Gemeentebegroting 1959 aangeboden Studiebij dragen van de provincie Winkelweek 1958 Gunstige ontwikkeling van de financiële toestand der gemeente Voor ouders van studerende kinderen TAN El PASTA i¥©K©L VERZILVERING VAN DE UITGEGEVEN WAARDEBONNEN Hei weer in 1958 was voor de landbouw niei ongunstig AGENDA PREDIKBEURTEN BUROERLIJKE STAND 15 ©ede nachtrust No. 1. Jaargang 11. ZATERDAG 10 JANUARI 1959 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Nog juist voor de jaarwisseling hebben burgemeester en wethouders de raad de gemeentebegroting met bedrijïsbegrotingen voor 1959 aangeboden. Zij biedt een naar omstandigheden gunstig perspectief voor de verdere ontwikkeling van onze over het algemeen welvarende gemeente. Reeds in zijn oudejaarstoespraak heeft de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, gewezen op de gunstige ontwikkeling der gemeentelijke financiële positie. Men kon in het afgelopen jaar werken met een sluitende begroting en deze bleek nog zoveel ruimte te bevatten, dat nog vele wensen, welke waren vervat in het ver zoekschrift aan de minister van binnenlandse zaken, tot verhoging van de alge mene uitkering uit 't gemeentefonds, in vervulling konden gaan. Uit de totstand koming van verschillende grote werken als de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de ontsluiting van het complex ,De Gaarden' en de belangrijke uitbreiding van de lagere landbouwschool is gebleken, dat de gevolgen van de bestedingsbeperking voor de gemeente Holten dragelijk zijn geweest. Het gunstig beleid der begroting voor 1958 werd o.a. veroorzaakt door het feit, dat aanvankelijk rekening moest worden gehouden met een hoog rente-per centage voor kasgeldleningen. De daling van de rentevoet heeft op 't begrotings beeld een zeer gunstige invloed uitgeoefend. De door hem geschetste gunstige ontwikkeling wordt nog eens bevestigd in het begeleidend schrijven, waarbij de begroting voor het jaar 1959 aan de leden van de raad wordt aangeboden. Alleen al door de omstandigheid, dat f17.600,- minder behoeft te worden ge raamd voor rente van kasgelden, maakt liet mogelijk, dat in het thans ingetreden jaar een bedrag van rond f 138.000,- kan worden geïnvesteerd voor enkele be langrijke werken, o.a. de verharding van de Beumersteeg ad f40.000,-; verhar ding en riolering van de Kerkhofsweg f 63.800,-; voor leermiddelen ten behoe ve van het Bijbelonderwijs op de o.l. scholen; aanschaffing van meubelen voor de school te Espelo; de schenking van grond voor het wijkgebouw van het Groene Kruis, voorlopig geraamd op f 23.000,-, en andere kleine werken. GUNSTIG BEELD. In hun begeleidend schrijven zeggen burgemeester en wethouders nog, dat de begroting voor 1959 een wat gunsti ger beeld vertoont, omdat in de loop van 1958 geen nieuwe kapitaalsobjecten van. enige betekenis zijn uitgevoerd, terwijl door de toename van het inwonertal met 132 de algemeene uitkering uit het ge meentefonds met rond f 11.000,- kon worden verhoogd. Voorts is ingaande 1 januari 1957 de algemene uitkering van het gemeente fonds reed met f5,- per inwoner ver hoogd ten behoeve van de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aange zien de hieruit voortvloeiende lasten eerst in 1959 ten volle op de begroting- drukken, is een deel van deze extra uitkering, hetwelk nog niet voor het be oogde doel gebruikt kon worden, gere serveerd en aangewend voor het doen van extra-afschrijvingen op reeds ge dane kapitaalsuitgaven. Hierdoor zijn de lasten van rente en afschrijving van an dere kapitaalsuitgaven komen te ver vallen. AANSTELLING ARBEIDERS. Behalve de reeds genoemde in vesteringen kan op de gewone dienst een bedag van f 12.000,- wor den uitgetrokken voor de in een vo rige vorgadering al aangekondigde aanstelling van 3 werklieden, waar door het mogelijk zal worden een ploeg arbeiders voortdurend niet 't onderhoud van de zandwegen te be lasten. Het dagelijks bestuur wil de met dé gemeente Deventer bestaande overeenkomst betreffende de te werkstelling van werkloze arbeiders uit die gemeente niet continueren, waardoor f 9.000,- vrij komt voor ge noemde aanstelling. Het is van oor deel, dat zulks de onderhoudstoe- stand van de zandwegen ten goede zal komen. NIEUWE WEGENSCHAAF. Verder ligt het in de bedoeling om, zodra de vereiste goedkeuring en de fi nancieringsmiddelen zijn verkregen, een nieuwe wegenschaaf te kopen, waarvoor de raad inmiddels een krediet heeft toegestaan. De raming van verschillende posten vertoont ten opzichte van 1958 een ho gere uitgave. Wij noemen o.a. salaris sen en lonen f 2400,-; onderhoud lan taarns en verlichting f 1580,-; inenting- tegen poliomyelitis f 2500,-; wijkverple ging f5100,-; personeel gemeentewer ken f39.152; schildersmaterialen f2200; aandeel kosten prov. wegen f 1124,-; on derhoud waterleidingen f 1700,-; exploi tatie waterzuiveringsinstallatie f 14.340; ondersteuning behoeftigen f 1330,-; bij drage gezinsverzorging f 900,-; subsidie vreemdelingenverkeer f425,-; sociale voorzieningen f 3.920,- en rente en af schrijving f 13.300,-. LAGERE UITGAVEN, HOGERE INKOMSTEN. Hiertegenover staan echter enkele la gere ramingen dan vorig jaar, o.a. rente kasgeld f 17.600,- en hogere inkomsten als bijdrage van 't Groene Kruis f 2425; bijdragen voor inenting tegen poliomy elitis van particulieren f 2500,-; bijdra gen voor het technisch personeel ge meentewerken uit kapitaalsposten f 30.490,-; bijdragen van andere gemeen ten ten behoeve van het o.l., ulo en bi zonder lager onderwijs, resp. f 1035,-, f5900,-, f750,-; bijdrage van het rijk in de uitbreiding van de lagere landbouw school f 10.030,- en tenslotte belastingen en uitkeringen uit het gemeentefonds ad f 15.035. De begroting is tenslotte sluitend met aan inkomsten en uitgaven een bedrag van f 1.996.845,50, terwijl voor onvoor ziene uitgaven een bedrag van f 24.954,29 beschikbaar is, waarvan echter een deel reeds een bestemming heeft gekregen. BEDRIJÏSBEGROTINGEN. Omtrent de vier bedrijfsbegrotingen valt weinig bizonders te vermelden. Op de begroting van de kapitaalsin komsten en -uitgaven van het GEB is een bedrag van f 100.102,- uitgetrokken voor uitbreiding van het distributienet en vernieuwingen. Blijkens de toelich ting is hiervan f 10.000,- bestemd voor normale aansluitingen; f12.000,- voor normale aansluitingen op het onder gronds net; f24.600,- voor uitbreiding van de Borkeld, benevens f 3.500,. voor kWh-meters en -klokken voor deze uit breiding en f35.100,- voor spanningver betering van de netten in het Holter- broek en op de Holterberg. Voorts is f 7.400,- geraamd voor de aankoop van warmwaterreservoirs. Op de kapitaalsdienst van de begro ting voor het keurings-, waag- en slacht huis bedrijf is nog geen bedrag geraamd voor de bouw van een nieuw slachthuis, hoewel deze over het algemeen als zeer wenselijk wordt beschouwd. Wij vermoeden echter, dat hierom trent bij de behandeling van de begro ting nadere mededelingen verwacht kunnen worden. De Gedeputeerde Staten van de pro vincie Overijssel hebben door aankondi gingen in verschillende bladen bekend gemaakt, dat voor leerlingen, die aan te stellen eisen van begaafdheid voldoen, die zelf, dan wel hun ouders, voogden of verzorgers in de provincie Overijsel woonachtig zijn en die niet in staat zijn de kosten verbonden aan de opleiding te dragen, de gelegenheid bestaat voor het schooljaar 1959 1960 een aanvrage in te dienen voor een provinciale studie- bijdrage. Aanvragen daartoe dienen IN DE MAAND JANUARI ter gemeentesecre tarie van de plaats van inwoneng, door middel van aldaar verkrijgbare formu lieren, te worden ingediend. Wij laten, in het belang van onze le zers, hieronder enkele richtlijnen volgen en merken daarbij op, dat dus vóór 1 fe bruari a.s. ook reeds de aanvragen moe ten worden ingediend voor kinderen, die b.v.' pas per 1 september a.s. (school jaar 1959/1960) gaan studeren. I. Om voor een provinciale bijdrage in aanmerking te komen dient, zoals hier- voren is aangegeven, degene ten behoeve van wie de aanvrage wordt gedaan: a. zelf, dan wel diens ouders, voogden of verzorgers in de provincie Overijssel woonachtig te zijn; fo. zelf of, bij personen die nog ten laste van de ouders, voogden of verzor gers zijn, de ouders, voogden of verzor gers niet of slechts gedeeltelijk in staat te zijn de kosten van de studie te dra gen; c. aan te stellen eisen van begaafd heid te voldoen. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan geen studiebijdrage worden toegekend. II. Indien aan bovengenoemde voor waarden wordt voldaan kan een bijdrage worden aangevraagd voor het volgen van onderwijs aan: 1. instellingen van 'hoger onderwijs; 2. gymnasia, lycea, hogere burger- niet duur. Tube 95"-70-45 ct TIJDELIJK ONDERWIJZERES DORPSSCHOOL. Met ingang van 8 januari is tot tijde lijke onderwijzeres aan de o.l. Dorps school, in de vacature mej. D. Tjepkema, benoemd mevr. B. Broere-Bos alhier. VRAAG UW RIJBEWIJS AAN VIA DE GEMEENTE-SECRETARIE. Wij vestigen er nog eens de aandacht op, dat de snelste en goedkoopste wijze om een rijbewijs aan te vragen of te la ten vernieuwen is, dit te doen via de ge meente-secretarie. Telkens worden, ondanks onze her haalde waarschuwing, nog weer belang stellenden teleurgesteld, omdat zij dit deden via een of ander bureau. Het geeft dikwijls belangrijke vertraging en men betaalt extra-kosten, 'welke niet nodig zijn. scholen, middelbare meisjesscholen, ech ter niet voor de eerste klasse van deze onderwijsinstellingen 3. groot seminaria en als gymnasium erkende kleine seminaria; 4. hogere technische scholen en uitge breid technische scholen; 5. kweekscholen voor opleiding van onderwijzers, onderwijzeressen en kleu terleidsters Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 6. scholen voor maatschappelijk werk, hogere land- en tuinbouwscholen, conser vatoria, academies voor l.o., en andere onderwijsinstellingen met dagonderwijs gericht op het verkrijgen van maatschap pelijke bekwaamheden. III. Geen bijdrage wordt toegekend in de kosten van voorbereidend, gewoon. voortgezet gewoon, uitgebreid of buiten gewoon lager onderwijs, lager landbouw onderwijs en lager nijverheidsonderwijs. IV. Verder wordt in het algemeen geen bijdrage toegekend: a. voor leerlingen die een school be zoeken in hun woonplaats; b. voor het volgen van onderwijs aan de eerste klasse van een inrichting van middelbaar of voorbereidend hoger on derwijs c. voor het volgen van onderwijs aan niet als gymnasium erkende seminaria. V. Bij aanvragen voor kweekscholen, en in alle gevallen waarin wordt verzocht om een bijdrage boven de f 500.is men verplicht een aanvraag bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen in te dienen. In alle overige gevallen wordt geadvi seerd eveneens een verzoek om een bij drage te richten aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en aan burgemeester en wethouders van de gemeente, voorzover de gemeente een studiebijdragenregeling kent. VI. Aanwijzingen betreffend© het in vullen van het aanvraagformulier en ver der te verstrekken gegevens. 1. Alle vragen gesteld op het aan vraagformulier dienen zo volledig moge lijk te worden ingevuld. 2. Onder inkomen dient te worden ver staan het bedrag, dat als grondslag dient voor de heffing van de loon- of inkom stenbelasting. 3. Het aanvraagformulier dient in duplo vóór 1 februari 1959 te worden ingeleverd ter gemeentesecretarie van uw woonplaats. 4. Een gewaarmerkt afschrift van het kerstrapport dient bij de aanvraag te worden overgelegd. 5. Een gewaarmerkt afschrift van het aanstaand paasrapport dient u vóór 10 april 1959 te zenden aan de 4e afde ling van de provinciale griffie van Over ijssel, Diezerstraat 80, Zwolle. Het onvolledig of onjuist invullen van het aanvraagformulier alsmede het niet of niet op tijd insturen van de gevraagde bescheiden, heeft tot gevolg dat de aan vraag niet in behandeling kan worden genomen. Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging brengt ter kennis van de winkeliers, die aan de Winkelweekactie 1958 hebben deel genomen, dat de in diverse coupures zal plaats hebben op dinsdagavond 13 januari a.s. om 8 uur in hotel Vosman. De secretaris-penningmeester, de heer J. M. Metzger, zal in een der lokalen aldaar zitting houden voor de inwisseling dezer bonnen. De maand december 1958 was war mer dan normaal; te De Bilt gemiddeld ruim twee graden. Verder was deze maand te nat en aan de sombere kant. Gemiddeld viel er ongeveer BO°/o teveel neerslag, terwijl de zon in De Bilt slechts 87 uren heeft geschenen tegen 45 uren normaal, aldus de heer Scliarringa van het KNMI in een radio-vraaggesprek. Als we het jaar 1958 als geheel be zien, dan was dit vrij gunstig. Veel win ter is er niet geweest, terwijl ook het voorjaar geen bizondere moeilijkheden -gaf. De oogsttijd was aanvankelijk slecht, maar voor een groot deel van de graan oogst kwam nog juist op tijd een weers- omslag, zelfs zo, dat we van ideale om standigheden konden spreken. IN STUDIE VOOR BIDDAG. Door de toneelclub „Holtens Toneel" is in studie genomen het toneelstuk „Ik huurde deze kamer", een thriller in 3 be drijven en een naspel, door Wim Bischot. Men hoopt het stuk op te voeren in Ami- citia op woensdag 11 maart a.s., ter ge legenheid van de Overijsselse Biddag voor het gewas. De aardappeloogst verliep eveneens onder gunstige omstandigheden en de gehele verdere herfst was zelfs buiten gewoon gunstig. Het was droog en niet koud en het aantal dagen "waarop niet kon worden gewerkt, wat zeer gering. Op de vraag of deze warme december maand nog bepaalde aanwijzingen in houdt voor de rest van de winter, ant woordde de heer Scharringa, dat het weer een zekere neiging vertoont om in de bestaande toestand te volharden. Als dus, zoals nu, december warmer was dan normaal, is de kans, dat januari kouder dan gewoonlijk zal zijn, kleiner dan normaal. Men versta dit goed: de kans is weliswaar kleiner, maar niette min aanwezig. Met zekerheid valt dns niets te zeggen. Tenslotte -werd de vraag of de voor spellingen in de Enkhuizer Almanak zekere betrouwbaarheid bezitten, be antwoordt door een exemplaar van de jaargang 1957 te raadplegen. In dat jaar was de maand februari bizonder zacht, maar uit de voorspelling in genoemde almanak moest worden opgemaakt, dat die maand veel vorst en sneeuw zou brengen. Overigens werd opgemerkt, dat men zelf de proef op de som kan nemen door het opgetreden weer te vergelijken met het voorspelde weer in de almanak. Vrijdag 9 jan., 7.30 uur: Vergadering A.R. Kiesver. „Nederland en Oranje" in Rehobotih. Zaterdag 10 jan., 7.30 uur precies: Zang en toneeluitvoering in café „De Wip- pert" (zie adv.). L/jnsdag 13 jan., 7.45 uur: Jaarvergade ring «Phr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Dinsdag 13'- jan., 8 uur: Verzilvering waarbonnen Winkelweek 1958 in hotel Vosman (zie 9-dv.). Woensdag 14 janb 2 uur: Eerste steen legging Christelijke Kleuterschool aan de Schoolstraat. Donderdag 15 jan.: tfrote opruiming bij fa. J. W. Dollekamp Zoon en H. J. Oolbekkink, schoenhandel. Donderdag 15 jan.: Aanvang grote op ruiming bij H. Roelofs (zie adv.). Donderdag 15 jan., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 15 jan.School met de Bijbel, Filmavond, aanvang 8 uur. Donderdag 15 jan., 8 uur: Vergadering van de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter- man. Mevr. Verhoeven uit Enst (N.O.P.) spreekt over het Joegoslavië van Tito. Vrijdag 16 jan., 8 uur: Vergadering Chr. Hist. Kiesver., Bovenzaal School met de Bijbel. Zaterdag 17 jan., 7.30 uur: Groot Tus- senbal dansclub Holterman in Amici- tia (zie adv.). Maandag 19 jan., 7.30 uur: Jonge Kerk, in Irene. Ds. Wiersma van Ede spreekt over het Militarisme en over het werk onder de militairen. Dinsdag 20 jan.: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Dinsdag 20 jan.Grote opruiming bij fa. Gebr. Schuppert. Dinsdag 20 j'an., v.m. 10 uur: Akker en weidebouwdag in Amicitia. Spre kers: Dr. Grashuis en P. Oosterveld, prov. voedselcommissaris. Zaterdag 24 jan.: Tussembal in café „De Waag". Maandag 26 jan.: Optreden van Jules de Korte op uitnodiging van de Herv. Jeugraad. Zaterdag 31 jan., 7.30 uur: Voorstelling politieke lekencabaretgroep „De Mal lemolen" van de P.v.d.A. uit Hengelo in Amicitia. Ned. Herv. Kerk. Holten 10 uur Ds. Ad- dink, 19 uur Ds. Israël. In beide diensten extra collecte voor Jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Extra col collecte voor het Jeugdwerk. Gerei Kerk. 9.30 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de eigen kerkbode „Ons Kerknieuws". CATECHISATIE De catechisatie van donderdag 19 uur begint a.s. donderdag 18.45 uur. HOLTEN Geboren: Albert, zv G. J. Kolkman en O. Stöcker, A. J. Goldsteinstraat 5 Eg- bertus, zv G. W. Leunk en J. W. Vasters, Espelo 30 Hendrik Jan, zv G. W. Bek- kernens en J. H. Vincent, Borkeld 47 Aaldrik, zv G. Paalman en M. A. Kloos terboer, Dijkerhoek 53. Gehuwd: W. Geltink, 27 j., Odoorn en D. Tjepkema, 25 j., Holten. Overlede11: G. J. Kromdijk, 81 j., wedn. van H. W. Bronswijker, Borkeld i A. Vosman, wedn. van B. M. Wibbelink, 93 j., Beuseberg 141. BEVOLKING Ingekomen: H. P. Claasen, van Zwitserland naar Hol terberg 32; H. Gihaux en gezin, van Singapore naar Look 40; G. J. van der Wielen, van Co then naar Oranjestraat 60; I. A. de Rijk, van Indonesië, naar Look 40; J. H. Hess Busselaar en gezin, van Ban dung naar Look 19; O. S. V. Alting Siberg en gezin, van Dja-. karta naar Look 19; B. M. Hogan en gezin, van Medan naar Look 19; Hatimah, van Hellendoorn naar Look 40; J. Bosch, van Gramsbergen naar Holter berg 78; L. H. Nijenhuis, van Diepenveen naar Larenseweg 25; D. Kolkman en gezin, van Voorst naar Dorpsstraat 64; H. J. Paalman, van Deventer naar Neer dorp 87. Vertrokken: F. Groteboer, van Beuseberg 84 naar Lochem. door Zenuwrust M ij n ha rel t's Zenuwtabletten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1959 | | pagina 1