Wat Varkensfokkerij in nieuwe banen? samenwerking vermag Offensief voor extra gasten in het voor- en naseizoen Zomerhuisjes 30 pcf. goedkoper vóór half juni en na augustus ZENUWRUS? AGENDA BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN No. 9. Jaargang 11. ZATERDAG 7 MAART 1959 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 Eén- en andermaal hebben wij reeds iets verteld over de plannen van de vijf gezamenlijke VVV's, namelijk die van Ommen, Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen en Holten, die thans samenwerken in de Overijsselse Heuvelrug om dit gebied eerlang in het vakantiewezen tot een dergelijk begrip te verheffen als bijvoor beeld de Veluwe. Dit strekt verder dan alleen de belangen, welke genoemde plaatsen bij een florisserend vreemde lingenverkeer hebben. Het recreatiege bied van Nederland krimpt hoe langer hoe meer in naar rato tenminste en steeds zal de ,druk' op die centra groter worden, waar men nog in betrekkelijk ongerepte natuur zijn vakantie zal kun nen doorbrengen. Welnu, dat kan van de heuvelrug zeker gezegd worden en het is van de genoemde VVV's dan ook heel goed gezien, dat men hiervoor gezamen lijk aantreedt en dat men regelmatig zich samen beraadt op de plannen om dit gebied nog meer dan tot nu toe een graag gezocht vakantiecentrum te doen worden. Maandagmiddag waren vertegenwoor digers van de besturen der genoemde VVV's hiervoor weer bijeen gekomen in het Parkgebouw te Rijssen, waar de Rijssense VVV als gastvrouwe optrad. De heer G. Kappert zette in een kort betoog uiteen in hoeverre men aanvan kelijk de plannen van samenwerking reeds vastere vorm wist te geven. In de Overijsselse heuvelrug wil men niet al leen in het hoogseizoen het toerisme be vorderen, maar men heeft zich afge vraagd of door spreiding ook niet wat te bereiken zou zijn in voor- en najaar. En om dit voor de personen, die daar voor geïnteresseerd zijn, wat aantrekke lijker te maken, is overeengekomen, dat de prijzen van zomerhuisjes in voor- en naseizoen met 30 pet. verlaagd zullen worden. Dit is een geluid, dat men te genwoordig niet veel meer verneemt en daarvoor het in 't land stellig de nodige belangstelling verkregen worden. Vanzelfsprekend was hiervoor de me dewerking van de eigenaren der zomer huisjes nodig en deze werd spontaan verkregen. Deze prijsverlaging geldt voor half juni en na augustus. 'kans van slagen? Of deze propaganda kans van slagen heeft? Enfin, het is in ieder geval te proberen en het lijdt geen twijfel, dat deze welwillende geste in het gehele land met instemming zal worden be groet. Vakantie houden is vandaag de dag niet zo'n heel eenvoudige zaak meer. Maar door deze prijsverlaging van zo merhuisjes komen verschillende gezin nen toch weer wat nader tot hun doel. Bovendien beoogt men extra vakantie mogelijkheden te scheppen voor die ge zinnen, waar het uit hoofde van gezond heidsoverwegingen bijvoorbeeld voor de huisvrouw of voor de kinderen gewenst is, om eens van wat extra rust en vooral van zon en buitenlucht te genieten. Van verschillende kanten zijn de zomerhuis jes, die in het gebied voorhanden zijn, betrekkelijk eenvoudig bereikbaar en zodoende zou men voor zichzelf de kans kunnen scheppen enige tijd als forens te wonen, terwijl het huishouden op de normale voet voortgang kan vinden. 75.000 H.A. RECREATIEGEBIED Al is het recreatiegebied per hoofd der bevolking in Nederland tot vrijwel nihil verschrompeld, wanneer we op merken, dat de heuvelrug nog een res pectabel gebied van 75.000 h.a. ter be schikking stelt, dan mag daar toch nog wel eens even met meer dan gewone aandacht bij stilgestaan worden. Om meer dan één reden hebben wij de aandachtige lezer reeds nieuwsgierig gemaakt naar de betekenis van de plan nen van de samenwerkende VVV's in de heuvelrug, maar de onthulling vau de rijkdom aan extra vakantie-behui zing, die in het bovenstaande zijn ont wikkeld, heeft ons toch ook wel met verbazing vervuld. Daar zijn juweeltjes van zomerhuisjes bij, die over een voor treffelijke woon-accomodatie beschik ken. Niet alleen de keurige inrichting, het smaakvol meubilair, de harmonie in lijn en kleuren, die we bewonderd heb ben, willen we noernen, maar ook is re- kening gehouden met alle begrippen van vorm en hygiène. Bovendien hebben tal van deze zomerhuisjes stookgelegen- heid. Wat wil men meer? Toen wij dit alles bekeken en ons de betekenis van de activiteiten van VVV nog eens reali seerden, kwam het toch wel heel sterk bij ons op, dat het werk van VVV in alle geledingen van de samenleving nog veel te weinig sympathie en belangstelling en daadwerkelijke steun ontmoet. En dat de onverschilligheid te dien opzichte tot in de kringen van de officials aan wijsbaar is. We moeten in de heuvelrug toch nog veel meer tourist-minded wor den. Toegegeven, dat er wel eens iets negatiefs te vermelden zou zijn, van mensen, die zich aanstellen' of wat dan ook, maar dat beeld mogen we nooit vertekenen tot een tegengestelde activi teit met betrekking tot VVV. In dit op zicht kan er aan het klimaat' in de heu velrug nog wel iets verbeteren. In ieder geval: Het voorstel van de heuvelrug die thans propaganda kan ma ken met voordelige tarieven in voor- en naseizoen wat de zomerhuisjes betreft, moge overal een goed onthaal vinden. De discussie, die onderling werd ge voerd tijdens de bijeenkomst in 't Park gebouw, alsook tijdens de bezichtiging van de zomerhuisjes droeg er zeker toe bij, dat ieder met goede indrukken weer huiswaarts gekeerd is en dat eigen ini tiatieven tegen de achtergrond van an deren soms ook nog weer tot verrassen de resultaten kunnen leiden. Welk een belangrijk aandeel de heu velrug neemt in de technische kant' van het vreemdelingenverkeer, had de heer Hamming, de voorzitter van de Nijver- dalse VVV, gerecapituleerd uit het overzicht van de provinciale VVV, waar- Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemman U waar moedig en rustig. van ook de heer Veldman aanwezig was. De hotels in dit gebied tellen geza menlijk 15 pet. van de totale capaciteit aan hotel-bedruimte in de provincie. Verder treft men in dit gebied 747 pen sions, hetgeen bijna de helft is van het totaal aan pensions in Overijssel. Enkele andere cijfers: de bugalowbe- drijven in Overijssel vindt men overwe gend in dit gebied (69 pet.), de zomer huisjes (met en zonder stookgelegen- heid in totaal zevenhonderd) eveneens (66 pet.). Hetzelfde geldt nog veel ster ker voor de gemeubileerde slaapka mers: 93 pet. van het totaal in de pro vincie. Alles bijeen kan men zeggen, dat in de Overijsselse heuvelrug 40 pet. van de provinciale beddencapaciteit wordt te rug gevonden, welk cijfer met opzet nog laag is getaxeerd. NIEUWE FOLDER De nieuw verschenen geïllustreerde kleurenfolder mag een juweeltje' ge noemd worden en zal het zeker ,doen', daarvan zijn we bij voorbaat overtuigd. Meer dan voorheen, veel meer zelfs, zal elk der delen van de heuvelrug, doordat het geheel groeit, aan allure winnen. En dat is toch een heel belangrijk iets. De Overijsselse heuvelrug zal eerlang een begrip moeten worden. En daartoe zal krachtige propaganda worden ge voerd. Primair richt men zich daarbij op het westen des lands. Met gunstig resultaat heeft de contactcommissie reeds vorig jaar deelgenomen aan de Overijsselse propaganda-actie in Rotterdam. Daarnaast is men echter voornemens de bevolking van de Overijsselse steden te benaderen. GOEDE VERWACHTINGEN Wij hebben goede verwachtingen van de samenwerking, die het begrip heu velrug impliceert. Mede vanwege het feit, dat men gezamenlijk over een zeer waardevolle routine beschikt terzake van de benadering van de problemen, die met VVV gemoeid zijn. Dat men hiervoor op geregelde tijden bijeen komt en dat men ook de heer Veldman telkens bereid vindt hierin adviserend en zo nodig coördinerend werkzaam te zijn, kan met grote voldoening worden vastgesteld. Nadat Rijssen' haar gewoontegetrouw als gastvrouw nog een prettige korte na beschouwing had belegd, keerden de deelnemers aan de excursie weer huis waarts. Natuurschoon op de heuvelrug. In. de varkensfokkerij zoekt men naar nieuwe wegen om te komen tot een ver betering van het type varken teneinde daarmede aan de vraag naar een vlees varken te kunnen voldoen en een meer rendabele productie te bereiken. Evenals bij de rundveefokkerij wordt deze ver betering gezocht in de toepassing van de kunstmatige inseminatie, welke ten aan zien van de varkensfokkerij nog maar in een beginstadium verkeert. Maar men heeft reeds geslaagde proeven genomen, zo vertelde de heer J. II. Holsbrink, in specteur van het Varkensstaraboek in Overijssel in de maandagavond in het sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalf ster man gehouden jaarvergadering van de Varkensfokvereniging „Holten en Om streken", welke onder leiding 'stond van de heer H. Markvoort. Voordat de heer Holsbrink aan het woord 'kwam, werd eerst de gebruikelijke agenda afgewerkt, waaromtrent het vol gende valt te melden. In een uitvoerig jaarverslag schetste de secretaris, de heer W. Rensen, de gang van zaken in de landbouw in het afgelo pen jaar in het bijzonder met betrekking tot de varkenshouderij. Liet het begin van 1958 zich niet gunstig aanzien, in de tweede helft van het jaar kwam deze tot een gunstige ontwikkeling. De afzet van vlees was zeer goed en ook vond goed fokmateraal een zeer voordelige af zet. De 'biggenprijzen zijn hierdoor zeer gunstig geweest. De verenging boekte een verlies van 4 leden, terwijl 1 nieuw lid werd inge schreven. Het ledental bedroeg aan het einde van het jaar 132. In de 'beerhouderij is dit jaar nogal wat veranderd. Vereniging en beerhou- ders hebben steeds kunnen bogen op goed materiaal. Men 'kan niet zeggen, dat dit ook nu niet het geval is, maar men verkeert nog in afwachting hoe het jonge materiaal zich zal ontwikke len. Financieel gezien heeft de vereni ging zich door de vele aankopen van jonge en nieuwe beren en een afzonder lijke subsidie voor „Athleet" nog al wat offers moeten getroosten. Verheugend was de deelname aan de fokdag te Goor. Er namen 14 leden aan deel met 82 hoknummers en vrijwel alle inzenders werden met prijzen beloond. Blijkens 'het financieel verslag van de penningmeester, de heer G. W. Baltus, bedroegen de inkomsten f 946.en de uitgaven f 934.46, zodat men de boeken afsloot met een batig saldo van f 11.54. De vereniging bezit verder nog een klein kapitaaltje als een appeltje voor de dorst. De controle-commissie, bestaande uit de heren W. Rensen G.Jzn. en E. Krik- kink had de bescheiden in orde bevon den. Secretaris en penningmeester werd dank gebracht voor hun uitstekend be heer. De nieuwe 'kascommissie zal bestaan uit de heren E. Krikkink en B. Nikkels. Door de heer M. Stegeman werd ver slag uitgebracht van de vergadering van het varkensstamboek. Daar werd gespro ken over de K.I. in de kop van Overijssel en de omgeving van Hardenberg, terwijl werd geconstateerd dat de fokdagen in Overijssel op een hoog peil stonden. De heer J. Nijland werd aangewezen om de vereniging te vertegenwoordigen op de aanstaande algemene vergadering van 'het varkensstamboek. Bij de bestuursverkiezing werd de af tredende voorzitter, de heer H. Mark voort, ais bestuurslid herkozen. Het bestuur ontving machtiging van de leden om eventuele aankopen van beren zonder voorkennis van de leden vergadering te subsidiëren en in deze naar bevindt van zaken te handelen. K. I. In zijn causerie over de K.I. wees de heer Holsbrink op deproef, welke in het begin van 1958 in Zwolle Werd ge nomen. Daar heeft de rónder K.I.-ver- eniging goede resultaten geboekt met de kunstmatige inseminatie van varkens: Er werd 75 drachtigheid bereikt. Men wil deze proef nu uitbreiden tot de gezamenlijke varkensfokverenigingen. Voorlopig zal de Kring Goor de eerste stoot geven. Op 9 maart a.s. zal 'hier over in Goor worden vergaderd. De fokvereniging „Holten e.o." zal deze gang van zaken niet in de weg staan, zo werd besloten. Voordelen van deze methode zijn o.a. dat niet zulke verre reizen gemaakt be hoeven te worden voor het dekken der zeugen, dat ziekten kunnen worden voor komen, men denke hierbij aan de z.g. snuffelziekte en dat meerdere bedrijven zullen kunnen profiteren van goed fok- materiaal. Nadelen zijn de administratieve be slommeringen, welke aan deze fokmetho- de verbonden zijn, o.m. noodzakelijk om de bloedlijnen te onderkennen ter voor koming van familieteelt, enz. Voorkeur-aanvragen zullen extra be last worden, zo werd medegedeeld. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: een portemonnee m. inh. 1 paar kinderwanten1 paar kinderkous jes; 1 kinderwant; 1 damesvest; 1 munt biljet. Verloren1 riem1 portemonnee, vier kant, met inh. 1 dubbele rijwieltas, inh. o.a damestasje en portemonnee met inh. 1 kinderschoentje. EEN PRAATJE OVER LINNEN In het verslag van de vergadering van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in ons nummer van de vorige week onder bovenstaande titel is een storende zetfout geslopen. Door 'n milde gever is aan de afdeling geen f 10 maar f 100 geschonken uit sympathie voor het werk van de plattelandsvi'ouwen. Ef is een nul weggevallen en een punt in de plaats gekomen. Vrijdag 6 maart, 7.30 uur: Openbare vergadering van de C.H. Kiesvereni ging in Irene. Spreker de Lt.-gen. b.d. M. R. H. Calmeijer, met: „Waar het bij de verkiezingen om gaat". Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart, 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering Jeugdclubs Es- pelo. Vrijdag 6 maart: Ouderavond Dorps school. Hal geopend om 7 uur, aan vang 7.30 uur. Vrijdag 6 maart, 7.30 uur: Filmvoorstel ling Bergruiters in feestzaal hotel Vos man. Zaterdag 7 maart: Laatste dag indie ning verzoeken standplaatsen ijskar- retjes e.d. bij het gemeentebestuur (zie off. publicaties). Zaterdag 7 maart, 7.30 uur: Toneeluit voering C.O.C. in Irene ten bate van de Ohr. Kleuterschool. Maandag 9 maart, 8 uur: Ledenvergade ring Fokver. „De Fries-Hollandse" in café Kalfsterman. Dinsdag 10 maart, 8 uur: Ledenvergade ring Fokver. „Holten en Omstr." in café Kalfsterman. Dinsdag 10 en woensdag 11 maart: Jaar feest C.J.M.V. (Dorp) in Irene (zie adv.). Woensdag 11 maart (Biddag)Grote verkoping Amerikaanse legergoederen bij Ab Mulder (zie adv.). Woensdag 11 maart (Biddag)Gezellig slotbal in hotel G. Müller. Woensdag 11 maart, 11 uur: Toeslag verkoop woonhuis, notaris Pluimers (zie adv.). Woensdag 11 maart (Biddag)Toneel avond met muzikale omlijsting in Irene (zie adv.). Woensdag 11 maart (Biddag), 8 uur precies: Uitvoering Hotlens Toneel in Amicitia, met opvoering: „Ik huurde deze kamer". Toneelspel met naspel in 3 bedrijven (zie adv.). Donderdagavond 12 maart, 7.45 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. De heer Kroon zal dan boek bespreking houden over het boek „In hoger beroep". Vrijdag 13 maart, 7.30 uur: Jaarvergade ring School met de Bijbel in de hall van de school. Vrijdag 13 maart, 7.30 uur: Ledenverga dering afd. O.L.M. in hotel Holterman. Spreker: Ir. Y. v. d. Wal, secretaris van het Hoofdbestuur. Zaterdag 14 maart, 8 uur: Opvoering operette „De pruik van de Koning" in Amicitia. Woensdag 18 maart, 11 uur: Toeslag verkoop woonhuis in Hotel Holterman, Notaris Pluimers. Donderdag 2 april: Muziek- en zang avond Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" m.m.v. Kees Deenik. Maandag 6 april: Feestavond Chr. Be sturenbond in verband met 10-jarig bestaan. Geboren: Berendina Mina, dv W. Krijgs man en J. A. Lodeweges. Borkeld 51 Adri, zv J. Ulfman en J. Koster, Burg. v. d. Borchstraat 23 Herman, zv D. B. Nijland en J. A. Meilink, Espelo 71. Overleden: A. Scholten, 10 j., dv G. L. Scholten en J. H. Bakhuis, Pastoriestraat 8 (overleden te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: H. Mariën en gezin, van Gorssel naar Look 19; R. P. Knaap en gezin, van Hardenberg naar Look 19; W. L. Neyman, van Hellendoorn naar Look 40; D. Y. Alkema, van Zaandam naar A. J. Goldsteinstraat 11; Vertrokken: B. Greve, van Dorpstraat 8 naar Ter schelling; J. H. Hess Busselaar en gezin, van Look 19 naar Zuidlaren; Ijok en gez., van Look 19 naar Leeuwar den; F. N. A. Strik en gezin, van Look 19 naar Leeuwarden; P. K. Isaak en gezin, van Holterberg 42 naar Apeldoorn; W. G. van Loenen, van Holterberg 46 naar Enschede; F. Tuintjer, van Oranjestraat 38 naar Grootegast; D. Keuterman, van Holterbroek 78 naar Tiel. Ned. Herv. Kerk. Holten. (5e Lijdens zondag) 10 uur Ds. Addink en 19 uur Ds. Israël. Collecte geestelijke arbeid onder de Emigranten. Dijkerhoek. (5e Lijdenszondag) 10 uur Ds. Israël. Collecte voor Bethanië. Biddag: Holten. 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Emigratie-kas. Biddag: 19.30 uur Ds. Hoogkamp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1