Uit het plaatselijk parlement Da haar J. Wegstapel fiddles' In da Orde van Oranje Nassau No. 53. Jaargang 10 (Tweede Blad). WOENSDAG 31 DECEMBER 1958 HOLTENS NIEUWSBLAD OPTIMISTISCHE KLANKEN OVER FINANCIëLE TOESTAND. GRONDVERKOOP STOF TOT DISCUSSIE. BEVORDERING EN VASTE AANSTELLING. In zijn laatste vergadering in 1958 heeft de gemeenteraad maandagavond onder voorzitterschap van de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, een agenda van ruim twintig punten afgehandeld, waar van er een groot aantal betrekking had den op de aan- en verkoop van gronden ten behoeve van wegen, woningbouw, in dustrievestiging en andere doeleinden. Een uitvoerige gedachtenwisseling veroorzaakte een ingelast voorstel van b. en w. om over te gaan tot onteïgenmg van gronden aan de Raalterweg ten be hoeve van woningbouw aldaar, omdat de eigenaren, de heren F. L. Tromop en J. G. P. Muller, niet bereid bleken de aangeboden prijs, die door deskundigen van beide zijden was vastgesteld, te ac cepteren. De heer Landeweerd (a.r.) opende de discussie door te verklaren, dat een aan grenzend perceel veel hoger was ge taxeerd dan de aan deze eigenaren aan geboden koopsom en te informeren hoe dit nu mogelijk was. De Burgemeester antwoordde, dat be houdens een kleine correctie de taxa teurs van beide zijden het over de prijs eens geworden waren, maar dat deze blijkbaar nog niet voldoende was. Hij achtte de tijd gekomen thans door te zetten en tot onteigening over te gaan. Met de door de heer Landeweerd aan gevoerde argumenten willen b. en w. zo mogelijk nog wel rekening houden. PRIJS TE LAAG? Een voorstel om aan inwoners van Dordrecht en Rotterdam en mevr. de Wed. M. Wansink te Holten percelen bouwterrein op de Holterberg te ver kopen, groot resp. 5300 m2, 5500 m2 en 1004 m2 voor de som van resp. f 600.f 4750.en f 1305.20, was voor de heer Soer (p.v.d.a.) aanleiding om een voorstel te doen een hogere prijs te be dingen en deze te bepalen op f 1.50 per m2. Hij wees o.a. op de prijzen, welke voor gronden op de Borkeld waren gebo den. De burgemeester meende het voorstel ten sterkste te moeten ontraden, omdat met deze gegadigden reeds op de ge noemde basis is onderhandeld. Verschillende leden wilden met b. en w. meegaan, omdat eenmaal een afspraak gemaakt is, hoewel zij zich met de ge dachten van de heer Soer konden ver enigen. Diens voorstel werd ten slotte met 74 stemmen verworpen. De heer Teeselink (c.h.) adviseerde b. en w. met de resterende percelen zorg vuldiger te zijn. Aan de heer A. Fransen werd een stukje grond verkocht aan de Gaarden- weg groot 29 m2 voor f 316.10, de heer W. F. Reilink kon van de door hem ge leverde grond in de Gaarden 132 m2 te rugkopen voor f 264.en aan de heer C. Kooiman werd 618 m2 grond verkocht op 't industrieterrein voor f 2255.70 met de verplichting daar vóór 1 maart 1960 op te bouwen. MUZIEKTENT. Ten behoeve van de stichting van een muziektent werd van de heer M. Kalfster. man een perceel van 662 m2 gekocht voor f 933.grenzende aan diens feest terrein, met recht van overgang over diens grond. De heer Brands (p.v.d.a.) betuigde bij de rondvraag het dagelijks bestuur en de raad dank voor het feit, dat thans eindelijk de mogelijkheid geschapen wordt om in ons dorp een muziektent te krijgen. Van G. H. Mulder werd een terrein ge kocht aan de Kolweg groot 3540 m2 voor de som van f 5000.exclusief schade vergoeding. Minder gemakkelijk ging het met het voorstel om de aan het verkeer onttrok ken Kozakkenweg bij de Deventerweg te verkopen aan de heer H. Meijerman en aan de G.O.S. Eerstgenoemde kreeg zijn perceel van 326 m2 voor de prijs van f 81.50, maar ten aanzien van de 274 m2 ten behoeve van de G.O.S. was de raad niet zo meegaande. De heer Jansen (p.v.d.a.) meende, dat wegens de waardevermeerdering van de terreinen van de G.O.S. aldaar een prijs van f 2.50 beter op zijn plaats was dan f 1.per m2. De Voorzitter verklaarde, dat met deze subjectieve waarde geen rekening mag worden gehouden, maar de raad was on verbiddelijk en het voorstel van de heer Jansen werd zij het bij sommige leden •met enige aarzeling met 9 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de beide wethouders. Verschillende punten gingen onder de hamer door, o.a. een voorstel tot toe passing van de Belemmeringenwet voor de bouw van tranformatorhuisjes voor de electrificatie van de Borkeld. De heer W. van Diepen werd bevor derd tot schilder le klasse, terwijl aan de 'heer H. Brands, tijdelijk technisch ambtenaar bij gemeentewerken, een vaste aansteling werd verleend. De begrafenisrec'htenverordening werd gewijzigd, zodat men het jaarlijks onder houd der graven ad f 5.per jaar voor goed voor het dertigvoudige bedrag kan afkopen en aan begrafenisverenigingen is toegestaan eigen lijkbaar en lijkkleed te gebruiken. De ontruimingstermijn voor de onbe woonbaar verklaarde woningen Tuin straat 38, 44 en 48 werd met een jaar verlengd. De heren A. Jansen en M. Teeselink werden met op één na algemene stem men herbenoemd als gedelegeerden in het bestuur van de bouwvereniging „Beter Wonen". Ook de woonruimte commissie bestaan de uit de heren J. Kroon (voorzitter), J. H. Assink, G. J. Bouwhuis, G. Brands en mevr. J. Jansen-van de Brink werd met algemene stemmen herbenoemd. ONDERWIJZER BENOEMD. In de plaats van mej. D. Tjepkema, aan wie bij haar huwelijk op 7 januari a.s. ongevraagd eervol ontslag zal wor den verleend als onderwijzeres der o.l. dorpsohool, werd benoemd de heer H. de Boer te Sellingen, gemeente Vlagt- •wedde. Tenslotte werd de heer H. Soer, af tredend als lid van de commissie tot we ring van schoolverzuim, met op één na algemene stemmen als zodanig herbe noemd. Bij de rondvraag wees de heer Soer op de mogelijkheid om het terrein in de Gaarden tijdelijk als speelterrein voor de jeugd te benutten. De Voorzitter wilde deze suggestie gaarne in overweging nemen, want b. en w. hebben zich in dezelfde richting beraden. Dezelfde mogelijkheid bestaat in de omgeving van de A. J. Goldstein- straat. Op een vraag van de heer Landeweerd of 'b. en w. ook woningen van schok- beton zullen toestaan, antwoordde de Voorzitter, dat dit van geval tot geval zal worden beoordeeld. Als voldaan wordt aan dv bouwverordening en welstands- bepalinjon kan zu]ks moeilijk worden ge weigerd. De heer Sprokkereef verzocht b. en w, om permllierrf-e Speelgelegenheid voor de jeugd onar 0gen te zien. P ^ER S W ATERLEIDIN G Met betrekking t0t het schoonmaken van de Peterswatt,eiding zijn het ge meentebestuur en q. aangelanden zeer geschrokken, verklaar^ niireemees- ter op een Vraag omdat deze ook belang verbreed wordt, zonder dat 'het w terschaps'be- stuur zijn plannen kenbaar heeft ge maakt. In een zeer uitvoerige oude^arsrede heeft Burgemeester Enklaar de elang- rijkste gebeurtenissen in het afge0pen jaar de revue laten passeren. Zijn -oe. spraak vindt men elders in dit numrur afgedrukt. De heer Teeselink heeft als oudste raadslid het dagelijks bestuur en in het bijzonder de burgemeester dank gebracht voor hun 'krachtig beleid en gewezen op de gelukkige omstandigheid, dat de goede onderlinge verhoudingen zich ook na de verkiezingen hebben gehandhaafd. Spreker had behoefte om uit te spreken, dat de burgemeester overal een goede entrée heeft en dat dit het welzijn van de gemeente zeer ten goede komt. Hij bracht hem dank voor alles wat hij voor de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan. Ook bracht hij dank aan de secretaris, hoofden van dienst, ambtena ren, onderwijzers en werklieden voor de wijze, waarop zij burgemeester en wet houders hebben terzijde gestaan. Wij ho pen, aldus de heer Teeselink, dat God zijn zegen over ons en ons aller werk mag uitstrekken en wensen u en de uwen een gelukkig en voorspoedig 1959. De Burgemeester heeft de heer Tee selink als woordvoerder van de raad be dankt voor diens hartelijke wensen en er zijn vreugde over uitgesproken, dat de heer Wegstapel, die op de publieke tri bune aanwezig was, een Koninklijke on derscheiding ten deel gevallen is. De begroting voor 1959 is de raad aan geboden, zij zal spoedig in het nieuwe jaar in behandeling komen. Na veertig jaar het bestuurslidmaat schap van de Coöp. Fabriek van Mclk- produkten ,De Vrijheid' te hebben ver vuld, waarvan twaalï jaar als voorzitter, lieeït de heer J. .Wegstapel E.zil, oud wethouder dezer gemeente, inaandagr middag van de vorige week in de alge mene ledenvergadering zijn functie als zodanig neergelegd. Dit geschiedde in .Amicitia', nadat eerst de huishoudelijke zaken der ver eniging waren afgewerkt, in tegenwoor digheid van tal van genodigden, waaron der het dagelijks bestuur der gemeente, de familieleden van de heer Wegstapel, afgevaardigden van zuivelcorporaties en de oud-directeur, de heer P. Dijkstra en zijn echtgenote. Tijdens deze huldiging van de jubile rende en aftredende voorzitter deelde de burgemeester, Mr. W. H. Enldaar, mee, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd de heer Wegstapel te benoe men tot Ridder, in de Orde van Oranje Nassau, welke mededeling met een spon taan applaus werd begroet. Na afloop van zijn toespraak heeft de burgemees ter de jonge ridder, zoals hij hem noem de, de versierselen, aan deze koninklijke onderscheiding verbonden, op de borst gespeld en hem daarmee ten zeerste ge luk gewenst. De heer Wegstapel was zeer getroffen door deze hoge onderscheiding en het hem toegebrachte huldebetoon. DE HULDIGING. Te ruim half vier werd de ledenver gadering geschorst om de genodigden in de gelegenheid te stellen bij de huldi ging van de heer Wegstapel tegenwoor dig te zijn. Zij werd heropend door de vice-voorzitter, de heer J. H. Sprokke- Burgemeester Enklaar wenst de heer Wegstapel geluk, nadat hij hem het ere teken van de Kon. onderscheiding op de borst heeft gespeld. reef, die in een hartelijke toespraak de grote, verdiensten van de aftredende voorzitter belichtte. Hij herinnerde er aan hoe deze, na eerst al belast te zijn geweest met. het nazien der hoeken, op 28 december 1918 tot bestuurslid -werd gekozen. De jonge functionaris had al spoedig een grote invloed op de gang van zaken. Hij was in 1920 al rappor teur bij de benoeming van een nieuwe directeur, moedigde de oprichting van een controleverenigiug aan en droeg in 1921 het nodige bij tot de aansluiting bij de GOZ. In 1928 volgde zijn benoeming tot secretaris en werd o.m. besloten tot stichting van een poedermakerij. Zijn volle steun gaf hij in 1929 aan de oprich ting van een kaasmakerij, nadat hij in 1922 had medegewerkt aan de benoe ming van de heer Dijkstra tot directeur. De samenwerking met deze is altijd van zeer vruchtbare aard geweest. Toen in 1939 de fabriek belangrijk verbouwd werd, was het een voorstel van de heer Wegstapel om daarin een bestuurska mer op te nemen, hetgeen een goedkope en waardevolle oplossing bleek te zijn. Vooral sinds 1946 toen de leiding van ons bestuur op U hebt genomen, aldus de heer Sprokkereef, hebt U veel tijd besteed om de belangen van de fabriek te behartigen. U hebt daarbij vooral ook gestreefd naar meer samenwerking in regionaal verband, waardoor in 1948 de Ysalacta tot stand kwam. De heer Sprokkereef herinnerde nog aan de bouw van woningen voor de per- sonelskern en zeide uiteraard in zijn op somming niet volledig te zijn geweest. Wij zi3n dankbaar, dat wij dit in het bijzijn van Uw vrouw en kinderen heb ben mogen zeggen en met de beste wen sen voor een goede toekomst bood hij de heer Wegstapel een ruststoel aan. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. Burgemeester Mr. W. H. Enklaar, hier na het woord verkrijgende, zeide dat men ook in de heer Wegstapel nog altijd de oud-wethouder ziet. Om die reden is dan ook het gehele dagelijks bestuur met oud-wethouder Teeselink gekomen om van dit jubileum en afscheid getuige te zijn. Het feit, dat de heer Wegstapel het vorig jaar afscheid nam van zijn open bare functie en het voorzitterschap van het zuivelbedrijf heeft willen behouden, wijst wel op de grote liefde en het grote belang, dat hij aan de behartiging daar van hechtte. U hebt gebouwd aan een fabriek, die er zijn mag, U is met Uw tijd meegegaan en al de leden zullen U met een dankbaar hart laten gaan, om dat U de belangen van de boerenstand op zo'n uitnemende wijze hebt gediend als bestuurslid van de zuivelfabriek, als bestuurslid van de Ysalacta, als com missaris van de landbouwkoelhuizen, 26 jaar als raadslid, waarvan 14 jaar als wethouder. U daarvoor dank te betuigen is de boodschap, waarmede ik hierheen -rekomen ben. Maar ik heb ook nog een boodschap van Hare Majesteit de Koningin, want het Left Haar behaagd U te benoemen tot Rioier jn de Orde van Oranje Nassau. Deze hurC onderscheiding wordt U ver leend on. recht te doen wedervaren aan Uw perso>n, maar U hebt dit ridder schap medt te danken aan het feit, dat U als raadsL\ en als wethouder onze gemeenschap '»ebt gediend. Het is de weerspiegeling tEÜ cen rijk leven, dat achter U ligt. Got zegene U op Uw ver dere weg. Met deze Woorden speldde de burgemeester de veisierselen dezer rid derorde de heer Wegkap el op de borst. gelukwensen. De vice-voorzitter, de teer Sprokke reef, was na de burgemeester de eerste, die de heer Wegstapel met zïja hoge on derscheiding gelukwenste. Als coöpere rende boerenstand zijn wij zeer 'rots op U, aldus de heer Sprokkereef. Na hem volgden nog tal van sprekers, die ook hun gelukwensen en een af scheidswoord uitspraken. De eerste spreker was de heer A. H. v. d. Giesen, voorzitter van de GOZ te Zutphen, die zijn waardering uitsprak over het werk van de heer Wegstapel. In een kort historisch overzicht schetste hij de emancipatie, die op het platteland in de afgelopen 40 jaar heeft plaats ge had en wekte hij de leden op vooral ook de jongeren bij de coöperatieve gedach te te bepalen, waaraan ook de heer Weg stapel zo'n grote bijdrage heeft verleend. Namens de Ysalacta-oombinatie sprak de heer B. Knol woorden van gelukwens en waardering. De heer Wegstapel is de derde van deze combinatie, die deze ho ge onderscheiding ontving. Spr. noemde dit niet omdat de heer Wegstapel ook tot de Ysalacta behoort, maar omdat daaruit blijkt, dat men daar over mensen beschikt met een brede visie op het zui velbedrijf. Hij had waardering, dat Hol ten juist in dit gebied waar het toch nogal moeilijk lag met de coöperatie geworden is wat het nu is, mede door het werk van de thans aftredende voor zitter. Een welverdiende rust komt hem thans toe. VOORUITSTREVEND. Ook de heer J. M. Schuitemaker, di recteur van de N.V. Koelhuis ,De Land bouw' te Zutphen, had veel waardering voor het werk van de heer Wegstapel, die commissaris is van deze instelling. Hij moge de meeste schaapjes op het droge hebben, dit schaapje echter nog niet en de heer Schuitemaker sprak dan ook de hoop uit, dat hij zijn periode als zodanig nog uit mag dienen in een goe de gezondheid. De oud-directeur, de heer P. Dijkstra, sprak een persoonlijk woord en felici teerde de heer Wegstapel en zijn vrouw van harte met deze bizondere dag. Jan Wegstapel is een vooruitstrevend man geweest. Hij was ook wel eens conserva tief, n.l. als hem een sigaret werd aan geboden, want daar wilde hij niets van weten; maar zo was het niet in de fa briek; daar heeft hij alle vooruitgang helpen bevorderen. De directeur, de heer C. Broersma, zeide nog maar een jaar met de heer Wegstapel te hebben samengewerkt, maar dat was zeer tot genoegen. Ik ben er mij van bewust, aldus de heer Broers- ma, dat ik nog veel van U kan leren en ik hoop, dat de gelegenheid daarvoor nog zal blijven. De heer A. Westerik heeft de aftre dende voorzitter uit naam van het per soneel geluk gewenst met zijn onder scheiding en zijn jubileum. U kwam wei nig met het personeel in aanraking en dat is een bewijs, dat de verhouding gezond was. Hij bood mevr. Wegstapel een mooie bloem aan met een woord van dank, dat zij haar man zo vaak voor de fabriek heeft willen afstaan. Het was de laatste spreker, de heer H. Kloosterboer, die uit naam van de le den voorstelde de heer Wegstapel tot ere-voorzitter der vereniging te benoe men, welk voorstel met een spontaan applaus werd aanvaard. De heer Wegstapel heeft tenslotte alle sprekers uitvoerig beantwoord en be dankt. Hij was zeer onder de indruk toen hij de burgemeester verzocht H.M. de Koningin zijn dank te betuigen voor de hoge onderscheiding, die hem werd verleend. Ook haar adviseurs in deze betrok hij in zijn dankwoord. „SOLI" GAF FRAAIE WEIHNACHTS-ORATORIUM De Chr. Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria", haar directeur, de heer W. Erkelens en de solisten, die met haar op traden, hebben weer velen aan zich ver plicht door de wondermooie uitvoering van het Weihnachts-oratorium van de Duitse componist Heinrich Barth, dinsdag avond in de Herv. Kerk. Het was vooral voor het koor een zeer moeilijke, maar buitengewoon dankbare taak deze vertolking van de lofzang op de geboorte van het Kind in de Kribbe, van Christus geboorte in de stal van Beth lehem, daar de gehele tekst in het Duits gezongen moest worden. Maar allen heb ben zich op buitengewoon lofwaardige wijze van die taak gekweten en een groot aantal toehoorders van het begin tot het einde weten te boeien. Een bijzondere bekoring ging weer uit van het solistisch optreden van de so praan mevr. Riek Bolink-Landeweerd en velen zullen zeer getroffen zijn door het eerste optreden met het koor van Henk van Monsjoe, die als bas 'n belangrijk aan deel had in deze uitvoering. Ook de der de solist en reeds een goede bekende voor Holten, Hilbrand van Bolhuis, zorgde weer voor een voortreffelijke begeleiding op het kerkorgel. Het deze avond uitgevoerde werk mist het uitbundige, de herhaalde bisering van vorige composities, die tot nu toe werden uitgevoerd. Het is melodieuser en van 'n lichtere nuancering dan de vorige wer ken. Er gaat naar het ons voorkwam door de juist ingepaste samenzang een grotere bekoring vanuit. De inhoud dezer oratoria is voldoende bekend, zodat we die niet behoeven te herhalen. Bijzonder fraai klonken de aria's van de sopraan „Meine Seele er- hebet den Hernn'' en „Ich hoffe, und du wirst er mir mein Heiland nicht versagen", o.a. De canon van het koor „Die Barmherzigkeit des Herrn". Ook de afwisselende zang van vrouwen- tn mannenkoor en op een andere plaats de samenzang van koor en gemeente met het alloude en schone lied „Stille nacht, heiligs nacht", vormden ontroerende mo menten. De recitatieven voor bas en sopraan werden door de solisten fraai vertolkt. De avond werd geopend door Ds J. H. Israël, Herv. predikant, die na te zijn voorgegaan in gebed een fragment las uit Ps. 98 en met enkele woorden wees op de grote betekenis van deze traditie gewor den uitvoering in samenhang met het Kerstfeest. Ds. R. A. Hoogkamp besloot de bijzonder geslaagde avond met een kort dankwoord en gebed, waarna als slotzang van Gemeente en Koor volgde: „Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan". AFSCHEID KLEUTERLEIDSTER. Bij het ingaan van de kerstvacantie heeft mej. A. C. Jansen, tijdelijk hoofd leidster der openbare kleuterschool in Irene afscheid genomen van de kleuters, van haar collega's, de leden der ouder- commissie, het gemeentebestuur en mevr. W. Wolters-Rosman, die de zorg voor de schoollokalen in Irene heeft. Zij is daarbij toegesproken door de bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, die haar namens het gemeentebestuur dank heeft gebracht voor de voortreffelijke wijze, waarop zij sedert het vertrek van mej. Arfman de leiding over de kleuters op zich heeft genomen. Er was toen niet direct een vaste leerkracht beschikbaar en daarom was het gemeentebestuur er zeer mee ingenomen, dat mej. Jansen deze taak op zich wilde nemen, totdat deze zou zijn benoemd. Dit is inmiddels geschied en mej. M. A. Maat uit En schede zal nu na de vakantie de leiding van de school op zich nemen. De burge meester wees er nog op dat het wel zeer moeilijk is in een gebouw, dat eigenlijk helemaal niet voor kleuterschool be stemd is op verantwoorde wijze zo'n school te leiden, maar dat dit de schei dende hoofdleidster met haar collega's toch wel zeer goed gelukt is. Hij bracht haar dan ook dank voor alle goede zor gen over de kleuters. De secretaris van de oudercommissie, de heer G. M. L. Rouwenhorst, sloot zich gaarne 'bij de woorden van de burge meester aan en dankte mej. Jansen even eens voor de wijze waarop zij met de kinderen wist om te gaan en hen van alles wist te leren. Hij bood haar mede namens het personeel een boekenbon aan. Mej. Jansen heeft de burgemeester, het gemeentebestuur en de oudercom missie bedankt voor de goede samen werking en voor het haar aangeboden cadeau. Tevoren hadden de kinderen afscheid genomen van mej. Jansen. Dit geschied de na de kerstfeestviering in Irene, waarbij mej. H. Kampman het kerstver haal vertelde, kerstliederen werden ge zongen en de kleuters werden getrac- teerd. Vier van hen. Gerritje Lensink, Annet Wissink, Dini Vincent en Johan Vincent, hebben toen voor hun scheidende juf een versje opgezegd en haar namens alle kinderen een schemerlamp aangeboden. Het is te begrijpen, dat de scheidende juf toen zeer onder de indruk was van dit afscheid van de kleuters, waaraan zij tal van maanden haar goede zorgen gaf.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1