De autoweg over de Holterberg en zijn recreatieve functie AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 4. Jaargang 11. ZATERDAG 31 JANUARI 1959 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 Een recente foto van onze kroonprinses, die heden zaterdag haar eenentwintigste verjaardag viert. HOGERE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING De vermakelijkheidsbelasting heeft"in Holten blijkens de statistiek voor het CBS in het afgelopen jaar f4097 opge bracht tegen f 2052 in het vorige jaar. Het totaai bestede bedrag bedroeg in to taal f 33.877,- (v.j. f 14.099,-) en het to taal aantal afgegeven toegangsbewijzen 43878 (v.j. 9812). De stijging van deze bedragen moet worden lloegeschreven aan het feit, dat thans ook het museum- bezoek op de Holterberg is belast, het geen neerkwam op een stijging van het aantal afgegeven toegangsbewijzen met 32.000. Aan het vermaak door verenigingen: dansen, variété en cabaret, werd door de ingezetenen in het afgelopen jaar een bedrag van I 10.826,- besteed. Het minste werd besteed voor het bezoek i aan beroepstoneelvoorstellingen, n.l. i Ï225,-. Filmvoorstellingen, niet door bioscoophouders geëxploiteerd, werden i door 1781 bezoekers bezocht, waarvoor f 1981,- werd uitgegeven. Deze statistiek geeft echter niet een geheel -juist beeld omtrent het culturele leven in onze plaats, aangezien geduren de het vfeemdelingenseizoen aan -de plaatselijke verenigingen vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting wordt ver leend voor programma's, uitgevoerd in het kader van het VVV-vakantiepro- gramma. ENTERSE ZIEKTE Bij de keuring van een varken voor een huisslachting ten behoeve van het gezin van de heer J. Kruimel aar, Look 91, werd bij het dier de z.g. Enterse i ziekte geconstateerd en kon het slechts als voorwaardelijk goedgekeurd in de 1 consumptie worden gebracht. Dit was reeds de vierde maal, dat men deze ziek te bij een slachtvarken van de fam. K. constateerde. Het bizondere aan dit ge val is echter, dat het slachtdier niet op het bedrijfje van de eigenaar werd ge mest, maar bij een buurman en dat bij een geslacht varken van deze landbou wer uit dezelfde, koppel niets bizonders werd geconstateerd. Het blijft daarom nog steeds een raadsel, welke de oor zaken zijn van deze aandoening. Belang hebbende was tegen - afkeuring verze kerd, zodat er wel een nieuw varken in de pot zal komen. Toen op 17 april 1929 bijna 30 jaren geleden de autoweg Holten-Nijver- dal met enig feestbetoon in gebruik werd genomen, heeft de toenmalige burge meester van Hellendoorn, Dr. Van den Steen van Ommeren, o.m. het navolgende gezegd: Zoals ik zeide, mag de betekenis van deze nieuwe weg niet vastgeknoopt worden aan de kwestie van het plaveisel ervan. Hij is van zeer groot belang, een belang, dat zeer ver uitgaat boven het plaatselijk belang. De weg is van inter communale betekenis, ik durf zeggen: heeft een landelijke' betekenis. Want ik vraag me af, of het niet van zeer groot, algemeen belang is, als de ongerepte natuur, die door de steeds voortgaande cultivering in ons land tot be trekkelijk kleine proporties inslinkt, wordt ontsloten, toegankelijk wordt gemaakt voor hen, die er behoefte aan hebben om hun geest eens te verfrissen en te ge nieten van het schone, dat deze streek hun in zo rijke mate biedt. Want mooi maar onbekend nog is het hier, waar de heuvelrij, die de natuurlijke grens vormt tussen Salland en Twente, uit het vlakke veld omhoog rijst.' Dit zijn woorden, die een frappante actualiteit bezitten en die, ofschoon 30 jaren geleden uitgesproken, een moder ne visie op het karakter van het toeris me verraden. Uit de woorden van de heer Van den Steen blijkt duidelijk, dat de toenmalige gemeentebesturen van Hellendoorn en Holten bij de aanleg van de autoweg over de Holterberg zich mede hebben la ten leiden door maatschappelijke over wegingen, welke gepaard gingen aan een ver vooruitziende blik. Het spreekt ove rigens wel vanzelf, dat ook zakelijke motieven bij de besluitvorming een be langrijke rol speelden. De gedachten, welke bij de opening van de autoweg door de heer Van den Steen onder woorden werden gebracht, zijn de laatste tijd weer extra actueel ge worden, gezien tegen de achtergrond van het probleem pet Westen en overig Ne derland'. Met grote en beangstigende ze kerheid toch moéten wij in 1958 consta teren, dat hetgeen in 1929 misschien nog maar als een dreiging werd gezien, in 1958 werkelijkheid is geworden. Wij staan voor de noodzaak uiterst zuinig te zijn met hetgeen ons thans nog aan on gerepte natuur is gelaten. In liet kader van het antwoord, dat overig Nederland aan het westen des lands heeft te geven, zal ook het aspect van de recreatiemogelijkheden de volle aandacht moeten hebben. PIONIERSWERK Welnu, Holten en Hellendoorn kunnen met hun heuvellandschap deze recreatie bieden, zonder welke de mens van deze tijd niet leven kan. De aanleg van de autoweg over de Holterberg "is toeristisch pionierswerk geweest, hetwelk getuigt van een hel dere blik in de toekomst en van het goed aanvoelen van de behoeften, welke er op toeristisch gebied leefden en sluimer den. De autoweg over de Holterberg heeft, sedert deze in 1929 in gebruik werd ge nomen, telkenjare een sterker bezoek getrokken. Het Holterbergcomplex, voor velen nog terra incognita, werd ontsloten en velen, die meenden, dat Nederlands heu velland alleen op de Veluwe te vinden was, werden de ogen geopend. Zij er voeren, dat Holten met zijn Holterberg de Veluwe naar de kroon steekt. Zo ontwikkelde zich de weg over de Holterberg als een toeristische weg van de erste orde, het vreemdelingenverkeer in Holten verkreeg nieuwe impulsen, hotels verrezen op de Holterberg en werden graag bezochte pleisterplaatsen voor de zomergast. De jaren door werd het verkeer op de autoweg intensiever en van de andere aard, omdat de ontwikkeling van de vervoersmiddelen evenals van het toe risme de laatste 30 jaren en met name na de tweede wereldoorlog niet heeft stilgestaan. De auto is meer gemeengoed geworden en zijn snelheid is belangrijk groter geworden. De grote massa, die er vroeger niet over dacht om met vakantie uit te gaan, trekt er tegenwoordig met grote-touringcars op uit. PRIMITIEF De autoweg over de Holterberg, welke nog steeds in dezelfde primitieve toe- In ,De Mars', maandblad van en voor Overijssel, troffen we het vol gend lezenswaardige artikel aan van de hand van Mr. W. H. Enklaar, bur gemeester der gemeente Holten. Gezien de toeristische betekenis van deze weg voor onze streek en in het bizonder"voor Holten, menen wij onze lezers dit artikel niet te mogen onthouden. stand verkeert als waarin hij dertig jaar geleden in gebruik werd gesteld, is niet inedegegaan met de ontwikkeling van de tijd en niet meer bestand tegen de eisen, welke aan deze worden gesteld. De provinciale en gemeentewegen, die vroeger soortgelijke grintwegen waren, zijn alle aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en voorzien van een gesloten wegdek. Het is dan ook niet te verwonderen, dat het genot, dat de natuur aan de toe rist biedt, menigmaal wordt vergald door de gerechtvaardigde ergernissen, welke de deplorabele toestand van de weg vaak veroorzaakt. Nederland heeft over het algemeen een goed wegennet; reeds lang zijn de provinciale en ge meentelijke grintwegen aangepast aan de eisen des tijds, doch aan de verbete ring van de autoweg over de Holterberg kwam men niet toe. Voor wegen, die slechts een recreatief doel hadden, was geen geld beschikbaar. Recreatie is tegenwoordig geen luxe meer, zij is noodzaak. Het zal daarom noodzakelijk zijn de recreatieve functie van de Holterberg te onderkennen en te beseffen, dat de ont sluiting van de Holterberg een belang is, dat niet zozeer van plaatselijke, doch veeleer van landelijke betekenis is. Men zal er niet aan ontkomen, wanneer de weg over de Holterberg zijn functie wil blijven vervullen, om hierop een gesloten wegdek aan te brengen. Ik meen zelfs, dat men verder zal moe ten gaan en zich zal moeten afvragen of het tracé van de autoweg wel gehand haafd moet worden en of het niet de voorkeur verdient de weg meer weste lijk te projecteren. NOG EEN TOERISTEN WEG' Het tegenwoordige tracé van de auto weg is niet zeer spectaculair. Een buitengewoon aantrekkelijk tracé zou worden verkregen, wanneer een weg zou worden gelegd door het domein van net Staatsbosbeheer, westelijk van de bestaande weg. Hier openen zich wijde vergezichten in het Sallandse land, terwijl het geacci denteerde terrein aldaar door zijn hel lingen en terreinplooien het mogelijk zou maken, dat een toeristische weg zou worden verkregen, die misschien hier te lande zijns gelijke niet zou kennen. Het uitzicht van de nieuw te leggen weg reikt zelfs tot Deventer en Raalte, waarvan de kerktorens duidelijk het sil houet markeren. Deze weg, zich kronkelend door het Holterbergcomplex én de terrein-hoog ten volgend, kan daardoor geen auto snelweg worden. Bij 't uitwerken der wegverbeterings- plannen zal men voorop dienen te stel len, dat het er niet om gaat om een snelle noord-zuidverbinding te verkrij gen, doch dat integendeel een weg over de Holterberg moet worden aangelegd, die aanpast aan de eisen van deze tijd, een toeristenweg, waarop de hard rij dende automobilist niet tb nis behoort. De gedachte om de verbetering van het wegdek te verbinden aan een tracé verbetering, heeft mij reeds lang geleden door het hoofd gespeeld, waarbij ik er mij terdege van bewust was, dat een der gelijke tracé-verlegging slechts plaats zal kunnen vinden met medewerking van het Staatsbosbeheer, door wiens do mein ik mij de toekomstige weg denk. De verwezenlijking hiervan kan slechts plaats vinden, wanneer de recreatie en het toerisme in de gedachten van allen, die hierbij tot samenwerking geroepen zullen worden, de plaats innemen, die deze in 't huidige tijdsbestek verdienen. De aanleg van een goede autoweg door het Holterbergcomplex over het nieuwe tracé, zal mijns inziens een grote stimu lans kunnen zijn voor het toerisme, dat zich nog meer dan voorheen op Overijs sel zal richten. Toeristisch is het Overijsselse heuvel land, waarvan de Holterberg, de Hel- lendoornseberg en de Lemelerberg glanspunten zijn, van buitengewone be tekenis. Ik meen daarom, dat wij de mo gelijkheden, die dit heuvelland voor Overijssel in zich bergt, uit moeten bui ten ten behoeve van de rustzoekende mens, ten behoeve ook van de ontwikke ling van het toerisme in Overijssel. Zaterdag 31 jan.: Dansen in Hotel G. Muller. Zaterdag 31 jan., 7.30 uur: voorstelling politieke lekencabaretgroep „De Mal lemolen" van de P.v.d.A. uit Hengelo in Amicitia. Zaterdag 31 jan., 8 uur: Gezellig Oranje- ibal in (hotel G. Müller. Maandag 2 febr., 7.30 uur in „Irene": Vertoning van de zendingsfilm „De onvoltooide opdracht". Dinsdag 3 febr., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Mannenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag 3 febr., 7.30 uur, in de school te Espelo: Vertoning van de zendings film „De onvoltooide opdracht". Woensdag 4 febr.: Zitting Iduna-cor- setière bij Fa. Gebr. Sehuppert. Woensdag 4 febr.: Jaarvergadering afd. Holten Ghr. Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) in gebouw Irene. Woensdag 4 febr., 7.30 uur, in „Betha nië" te Dijkerhoek: Vertoning van de zendingsfilm „De onvoltooide op dracht". Vrijdag 6 febr., 7.30 uur: Vergadering Boeren en Middenstand in Amicitia. Sprekers: H. Koekoek en G. W. Voort man. Onderw.: „Subsidievraagstuk" en „De werkelijke toestand in Neder land" (zie adv.). Vrijdag 6 febr., 7.30 uur, komt mevr. G. A. Kluin-Lammertink met de 'kleedkof fer in de school in Espelo voor de afd. van de Plattelandsvrouwen. Ook be langstellenden zijn hartelijk welkom. Zaterdag 7 febr.: Winkelier Baltus, La- renseweg, de gehele dag gesloten (zie adv. Zaterdag 7 febr.: Uitvoering „H.M.V." in Amicitia (zie adv.). Maandag 9 febr.: Uitvoering „H.M.V." in Amicitia (zie adv.). Vrijdag 12 febr., 7.30 uur: Ledenverga dering A.R. Kiesvereniging, midden lokaal Geref. Keik. Vrijdag 13 febr., 8 uur: Vrouwen-We reldgebedsdag in het gebouw Reho- both. Zaterdag 14- febr., 7.30 uur precies: Uit voering Holtense Accordeonvereniging in Amicitia, met medewerking van O.C.H. Donderdag 19 febr., 8 uur n.m.: Film avond „Cefa"„Piroschka", in de School m. d. Bijbel. Zaterdag 21 febr., 7.30 uur: Uitvoering van de Bathmense Accordeonvereni ging D.S.V. in Amicitia. Woensdag 25 febr., 7.30 uur: Openbare vergadering met gelegenheid tot debat van de A.R. Kiesvereniging, in café Maats. Spreker de heer J. Smallen- broek, lid van de 2e Kamer der Sta- ten-Generaal. Donderdag 26 febr.: Jaarfeest Geref. Meisjes- en Jongensclub in gebouw Rehoboth. Vrijdag 27 febr., 7.30 uur: Jaarverga dering afd. Holten van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel in Re hoboth. Vrijdag 6 maart, 7.30 uur: Openbare vergadering van de C.H. Kiesvereni ging in Irene. Spreker de Lt.jgen. b.d. M. R. H. Calmeijer, met: „Waar het bij de verkiezingen om gaat". Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Is raël (Viering H. Av. en Dankz) en 7 uur Ds. Addink (Viering H. Av. en Dankz.). Collecte: Geestelijke verzor ging van Nederlanders in Nw.-Guinea. Dijkerhoek. 10 uur Ds, Addink (Vie ring H. Av. en Dankz.). Collecte voor Geestelijke verzorging van Nederlan ders in Nieuw-Guinea. Na de kerkdiensten der Herv. Kerk op zondag 1 en 8 februari zullen de folders en offerzakjes uitgereikt wor den voor de voorjaars-zendingscollec- te, die op zondag 15 februari in alle kerkdiensten zal gehouden worden. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Munnik van Zwolle. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Christelijke kleuterschool. Geboren: Janna Hendrika, dv G. J. S Broekhuis en H. H. Bieleman, Dorps- i straat 55. BEVOLKING: Ingekomen: T. M. Kleingeld van Am sterdam naar Look 19. W. C. Bekke ring en gezin van Voorburg naar Holter berg 39. C. Wijnnobel en gezin van Maastricht naar Dijkerhoek 22. Vertrokken: O. S. W. Alting Siberg en gezin van Look 19 naar Amsterdam. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: rechter want; 2 ballpoints; "e touw; lieidewachtel, teef; houten duimstok;, zijden hoofddoek; kinder handschoen (rode wollen)groen-witte rechter want; snoer witte kralen; broche met steen. Verloren: paar donkerblauwe wanten; grijze gebreide handschoenen; blauw m. grijze rechter want; bankbiljet a f25,-; portemonnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1