Kritiek op benoemingsbeleid bestuur controlevereniging bleek niet houdbaar Het gaat de boeven hier nog niet zo slecht V.V.V.-kantoor weer geopend Jaarvergadering Plattelandsvrouwen Laatste instuifavond AGENDA BURGERLIJKE STAND No. 11. Jaargang 11. ZATERDAG 21 MAART 1959 Verschijnt elke zaterdag I0LTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 In de op 2 maart j.l. gehouden jaar vergadering van de controlevereniging Holten e.o.', waarvan wij door een sa menloop van omstandigheden geen ver slag hebben gegeven, is door enkele le den kritiek geoefend op het beleid van het bestuur ten aanzien van de herbe noeming van de tweede controleur, de lieer Brinks, die aanvankelijk als zoda nig ontslag nam, en de aanstelling van de heer Rietberg als diens opvolger. Zij hadden voor deze aanstelling liever een oproep gezien en trokken de competen tie van het bestuur inzake zijn recht tot benoeming en ontslag in twijfel. Aange zien het bestuur toen niet de statuten bij de hand had, beloofde het zo spoedig mo gelijk een nieuwe vergadering te zullen uitschrijven om zijn beleid te rechtvaar digen. Deze buitengewone ledenvergadering werd dinsdagavond onder voorzitter schap van de heer Joh. G. Holterman in het Stationskoffiehüis van de heer M. Kalïsterman gehouden. Er heerste on miskenbaar enige spanning in deze druk bezochte bijeenkomst omtrent de afloop deze zaak, die de gemoederen al da- beweging had gebracht, ewel er tijdens de gedachtenwisse- over het beleid van het bestuur wel Kele scherpe woorden zijn gevallen, de vergadering in goede orde verlo pen en werd het bestuur niet wegge stemd, omdat het merendeel der leden wel aanvoelde, dat het niet in strijd met de statuten gehandeld had en het ze ker niet in het belang der vereniging zou zijn geweest, als men de bestuursleden tot heengaan had gedwongen. Nu ont ving men de oezegging, dat de statuten zulien worden vernieuwd en dat in het vervolg met de wens om eventuele kan didaten op te roepen, rekening zal wor den gehouden. Bij de aanvang der vergadering sprak de voorzitter een kort welkomstwoord en werd door hem de inhoud van de sta tuten voorgelezen. Hij gaf voorts een uit eenzetting waarom men de tweede con troleur, die ontslag genomen had, weer had aangenomen en waarom men thans gebonden was aan de opvolger, wel® reeds was aangesteld. Het werk kon door de aanwezige krachten niet meer naar behoren worden uitgevoerd, zo verklaarde hij, want o.a. de controlelijs ten konden niet meer op tijd worden in gevuld. Het bestuur meende bovendien in het belang van de vereniging gehandeld le hebben door iemand aan Je nemen, die niet een volle dagtaak kan vervullen, waardoor de kosten, welke per koe moe ten worden geheven, niet onnodig ver hoogd behoeven te worden. In de meer dere kosten van het loon zou door de beide fok verenigingen worden bijgedra gen, zodat het bestuur meende in het belang van de leden en niet in het per soonlijk belang van de nieuw aangestel de kracht gehandeld te hebben. WAAROM GEEN OPROEP? Ook in deze vergadering kwam door verschillende sprekers naar voren, dat men het met de wijze waarop deze be noeming had plaats gevonden, niet ge heel eens was. Men had liever gezien, dat een oproep was geplaatst, want tal van boerenjongens, die thans misschien in de fabriek hun brood moeten verdienen en die toch grote liefhebberij voor het boerenwerk en de veehouderij bezitten, Evenals vorige jaren is van 15 maart tot 1 juni het Informatie-Bureau van de V.V.V. „Holtens Belang" weer onder gebracht in het voormalig ziekenfonds- kantoor Larenseweg 3, tel. 224. Vooral nu de schriftelijke en telefoni sche aanvragen voor het aanstaande sei zoen weer veelvuldig 'binnenkomen, voor ziet deze openstelling in een grote 'be hoefte. Verschillende aanvragers komen zich ook persoonlijk op de hoogte stellen om trent de adressen, welke door de V.V.V. worden verstrekt, zodat het. voor hen prettig is als zij dagelijks alle gewenste inlichtingen kunnen verkrijgen. Ook onze dorpsgenoten, welke nog geen vaststaande vakantieplannen heb ben, wil de administrateur, de heer G. H. Kers, gaarne zijn bemiddeling ver lenen. Zeer veel V.V.V.'s zonden reeds hun nieuwe hotel- en pensionlijst. Deze kan men gratis ter inzage krijgen. Voor belanghebbenden worden ook weer aanvraagformulieren voor kampeer- kaarten afgegeven. De O.A.D. organiseert dit jaar ook weer dagtochten naar de bollenvelden. Opgave hiervoor ook fojj het V.V.V.- kantoor. hadden gaarne voor deze betrekking in aanmerking gekomen. Anderzijds werd o.a. door de heer G. Landeweerd opgemerkt, dat het bestuur volkomen reglementair tewerk is gegaan en dat er geen enkele reden was om zijn beleid af te keuren. De voorzitter verklaarde, dat het be stuur deze hele zaak terdege overwogen heeft. Het is niet zo eenvoudig om gedi plomeerde controleurs te vinden in eigen plaats en indien men iemand van elders had aangetrokken, waren de kosten voor de vereniging belangrijk hoger ge worden. Het betreft hier een controle- vereniging. Het bestuur is verantwoor delijk voor het werk van de controleurs, aldus de heer Holterman, die op hun beurt weer door een hogere instantie ge controleerd worden. Het gaat hier dus om de aanstelling van vertrouwde krach ten. Spreker erkende, dat onder ver ouderde statuten gewerkt wordt en dat het beter ware geweest een oproep te plaatsen, maar er is zonder aanzien des persoons een keuze gedaan in het be lang der vereniging en het bestuur zou zijn functie dan ook ter beschikking stel len, indien zijn beleid door de vergade ring zou worden afgekeurd. De heer Holterman sprak dan ook de hoop uit, dat men op een rustige wijze een wel overwogen beslissing zou nemen, ter- wille van het behoud der vereniging. Nadat de vergadering na inlichtingen van de heer Broersma er mede accoord gegaan was, dat o.a. het salaris van de eerste controleur zal worden verhoogd en de namen van andere kandidaten "wa ren genoemd, welke ook gaarne voor deze betrekking in aanmerking zouden zijn gekomen, kwam na enig over- en weer-gepraat een soort bemiddelings voorstel uit de bus. De heer H. Kers verklaarde het ook niet geheel eens te zijn met de gevolgde benoemingsmethode, maar hij verzocht het bestuur: lè. in het vervolg een op roep te willen plaatsen; 2e. bij een eventuele benoeming rekening te willen houden met de verschillende geestes stromingen in de gemeente en 3e. te willen bevorderen, dat de tweede con troleur in het vervolg een volledige dag taak zal vervullen in dienst van de ver eniging. Hij meende, dat het bestuur van de plaats gevonden oppositie ge noeg heeft geleerd en dat alles in orde zal komen, nu nieuwe statuten in het vooruitzicht zijn gesteld. Het bestuur verklaarde bij monde van zijn voorzitter zich met deze verlangens le kunnen verenigen en de vergadering blijkbaar ook, want toen de voorzitter verzocht dat degene, die zich niet met dit voorstel kon verenigen, zou gaan opstaan, bleven alle aanwezigen zitten. Hiermede kwam een eind aan de aan vankelijk wat onrustige vergadering. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield woens dagavond in hotel Holterman haar jaar vergadering onder leiding van mevr. J. W. Nagel'hout-Klijzing. Op de jaarvergadering is het de ge woonte even stil te staan bij het afgelo pen jaar en ook een blik vooruit te werpen, aldus de presidente in haar ope ningswoord. Wij weten niet of de inge slagen weg altijd goed is, maar er komt geen kritiek van de leden. Dat maakt ons blij, maar verzwaart onze taak tevens. Zij wekte alle leden op de landelijke vergadering op 6 mei in Utrecht te be zoeken, waar 's middags een show van klederdrachten gehouden wordt. Uit het jaarverslag van de le secre taresse, mevr. J. Metzger-Slotman, bleek, dat in 1958 20 nieuwe leden werden in geschreven en dat de afdeling thans 120 leden telt. De penningmeesteresse, mevr. J.. Rei- Men schrijft ons: Zonder dat dit een officieel karakter droeg is zondagavond de laatste In stuifavond van dit seizoen gehouden. Vele jongelui hebben deze winter hun zondagavond weer in Irene doorge bracht. Helaas heeft het geheel toch niet aan de verwachtingen beantwoord. Reden hiervan is dat er nog steeds een stel jongelui zijn, die menen dat de Instuif er is om de zaak eens op stelten te zet ten. In het vervolg zal tegen dergelijke personen dan ook krachtig worden op getreden. Een andere reden is dat de Instuif erg kampt met gebrek aan leiding. Het zijn slechts enkelen die zich hiervoor willen inspannen. Wil de Instuif door blijven gaan, dan zal juist hierin ver andering moeten komen. Waarom moet dit Instuif werk door gaan, wordt er wel eens gevraagd. Omdat de jeugd het nodig "heeft. De jeugd vraagt om meer begrip voor haar problemen. Deze jeugd, die in een snel le en gejaagde tijd leeft en opgroeit, leeft anders, kleedt zich anders, heeft andere ideeën en begrippen en heeft interesse voor heel andere dingen dan haar ouders. Het resultaat hiervan is vaak dat de band tussen ouders en kinderén ver slapt en soms zelfs geheel los slaat, waardoor de jongelui stuurloos door 't leven moeten gaan. Gelukkig hebben vooraanstaande personen in ons land dit gezien en zij proberen nu door middel van z.g. open jeugdwerk, waaronder ook Instuif werk, de jeugd iets te bieden. Ze probeert de jeugd te begeleiden naar de volwassen heid. Juist omdat ook in Holten jonge lui passief en doelloos leven, is het no dig, dat hen houvast wordt geboden. Er zijn mensen nodig, die de jeugd willen helpen en hen iets willen bieden. Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst, zegt het spreekwoord. Maar la ten er dan ook mensen zijn, die de jeugd naar die toekomst willen bege leiden. Door de instanties die achter het instuifwerk staan zal geprobeerd worden om reeds nu een basis te vin den waarop deze zomer kan worden gebouwd voor het volgende seizoen. link-Braakman kon eveneens een verheu gend geluid laten horen. Haar boek houding wees een batig saldo van f 294.66 aan. De dames mevr. Langenbarg-Hols en mevr. Paalman-Wégstapel werden be noemd tot leden van de kascommissie en zullen de boeken controleren. De aftredende bestuursleden, mevr. J. Metzger-Slotman en mevr. S. Sinnema- Leekstra werden met bijna algemene stemmen herkozen. Na de pauze sprak mevr. Kluwer-Wol- sey uit Gorssel over het boek „De Drent se boerin" van de schrijfster mevr. Stork-van der Kuil en tot slot leidde zij een discussie over een viertal vragen, welke de Bond van plattelandsvrouwen betroffen. BEGROETINGSAVOND NIEUWE LIDMATEN. Men schrijft ons: De Jonge Kerk hoopt een groot aan tal nieuwe lidmaten te kunnen begroe ten op maandag 23 maart a.s. om half acht in Irene. Deze avond zal in het teken staan van het paasgebeuren. Wij hebben dan ook beslag weten te leggen op de prachtige film „Toen liet hij hun Barabbas vrij". Zij verhaalt ons de geschiedenis van Barabbas, die door de schare gekozen wordt om te worden vrijgelaten, om dat men niet wilde, dat Jezus aan de kruisdood ontsnappen zou. Een groot deel van de film speelt zich af in het paleis van Pilatus, die zowel door zijn geweten als door de onheil spellende droom van zijn vrouw in de richting van een vrijspraak van Jezus wordt gedrongen, maar tenslotte toch zwicht voor de massa. De strekking van deze film is, te doen uitkomen, dat met Barabbas eigen lijk ieder zondig mens bedoeld wordt, omdat hij aan de dood ontkomt, door dat de Heer plaatsvervangend voor hem lijdt. Naar aanleiding van deze film kan er na de pauze van gedachten gewis seld worden. SCHOOLKINDEREN VOERDEN MOOIE OPERETTE OP. Zaterdagavond j.l. werd onder auspi ciën van de afd. Holten van Volks onderwijs door leerlingen van de O.L. school en de Ulo-school opgevoerd de operette „De pruik van de koning". De leiding berustte bij de dames W. E. en J. H. Wolters. De heer J. J. M. Wittermans ver zorgde de pianomuziek, terwijl de heer B. H. Brouwer de viool bespeelde. Een aardig dansje was ingestudeerd door Mevr. De Raad-Pot, tijdelijk onderwij zeres aan de school. De avond werd geopend door de voorzitter van Volksonderwijs, de heer B. H. Brouwer. Vervolgens gaf Mej. W. E. Wolters een uiteenzetting van de in houd van de operette. Met een daverend applaus werden de leiding en de spelers en speelsters be loond. De voorzitter dankte allen, die medegewerkt hadden om de avond te doen slagen en in 't bijzonder de dames Wolters. Hij reikte enkele stoffelijke blijken van waardering uit. Tenslotte werd een kleine verloting gehouden om de onkosten te dekken. TOCH BLUT ER WAT DE REGE RINGSMAATREGELEN BETREFT NOG WEL IETS TE WENSEN OVER. In de jaarvergadering van de afdeling Holten van de O.L.M., welke de vorige week vrijdag gehouden werd in hotel Holterman onder voorzitterschap van de lieer A. J. Pekkeriet, heeft de secretaris van het hoofdbestuur Ir. Y. van der Wal, gesproken over het onderwérp „Gaat het goed met onze boeren?" - De heer Van der Wal wees er op, dat er ibij het boekhoudbureau van de O.L.M. uit Holten heel wat boekhoudingen in bewerking zijn, uit welker cijfers wel iets te concluderen valt. Aan de hand daarvan meende hij tot de uitspraak te mogen komen, dat het de boeren hier nog niet zo slecht gaat De uitkomsten der bedrij ven zijn over het algemeen redelijk goed. In vergelijking met andere gebieden o.a. boven Zwolle staat Holten er gunstig voor. De boeren in deze streek, o.a. van Bathmen tot Markelo, hebben begrepen, dat willen zij goede inkomsten hebben, deze niet uitsluitend worden verkregen uit het land, maar dat de varkens- en kippenhouderij bij de rendabiliteit van het bedrijf een belangrijke rol spelen. Er wordt tegenwoordig veel gepraat over de opheffing van kleine bedrijven. Wij zijn er ernstige tegenstanders van, aldus spreker, dat men zou zeggen, er deugt geen klap van. Achter het ijzeren gordijn worden de kleine bedrijven langs een omweg geruisloos opgeheven. Wij leven in een democratisch land en be hoeven hier niet voor iets dergelijks be vreesd te zijn. Het gebeurt echter in de practijk, dat een kleine boer voor zich zelf uitmaakt, dat hij zijn bedrijf niet wil voortzetten, omdat zoon of dochter geen belangstelling heeft om te boeren. De jongeren komen tot andere inzichten en men behoeft er geen traan om te laten vallen. Een mens kan ook op andere wijze levensgeluk en een positie verwer ven. Men ziet dat bedrijven van 5 h.a. minder worden opgeheven, want daar voor zijn dikwijls wel liefhebbers, die zo'n bedrijfje overnemen. De vraag is thans: wil men overgaan tot specialisatie dus of melkveehouderij of pluimveehouderij of varkenshouderij, dan wel het gemengde karakter van de bedrijven handhaven. Dit laatste vereist een grote en brede deskundigheid. Op den duur zal de boer wellicht een keuze moeten doen. Het gaat om de vraagwil men verdeling van het risico of" niet? Het gespecialiseerde bedrijf is veel kwets baarder. Deze vraag behoeft echter niet direct besist te worden men heeft nog alle tijd deze dingen nog eens rustig te over denken. Sprekende over de landbouwgaranties en -subsidies zeide spreker, dat het er werkelijk slecht voor zou staan met de boeren als de regering onvoldoende zou bijspringen om tot een behoorlijk inko men te geraken. Wij moeten deze rege ringssteun aanvaarden, sterker nog, al dus spr., zij is door de landbouworgani satie afgedwongen. In dit opzicht is men ook beslist nog niet tevereden en er be staan ernstige bezwaren tegen het ge knabbel met halve centen. Welk kabinet er ook komt, het zal geen ander beleid kunnen voeren dan tot nu toe is geschied, daarvoor zijn wij te veel afhankelijk van de internationale omstandigheden. Houdt er rekening mede, aldus spr., het zal een beleid wor den als in de vorige periode. Voordat Ir. Van der Wal zijn causerie hield, bracht de penningmeester, de heer G. Rensen, het financieel verslag uit, waaraan wij ontlenen, dat de inkomsten f 8114.47 en de uitgaven f 7987.10 be droegen, zodat er een batig saldo was van f 127.37, AFSCHEID. Besloten werd, dat de inning der con tributie door de bestuursleden zal ge schieden, welke ieder pl.m. 30 leden voor hun rekening zullen nemen. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. J. Pekkeriet met bijna algemene stem men herkozen, terwijl in de plaats van de heren J. H. Veneklaas Slots en A. Reilink, die reglementair niet herkies baar waren, werden gekozen de heren D. B. Nijland en E. Voordes. Aan het slot volgde een geanimeerde bespreking van de inleiding van Ir. Van der Wal. De voorzitter heeft ten slotte de af tredende secretaris en 2e secretaris woor. den van lof toegezwaaid voor de vervul-* ling van 'hun bestuurslidmaatschap. Zaterdag 21 maart, 7.30 uur: Toneel avond door de C.J.M.V. Dijkerhoek in Bethanië, ten bate van dit gebouw. Zaterdagmiddag 21 maart: Fa. C. A. Müller en Zoon, Look, geopend (zie adv.). Maandag 23 maart: Voorjaarsmodeshow firma E. Wonnink in Amicitia (zie adv.). Maandag 23 maart, 7.30 uur: Bijeen komst Jonge Kerk met prachtige bij belse film in Irene (zie ber.). Maandag 23 maart, 8 uur: Jaarvergade ring van de V.V.V. „Holtens Belang" in café Maats (zie adv.). Maandag 23 maart, 24 uur: Grote verkoop van leren jassen in 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Maandag 23 maart: Fa. C. A. Müller en Zoon, Look, de gehele dag gesloten (zie adv.). Dinsdag 24 maart, 8 uur: Jaarvergade ring Vereniging voor bedrijfsvoorlich ting „Holten" in hotel Holterman. Dinsdag 24 maart: Boekenruil platte- landsbibliotheek inplaats van vrijdag (zie bericht). Woensdag 25 maart, 8 uur: Ouderavond u.l.o.school in Irene. Woensdag 25 maart: Laatste dag inle veren briefjes afbraak woning Tuin straat 2 (zie adv.). Woensdag 25 maart, 7.30 uur: Voetbal film Wereldkampioenschappen 1958 in zaal Amicitia. Woensdag 25 maart, 11 uur: Houtver koop bij Kalfsterman, Stationskoffie huis, en om 2 uur bij café Lichtenberg. Donderdag 26 maart, 's avonds van 78 uurPaasinlevering f 50.vacantie- bonnen voor de Landbouw bij H. Soer, Larenseweg 3. Donderdag 26 maart, 's avonds vanaf 8 uur: Paasverzilvering vakantiebon nen Bouw. en nevenbedrijven, P. F. van Doom, H. J. Wansinkstraat 25. Donderdag 26 maart, 8 uur: Vergadering Hem. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 27 maart: Laatste dag indienen verzoeken voor huur tuintjes in de Gaarden (zie off. publ.). Zaterdag 28 maart: Vertoning prachtige kleurenfilm van de N.R.V. in Amici tia (zie adv.). Zaterdag 28 maart, 8 uur: Vertoning door de Ned. R.eisver. afd. Holten van de prachtige kleurenfilm „Naar Roepende Verten" in Amicitia. Paasmaandag vanaf 3 uur: Dansen in hotel G. Müller. Maandag 30 maart (2e Paasdag), 8 uur: Uitvoering Holtens Toneel in Amicitia (zie adv.). Donderdag 2 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.' Donderdag 2 aprilMuziek, en zang avond Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" m.m.v. Kees Deenik. Zaterdag 4 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Maandag 6 april: Feestavond Chr. Be sturenbond in verband met 10-jarig bestaan. Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Ad- dink (bevestiging nieuwe lidmaten) en 3 uur Ds Israël (bevestiging nieuwe lidmaten). In beide diensten collecte kerkbouw Slotermeer. Vrijdag 27 maart (Goede Vrijdag) 10 uur Ds Addink (viering en dank zegging Heilig Avondmaal) en 7 uur Ds Israël - (viering en dankzegging Heilig Avondmaal). Dijkerhoek. Zondag: Zie Holten. Vrijdag 27 maart (Goede Vrijdag): 10 uur Ds Israël (viering en dank zegging Heilig Avondmaal). Geref. Kerk. 9.30 uur (Bediening Heilig Avondmaal) en 3 uur (Bed. Heilig Avondmaal en Dankzegging) Ds. R. A. Hoogkamp. Goede Vrijdag (27 maart)10 uur Ds Hoogkamp. (Collecte evangelisatie in de classis). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Polshorloge, manchester pet, gymnastiekschoentje, plastic bal, paar da mes glacéhandschoenen, kinderbezempje, kinder want je. Verloren: dameshoedje, oorhanger, VW- wieldop, enkele fietstas, inhoud leren handschoenen en gereedschap. Geboren: Berend Jan Willem Hendrik, zv J. Pieffers en H. Klein Teeselink, Oran jestraat 11. Ondertrouwd: G. J. Bekkernens, 27 j., en G. J. Groteboer, 20 j., beiden wonende te Holten G. W. Hogenkamp, 19 j., wo nende te Holten en F. A. Schuilenburg, 17 j., wonende te Gorssel. Overleden; T. D. Wansink, 64 j., Look 15. BEVOLKING Ingekomen: J. H. Veneklaas, van Die penveen naar Dijkerhoek 100 H. A. Kolkman, van Deventer naar Espelo 8 J. Beldman, van Apeldoorn naar Beuse- berg 77 P. Timmer en gezin, van Wa- I geningen naar Look 41.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1