Verkiezingsuitslag Tweede Kamer in Holten Financiële toestand VVV Overijssel blijft moeilijk Ouderavond o.l. school te Dijkerhoek H. R. van Bruggen tot voorzitter gekozen Verhoging advertentietarieven 1 1 - :'Z - - - - PUR@L m fomsl Spit, Spierpijn Begrafenisverzorging op hef platteland AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 10. Jaargang 11. ZATERDAG 14 MAART 1959 Verschijnt elke zaterdag MIENS NIEUWSBLAD De van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-priis: 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 Na een vrij intensieve verkiezings campagne, waarin vooral de AR zich druk geweerd heeft, is donderdag de uitspraak van het kiezersvolk uit de bus gekomen. De moeite, die de anti's zich getroost hebben, is niet onbeloond ge bleven. Zij zijn van 412 stemmen in 1958 geklommen tot 484 bij deze verkiezin gen, een stemmental, dat zij sedert 1937 nimmer bereikt hebben. Wat echter vooral opvalt, is het groot aantal stemmen, dat op de Boerenpartij is uitgebracht, n.l. 283. Dit debuut is voornamelijk gegaan ten koste van de VVD, die haar 812 stemmen, behaald bij de Statenverkiezingen in 1958, zag ver minderen tot 525. Zij bleef daarmede echter, nog 86 boven haar stemmental bij de Kamerverkiezingen van 1956. De CHU boekte ook nu weer een ge ring verlies. Waar deze 22 stemmen ge bleven zijn, valt moeilijk te zeggen. De vrije boer zal er waarschijnlijk niet hele maal onschuldig aan zijn. De Partij van de Arbeid bleef met haar 827 stemmen 160 stemmen beneden de uitslag van de Kamerverkiezingen in 1956, maar behaalde 39 stemmen meer dan bij de Statenverkiezingen in 1958. Zij vertoont daarmede vrijwel het zelfde beeld, dat donderdagavond per radio ook van andere gemeenten werd bekend gemaakt, een vooruitgang bij 1958, maar een teruggang vergeleken bij 1956. De PSP bracht het in Holten niet ver der dan tot 10 stemmen. Het Geref. Pol. Verbond won 6 stemmen bij 1958 verge leken en de SGP 1 stem. Wij laten hieronder de gedetailleerde uitslag volgen met de vergelijkbare cij fers van 1956 en 1958. In verband met een aanzienlijke stijging van de kosten van het drukken van ons blad zien wij ons tot onze spijt genoodzaakt de advertentietarieven met ingang van 1 april a.s. met 1 cent per regel te verhogen. De gewone mm.-prijs wordt gebracht van 7ct. op 8 ct. per mm. „Ingezonden mededelingen" (I.M.) van 20 op 25 ct. Ook de contract advertenties worden met 1 ct. per mm. verhoogd met ingang van deze datum. Zal ons blad zijn taak blijven vervullen, dan valt aan deze verhoging niet te ontkomen. Wij hopen dan ook, dat onze adver teerders op dezelfde wijze van zijn publieiteitsmogelijkheden gebruik zullen blijven maken. STICHTING HOLTENS NIEUWSBLAD. Stembureaux Partij i Dorps- school 2 Ulo school 'o co a j2 T O l—1 CZJ 4 Dijker hoek Totaal 1959 Prov. Staten 1958 "S c CD <n fi io as gï Partij van de Arbeid 275 257 275 36 827 788 987 KVP 7 6 25 36 80 67 56 AR 140 87 228 29 484 412 437 VVD 97 167 156 105 525 812 439 CHU 293 219 192 311 1015 1037 1180 Bruggroep (comm.) 1 1 1 3 SGP 5 1 11 3 20 19 22 CPN 5 1 1 1 8 14 8 Boerenpartij 65 74 66 78 283 GPV 3 6 3 11 5 3 PSP 5 4 1 10 Overige groepen 24 TOTAAL 880 817 960 612 3266 3154 3156 Van onwaarde 11 7 •13 3 34 53 Donderdag 5 maart werd de ouderavond' gehouden vaiï de school te Dijkerhoek. De ouders gaven van hun belangstelling voor de school blijk door een flinke op komst. De vergadering stond onder lei ding van het hoofd der school, de heer J. W. Witmer. Na het welkomstwoord van de voorzit ter werden de notulen gelezen en de ver slagen uitgebracht door de penningmees ter der oudercommissie en schoolfeest commissie. De voorzitter dankte hen voor het werk, dat zij hadden gedaan en dat ditmaal uit gebreider was geweest dan andere jaren in verband met de feestelijkheden van '58. Tot lid van de oudercommissie werd gekozen de heer A. Meijerman, die in de plaats kwam van de heer Js. Rensen. De voorzitter bedankte het aftredend lid voor de zeer prettige samenwerking, „Het is weer hetzelfde liedje: de provin ciale VW ziet tal van aantrekkelijke mo gelijkheden, maar de financiën om de plan nen ook maar op bescheiden wijze te ver wezenlijken, zijn niet vooi'handen." Dat was een van de kernpunten van de toespraak, die de scheidende voorzitter van de provinciale VW, de heer J. Voetelink, hield aan het begin van de algemene leden vergadering van deze vereniging, die in Al melo werd gehouden. Na gediscussieerd te hebben over een be groting met een tekort van rond f 15.00.0, kwam het bestuur met een tweede begro ting, die sluitend is gemaakt door de ge raamde uitgaven voor propaganda en voor lichting aanzienlijk terug te brengen. Aan deze laatste begroting werd het voorstel verbonden de bijdrage van de plaatselijke WV's van tien op vijftien percent te bren gen, waarover binnen een maand een be slissing zal worden genomen. In zijn openingstoespraak schetste de heer Voetelink de financiële moeilijkheden waar in de provinciale VW nu reeds geruime tijd verkeert. In het voorjaar van 1958 bleek uit een rapport van het verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de provinciale VVV nog tot augustus 1958 zou kunnen doorwerken. Dan zou de vereniging echter financieel volkomen aan de grond zijn geraakt. Besprekingen met het college van Gede puteerde Staten van Overijsel hebben tot ge volg gehad, dat het provinciaal subsidie tot in totaal f 30.000 is opgetrokken, waarvoor de heer Voetelink zeer erkentelijk was. De provinciale WV blijft echter kampen met een tekort aan mogelijkheden, aldus de voorzitter. De begroting voor 1959 vertoont een tekort van rond f 15.000. „Het is toch geen toestand, dat de pro vinciale VW folders op afbetaling moet uit geven" zo riep de heer Voetelink uit. Het gevoel van onbehagen over deze si tuatie, waarbjj de provinciale WV steeds weer als bedelaar voor de leden moet staan, is voor mij aanleiding geweest om te be danken als voorzitter, zo merkte hij ten slotte op. Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven, Ruwe handen, Schrale huid. Bij de behandeling van de begroting noemde de heer Beijers uit Holten het on juist, dat het bestuur de Provinciale Staten gedreigd heeft met liquidatie van de vereni ging. De heer Ten Doeschate ontkende ech ter nadrukkelijk, dat er van een dreigement of een ultimatum sprake is geweest, evenals later de heer Voetelink. Wethouder A. J. Frederiks van Almelo was van oordeel, dat de directe belangheb benden grotere bijdragen aan de provinciale VVV zullen moeten verlenen, waarmee de voorzitter het geheel eens was. Nadat bij de discussie over deze begroting geen positieve voorstellen van de leden wa ren gekomen, kwam het bestuur met een tweede, sluitende begroting, waarop de post propaganda en voorlichting van f 28.350, tot f 13.321,is teruggebracht. Met deze laatste begroting gingen de le den akkoord. Aan deze begroting werd het Voorstel verbonden om de bijdragen van de plaatselijke WV's permanent op. vijftien percent te brengen. Op korte termijn zal over dit voorstel worden beslist. Het geld, dat op deze wijze nog binnenkomt, zal voor de propaganda gebruikt worden. Het accepteren van deze tweede begro ting was voor de heer Tjeenk Willink reden als bestuurslid te bedanken. De heren Ten Doeschate en mr. Boerboom, die namens de Kamers van Koophandel in* Overijsel zitting hebben in het bestuur, verklaarden dat zij om dezelfde redenen eveneens zullen over wegen om af te treden. De heer Veldman, directeur van de pro vinciale VVV deelde mede, dat de propa- ganda-actie die vrijdag in Rotterdam is ge start, uitstekend verloopt. Op één dag heb ben zelfs driehonderd mensen inlichtingen over Overijsel gevraagd. Met grote meerderheid van stemmen werd de heer H. R. van Bruggen, burge meester van Dalfsen, benoemd tot voorzit ter van de provinciale VW. Voorts werd de heer ir. W. L. C. Lindenburg, hoofd van Rijkswaterstaat en voorzitter van de Alme lose WV tot bestuurslid gekozen. Aan het eind van de vergadering sprak de heer Van Heek waarderende woorden tot de scheidende voorzitter. Hij bood de heer Voe telink namens leden, bestuur en personeel van de provinciale VW een boekwerk aan. De heer H. te Riet uit Almelo sprak namens het provinciaal bestuur een woord van dank tot de heer Voetelink. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met Dinsdagavond werd in café Kalfsier- man een bespreking gehouden met de buurtschapbewoners, waarin de heer T. Fens, directeur van de Uitvaart Maat schappij NUVEMA te Groningen, een uiteenzetting gaf van de begrafenisver zorging en haar aanverwante verzeke ringen. Aan het begin van de avond heeft de heer Fens alle aanwezigen welkom ge heten, waarna hij de vele mogelijkheden besprak en in het bzionder de nadruk legde op een goede verzorging van de begrafenissen. Hij vond het ook een goede gëdachte, dat de heer Muller het initiatief nam om naast de bestaande noaberplichten, wel ke men in de buurtschappen nog wil houden, het vervoer en verdere facilitei ten te willen verzorgen. Want volgens de heer Fens is men in een dorp, waar men een gemeenschap heeft, niet spoe dig geneigd om de verzorging door een vereniging buiten deze gemeenschap te doen plaats vinden. Hierna stelde de spreker voor om door vragen te stellen, welke er natuur lijk bij verschillende aanwezigen waren, te komen tot een gedachtenwisseling. Omtrent de vraag aangaande de pre mies, zeide heer Fens, dat deze wiskun dig worden berekend en zodoende ook zolaag mogelijk worden gehouden. Iedere vereniging op dit gebied moet over de tfiodige reserves kunnen be schikken en aangezien dit nog wel eens de nodige moeilijkheden geeft, sluiten zich steeds meer kleine verenigingen aan bij de NUVEMA. Na een uitvoerige gedachtenwisseling over verschillende punten werd de ver gadering gesloten die de oudercommissie en het personeel van de heer Rensen hebben ondervonden en heette de heer Meijerman hartelijk welkom in de kring van ouders en perso neel. Ook de voorzitter van de Ouder commissie, de heer J. R. Aanstoot sprak daarna woorden van dank en welkom na mens de o.c. Tot lid van de feestcommissie werd ge kozen de heer A. Jansen Manenschijn. De heer G. J. Klein Hegeman verklaarde zich bereid de schoolfeestcommissie nog een jaar te zullen helpen bij het beheren van de financiën. HET ONDERWIJS Zowel voor als na de pauze werd uit voerig van gedachten gewisseld over het onderwijs van deze tijd en dat van 30 jaar geleden. Het hoofd van de school hield over dit onderwerp een inleiding aan de hand van concrete gevallen bij verschillende vak ken, welke onderwezen worden in de ia- gere school. Hij toonde aan, dat veel overbodige kennis overboord is gezet, maar dat dit niet kan betekenen, dat er minder ge leerd zou worden dan vroeger. De aard van het onderwijs is veranderd en ver andert nog steeds, omdat het vervolgens (aan andere scholen) een steeds grotere rol gaat spelen en steeds meer aansluiting eist van de lager school. Lager onderwijs als eindonderwijs komt practisch niet meer voor. Er is veel geschrapt, maar ze ken niet minder bijgekomen, aldus spre ker. Als er minder zou worden geleerd, dan vroeger, terwijl het vervolgonderwijs meer eisen gaat stellen, zou het eenvou dig niet mogelijk zijn om nog vervolgon derwijs te ontvangen. De resultaten, die de leerlingen op de Ulo, landbouwhuis- houdschool en lag. landbouwschool berei ken wijzen wel uit, dat 't lager onderwijs voldoet, al leert men dan niet zoveel jaar tallen uit het hoofd en dergelijke. Belang rijker is, dat men weet hoe men ze kan vinden als men zo nodig heeft en daar is ons onderwijs, aldus de heer Witmer, meer op gericht dan vroeger. Het eist meer van het kind zelf. Dat dit inderdaad het geval is, liet hij zien aan de hand van schoolboekjes, atlas sen e.d., die de ouders in de pauze ter in zage werden gegeven en met zeer veel belangstelling werden ingezien. Ook het probleem van het huiswerk kwam aan de orde. Sommigen menen dat huiswerk betekent werk voor ouders en werk voor kinderen. Toch komt dan het kind veelal in het gedrang, omdat wat thuis gedaan wordt, vaak een schijn re sultaat is, daar de methode thuis en op de school vaak verschilt, waardoor het kind meer in verwarring wordt gebracht, dan dat het rust krijgt in zijn werk. Dit betekent niet, aldus spr. dat men het kind thuis niet moet helpen. Echter zou het wel goed zijn, dat er dan meer contact met de school is om meer eenheid te krij gen in de hulp, die het kind ontvangt. Ouders en leerkrachten sloven zich ieder op hun manier uit en het kind, dat in de school anders moet werken, dan het thuis wordt voorgehouden, raakt zijn even wicht kwijt en de school noch de ouders boeken dan resultaat. Er werden na deze causerie van de heer Witmen verschillende vragen ge steld, waaruit bleek, dat de vergadering wel zeer veel belangstelling had voor het onderwerp als geheel. Ter illustratie van de plaats, die de filmstrookprojectie inneemt naast de film projector bij het onderwijs, werden nog enkele strips (stroken) vertoond, die zeer in de smaak vielen. In de pauze werd een kleine verloting gehouden ter stijving van de kas van de oudercommissie en aan het slot van de avond dankte de voorzitter dezer com missie voor de prettige avond en richtte hij een woord van dank tot het perso neel voor zijn belangrijke arbeid in het t afgelopen jaar aan de schooljeugd be- i steed. 1 Zaterdag 14 maart, 8 uur: Opvoering operette „De pruik van de Koning" in Amicitia. Woensdag 18 maart, 11 uur: Toeslag verkoop woonhuis in Hotel Holterman, Notaris Pluimers. Maandag 16 maart, 7.30 uur: Instructie- avond met filmvoorstelling van de Bos- brandweer in Amicitia. Dinsdag 17 maart, 's avonds 8 uur: Ver gadering controle-vereniging „Holten en Omstr." in café Kalfsterman. Woensdag 18 maart, 7.30 uur: Verga dering plattelandsvrouwen, Hotel Hol terman met lezing van mevr. Kluwer uit Gorssel over de Drentse boerin. Woensdag 18 maart, half ac'ht (precies) Vergadering Herv. Vrouwenvereniging Dijkerhoek ten huize van G. J. Klein Hegeman. Donderdag 19 maart, 8 uur: Ledenver gadering van de Hengelaarsvereniging „De Rietvoorn" in café „De Waag". Donderdag 19 maart, 7.30 uur precies: Ledenvergadering Plattelandsmeisjes in café Kalfsterman. Spreekster Mej. Rottink. Donderdag 19 maart, 7.45 uur: Verga dering Geref. Vrouwenver. „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 21 maart, 7.30 uur: Toneel avond door de C.J.M.V. Dijkerhoek in Bethanië, ten bate van dit gebouw. Maandag 23 maart, 8 uur: Jaarvergade ring van de V.V.V. „Holtens Belang" in café Maats (zie adv.). Woensdag 25 maart, 7.30 uur: Voetbal film Wereldkampioenschappen 1958 in zaal Amicitia. Zaterdag 28 maart, 8 uur: Vertoning door de Ned. Reisver. afd. Holten van de prachtige kleurenfilm „Naar Roepende Verten" in Amicitia. Donderdag 2 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Donderdag 2 april: Muziek- en zang avond Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" m.m.v. Kees Deenik. Zaterdag 4 april: Uitvoering gymnas tiekvereniging „B.A.T.O.". Maandag 6 april: Feestavond Chr. Be sturenbond in verband met 10-jarig bestaan. Zaterdag 25 april: Lompen-actie H.M.V. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN. Verloren: 1 rood notitieboekje; 1 paar grijze damesglacé's1 paar zwarte kin derlaarsjes; 1 aluminium kap van brom fiets. Gevonden: 1 muntbiljet; 1 padvinders- riem; 1 portemonnaie1 blauwe jon genspet. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds Is raël, 10.30 uur Ds Israël en 7.uur Ds Addink. In alle diensten collecte Inw. Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collec te Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Avond maal) en 3 uur (Openbare geloofsbe lijdenis) Ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Hulpbeh. kerken in de clas sis Deventer. GeborenAlfonsus Jozef, zv M. G. He geman en C. M. Heuven. Gerritdina Johanna, zv J. W.' Nijenhuis en B. Kap- pcrt. BEVOLKING. Ingekomen: J. H. J. Jansen, van Hel- lendoom naar Look 40. Vertrokken: G. Arfman en gez., van Look 41 naar Hellendoom. J. A. Din- gemanse, van Beuseberg 45 naar Voorst. Waginah, van Look 40 naar Lands meer. JAARFEEST JEUGDCLUBS ESPELO. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart hielden de jongensclub „De Jonge Bou wers" en de meisjesclub „Lenteklokjes" hun jaarfeest in de school te Espelo. De avond werd geopend met het zingen van „Blijf bij mij, Heer" en gebed. In zijn openingswoord heette G. Nijenhuis allen hartelijk welkom, in het bijzonder de genodigden. Mej. D. Lubbersen hield een inlei- dingo ver Joh. 8 12-20. Hierna werd het jaarverslag voorgelezen, hetwelk op rijm was gezet door A. Ulfman. Door de kleine jongens en meisjes werd het toneelstukje „Ik mag niet voetballen" opgevoerd. De grote jon gens en meisjes brachten het toneel stukje „Aardappelen" voor het voet licht. Beide stukjes werden zeer ver dienstelijk gespeeld en er werd telkens hartelijk om gelachen. Het programma werd opgeluisterd met. voordrachten en zang met orgelbe geleiding. In de pauze werd een verlo ting gehouden, waarvoor aardige prij zen beschikbaar waren gesteld. Deze zeer geslaagde avonden werden besloten met het zingen van Gezang 230 1 en 3 en dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1