38 vorstendommen Holtense Accordeonvereniging maakte veelbelovend debuut In de laatste eeuw verdwenen Deelname aan bevolkingsonderzoek ereplicht voor iedere Holtenaar Twee voorlichtingsdagen „in Amicitia Na twee jaar stille arbeid Goede ttocMrusf 'urgerïijke Zj/7/77i?sIere huid? AGENDA REDiKBEURTEN No. 7. Jaargang 11. ZATERDAG 21 FEBRUARI 1959 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.07 't GAAT NIET ALLEEN OM U ZELF MAAR OOK OM UW NAASTE Zoals reeds eerder is medegedeeld, zal van 14 tot en met 17 april a.s. in onze ge meente een algemeen röntgenologisch borstonderzoek plaats vinden, het z.g. be volkingsonderzoek. Alle ingezetenen van 15 jaar en ouder worden met klem aangespoord zich te la ten onderzoeken. Het duurt maar een tel. Deelnemen aan het bevolkingsonder zoek is niet alleen zorgen voor de eigen gezondheid, het is tevens plicht tegen over de naaste, die men besmetten kan zonder het te weten, het is ook noaber- plicht. EERSTE AANPAK Maandagavond is het grootste deel van de 120 huisbezoekers en -bezoeksters in de hal van de o.l. dorpsschool bijeen ge weest om te luisteren naar een uiteenzet ting van de taak, welke men voor het bevolkingsonderzoek op zich heeft ge nomen. De leiding van de vergadering berustte bij de burgemeester Mr. W. H. Enklaar, die in zijn welkomstwoord een overzicht gaf van de geschiedenis van de twee vo rige keren, dat het onderzoek in onze ge meente heeft plaats gevonden. Hij gaf vervolgens het woord aan de heer L. D. M. Zwijns van de Overijsselse tbc vereniging, die een uiteenzetting gaf van de te volgen werkwijze. Dezer dagen zal huis aan huis een cir culaire per post worden bezorgd, waarin men lezen kan waarom de strijd tegen de tuberkelbacil moet worden voortgezet, 't Is een klein modern vouwblad, waarin op aanschouwelijke wijze de noodzaak van periodiek onderzoek wordt uitgebeeld. A «.ra II Op dinsdag 24 en woensdag 25 febr. a.s. zullen er twee voorlichtingsdagen worden gegeven in zaal „Amicitia". Elf plaatselijke verenigingen werken hier samen en hieruit werd een werkco mité gevormd, die de nodige voorberei dingen hebben besproken en geregeld. Bij de damesafdeling zullen straks ook leden van de medewerkende verenigin gen behulpzaam zijn bij de stands. In „Amicitia" komen stands van zeven diensten die elk op eigen terrein zeer be langrijke en leerzame bezienswaardighe-. den tentoonstellen. Bij elke stand wordt mondelinge toe lichting gegeven. De zeven diensten die bereid waren 'n stand in te richten, met korte beschrijving van wat ze brengen, zijn de volgende: 1 Stichting voor Huishoudelijke Voor-, lichting ten Plattelande in Overijssel (woningkoffer, huishoudelijke voor werpen, KEMA). 2 IJsselcentrale Hengelo. (Afd. Ver- bruiksontwikkeling met electrische huishoudelijke artikelen, o.a. diep- vrieskisten en kasten). 3 Staatsbosbeheer. Consulentschap voor Overijssel. (Erfplanting, populierenteelt en ver zorging houtgewas). 4 Rij ksp luim veevoorlichtingsdienst voor voor Drente en Overijssel. (Pluim veebenodigdheden). 5 Rijkstuinbouwconsulentschap Zwolle. (Erfverfraaiing, moestuinverzorging, aanleg sier- en fruittuin). 6 Rijksveeteeltconsulentschap voor Overijssel en de N.O.P. te Zwolle. (Veeteelt en Veevoedingsaangelegen heden, gereedschap). 7 Rijkslandbouwconsulentschap voor Oost Overijssel te Hengelo (O.) (Handgereedschap, opbergmethoden van gereedschappen, stalinrichting en bedrijfseconomische onderwerpen De officiële opening zal plaats hebben op dinsdag 24 febr. 's middags 2 uur door de Edelachtbare Heer Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten. Bij deze officiële opening worden al leen genodigden verwacht. De tentoonstelling is vervolgens voor iedereen toegankelijk. Dinsdag 24 febr. 's middags van 3.30 5 uur en 's avonds van 710.15 uur. Woensdag 25 febr. 's middags van 25 uur en 's avonds van 710.15 uur. Op beide avonden zullen van 9.3010.15 uur enkele mooie films vertoond worden. Het zijn dagen voor iedereen, zowel voor dames als heren. Bekijk rustig de stands en u komt tot de conclusie dat hier veel wordt geboden. De toegang is vrij. Namens de werkcommissie, W. RIETBERG. De heer Zwijns heeft er op gewezen, dat vooral getracht moet worden het aan tal wei&eraars, dat zijn dus zij, die geen foto willen laten maken, zo klein moge lijk te doen zijn, opdat alle eventuele be smettingshaarden kunnen worden opge spoord. De kosten ad f 1.30 per persoon kunnen daarbij uiteindelijk voor het grootste deel van de Holtense bevolking geen bezwaar zijn. Om de vier jaar heeft men gelegen heid een gezondsheidsfoto te laten maken, de kosten zijn dus nog geen 35 cent per jaar. In 1954 waren er in Holten slechts 487 personen, die geen röntgenfoto hebben willen of kunnen laten maken. Het is noodzakelijk om gezamenlijk te trachten het aantal weigeraars zo klein mogelijk te doen zijn. Per wijk of buurtschap zou een kleine commissie zich kunnen belas ten met het bezoeken van deze mensen. De angst, dat men iets zal vinden dat niet in orde blijkt, is vaak de drijfveer van de weigering. Men bedenke echter, dat men aldus doende struisvogelpolitiek bedrijft, waarvan men zelf het slachtof fer wordt. Het is vooral t.a.v. oudere mensen van belang een foto te laten maken, omdat er nog altijd mensen zijn, die zelf geen enkele hinder ondervinden, maar een be smettingsbron voor hun kinderen of klein kinderen kunnen zijn. De heer Zwijns heeft er o.m. op gewe zen, dat de foto's van verdergaande bete kenis kunnen zijn dan alleen voor het on derzoek van de longen, Er komen ook wel eens hart- en andere afwijkingen door aan het licht, welke dan ter kennis wor den gebracht van de huisarts, zodat men tijdig maatregelen tot genezing kan ne men. Tenslotte kan de factor van de radio activiteit bij het fotograferen worden ver waarloost. Als men bij een bergwande ling een uur gaat uitrusten op een zwerf steen heeft men vermoedelijk meer aan radio-actieve straling blootgestaan dan bij het fotonemen. Voor ouden van dagen en invaliden zal weer gelegenheid worden gegeven per auto te worden vervoerd. Indien er nog vragen overblijven kan men zich wenden tot de heer C. G. Bal, Holterberg 49, telefoon 314. Na twee jaar in betrekkelijke stilte te hebben gerepeteerd, is de jonge Holten se Accordeon Vereniging zaterdagavond van de vorige week in Amicitia' voor het eerst in het openbaar voor het voetlicht getreden en onder leiding van haar diri gent, de lieer H. J. Brekvoort Jr. uit De venter, heeït zij daarmede een uitste kend debuut gemaakt. Het is geen eenvoudige taak om pl.m. 25 jonge mensen, die voor het meren deel nog moeten leren om muziek van het blad te lezen en zich daarna moeten oeïenen om hun instrumenten te bespe len. klaar te maken voor een openbare uitvoering. De heer Brekvoort is er in geslaagd met zijn leerlingen een alles zins verantwoord concert te geven. Het was een veelbelovend begin, waarvoor het publiek, dat in groten ge tale was opgekomen, blijkens zijn spon taan applaus dan ook veel waardering had. Jammer was het, dat enkele jongelui achter in de zaal dit eerste optreden wat bedierven door tijdens de uitvoering van enkele nummers te zitten mompe len. De plattelandsjongeren en daar bedoelen we geen bepaalde groep mee zullen moeten leren wat meer waar dering voor dergelijke cultuuruitingen op te brengen. OPENING Henk Bolink opende de avond, na het spelen van de herkenningsmelodie, met een eenvoudig welkomstwoord. Hij ver onderstelde, dat er in Holten nog wel heel wat mensen waren, die niet wisten, dat hier een accordeonvereniging be staat en vertelde hoe men telkens reeds in kleine groepjes had geprobeerd een club te stichten. Dat lukte eerst nog niet zo goed, maar nu had men dan een vereniging van 30 leden. Eerst was er geen dirigent, maar toen de heer Brek voort een avond vrij kreeg, ging het crescendo en kon men wekelijks repete ren. Eerst op zaterdagavond, dat was voor enkele gehuwden niet zo prettig, en later op vrijdagavond. Twee jaar had men nu ongeveer ge oefend, maar men moest op deze avond nog geen kunst met een grote K -ver- Wie kent ze nog de namen van Euro pa's oude luister in de personen van de keurvorst van Hessen, de koning van Sicilië, de groot-hertog van Meck lenburg en die vele anderen. Toch schitterden deze namen, met nog tien tallen anderen, eens in opperste luister aan de koningshoven van Europa en werden door miljoenen gekend, want Europa was toen nog een koninkrijk". Ongeveer honderd jaar geleden bezat Europa dan ook maar zegge en schrijve één republiek: Zwitserland. Tegen deze eenling telden wij toen 48 staten met een keizer, koning, vorst enz. aan het hoofd. De tijden veranderden, de geschiede nis draaide voort en daarmee wankel den tronen en rolden de kronen. Het „koninkrijk" Europa stierf uit. Acht en dertig regerende vorsten verdwenen en thans is Europa de „republiek", zoals wij die kennen. Overigens verdwenen de kronen niet alleen in Europa, ook elders in de we reld nam het aantal gekroonde hoofden gestaag af. De keizer van China ver dween, evenals de keizer va*n Mexico en de keizer van Brazilië. Onlangs za gen wij de ondergang van het konink rijk Irak voltrekken en wie denkt nog aan de vergeten Faroek, die in Rome zijn 50 miljoen gulden zit te verteren. Het is vooral het tijdvak van 1917 tot 1920 geweest, dat Europa heeft om gevormd tot „republiek". De landen die buiten deze ontwikkeling zijn gebleven en die hun oude monarchale staats vorm behielden zijn België, Denemar ken, Griekenland, Groot-Brittannië. Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zweden en Nederland. Strikt genomen moet bij deze tien lan den eigenlijk ook nog Spanje gerekend worden, want hoewel hier generaal Franco aan het bewind is, heeft het land een grondwet, die Spanje een ko ninkrijk noemt. Er is ook een Spaanse troonpretendent, die na de dood van Franco rechten op de Spaanse troon heeft. Het „uitsterven" van de koninkrijken heeft uiteraard verschillende oorzaken. Het zijn vooral drie gebeurtenissen die voor deze ontwikkeling verantwoorde lijk zijn, namelijk het verdwijnen van diverse Duitse staten en staatjes, de eenwording van Italië en de revoluties. ACHTERSTAND OP HET PLATTELAND Het bestuur van het Landbouwschap heeft kennis genomen van een overzicht van de commissie Grondgebruik inzake de aansluiting op 't waterleiding- en electri- citeitsnet ten plattelande. Deze aanslui ting vertoont in vergelijking met de ste delijke gebieden nog een achterstand. Op voorstel van het dagelijks bestuur zal het bestuur deze aangelegenheid aan de orde stellen bij de overheid. Met name zal het bestuur in een brief, welke het landbouw schap na de verkiezingen zal verzenden aan de kabinetsformateur op dit punt wij zen. Het bestuur zal dan aandringen op een versnelde uitvoering van het tienja renplan voor de waterleiding en op het indienen van een wet op de subsidiëring van de electrificatie ten plattelande. PASTORALE BIJSTAND NED. HERV. KERK. Door de kerkeraad der Ned. Herv. Ge meente is met ingang van 1 september a.s. in dienst der gemeente aangesteld, o.m. voor het verlenen van pastorale bijstand, Ds. F. J. Broeyer, Ned. Herv. predikant te 's-Gravenhage, aan wie met ingang van genoemde datum emeritaat zal wor den verleend. Ds. Broeyer heeft zijn be noeming aangenomen en zal als woon plaats kiezen Nijverdal. door Zenuwrust Mijnhardt's Zenuwtabletten EIEREXPORT VAN ONGEKENDE OMVANG De vorige week heeft de Nederlandse uitvoer van eieren een ongekende om vang bereikt. Die week gingen n.l. ruim 100 miljoen eieren, waarvan 99 miljoen verse, de grens over. Tot nu toe was de hoogste weekuitvoer 92 miljoen stuks. In 1958 werden in totaal ruim 2% mil jard eieren uitgevoerd. HOLTEN Geboren: Cornelis Adriaan, zv R. Für- rer en W. von Ranzow, Holterberg 26 Hermina, dv G. M. Markt voort en D. de Vries, B. v. d. Borchstraat 13 Johan Wilhelm Teunis Jan, zv J. van den Berg en J. Hofman, Kolweg 2. Gerrit Jan zv G. W. Schooien en A. J. W. G. Vermeu len, Borkeld la Herman, zv H. Wil- lems en E. W. van der Heide, Look 22 Willemien, dv G. J. Rensen en H. H. Riet berg, Espelo 79 Cornelis Diederik, zv G. H. van den Berg en G. Stukker, Kol weg 18. Overleden: F. Keuterman, wed. v. J. Scholman, 83 j., Lichtenberg 3 H. J. Ebrecht, ev van H. Spenkelink, 85 j., La- renseweg 39a. Babyderm-zeep wachten; daarvoor is het veel te moei lijk een jonge vereniging op te zetten, aldus de jonge Bolink. Hij dankte alle winkeliers en particu lieren voor hun bijdragen in de verlo ting en gaf toen de leiding over aan de heer Brekvoort. Deze begon toen met zijn jonge club, die'deze avond zeker voor minstens tien duizend gulden oan instrumenten op het podium had gebracht, aan de afwer king van een 10-tal aardige nummers, die zeker niet tot de eenvoudigste com posities behoorden. Zo werd gespeeld de Wilgerda-wals van R. Wassenaar: de AMC-mars van K. H. Moed; de Atalanta-wals en de Ma- zeppa van J. B. Kok en de Victoria- mars van Broersma. Bizonder aardig werden vertolkt en in grote stilte aange hoord een fragment uit een wals van Strauss: ,Die schone blaue Donau' naar een bewerking van C. van Orsouw en een fragment uit de opera ,Die zwölf Rauber' naar een arrangement van Fr. van Norden. Wat zwakker was de uit voering van de potpourri van Carl Zei ler: ,De Vogelkoop man'. Maar het kan ook niet alles in één keer verwachten; de spelers moeten eerst voldoende op el kaar ingespeeld raken. Het ging allemaal zo vlot en het ap plaus was zo hartelijk, dat de dirigent een paar extra nummers als toegift gaf en daarmee was het muzikale gedeelte ten einde. EEN KLUCHT Na de pauze werd door de toneelclub OCH, die ook met enkele speelsters de buteerde, opgevoerd de klucht in twee bedrijven: ,Èen raar stelletje mensen' van Jack Bess, welk spel vlot vertolkt werd en waaraan het publiek veel ge noegen beleefd heeft. De kaasfabrikant Kees Bax, die in het pension van Adriaan Putman en diens vrouw Hendrika naar zijn neef, de jonge kunstschilder Ed Munster, komt kijken, blijkt een verliefd en trouwlustig man te zijn. Als Els Putman, de dochter van de pensionhouder, hem omderwille van de maandelijkse toelage en om voor zich in te nemen met het oog op een huwe lijk met Ed, Kees Bax wat in haar strik ken verwart, ontstaan de grappigste ver wikkelingen, maar het draait er wel op uit, dat Els haar Ed krijgt en dat oom toch aan zijn trekken komt door een ver loving met Kitty, de nicht van de Put- mans. Daar tussendoor speelt ook nog de figuur van dokter Welling, psychia ter, die een oplichter blijkt te zijn. Het stuk werd voor een belangrijk deel gedragen door goed spel van Jan Konijnenburg als Kees Bax. De figuur van Adriaan Putmans, de pantoffelheld, werd niet onverdienstelijk vertolkt door Jan Krikkink, evenals de rol van Hen drika zijn vrouw door Anny Bruintjes. Hetzelfde kan gezegd worden van me vrouw Ada Wierbos-Koopman, die de rol van Els vervulde; van G. Kooiman als de psychiater. Wim ten Berge heb ben we wel eens beter gezien; hij was voor een jonge kunstenaar te weinig zelfverzekerd. Elly Oostendorp was als Kitty wat te zwak: zij stond voor het eerst op de planken. De spelers oogstten na ieder bedrijf een hartelijk applaus. Met een flinke verloting en een ge zellig bal werd deze geslaagde avond besloten. Vrijdag 20 febr., 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten Ned. Roode Kruis in hotel Holterman. Zaterdag 21 febr., 2 uur: Houtverkoop op stam voor Ter Horst en Co. N.V. aan de oprit van de Holterberg (zie adv.). Zaterdag 21 febr., nam. 3 en 8 uur: Filmvoorstelling in Amicitia „Sissi Keizerin en Moeder" (zie adv.). Maandag 23 febr., 7.30 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk in de consistoriekamer der Herv. Kerk. Spreker de heer B. H. Brouwer, over: „Niet alleen in de we reld". Maandag 23 febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Holtense Handelsvereniging in café Maats. Dinsdag 24 febr. en woensdag 25 febr.: Voorlichtingsdagen in Amicitia (zie uitvoerige berichten). Eerste dag 2 uur officiële opening door de Burgemees ter. Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Openbare vergadering met gelegenheid tot debat van de A.R. Kiesvereniging, in café Maats. Spreker de heer J. Smallen- foroek, lid van de 2e Kamer der Sta- ten-Generaal (zie adv.). Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Vergadering „Jong Holten" en „Boerendochters" in hotel G. Müller. Lezing door de heer Kraan, gepens. Adj. Rijksrecherche te Almelo. Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Vergade ring afd. Holten Bond van Platte landsvrouwen: Lezing met projectie Spanjaard, Bome. Hotel Holterman. Donderdag 26 febr., 8 uur: Jaarvergade ring Chr. Hist. Kiesvereniging School met de Bijbel, Spreker Mr. G. Vixse- boxse. Donderdag 26 febr., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Donderdag 26 febr.: Jaarfeest Geref. Meisjes- en Jongensclub in gebouw Rehoboth. Vrijdag 27 febr., 7.30 uur: Jaarverga dering afd. Holten van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel in Re hoboth. Zaterdag 28 febr., 7.30 uur: Jaarfeest C.J.M.V. Beuseberg in Irene. Zaterdag 28 febr., 7.30 uur: Bal-avond van de Bathmense Accordeonvereni ging D.S.V. in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 3 maart, 's avonds 7.30 uur: Uit voering Kinderkoor „Jong Soli" in ge bouw Rehoboth. Vrijdag 6 maart, 7.30 uur: Openbare vergadering van de C.H. Kiesvereni ging 'in Irene. Spreker de Lt.-gen. b.d. M. R. H. Calmeijer, met: „Waar het bij de verkiezingen om gaat". Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart, 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering Jeugdclubs Es pelo. Zaterdag 7 maart, 7.30 uur: Toneeluit voering C.O.C. in Irene ten bate van de Chr. Kleuterschool. Dinsdag 10 en woensdag 11 maart: Jaar feest C.J.M.V. (Dorp) in Irene. Woensdag 11 maart (Biddag)Gezellig slotbal in hotel G. Müller, Woensdag 11 maart (Biddag), 7.30 uur: Uitvoering Holtens Toneel in Amicitia, met opvoering: „Ik huurde deze ka mer". Toneelspel met naspel in 3 be drijven. Vrijdag 13 maart, 8 uur: Jaarvergade ring School met de Bijbel in de hall van de school. Vrijdag 13 maart, 7.30 uur: Ledenverga dering afd. O.L.M. in hotel Holterman. Spreker: Ir. Y. v. d. Wal, secretaris van het Hoofdbestuur. Zaterdag 14 maart, 8 uur: Opvoering operette „De Bruid van de Koning" in Amicitia. Ned. Herv. Kerk. Holten 10 uur Ds. Grol- le van Nijverdal en 19 uur Ds. Hovy van Almelo (Jeugddienst). Dijkerhoek: Bethanië. 10 uur WelEerw. Heer Jansen van Deventer. In alle diensten collecte voor interker kelijke hulpverlening. De jeugddienst begint dus niet om 19.15 uur zoals in Hervormd Holten staat aangegeven maar om 19 uur. Ge^ef. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Zending onder de Jo den. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: hoofddoek, paar schaatsen, tas, inhoud 2 paar kousen en een zak doek, oranje haarlint, diverse handschoe nen (alle soorten), i Aan komen lopen: 1 hond. Achtergebleven op ijsbaan Noordpool: j gevonden: twee portemonnaies met in houd, paar kinderwanten, bivakmuts, j knipmes, das. Verloren; Oranje mistkap van auto, kinderportemonnaie met inhoud, sjaal, 3% pond vlees (ingepakt), grolse want.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1