de la gere school verklaart, dat ze het Ulo- onderwijs zullen kunnen volgen. Mocht blijken, dat het gehalte van de leerlin gen door deze werkwijze aanzienlijk gaat dalen, dan zal hier op gepaste wijze paal en perk aan gesteld worden. De voorzitter heeft de heer Sinnema dank gebracht voor zijn uitvoerige uit eenzetting. Hij wees op de buitengewoon fraaie examen-uitslag van het vorige jaar, toen 29 van de 31 leerlingen slaag- dan meer" uitgeberiede leerstof niet gadering onderstreepte dit compliment voor het personeel der school. Spreker bracht hen dank, ook voor de vrijwillige oppas in de middag en sloot hierna de bijeenkomst. Een contact-avond in Amicitia Op zaterdag 11 april a.s. opent Amicitia des avond om kwart, voor acht haar deuren voor het Almelose toneelgezelschap „Anti-Planken-Ma- laria". Het bijzondere van deze groep is, dat zij geheel is samengesteld uit ge- repatrieerden, die nadat zij in Al melo eigen huisvesting hebben gekre gen in het kader van de vrijetijds besteding buiten enig club- of ver enigingsverband, met een welver zorgd programma „Oost en West rei ken elkaar de hand", de provincie rondreizen, met de bedoeling om con tacten te leggen en om wederzijds begrip bij te brengen tussen ener zijds de gerepatrieerden en ander zijds de specifiek Nederlandse samen leving. De avond wordt gevuld met zang, dans en een aantrekkelijk toneelstuk. Dit programma werd reeds vele ma len in diverse gerepatrieerden-centra met succes opgevoerd. Dit optreden is mogelijk, dank zij de financiële steun van het Holtense gemeentebestuur en het C.C.K.P. (Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden die gemeend hebben op deze avond de gerepatrieerden in en om Holten èn de Holtense gemeenschap de ge legenheid te bieden gezamenlijk een ontspanningsavond bij te wonen. Uiteraard is de avond voor een ieder vrij toegankelijk. Kaarten voor deze avond kunnen worden aange- vraagd hij de Maatschappelijk werk ster, mevr. J. Jansen-van de Brink, Dorpsstraat 45, alhier. "Ar Aan bovenstaande oproep om de contactavond „Oost en West reiken elkaar de hand" bij te wonen, wil ik gaarne een hartelijke aanbeveling me- Het is een uitnemend idee geweest van de heer J. W. Brouwer, die des tijds, toen de Hongaarse vluchtelin gen op het Tioenhaarsveld verbleven, aldaar de leiding van het kamp had, het Almelose toneelgezelschap „An ti-Pi anken-Mal ar ia" naar hier te laten komen. Er zijn zo weinig gelegenheden, ivaarbij de bewoners van het Twen- haarsveld en van de rest van onze gemeente met elkaar'in contact kun nen worden gebracht. Daarom wek ik gaarne een ieder op deze gelegenheid, die hier wordt gegeven, aan te grijpen. „Oost en West reiken elkaar de hand". Laat Holten wat haar betreft de haar toegestoken hand grijpen. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Sjaaltje of hoofddoek, jon gensfiets, portemOnnaie met inhoud, he ren glacé's, dames glacé, muntbiljet, kin dertasje, ketting met medaillon, zakken melkpoeder, duimstok. Aan komen lopen: Jonge hond, zwart met wit. Verloren: Heren portemonnaie met in houd; Weggelopen: Zwarte hond met rode halsband. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Geboren: Willem Diederick, zv F. van Schaik en E. van Beers, Look 40. Jan- neke Maria, dv E. D. Stam en W. Schol man, Raalterweg 22. Gerrit Jan, zv J. Lubbersen en D. Brinkman, Neer- dorp 93. - Jan Dinant, zv W. H. Vin cent en J. Hofman, Dijkerhoek 1. Ger- harda. Johanna, dv G. J. Honcoop en G. J. Ulfman, Neerdorp 46. Ondertrouwd: J. A. Reevoord, 30 j., en M. J. Pasop, 22 j., beiden te Holten. Gehuwd: G. J. Bekkernens, 27 j., en G. J. Groteboer, 21 j., beiden te Holten. Overleden: A. J. Willems, 38 j., De- venterweg 49. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink (Bed. H. Doop). Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. Hor- lings van Elim (Dr.). IN HAARLEM BENOEMD. Onze oud-plaatsgenoot Mr. F. Stam, bedrijfsjurist bij de Amsterdamse Maat schappij voor Levensverzekeringen (N.V. Amstleven) is met ingang van 1 juni 1959 benoemd tot ambtenaar ter provin ciale griffie van Noord-Holland te Haar lem. CHRISTELIJKE BESTURENBOND BESTAAT 10 JAAR. Maandagavond 6 april zal in gebouw „Rehoboth" het feit worden herdacht dat 10 jaar geleden de Chritselijke Be sturenbond (C.N.V.) werd opgericht. In de jaarvergadering, die een feeste lijk karakter zal dragen, zal districts bestuurder J. Nieuwenhuis te Enschede spreken over het onderwerp: „Paraat zijn en blijven". Na de pauze (met tracta- tie) zal de prachtige film „Good bye, Mr. Chips" worden vertoond. 's Middags zal voor de kinderen van de leden worden vertoond de spannende film „Kalle in gevaar".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1