De Boerenpartij hield druk bezochte vergadering Film- en contactavond „V.I.O. Bruidspaar arriveerde per boot IJswedstrijden Dorpsschool BURGERLIJKE STAND Om het clubkampioenschap Hander? en Uppeti Qiw?pro©L AGENDA No. 6. Jaargang 11. ZATERDAG 14 FEBRUARI 1959 Verschijnt elke zaterdag WENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 De Boerenpartij hield vrijdagavond van de vorige week een openbare verga dering, waarin als sprekers optraden de heren G. W. Voortman te Eefde en H. Koekkoek te Bennekom. Zij was aange kondigd als boeren, en middenstandsver gadering, terwijl de bijeenkomst in „De Vrije Boer", het officieel orgaan van de B.V.L., stond aangekondigd als een open bare vergadering van deze organisatie. Blijkbaar zijn de B.V.L. en de Boeren partij een en dezelfde. Amïcitia was ge heel gevuld met belangstellenden, maar velen waren, naar het ons voorkomt, gekomen in de hoop op enige sensatie. In een onsamenhangend en volkomen negatief betoog heeft de heer Voortman gesproken over het subsidie vraagstuk en de ruilverkaveling en toonde hij zich een fervent tegenstander van de geleide eco nomie. Ook de ambtenaren moesten het weer sterk ontgelden. De heer Voortman, zowel als later de heer Koekoek, hebben verzuimd ook maar in grove lijnen aan te geven, hoe de Ne derlandse boer aan de huidige prijzen voor zijn producten zou moeten komen, indien de landbouweconomie van ons land naar hun inzichten zou worden omge schakeld. De heer Voortman wees er o.m. op, dat na de oorlog overal subsidie op werd gegeven. Dat was naar het oordeel van spreker niet nodig geweest, als de pro ducten van de boer maar vrij verhandeld hadden kunnen worden. De regering gaf echter een misleidende voorstelling van zaken. Met de melk is comedie gespeeld. De boeren hadden miljoenen strop, omdat zij niet vrij waren. De ambtenarij zegt, aldus de heer Voortman: waarom zal men het eenvoudig doen als het ingewikkeld kan. De economie is volkomen verkeerd toe gepast en de ruilverkaveling noemde hij een grote misleiding. De Wet op de ruil verkaveling is geen landbouwwet maar een ambtenarenwet. Deze zien daardoor kans om uit de staatsruif te plukken. Uitvoerig ging de heer Voortman in op vermeende misstanden, welke op het gebied van de ruilverkaveling bestaan en op de bedragen, welke door de boer en de overheid in de kosten moeten worden bijgedragen. In een verder deel van zijn betoog kwam hij tot de uitspraak, dat gerechtshoven in Nederland valsheid in geschrifte plegen. De heer Koekoek besprak tal van on derwerpen en constateerde in de aanvang van zijn betoog, dat het Landbouwschap in strijd met de wet is tot stand geko men. Het zal het leven voor de boer op de duur onmogelijk maken. Spr. was ver heugd, dat de B.V.L.die hier reeds 12 jaar tegen gestreden heeft, nu ook steun vindt 'bij „De Boerderij" en „De Tele-1 graaf". De besturen van de standsorgani.| saties hebben de totstandkoming g ACCOUNTANTSKANTOOR POUW |j g Enterstraat 33 Rgssen Tel. 2737 g verzorgtg BELASTINGAANGIFTES Ij Zitting in Hotel Holterman g g elke maandagmiddag. j§ llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllliÜÜ en pijn weg* wrijven met DAM PO strijd met de democratie langzamerhand doorgedreven. Spr. was van oordeel dat de overheid de boeren niet subsidiëert, want zij neemt een gulden en geeft vijftig cent terug. Na uitvoerig de geleide economie te hebben bestreden en als voorbeeld Denemarken te hebben gesteld, verklaarde de heer Koekoek, dat de boeren geen spreekbuis hébben tot de regering! De organisaties hébben zich laten overkoepelen door het landbouwschap en dat praat alleen maar. Hij zette vervolgens uiteen, waarom men de agrarische deskundigen van de be staande partijen niet moet stemmen en adviseerde de aanwezigen, indien zij on tevreden zijn, te stemmen op de Boeren partij. Na de pauze werden een groot aantal vragen beantwoord en dankte de heer K. W. van Schooten, die de bijeenkomst geopend 'had, de aanwezigen en de spre kers voor him komst. m HAMEA-GE& ©arodera ruw of schraal HAMEA'GELEHTube95etl VRACHTAUTO MET AANHANGER TEGEN BOMEN GEBOTST. Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor acht botste op de Markeloseweg, in de bocht bij de fa. Kromdijk, een visauto met aanhangwagen, van de fa. F. K. uit Spakenburg, tegen een aantal bomen op. De aanhanger spleet een boom in tweeën, zodat de kruin er uit brak. De trekker botste tegen een andere boom, die het motorblok helemaal opschoof. Door de ravage, welke ontstond, werd de weg ge durende enkele uren geheel geblokkeerd, zodat de politie het verkeer moest om leiden. De bestuurder, welke des nachts om 1 uur uit Noord-Duitsland was vertrok ken en waarschijnlijk de macht over het stuur is kwijtgeraakt, bekwam slechts onbetekenende verwondingen. De mate riële schade was echter aanzienlijk. De vis lag na de botsing verspreid over de straat. Pl.m. 300 belangstellenden (voor het merendeel klanten' van de Stichting (V)arkens (I)nkoop (O) rganisatie) ga ven gehoor aan de uitnodiging, die deze stichting per PTT deed uitgaan om don derdagavond in ,Amicitia' de film- en contactavond bij te wonen en zij zullen er zeker geen spijt van hebben, dat ze aan deze uitnodiging gehoor gaven. Het was een zeer leerzame avond en de VIO was. tevens een royale gastvrouw. Er werden enige consumpties en een ro kertje aangeboden. De heer A. Verburg uit Vlaardingen, propagandist van-de stichting, sprak in zijn welkomstwoord z'n vreugde uit over de grote belangstelling en stond hierna in een duidelijk betoog uitvoerig stil bij de verschillende problemen rond de var kensfokkerij, het mesten van en de han del in krulstaarten' en het verwerken in de vleeswarenfabrieken. Er zijn nog steeds boeren, die wat het wegen van het geslachte varken en de classificatie betreft, niet het volste ver trouwen hebben. Dit probleem ligt er bij deze mensen al jaren. Het is zo een voudig om liet op te lossen. Laat men eens de moeite doen om de fabriek te bezoeken, waar de varkens geslacht worden en men zal onmiddellijk consta teren, dat men ten onrechte met een probleem heeft rondgelopen. Het ge-i slacht gewicht wordt vastgesteld (maxi-i maal 15 minuten nadat de laatste slacht- kandeling heeft plaats gevonden!) door beëdigde wegers, die met de leveran cier, de handelaar en de fabrikant niets te maken hebben. Deze wegers staan onder toezicht van de Internationale Controle MaatschappijICM)De classi ficatie heeft plaats door ambtenaren van het Departement van Landbouw en Voedselvoorziening en deze ambtena ren zijn in hun oordcel absoluut onpar tijdig. Wat de betaling betreft, geldt bij de VIO de bepaling, dat binnen enkele da gen de fabrikant moet afrekenen, zodat ook de boeren via de handelaren zo snel mogelijk het geld voor de varkens thuis krijgen. IJs en weder dienende zullen zaterdag middag 14 februari op de banen van de ijselub ,Rowinkel' te Larensebroek (Wippert) zes jongemannen uit Holten, Laren en Groot Dochteren, leden van de plaatselijke ijsclubs, de strijd aanbinden om het elubkampioensekap 1958-1959. Voor iedere club zullen op de 500, 1000 en 1500 meter twee rijders starten. Er is als clubprijs een fraaie wisselbeker beschikbaar, welke trophee drie maal achtereen en vijf maal in totaal gewon nen moet worden. In tegenstelling met de concurrenten hebben de ,Noordpool'-vcrtegenwoordi- gers helaas weinig kunnen trainen, om dat de baan aan de Dorpcrdijk zondag middag werd stukgereden. Toch zijn wij ervan overtuigd, dat de Holtense jon gens hun ,schaatshuid' zo duur mogelijk zullen verkopen en we houden het er maar op, dat ze nog voor een verrassing zullen zorgen. Na de wedstrijd om het clubkampioen- schap zullen de 18 rijders in een wed strijd over 1000 meter rijden om vier geldprijzen. Ongetwijfeld zullen vele plaatsgeno ten zaterdagmiddag naar de Wippert gaan om hun favorieten aan te moedi gen. Het vertrek is bepaald op 1 uur vanaf ,De Noordpool'. Nadat de heer Verburg nog had stilge staan bij de export van bacon en de con currentie op de wereldmarkt, werden een tweetal mooie en tevens leerzame films vertoond over Goede varkens goed voeren' en ,Van boer tot consu ment'. Na de pauze werd door de heren T. Folmerink en J. Roerink nog gesproken over de z.g. zachte bacon (veroorzaakt door onverzadigde vetzuren) en het CBS (Centraal Bureau Slachtveeverze keringen). De heer Verburg sprak hierna een kort slotwoord, waarbij hij nog wees op het doel van deze avond, n.l. inzicht ge ven in het werk van de stichting en ver steviging van de band tussen leveran cier, handelaar en fabrikant. Op een wel zeer originele manier zijn Ap Baltes, monteur bij het expeditiebe drijf van de heer A. Muller en Hennie Paalman zaterdag van de vorige week in het huwelijk getreden. Het jonge paar arriveerde n.l. in een bootje, waarop een cabine was gebouwd en dat rijkelijk met dennegroen en pa pieren rozen versierd was. Aangezien in Holten echter het water niet langs het huis der gemeente kabbelt, had men een andere manier moeten bedenken om ,de huwelijksboot', zoals er op geschil derd stond, toch op de plaats van be stemming te brengen. De bruidegom is de chauffeur van de kraanwagen van het bedrijf als deze uitrijdt en daardoor wa ren zijn collega's op de originele gedach te gekomen om het jonge paar in een boot te vervoeren door deze aan de kraanwagen te hangen. Zo geschiedde het en zo zijn de jongelui vanuit de wo ning van de bruid aan de Beuseberger- weg naar het dorp gekomen en letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje ge stapt. Zij hadden bij hun huwelijk, dat voltrokken werd door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, zeer veel bekijks. Toen de stoet arriveerde en de kraan wegen voor de bordes van het gemeen tehuis stopte, werd door een van de col lega's de kabel gevierd en kon 't bruids paar uitstappen. De bruidegom zat toen aan het stuurrad. Wij vonden het voor hem een minder bemoedigend teken, dat na de hmvclijks- voltrekking, toen het jonge paar weer op dezelfde wijze vertrok als het gekomen was, de bruid direct het stuurrad in han den nam. Maar dat verschijnsel moet zich w el in meer huwelijken hebben voorge daan, werd ons later verzekerd. Donderdagmiddag kampten de leer lingen van de Dorpsschool tegen elkaar op de schaats op de „Noordpool". Het was zacht winterweer, maar de baan was door de zwakke nachtvorsten niet sterk, zodat er op verschillende plaat sen water op kwam. Was de ijsvloer overal effen geweest, dan zou een en kele leerling snellere tijd geboekt heb ben. doch in 't algemeen viel het nog best mee. Het bestuur van de plaatse lijke ijsvereniging had aan de leerlin gen der lagere scholen vrije toegang gegeven. Er waren dan ook velen, die van de vrije middag gebruik maakten om de wedstrijd te zien of om zelf te rijden. Er heerste een gezellige drukte. De wedstrijden stonden onder leiding van het personeel van de Dorpsschool. De prestaties werden per chronometer vastgelegd. De lengte van het te rijden baanvak was voor de verschillende leef tijden niet gelijk. Er waren 14 groepen. Voor elke ploeg waren 3 geldprijsjes gereserveerd. De uitslagen waren als volgt: Meisjes. 7 jaar: 1 Bertha Schooien (8,1); 2 Het- tie Dolman (8,4); 3 Joke Muller (9,2). 8 jaar: 1 Janna Kettelarij (6,3); 2 Ger- da Lammers (7,0); 3 Ineke Bos en Hieke Brouwer (8,1). 9 jaar: 1 Dinie Pasop (9,9); 2 Alie Reilink (10,0); 3 Dinie de Vries (13,0). 10 jaar: 1 Eggie Meinsma (9,3); 2 Gerda Vosman (10,0); 3 Minie Nieuwen- huis (10,3). 11 jaar: 1 Dinie en Minie Koopman (10,4); 2 Truida Megelink (11,0); 3 Han- neke Kettelarij en Bertha Bosschers (11,2). 12 en 13 jaar: 1 Ria van Beek (12,1); 2 Tineke Kers (14,0); 3 Hetty Krekel (15,0). Jongens en meisjes. 6 jaar: 1 Jan Deijk (8,0); 2 Greetje Bos en Wilco Dikkers (12,0); 3 Gerard ter Harmsel (12,2). Jongens. 7 jaar: 1 Henk Meerman (6,1); 2 Ma- rinus Pasop (7,0); 3 Frits Snijders (7,3). 8 jaar: 1 Johan Broekmaat (5,0); 2 Henk Vincent (5,5); 3 Jan Müller en Henk Schoneveld (6,1). 9 jaar: 1 Herman Oolbekkink (8,0); 2 Jopie v. d. Goot, Jan Arfman en Gerard Huisken (8,1); 3 Appie Paalman (8,9). 10 jaar: Dinant Pasop (8,0); 2 Reind Brouwer (9,1); 3 Henkie Deijk (9,2). 11 jaar: 1 Remie Bos (10,1); 2 Barend Breukink (9,2); 3 Wim Maats (10,3). 12 jaar: 1 Albert van de Maat (11,0); 2 Henk Kromdijk (11,1); 3 Gerrit Vin cent (11,3). 13 jaar: Henk van der Pluym (10,3); 2 Bennie Oolbekkink (11,0); 3 Johan Veneklaas (11,2). Er werden iö eerste, 18 tweede en 16 derde prijsjes gewonnen, door de ouder commissie beschikbaar gesteld. HOLTEN Geboren: Antonie Dinant, zv D. J. Tui- tert en G. J. Stevens, Holterbroek 11a Gerrit Jan, zv G. Meilink en D. A. Klijn Velderman, Neerdorp 68 Gerrit Jan Marinus, zv H. G. Nijland en H. Bekker- nens, Burg. v. d. Borchstraat 26 Johan Peter, zv H. C. F. Weiland en M. A. Oost veen, A. J. Goldsteinstraat 19 (geb. te Deventer). Ondertrouwd: M. M. Veneklaas, 25 j., en H. Barvelink, 23 j., beiden te Holten. Gehuwd: A. Baltus, 27 j., en H. Paal man, 22 j., beiden wonende te Holten. BEVOLKING Ingekomen; S. A. H. Goedhardt en gezin, van Rheden Gld. naar Holterberg 26. H. A. Goedhardt en gezin, van Rheden Gld. naar Holterberg 26. IJSPRET VOOR DE JEUGD De jeugd van Holten, die al vele dagen met verlangen heeft uitgezien naar de mogelijkheid om op de schaatsen te ko men, is dinsdagmiddag eindelijk aan haar trekken gekomen. De ijselub ,De Noordpool' opende dinsdagmiddag om- 2 uur de baan en er werd direct een druk gebruik van gemaakt. Het ijs was dooi de openstelling van zondagmiddag, waar door het nogal wat vernield werd, niet' ideaal, maar er kon toch gereden worden en dat is dan ook naar hartelust ge schied. Zaterdag 14 febr., 7.30 uur precies: Uit voering Holtense Accordeonvereniging in Amicitia, met medewerking van O.C.H. Zaterdag 14 febr., 10 uur: Houtverkoop „De Wippert". Maandag 16 febr., 12.30 uur: Houtver koop Laren. Maandag 16 febr., 7.30 uur: Instructie avond voor de huisbezoekers en be zoeksters van het bevolkingsonderzoek in de hal van de'o.l. Dorpsschool. Maandag 16 febr. en volgende dagen rentebijschrijving Coöp. Boerenleen bank (zie adv.). Maandag 16 febr., 7.30 uur: Vergadering C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo. Spreker: de Weled. Heer Kraan van Almelo. Dinsdag 17 febr., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenver. Dijkerhoek in gebouw Bethanië. Dinsdag 17 febr., 8 uur: Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bijbelgenootschap in Irene, met optreden Willem Berkhemer, declamator (zie bericht). Woensdag 18 febr., 7.30 uur: Feestelijke jaarvergadering afd. Holten O.L.M. Toneelgroep Larensebroek. Spreker de heer A. W. Kreulen. Woensdag 18 febr.: Kindervoorstelling van film over Hervormd Sanatorium „Zonnegloren" in Irene. Aanvang le voorstelling 15.45 uur; 2e voorstel ling 17.uur. Woensdag 18 febr.: Vergadering van stemgerechtigde lidmaten der Herv. Gemeente in Irene, waaraan verbonden filmvoorstelling over het Herv. Sana torium „Zonnegloren". Woensdag 18 febr., 2 uur n.m.: Hout verkoop t.o.v. notaris Pluimers in hotel Holterman. Donderdagavond 19 febr., 8 uurVer gadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 19 febr., 7.30 uur: Vergade ring Geref. Vrouwenvereniging „Pris- cilla" in gebouw Rehoboth. Donderdag 19 febr., 8 uur: Filmavond School met de Bijbel „Piroschka" (Cefa). Vrijdag 20 febr., 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten Ned. Roode Kruis in hotel Holterman. Zaterdag 21 fébr., 2 uur: Houtverkoop op stam voor Ter Horst en Co. N.V. aan de oprit van de Holterberg (zie adv.). Zaterdag 21 febr., nam. 3 en 8 uur: Filmvoorstelling in Amicitia „Sissi Keizerin en Moeder" (zie adv.). Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Openbare vergadering met gelegenheid tot debat van de A.R. Kiesvereniging, in café Maats. Spreker de heer J. Smallen- broek, lid van de 2e Kamer der Sta- ten-Generaal. Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Vergadering „Jong Holten" en „Boerendochters" in hotel G. Müller. Lezing door de heer Kraan, gepens. Adj. Rijksrecherche te Almelo. Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Vergade ring afd. Holten Bond van Platte landsvrouwen: Lezing met projectie Spanjaard Bome. Donderdag 26 febr.: Jaarfeest Geref. Meisjes- en Jongensclub in gebouw Rehoboth. Vrijdag 27 febr., 7:30 uur: Jaarverga dering afd. Holten van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel in Re hoboth. Zaterdag 28 febr.: Jaarfeest C.J.M.V. Beuseberg in Irene. Zaterdag 28 febr., 7.30 uur: Uitvoering van de Bathmense Accordeonvereni ging D.S.V. in Amicitia. Dinsdag 3 maart, 's avonds 7.30 uur: Uit voering Kinderkoor „Jong Soli" in ge bouw Rehoboth. Vrijdag 6 maart, 7.30 uur: Openbare vergadering van de C.H. Kiesvereni ging in Irene. Spreker de Lt.-gen. b.d. M. R. H. Calmeijer, met: „Waar het bij de verkiezingen om gaat". Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart, 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering Jeugdclubs Es pelo. Dinsdag 10 en woensdag 11 maartJaar feest C.J.M.V. (Dorp) in Irene. Woensdag 11 maart (Biddag)Gezellig slotbal in hotel G. Müller. Zaterdag 14 maart, 8 uur: Opvoering operette „De Bruid van de Koning" in Amicitia. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Kinderbeursje met inhoud, hoofddoek, bril in etui, dameshandschoen (glacé met ritssluitinkje), damesceintuur v. jurk, hamer, portemonnaie met inhoud, grolse kinderwant, padvindersfluit. Verloren: Wollen vuisthandschoen, por- temaie met inhoud, wieldop van auto, 1 paar dames-glacé-handschoenen, rechter dames-glacé-handschoenen. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk. (2e Lijdens-zondag). Holten. 10 uur Ds Israël en 19 uur Ds. Addink. In beide diensten voorj aarszendings- collecte. Dijkerhoek (2e Lijdens-zondag). 10 uur Ds. Addink. Voorjaarszendingscollecte. Geref. Kerk. Holten. 10 en 3 uur Ds. Hoog kamp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1