Uit het plaatselijk parlement V.V.V.-informatrices bezochten Overijssel Bindingsavond bosbrandweer vormde een goede reputatie HAM EA Veranderingen op het Station N.S. No. 11. Jaargang 11 (Tweede Blad). ZATERDAG 21 MAART 1959 HOLTENS NIEUWSBLAD Op uitnodiging van de Provinciale Overijsselse V.V.V. hebben een 25-tal dames, informatrices van V.V.V.-'kanto- ren uit alle delen van ons land, maandag een bezoek gebracht aan ons gewest en daarbij o.m. een tocht gemaakt door een van de mooiste delen van onze provincie, de Overijsselse heuvelrug. De gasten arriveerden voor het meren deel per trein in Deventer, waar zij in hotel de Leeuwenbrug werden ontvan gen door de directeur van de provinciale V.V.V., de heer J. A. Veldman, de di recteur van de Deventer V.V.V.de heer H. Surink, die 'het gemeentebestuur van Deventer vertegenwoordigde, en de heer J. M. Metzger, de secretaris van de C.C. „De Overijsselse Heuvelrug" te Holten. Nadat men per touringcar, daarvoor gratis beschikbaar gesteld door het Tou- ringcarbedrijf van de firma Vlaswinkel te Zutphen, in de oude Hanzestad enkele historische gebouwen en plekjes 'had be zichtigd, vertrok men langs meer lan delijke wegen over Lettele en Okken- broek naar Holten, waar op de Holter berg allereerst een bezoek gebracht werd aan 't hotel ,,'t Lösse Hoes" en waar Kees Bos de bezoeksters rondleidde in het nat. historisch museum, dat door zijn bijzondere inhoud aller bewondering had. Geneest ruwheid en schraalheid Officiële publicaties SPREEKUUR BURGEMEESTER De Burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij tot zijn spijt niet in de gele genheid is, om op woensdag 25 maart a.s. spreekuur te houden. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. AANVRAGEN EN VERLENGINGEN PASPOORTEN De burgemeester van Holten maakt be langstellenden er op attent dat, in ver wet op de justitiële documentatie en op band met de inwerkingtreding van de verklaringen omtrent het bedrag, de be handeling van de aanvragen ter verkrij ging c.q. ter verlenging van paspoorten een langere tijd zal vorderen dan in het verleden het geval was. In verband hier mede en omdat in het komende reissei- zoen een groot aantal aanvragen wordt verwacht, is het noodzakelijk dat bedoel de aanvragen tenminste een maand voor het tij stip, waarop men het reisdocument in zijn bezit wenst te hebben, bij de bur gemeester van de woonplaats worden ge daan. Holten, 18 maart 1959. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. PARTIELE HERZIENING UITBREIDINGSPLAN HOLTERBERG Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 20 maart 1959 gedurende veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt een door gedeputeer de staten der provincie Overijssel bij be sluit van 3 maart 1959, 4e afdeling nr. 17320 vastgestelde herziening van het uit breidingsplan Iiolterberg met de daarbij behorene bebouwingsvoorschriften. Belanghebbenden, die tegen dit plan bezwaren hebben ingedienn bij gedepu teerde staten, kunnen binnen zes weken na afloop van bovengenoemde termijn, bij de Kroon bezwaren tegen dit besluit in dienen. Holten, 18 maart 1958. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGS PLAN IN ONDERDELEN VOOR HET DORP HOLTEN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 23 maart 1959 gedurende veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente d.d. 19 maart 1959, nr. 692, tot vaststelling van een wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten. Het besluit heeft betrekking op gron den in het complex Gaarden, waaraan iu plaats van de bestemming „Scholen", die van „Bijzondere bebouwing" wordt gege ven. Binnen zes weken na alfoop van boven genoemde termijn kunnen belanghebben den, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde staten bezwaren tegen dit besluit indienen. Holten, 21 maart 1959. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. Ontvangst te Holten. In hotel „De Holterberg" trad het dagelijks bestuur onzer gemeente als gastheer op en werd de gasten een koffie tafel aangeboden, bij welke gelegenheid de burgemeester de heer Veldman dank bracht voor het initiatief van dit bezoek en de hoop uitsprak, dat de dames als zij straks achter de balie staan het pu bliek zullen informeren omtrent de schoonheid van het landschap en de vele toeristische mogelijkheden, welke onze provincie te bieden heeft. De heer Metzger heeft na afloop van de maaltijd het gemeentebestuur van Holten bedankt voor zijn vriendelijke geste het balie-personeel deze middag te willen ontvangen. Hij constateerde met vreugde, dat het gemeentebestuur door drongen is van de aloude zegswijze dat „de cost voor de 'baet uitgaet". Het gezelschap heeft hierna een tocht gemaakt over de Holterberg en het ver dere deel van de heuvelrug en is na een 'kort bezoek aan de Lemelenberg en een vluchtig kijkje langs bet kasteel „Eerde" bij Ommen, via Wierden naar de Rijsser- berg gereden, waar de plaatselijke V.V.V. in het hotel van die naam een kopje thee aanbood. Dit was ook nagenoeg het einde van de rit, want in hotel de Leeuwenburg Deventer wachtte de maaltijd, aangebo den door het gemeentebestuur van De venter en daar was het Wethouder Krooshof, die tijdens het diner van de ingenomenheid van het stadsbestuur ge tuigde met het bezoek, dat de dames aan Overijssel en aan de stad Deventer hebben willen brengen. De directeur van de provinciale V.V.V., de heer Veldman, heeft ten slotte het Deventer stadsbestuur bedankt voor zijn gastvrijheid en de dames-informatrices en de overige leden van het gezelschap een wel thuis toegewenst. Lagere landbouwschool blijft ge- handhaaïd. Lof voor onderhoud zandwegen. Geen uniforme tuintjes? In de donderdagavond gehouden ver gadering Yan de gemeenteraad, waarin de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, we gens familieomstandigheden aanvanke lijk niet aanwezig kon zijn, heeft de loco- burgemeester, de heer B. J. Veneklaas Slots, meegedeeld, dat de lagere land bouwschool te Holten gehandhaafd zal blijven. Zoals bekend, heeft de Minister van Landbouw de eis gesteld, dat scholen, welke gedurende drie achtereenvolgen de jaren minder dan 48 leerlingen tel len, niet gehandhaafd kunnen blijven. l)it is voor de OLM aanleiding geweest om zich met name over het voortbestaan van de lagere landbouwscholen in Z.W. Overijssel te beraden en tot een even tuele sanering over te gaan. Het resul taat is geweest, dat de scholen te Holten en Markelo niet behoeven te worden opgeheven. Behalve deze heugelijke mededeling vielen in deze vergadering nog andere WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGS PLAN IN ONDERDELEN VOOR HET Z.G. ZOMERHUISJESTERREIN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 23 maart 1959, gedurende veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente d.d. 19 1959, nr. 693, tot vaststelling van een wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het zg zomerhuisjesterrein. Binnen zes weken na afloop van boven genoemde termijn kunnen belanghebben den, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde staten bezwaren tegen dit besluit indienen. Holten, 21 maart 1959. Het hoo_fd van het gemeente bestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. OPHALEN VUILNIS De gemeente-architect, hoofd van ge meentewerken, maakt bekend dat in ver band met de Goede Vrijdag het vuilnis in de komende week uitsluitend zal wor den opgehaald: op dinsdag en op woens dagmorgen volgens de normale regeling. Het hoofd van gemeentewerken voornoemd, JAC. LOUWERSE. TUINGROND IN DE GAARDEN Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb- denden, dat de mogelijkheid bestaat, on der nader bekend te maken voorwaar den, stukjes gTond te huren in de Gaar den voor het gebruik als moestuin. Zij, die voor een dergelijk stukje grond in aanmerking wensen te komen, gelie ven vóór 28 maart a.s. een schriftelijke opgave in te zenden aan de gemeente-ar chitect (kantoor van de dienst van open bare werken achter het gemeentehuis). Holten, 19 maart 1959. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. VERBOD KAPPEN VAN BOMEN Burgemeester en Wethouders van Hol ten vestigen er de aandacht op, dat inge volge de algemene politieverordening de zer gemeente zonder hun schriftelijke toe stemming niet is toegestaan binnen de be bouwde kom bomen, van welke aard ook, te kappen. Holten, 18 maart 1959. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. prettige woorden te beluisteren In vorige vergaderingen werden altijd veel klach ten gehoord over de toestand van de zandwegen. Tijdens deze zitting sprak de heer Rietberg woorden van lof aan het adres van de wethouder voor de we gen en de dienst van gemeentewerken voor de wijze waarop men in de afgelo pen winter de zandwegen heeft aange pakt. Men heeft het weer wel mee ge had, maar men heeft er ook van weten te profiteren, aldus de heer Rietberg. Als straks de drie arbeiders er bij ko men en de voorgenomen mechanisatie wordt doorgevoerd, kan er naar zijn oor deel heel wat bereikt worden. HAMERSTUKKEN. Een groot aantal voorstellen ging zo onder de hamer door. Van de Hervorm de Diaconie werd een stukje grond aan gekocht in de voormalige Sikkenstraat voor de onbewoonbaar verklaarde wo ning van de vroegere dorpsbarbier Ka- les Dieks, waarvan de ondergrond reeds aan de gemeente toebehoort, zodat hier een bouwterrein vrijkomt. Aan de heer M. Stam werd het recht van eerste koop verleend op een gedeel te van de Helhuizerweg als dit t.z.t. aan het openbaar verkeer mocht worden onttrokken. Uit het antwoord op een vraag van de heer Sprokkereef, of de gemeente een verplichting heeft jegens de heer Stam, bleek wel, dat deze bij de daar plaats gevonden ruiling van grond niet volle dig aan zijn trekken gekomen is. Door ingebrachte bezwaren tegen een voorge nomen onttrekking aan 't openbaar ver keer kon een oorspronkelijke toezegging niet worden gerealiseerd. In verband met hogere uitgaven en minder inkomsten werd aan de plaatse lijke VVV alsnog een aanvullende sub sidie over 1958 van maximaal f 400,- toe gekend. In verband met verwisseling van een benzinemotor voor een dieselmotor in een van de gemeentelijke vrachtauto's, waardoor de gemeente een bedrag moet bijpassen, drong de heer Soer aan op een meer deskundig advies bij de aan koop van vrachtwagens. Burgemeester Enklaar, die inmiddels ter vergadering was gekomen, wees er op, dat men niet altijd vooruit kan bepalen of een auto voordelig of zuinig rijdt. Door invoering van dieseltractie wordt de exploitatie in elk geval voordeliger. De grote tractor voor de wegen, waar voor de raad in 1958 reeds een krediet toestond van f 45.000,-, blijkt thans een bedrag van f48.000,- te zullen kosten. Men heeft deze machine in werking ge zien. De raad voteerde dit bedrag voor 1959. Voor de Uloschool werd een krediet van f 570,- toegestaan voor de aanschaf fing van grammofoonplaten voor taal onderwijs. Naar aanleiding van een vraag van de heer Landeweerd of dit iets nieuws is, merkte de heer Teeselink op: ,wij leven in een tijd van snelle veranderingen. Voor het onderwijs hebben wij nog nooit wat geweigerd'. Met de Bank voor Ned. Gemeenten zal een geldlening worden aangegaan van f 101.800,- tegen een rente van 4 y> pro cent voor nieuwe werken en van f 58000 voor consolidatie van vlottende schuld. Bij de vaststelling van enkele kleine wijzigingen in de uitbreidingsplannen voor het zomerhuisjesterrein en voor het dorp kwam een tweetal gevallen van clandestien bouwen ter sprake. De burgemeester sprak van een ge zagscrisis en het zoeken naar een op lossing. Ziekte speelt hierbij een rol. B. en W. hopen spoedig tot een beslissing te komen. Met betrekking tot het verlengen van de termijn van onbewoonbaar verklaring van het pand Rietmolenstraat 3, deelde de voorzitter mede, dat men de bewo ner bericht heeft, dat dit de laatste maal is, dat de termijn wordt verlengd en dat het niet verantwoord is deze toestand De geldmiddelen van de Prov. Over ijsselse Stichting voor de Bosbrandbe- strijding lieten dit jaar niet toe om de leden van de vier bosbrandweergroepen in onze gemeente en de huisbrandweer met hun dames de gebruikelijke jaarlijkse feestavond aan te bietden. De plaatselijke afdeling van de bos brandweer vond het echter toch wel zeer gewenst een samenkomst met de vrij willigers te houden. Zij vond onze plaats genoot. Ir. R. Koster, consulent van het staatsbosbeheer, bereid om een lezing te houden en enkele filmpjes te vertonen over de bosbrandbestrijding, waardoor de mannen nog eens weer opnieuw wer den geïnstrueerd. De bijeenkomst had maandagavond plaats in Amicitia en werd door de kring commandant, Mr. W. H. Enklaar, in zijn openingswoord als een bindingsavond be stempeld. De burgemeester wees er op, dat het goed is tenminste eenmaal per over een jaar nogmaals te continueren. Er zal beslist een andere woning moe ten worden gezocht. De raad ging er mede acooord, om voorschotten aan te vragen en te aan vaarden voor de bouw van 13 woning wetwoningen en 5 bejaardenwoningen. De kosten zullen naar schatting f 256.690,- bedragen. Bij de rondvraag informeerde de heer Jansen naar de bebouwing van de Tuin straat tegenover de turnhal. De burgemeester antwoordde, dat het wachten is op de indiening van het sa neringsplan voor de dorpskern door de planoloog Ir. Rentjes. De opdracht is reeds enkele jaren geleden verstrekt. Deze schijnt thans spoedig voorstellen in te zullen dienen. Bebouwing is nu niet mogelijk en moet ook parallel lopen met de even tuele plannen voor de Kerkstraat, waar een bouwverbod zal moeten komen. Ver schillende leden drongen aan op een voorziening, omdat men niet kan wach ten tot deze plannen zijn vastgesteld. De burgemeester wees er op, dat sa nering en nieuwbouw hier gelijkop moe ten gaan. BORKELD KLAAR. Op een vraag van de heer Rietberg hoe het staat met de elektrificatie van de Borkeld, deelde de voorzitter mede, dat deze gereed is en dat de lichtcommissie thans heeft voorgesteld om de officiële aansluiting van het laatste onrendabele gebied enigszins feestelijk te doen plaats vinden op woensdag 25 maart. Raad en pers en het personeel van het GEB zul len dan gezamenlijk naar de Borkeld gaan. Het was na dit punt, dat de heer Riet berg zijn voldoening uitsprak over de aanpak der zandwegen. De heer Landeweerd stelde de vraag, hoe lang het nog zal duren, dat de nieuwe arbeiders worden aangesteld. De afwatering van de lagere wegen is een zeer urgente zaak. In de zomer groeien de sloten radicaal dicht en daar moet iets aan gedaan worden. Wethouder Veneklaas Slots zegde toe in deze diligent te zullen zijn. Hij was een beetje jaloers op Tubbergen, waar men voor dit doel een graafmachine be zit. Maar zover zijn we hier nog iiiet, al dus de wethouder. De voorzitter deelde nog mede, dat er een groot aantal collicitanten is voor arbeider op de wegen en chauffeur-mon teur. De heer Soer had klachten over de mi serabele afwatering aan de Molenbelter- weg. Men kan er geen douche houden, want het water wil er niet weg. Hij sprak zelfs van een aanfluiting wat de hygiëne betreft. Riolering kan hier in combinatie met de Sparrenweg en Enkweg voor de bewoners slechts uitkomst bieden. De burgemeester was van oordeel, dat wel 1960 zal worden voordat men hier iets zal kunnen doen. Er zal nog wel eerst een weg verhard moeten worden, waarvoor f 10.000,- beschikbaar is. TUINTJES. De heer Soer was het voorts niet eens met het beleid van gemeentewerken, wat de aanleg van de tuintjes, o.a. in de A. J. Goidsteinstraat, betreft. In Fries land moesten de gordijntjes in een ze kere plaats volgens gemeenteverorde ning allemaal uniform zijn. Hier hebben de mensen niets te zeggen over de tuin tjes en worden op kosten gejaagd, om dat men sommige tuintjes heeft moeten veranderen voor uniforme grasveldjes. Spr. kan deze uniformiteit niet waarde ren. Het wordt een saai geheel. De raadsvoorzitter zeide wel voor een grote mate van vrijheid te zijn, maar de overheid moet uit een oogpunt van wel standstoezicht ook regelend kunnen op treden. Voorzover spreker is ingelicht, is alles in overleg gegaan, maar hij zou deze zaak met de gemeente-architect op nemen. Nadat nog enkele minder belangrijks vragen door de burgemeester waren be antwoord, sloot deze de vergadering. jaar een wapenschouw te houden, voor al in een gemeente als Holten, met haar brandgevaarlijke bossen en heidevelden. Het laat zich denken dat wij erg blij met u zijn, aldus de burgemeester. "Lang niet alle blussers en hun vrou wen hadden aan de oproep gehoor ge geven, maar toch waren een groot aan tal vrijwilligers en hun dames opgeko men, om, zoals de brandweercomman dant, de heer Jac. Louwerse, later in zijn korte toespraak opmerkte, deze jaarver gadering van de bosbrandweer bij te wonen. Ir. Koster gaf op aanschouwelijke wijze op een flanelbord een beeld van de wijze, waarop bos. en heidebranden zich kunnen ontwikkelen en liet deze uiteen zetting vergezeld gaan van tal van nut tige wenken voor de groepscommandan ten en blussers. Men moet vooral ook het oog houden op helpende zomergasten en andere jeugdige helpers, welke door hun onervarenheid in gevaar kunnen ko men te verkeren, aldus spreker. Als oor zaken van de bosbranden in Nederland noemde hij blikseminslag 1 opzet 15 onvoorzichtigheid 36 spoorwe gen 4% en onbekende oorzaak 44%. Van af 1952 tot 1957 bedroeg het gemiddeld aantal bos- en heidebranden 348, de ver brande oppervlakte bos en heide 1000 h.a. en de schade f 94.000.Het droge jaar 1954 vestigde een record met 506 bran den en 2560 h.a. natuurschoon. De schade bedroeg toen bijna twee ton. Nadat de brandweercommandent, de heer Louwerse, nog tal van instructies had gegeven en de hoop had uitgespro ken voor een goede samenwerking, wan neer deze onverhoopt noodzakelijk mocht zijn, werden filmpjes vertoond over brand op'de boerderij, de bosbouw en een franse rolprent „De bruidschat", welke handel de over de populierenteelt in Frankrijk. Het is daar op veel boerderijen de ge woonte om bij de geboorte van een meis je een aantal populieren te poten, welker opbrengst later dient als bruidschat als de dochter gaat trouwen. De burgemeester dankte aan het slot van de avond ir. Koster, de operateur van het filmtoestel, voor hun medewer king aan deze avond. In de pauze werd een kopje koffie en een consumptie aan geboden. WOONHUIS GEVEILD. Woensdagmorgen had in hotel Holter- man ten overstaan van notaris Pluimers uit Markelo de eindveiling plaats van een burgerwoonhuis met erf, groot 2 a. en 70 c.a., gelegen aan de Pastoriestraat en toebehorende aan de heer E-. Wissink, dat de vorige week woensdag werd in gezet voor een bedrag van f 11.800. Het perceel werd gemijnd door de heer H. Kloosterboer voor rekening van zijn principaal, de heer J. Brinks te Holten, voor de som van f 16.000.en terstond toegewezen. Door de directié der N.S. is op het spoorwegstation van Holten een belang rijke maatregel genomen ter beveiliging van de reizigers, welke op het 2e perron aankomen of daarvan vertrekken. Tot voor enkele dagen was de overgang naar de overzijde op enkele tientallen meters van het seinhuis gelegen en moes ten de dienstdoende beambten steeds extra waakzaam zijn, dat vooral de rei zigers, welke uit de richting Rijssen ar riveerden, niet onder de terzelfder tijd uit de richting Deventer aanstormende sneltrein liepen, want bij de meeste stop treinen arriveerde die trein juist op het moment als de reizigers zijn uitgestapt. Het 2e perron is thans verlengd, zodat de overgang nu bij het seinhuis gelegen is, zodat het personeel thans beter toe zicht kan houden op het oversteken van en naar de overzijde. Van het publiek wordt nu echter verwacht, dat het niet zal oversteken als de kettingen gesloten zijn, waardoor het risico van ongelukken tot een minimum wordt beperkt. Naar verluidt zal een interne verbou wing van het stationsgebouw plaats vin den en zullen o.a. de toiletten worden gemoderniseerd en in het gebouw onder gebracht worden. Ook zal het euvel van de vele rijwielen, welke tegen het sta tionsgebouw worden geplaatst, worden opgeheven door de bouw van een rijwiel staling, terwijl de goederenopslagplaats zal worden vergroot. Er schijnt zelfs sprake van te zijn geweest, dat Holten ook weer een halte- chef zal krijgen, zoals in het verleden het geval is geweest. Er zou dan een ge heel gewijzigde personeelsformatie inge voerd moeten worden, maar dit blijkt op moeilijkheden te stuiten, zodat aan dit voornemen voorlopig nog wel geen uit voering zal worden gegeven. Wij zijn nog niet voldoende geïnformeerd om deze ge ruchten te kunnen bevestigen, maar uit een en ander blijkt wel, dat de belangstel ling voor het reizigersvervoer gestadig toeneemt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1