mm Jdls jPasen en Pinksteren op een dag vallen Heel Holten heeft nu elektrisch licht Verhoging advertentietarieven BURGERLIJKE STAND AGENDA No. 12. Jaargang 11. ZATERDAG 28 MAART 1959 Verschijnt elke uterdaj ÜOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens NieuwsbladP te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 'We gebruiken deze uitdrukking nog wel eens. Het betekent zo ongeveer het zelfde als: „met sint-juttemis", d.w.z. nooit. Want dab geldt voor volslagen onmogelijk, dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dan moet er tenminste wel wat veranderen, dan mag er wel een wonder gebeuren! Ja, zo redeneren we, maar wist u dat dat wonder gebeurd is? Wist u, dat het een keer is voorgekomen, dat Pasen en Pinksteren op één dag vie len? En u begrijpt, dat was een reus achtig wonder. Ik zal u vertellen hoe dit ging: dat was toen de eerste paaspreek gehouden werd. Een machtige preek van die Petrus, hij maakte tenminste een reusachtige in druk. Och, ik geloof niet, dat wij hem zo zouden bewonderen, 'het is best mo gelijk, dat wij er bij in slaap zouden val len. Er zijn mensen, die daar een soort sport van maken: ze 'kunnen in de kerk in alle standen slapen. Dat noemen ze: luisteren met de ogen dicht. Deze preek deed eigenlijk niet veel anders dan heel veel bijbelteksten aanhalen en daarmee bewijzen dat Jezus de Mesias was. Als hoogtepunt van de preek komt dan: en deze Jezus, de Christus, die God opge wekt heeft, hebt gij gekruisigd. U moet het verder maar eens nalezen in Hand. 2. En aan het einde van de preek staat dan: „Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen broeder?" (Hand. 2 37). De preek maakte dus wel diepe in druk. En dit kwam dacht ik omdat God zelf er zich zo voor inspande. U moet 'niet denken, dat deze paaspreek zo in geslagen zou zijn, als Petrus die op een andere dag gehouden had, bijv. voor Pink steren. Dan had hij daar staan beven als een riet. Hij had niet durven praten, hij was toch maar een gewoon man, een visser. Hij had daar niet genoeg ont wikkeling voor. Maar nu God z'n heilig vuur van de hemel stortte, nu lukte het. Het werd Pasen op Pinksteren. De mensen waren diep in him hart getroffen. Ineens, als in een flits, zagen ze alles voor zich. Met een schok ging het door hen heen: als waar is wat deze mannen zeggen, dan hebben we verkeerd gehandeld! Dan hebben we ten onrechte gemeend, dat je met Jezus in deze wereld niets kunt beginnen. Dan hebben we ten onrechte gedacht, dat we aan Hem niets hadden in de onderdrukking door de ro meinen, in de problemen waar we mee zitten. We dachten: Hij brengt ons meer narigheid dan gemakHij maakt dat we onderling met elkaar de grootste ruzie krijgen, Hij brengt ons volk in gevaar, want de romeinen zullen denken, dat we opstand beginnen als we achter Hem aan lopen. En in de kardinale punten geeft Hij je geen raad. Als je nu eens letterlijk wilt weten of je de keizer moet gehoor zamen of God, dan spaart Hij beiden. Maar als deze mannen gelijk hebben En ze schrikken zich een ongeluk, ze raakten in onrust van deze paaspreek, ze wisten niet meer wat ze doen moes ten. Want als deze mensen gelijk had den, dan hadden zij werkelijk helemaal het bij het verkeerde eind gehad. Dan was die Jezus de man, die ze hebben moeten, de man die de dood aan kan! De mannen, die naar de preek van Petrus luisterden, ondervonden een heil zame schrik. Alle zekerheden waarop ze in hun leven gebouwd hadden, vielen om: want als Jezus is opgestaan dan moeten ze het van Hem hebben, dan kunnen ze in deze wereld niemand min der missen dan Hem; dan is in Hem God me de wereld bezig. En ze staan met hun mond vol tanden, vol onrust. Zo gaat een nieuw leven voor hen open. Een leven dat ineens veel meer zin en betekenis heeft, omdat het zich wijden kan aan Jezus, omdat het het leven kan bezien door zijn ogen. Een leven, dat zo in de wereld staat, stelt zijn laatste hoop en zaligheid niet op wat geestelijke en wereldlijke leiders zeggen; het denkt niet: deze wereld is zo hard, dat je daar in wel klaarkomt met geweld, met leu gens en met haat, maar niet met Jezus. Ze zien ineens, als in een flitswat berei ken we in deze wereld met geweld?! Dat er geen levensmogelijkheid is voor onze kinderen. Wat bereiken we met leu gen? met haat? Er blijft geen leven meer ovei'. Als die Jezus de man is, dan is er andere weg. En het geweldige wat ze dan horen is, dat deze andere weg leven inhoudt, ook voor hun kinderen. De we reld is niet zo als ze haar gedacht heb ben: in de wereld is een levenskans ook voor onze kinderen door Jezus! Haat, leugen en geweld hebben niet het laatste woord: er is een nieuw leven mogelijk door Jezus. En het was echt Pasen ge worden in hun hart! Nu gaan we zondag of maandag naar de 'kerk misschien zonder veel ver wachting. Daar is eigenlijk geen reden toe, want nog steeds spant God zich in om de paasboodschap in ons hart te la ten doordringen, zoals toen. Wat dat be treft is er heel wat te verwachten op die paasdag, want Pasen en Pinksteren kunnen ook nu weer op één dag vallen, 'liet grote wonder kan gebeuren! Het grote wonder, dat we in een flits zien, dat we eigenlijk dom geleefd heb ben. Alsof we aan diegene, die dan „toch maar de dood de baas kon worden, niets hadden in ons leven; alsof we Hem niet gebruiken konden. En we zeggen: hoe bestaat 'het! Als Hij de man van God is, laten we ons leven Hem wijden. Dat geeft er pas zin en betekenis aan, want aan wie kun je je beter wijden dan aan Hem. Een leven aan Hem gewijd, met een hart vol van Hem is een leven vol belof ten dan pas. Het schept toekomst voor kind, gezin en wereld. Hébben we de paasvuren wel eens te vlug ontstoken? Hebben we Pasen soms niet te veel verward met de nieuwe lente De herlevende natuur Het gaat om veel meer, veel meer: met Pasen wordt ons de opgestane Heer gegeven. Met Pasen is God er op uit ons het nieuwe leven te tonen, een leven-waarin de dood geen kans meer heeft. Schrik er eens van! Misschien hebt u tot nog toe teveel op het verkeerde paard gewed! Misschien hebt u eigenlijk altijd geleefd of uw ziel en zaligheid hingen aan uw varkens stapel, aan uw bedrijf; als Pasen waar is en het is waardan hangen ziel en zaligheid aan Jezus. En u weet wel, dat het leven dat opgaat in al die andere dingen niet zoveel is anders kan kerde u er niet op! Waarachtig kies toch, o verdwaasde, in plaats van de dood het leven Okkenbroek. Ds. W. E. VERDONK. DIPLOMA'S VOOR PENSIONHOUDSTERS Door een bizonder aardig initiatief van de directrice van de Landbouwhuisboud- school te Markelo is aldaar in de afgelo pen maanden in samenwerking met de VVV's van Markelo en Holten een cur sus tafeldiensten' gehouden voor pen sionhoudsters. Deze duurde zes weken en omvatte koken, tafeldekken en opdie nen. Docente was mej. R. H. Lubberink uit Goor, die de dames in deze korte spanne tijds geleerd heeft om hun gasten op een uitstekende wijze te verzorgen. Een prettig slot van deze leergang vormde de diploma-uitreiking, welke woensdagavond in de huishoudschool te Markelo plaats vond door de directeur van de provinciale VVV, de heer J. A. Veldman, Deze kon aan 13 dames uit Holten en 11 uit Markelo een fraai di ploma overhandigen en zeide trots te zijn op dit Overijssels initiatief, dat een uitstekende bijdrage vormt in de ser vice aan de gasten uit het gehele land, die in bede plaatsen de pensions zullen bevolken. Men moet de vreemdelingen niet alleen aantrekken door mooie rij wielpaden aan te leggen, aldus de heer Veldman, maar vooral ook door hen goed te verzorgen. De secretaris van de Markelose VVV, de heer J. van Julsingha, heeft veel tot het welslagen van dit initiatief bijgedra gen, dat zeker wat Overijssel betreft als een unicum kan worden beschouwd. De Holtense VVV was vertegenwoor digd door de heren J. M. Metzger en G. Mensink. Eerstgenoemde heeft woorden van dank gesproken aan het adres van de initiatiefneemster, mej. M. B. Meije- rink en tot de docente. Hij heef t de ge- gediplomeerde dames hartelijk gelukge wenst met het behaalde succes. De heer Van Julsingha bood de dames Meijerink en Lubberink namens de beide VVV's bonbons aan. Aan het begin van de avond werd het gezelschap welkom geheten door mej. Meijerink, die verklaarde, dat de inscha keling van de beide VVV's een dusda nig resultaat had, dat liefhebsters teleur gesteld moesten worden. De prettige sfeer, welke van deze cursus uitging, zal zeker tot herhaling leiden, zo meende zij. Mevr. Kamphuis uil Markelo heeft na mens alle deelneemsters met een ge tuigschrift' in de vorm van een waarde rend gedicht aan de docente, mej. Lub berink een doos bonbons aangeboden. Met koffie en koek en met het opdie nen van een heerlijk slaatje als tastbaar bewijs van 't ontvangen onderricht, werd deze avond beëindigd. In verband met een aanzienlijke stijging vam de kosten van het drukken van ons blad zien wij ons tot onze spijt genoodzaakt de advertentietarieven met ingang van 1 april a.s. met 1 cent per regel te verhogen. De gewone mm.-prijs wordt gebracht van 7 ct. op 8 ct. per mm. „Ingezonden mededelingen" (I.M.) van 20 op 25 ct. Ook de contract advertenties worden met 1 ct. per mm. verhoogd met ingang van deze datum. Zal ons blad zijn taak blijven vervullen, dan valt aan deze verhoging niet te ontkomen. Wij hopen dan ook, dat onze adver teerders op dezelfde wijze van zijn publiciteitsmogelijkheden gebruik zullen blijven maken. STICHTING HOLTENS NIEUWSBLAD. LAATSTE ONRENDABELE GEBIED, „DE BORKELD", THANS AANGESLOTEN. Tien jaar nadat, na de bevrijding, het eerste onrendabele gebied, n.l. de buurt schap Espelo, aan het lichtnet kon wor den aangesloten, heeft nu ook de Bor- keld electrisch licht en kracht gekregen en is daarmede de gehele gemeente van stroom voorzien. De officiële ingebruikstelling van dit net vond woensdagavond met enig fees telijk ceremoniëel plaats ten huize van de familie J. H. Bolink op het erve „Mid delkamp", waar het gemeentebestuur, de mensen van het G.E.B. en de buurt bewoners samen kwamen. Behalve de burgemeester en mevr. Enklaar waren de wethouders, de ge- meente-secrtaris, de meeste raadsleden en de personeelsleden au het lichtbedrijf en hun dames aanwezig en uit ieder aan gesloten gezin een vertegenwoordiger. De familie Bolink had haar keurige woning voor dit doel beschikbaar gesteld en er heerste deze avond een prettige en ongedwongen stemming in de beide woonvertrekken, die hun normale stof fering misten. De echtgenote van de bedrijfsleider- administrateur, mevr. H. J. Westerik- Aanstoot, haalde op verzoek van de bur gemeester en kleine handel over, blies de kleine staande petroleumlamp uit en het daarmede het gehele huis in een zee van lichtbaadden. Op het erf brandde een feestverlichting, waardoor de buurt schapbewoners bij hun vertrek naar huis nog eens extra herinnerd worden aan het grote gerief, dat thans ook hun deel geworden is. BELANGRIJK MOMENT. Voordat het echter zover kwam, hield de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, een korte toespraak, waarin hij zeide, dat het de moeite waard is zich even te be zinnen op de belangrijkheid van dit mo ment. Het is niet alleen dat de poëtische duisternis wordt omgezet in een zee van licht, aldus de burgemeester, er zijn nog veel meer dingen, welke het resultaat zullen zijn van deze aansluiting van het laatste onrendabele gebied der gemeente. Men zegt wel eens, dat de boeren tekort gedaan wordt en dat het dorp wordt be voordeeld. Deze aansluiting is mogelijk geworden dank zij een staaltje van bur gerzin, doordat de raad een aantal jaren geleden besloot de tarieven met 25 te verhogen, waardoor een reserve gevormd kon worden, waaruit de nadelige saldi der onrendabele gebieden kunnen worden ge financierd. Wij bezitten nu redelijke stra ten en wegen, een volledig electrisch net en misschien binnen afzienbare tijd wel aardgas, aldus Mr. Enklaar. Hij toonde zich zeer verheugd, dat deze electrifi- catie tot stand gekomen is en wees er op, dat dit voor een belangrijk deel te danken is aan het uitstekend werk van het G.E.B., met aan het hoofd de heer H. J. Westerik en bijgestaan door de he ren Huisman, Heijenk, Kolkman, Slot en Jansen. De burgemeester sprak voorts van lof tot Ir. Vogt, oud-adviseur en Ir. de Vlieger, adviseur der N.V. IJsselcen- tralle. Het was op dit moment, dat mevr. Westerik de schakel omzette en daarmede de Borkeld van licht voorzag. GELUKWENS. De burgemeester complimenteerde de buurtbewoners met dit resultaat en sprak de hooi) uit, dat deze modernisering mag leiden tot geluk en voorspoed voor hun gezinnen en bedrijven. In 1935 werd Dijkerhoek aangesloten, in 1949 Espelo, in 1952 de Beuseberg, in 1955 de Lichtenberg en thans vormt de Borkeld het sluitstuk. De aanleg kost f 94.000.Hierin wordt f 10.000.bij gedragen door belanghebbenden. Het na delig saldo ad f 5500.kan gefinan cierd worden dank zij de actie voor het fonds onrendabele gebieden. Aangeslo ten zijn 25 percelen en daarvoor waren nodig 10 km. kabel. Er heerst in de boe zem van 'het gemeentebestuur grote blijd schap, aldus de burgemeester, omdat deze laatste aansluiting voor de toekomst van de buurtschapbewoners van groot belang is. De bedrijfsleider-adminisrateur, de heer H. J. Westerik, dankte de burge meester voor de lof, welke hem en het personeel van het bedrijf is toegezwaaid. Het was echter de burgemeester, die on danks de bestedingsbeperking het geld op tafel wist te brengen, anders was deze aansluiting zeker nog geruime tijd achterwege gebleven. Ook bracht hij dank aan wethouder Veneklaas Slots, die eens gezegd heeft niet te zullen rusten voor dat de gehele gemeente aangesloten zou zijn. Dat doel is thans bereikt. De heer Westerik demonstreerde met enkele cij fers de enorme vooruitgang, welke het bedrijf heeft gemaakt. In 1919 startte men met een contract met de fa. Gebr. Wansin'k, die toen de stroom opwekte. In 1925 ging men zelf draaien. Er waren toen 200 aangeslotenen. Thans is dit aantal 1400 en binnennkort zal de 1450 worden bereikt. In 1925 werd 300.000 kWh gebruikt, nu is dit verbruik ge stegen tot 3 miljoen kWh. Toen was de lengte van 't net 3 km., thans bedraagt dit 140 km. Ook de heer Westerik sprak de beste wensen uit aan het adres van de Borkeldbewoners. Nadat verversingen waren rondgediend sprak nog de oud-adviseur Ir. Vogt, die verklaarde dat met deze aansluiting het laatste grote werk is verricht. Hij dankte de burgemeester voor de tot hem ge sproken waarderende woorden. Uit naam van de buurtschapbewoners hield de heer E. Veneklaas een kort toe spraakje, waarin hij zeide, dat men lang naar deze aansluiting heeft uitgekeken. Wij zijn wel een onrendabel, maar niet een vergeten gebied, aldus de heer Vene klaas, en daarvoor zijn de thans aange slotenen het gemeentebestuur en de men sen van het G.E.B. zeer dankbaar. Zaterdag 28 maart: Vertoning prachtige kleurenfilm van de N.R.V. in Amici- tia (zie adv.). Zaterdag 28 maart, 8 uur: Vertoning door de Ned. Reisver. afd. Holten van de prachtige kleurenfilm „Naar Roepende Verten" in Amicitia. Paasmaandag vanaf 3 uur: Dansen in hotel G. Müller. Maandag 30 maart (2e Paasdag), 8 uur: Uitvoering Holtens Toneel in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 31 maart, 8 uurLedenvergade ring afd. Holten A.N.M.B. in zaal Maats. Spreker: Tj. Z. de Vries. Donderdag 2 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Donderdag 2 aprilMuziek, en zang avond Ohr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" m.m.v. Kees Deenik. Zaterdag 4 aprilUitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Zaterdag 4 april, 7.30 uur: Zanguitvoe ring Gem. Zangver. „Ons Genoegen", Larensebroek, in zaal café „De Wip- pert" (zie adv.). Maandag 6 april: Feestavond Chr. Be sturenbond in verband met 10-jarig bestaan. Maandag 13 april, 7.45 ur: Feestavond leden Holtense Handelsvereniging in Amicitia. Optreden Peter Piekos. Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. H ACCOUNTANTSKANTOOR POUW g g Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 j§ verzorgtg BOEKHOUDINGEN Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. g liiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüM Geboren: Elisabeth, dv G. Kooiman en J. M. C. van Ingen. Geertruida Aaltjen Hendrika, dv H. J. Vincent en G. A. Meijer. Ondertrouwd: A. Nijhof, 28 jr. cn T. de Jong, 28 jr., beiden te Holten Namens de installateurs werden woor den van lof en dank gesproken door de heer Joh. Aanstood. Het spijt ons, aldus spreker, dat er nog niet meer onren dabele gebieden zijn in de gemeente Holten, dan was er voor ons nog meer te verdienen. Met het G.E.B. konden wij prettig samenwerken. Burgemeester Enklaar heeft ten slotte de sprekers bedankt voor hun woorden en de familie Bolink speciaal dank gebracht voor het beschikbaar stellen van haar woning voor deze feestelijke bijeenkomst. Hij bood de heer Bolink een kistje si garen aan. Het G.E.B. trad als een goede gast heer op. De enige disssonant in dit feeste. lijk gebeuren vormde de ontzettende slechte toestand van de toegangsweg naar het erve „Middelkamp", die door de regen bijna onbegaanbaar geworden was. Er blijven nog wel inconveniënten op het platteland, zoals de bezoekers deze 'avond wel bemerkt zullen hebben.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1