Hen jaar Holtens Nieuwsblad BURGERLIJKE STAND Jaaro ver gang AGENDA Bij de klokslag van twaalven No. 53. Jaargang 10. WOENSDAG 31 DECEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllIllllllllllllillllllllllllllllllllllIllilllllllllillllllllillllllIM ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 M behartigt BALANSEN j| llllllllllllllllllllllillllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllliH IN HOGER BEROEP VRIJGESTELD. Bij Kon. Besluit van 10 dec. 1958, no. 45 is aan de dienstplichtige der lichting 1958 J. M. Klein Teeselink, in hoger be roep, voor 1 jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. VERSCHIJNING HOLTENS NIEUWSBLAD. In verband met het Oudejaarsmimmer verschijnt Holtens Nieuwsblad niet op 3 januari 1959. Het eerste nummer in 1959 komt dus uit op 10 januari a.s. Maandag 5 jan., 7.30 uur: Ledenverga dering Partij van de Arbeid in café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Vrijdag 16 jan., 7.30 uur: Vergadering C.H.U. Kiesvereniging in Irene. Dinsdag 20 jan., v.m. 10 uur: Akker en weidebouwdag in Amicitia. Spre kers: Dr. Grashuis en P. Oosterveld, iprov. voedselcommissaris. Ondertrouwd: W. Geltink, 27 j., Odoorn en D. Tjepkema, 25 j., te Holten. Gehuwd: G. Roessink, 31 j., Haaf ten en D. Keuterman, 28 j., Holten W. A. P. Endenburg, 28 j., Rotterdam en J. W. Vegter, 26 j., Holten J. H. Welmer, 29 j., Laren Gld. en F. Groteboer, 22 j., Hol ten. Ingekomen: H. Witmer, van Amsterdam naar Gaar- denstraat 5. N. I. P. Dahler en gezin, van Djakarta naar Look 40. Vertrokken: E. J. Abresch en gezin, van Look 40 naar Emmeloord. H. M. Schoneveld en gezin, van H. J. Wan. sinkstraat 16 naar Goor. J. A. E. Vorst en gezin, van Look naar Hengelo (O.) KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Holten. Oudejaarsavond 17 uur Ds. Israël, Oudejaarsavondcol lecte voor algemeen kerkewerk der Her vormde Kerk. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds. Addink. Zondag 4 januari 10 uur Ds. Israël en 19 uur Ds. Grolle van Nijverdal. Dijkerhoek. Oudejaarsdag 15 uur Ds. Addink, Oudejaarsavondcollecte voor Algemeen Kerkewerk der Herv. Kerk. Nieuwjaarsdag zie Holten. Zondag 4 janauri 10 uur Ds. Addink. Geref. Kerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds. R. A. Hoogkamp. De derde collecte is be stemd voor de Rudolphstichting. Nieuwjaar mor gen 10 uur Ds. R. A. Hoogkamp. De derde collecte is bestemd voor de Geref. Kerk van Paramaribo. Het jaar 1958 neigt ten einde. Over enkele uren zal de polsslag van het jachtende leven een ogenblik verflauwen, zal de stroom van nimmer af latende activiteiten een wijle worden teruggeschakeld en zullen de mensen zoveel mogelijk de gezellige huiskamer opzoeken om elkander bij de klok slag van twaalven veel geluk en voorspoed toe te wensen in het nieuwe jaar, dat weer het ongewisse van de toekomst in zich draagt. Voor Holtens Nieuwsblad draagt deze jaarwisseling een bijzonder ka rakter, want op 1 januari 1949 kwam ons blad voor het eerst uit en van daag is het dus tien jaar geleden, dat het voor het eerst onder de ogen der lezers kwam. Holtens Nieuwsblad herdenkt met dit nummer zijn tienjarig bestaan en met grote vreugde en enige trots denken wij aan het moment terug, dat onze eerste krant van de pers kwam. Het was een experiment, waarvan afgewacht moest worden, of het zou slagen, maar waarvan wij thans met dankbaarheid mogen getuigen, dat ■het tot nu toe gelukt is. Dank zij de medewerking van de gehele Holtense bevolking en zelfs van velen nog daarbuiten hebben wij, zij het op bescheiden wijze, vorm kunnen geven aan de doelstellingen, die wij ons bij de opzet van ons week blad hadden gesteld. Gaarne willen wij even in Uw herinnering terugroe pen hetgeen daaromtrent in het eerste nummer geschreven werd. Onze burgemeester schreef o.m. in zijn „Ten geleide": „Ik geloof, dat wij in onze courant een uitnemend middel mogen zien om het gemeenschaps gevoel van onze Holter ingezetenen aan te kweken. Welk een prachtige gelegenheid kan dit blad bieden om uit te dragen wat er leeft in onze gemeente op maatschappelijk en cultureel gebied. Ook de plaatselijke overheid zal gaarne zo nu en dan gebruik maken van de gastvrijheid, welke dit blad haar wil bieden." Zelf schreven wij, nadat gezegd was, dat enkele ondernemende plaats genoten, wier namen voorlopig niet genoemd konden worden, besloten hadden in Holten een krant te stichten, o.a.: „Zij hebben zich daarbij niet alleen laten leiden door zakelijke motieven, maar zich ook een ideëel doel gesteld, n.l. de ingezetenen van Holten tot elkaar te brengen. Wat de initiatiefnemers zich voor ogen hebben gesteld, is, te trachten door een billijk abonnementsgeld en een zo laag mogelijk advertentietarief het blad bij alle ingezetenen ingang te doen vinden. Het bestaan van een krant wordt slechts mogelijk gemaakt, wanneer de zakenmensen, het ge meentebestuur, verenigingen en andere belanghebbenden en adverteerders, zouden kunnen besluiten geregeld en zo vaak als mogelijk is, in het blad te adverteren. Want slechts hierdoor en door een goede verzorging van de plaatselijke berichtgeving kan het ideëele doel worden benaderd: de plaatselijke belan gen te bevorderen en de ingezetenen onzer gemeente, met behoud van eigen politieke en godsdienstige beginselen, nader tot elkaar te brengen, d.w.z. een geestelijke toenadering tot Stand te brengen, die het mogelijk maakt elkander beter te leren begrijpen en waarderen." Dat waren hooggestemde woorden. De vraag of de daarin neergelegde verwachtingen en doelstellingen zijn verwezenlijkt, zouden wij liever niet zelf willen beantwoorden. Wij hebben athans getracht, in goede teamgeest, de gestelde doelen zo goed mogelijk te benaderen. Natuurlijk hebben wij daarbij wel eens een steek laten vallen en zijn er teleurstellingen en tekortkomingen geweest. Als wij wel eens te critisch waren, dan is het echter nimmer onze bedoeling geweest anderen te kren ken of onaangenaam te zijn, maar ging het om de zaak, die wij in het algemeen belang meenden te moeten behartigen. Echter moet worden onderscheiden tussen hetgeen wij uit de mond van anderen optekenden en hetgeen door de redactie zelf werd gezegd. Holtens Nieuwsblad is van locale betekenis, maar de vraag naar en de gehechtheid aan onze krant zien wij als een bewijs, dat zij een belangrijke plaats inneemt in onze gemeenschap. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad' te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.07 DANKBAARHEID VOERT BOVENTOON. Wij gaan bij dit jubileum geen feest vieren 10 jaar is in het leven van een krant slechts een korte spanne tijds maar wij willen van deze gelegenheid wel gaarne gebruik maken om allen, die op enigerlei wijze hun medewerking aan ons blad verleenden of ons faciliteiten toestonden, daar voor zeer hartelijk te bedanken. Het is niet wel mogelijk daarbij namen te noemen, maar wij moeten daarop toch een tweetal uitzonderingen maken. Toen onze krant werd opgericht heeft onze naaste medewerker, de heer H. Beltman, de administratie en boekhouding op zich genomen. Hij was toen 64 jaar. Nu is hij er 74 en nog altijd verricht hij met grote blijmoedig heid, toewijding en accuratesse deze lang niet eenvoudige taak. Wij zijn hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd. Ruim 10 jaar geleden legden wij een contact met de fa. C. Molenaar en Co. te Nijverdal, hetgeen tot gevolg had, dat onze 'krant 10 jaar wekelijks van haar persen rolde. Tussen de directieleden, de heren Krommendijk, hun personeel en ons is een hechte band ontstaan, die wij niet gaarne zouden willen verbreken. Voor deze belangrijke arbeid en prettige samenwerking betuigen wij hen gaarne onze grote dank. Voor ons liggen negen ingebonden jaargangen van Holtens Nieuws blad en de tiende zal binnenkort naar de binder gaan. Zij bevatten tien jaren van Holtens historie. Veel zou er van te vertellen zijn, maar de plaatsruimte laat zulks niet toe. Tien jaren van dikwijls ingespannen arbeid zijn verstreken, vergleden in de schoot der eeuwigheid. Mogen er voor Holtens Nieuwsblad en voor U allen nog vele goede jaren volgen. Als straks de klok zijn twaalf slagen heeft laten horen wensen wij U allen veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Moge Gods zegen Uw aller deel zijn. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. KERSTWIJD5NGSAVOND HERV. VROUWENVERENIGINGEN. Donderdag 18 december hielden de Herv. Vrouwenverenigingen van Holten en Dijkerhoek in een voor dit doel sfeer vol en feestelijk verlicht Irene een druk bezochte kerstwij dingsavond onder lei ding van hun presidente, mevr. W. Israël- Hofmeijer. Begonnen werd met een liturgie, uit gevoerd door dames van de beide ver enigingen. Tijdens deze liturgie bracht Ds. Israël ter overdenking een advents boodschap. Er volgde toen een pauze, waarin de aanwezigen werden getracteerd. Na de pauze vertelde mevr. Israël het kerstverhaal „De kerstboom met één kaarsje", van Martha van Raephorst. Na een tweede korte pauze gaf Ds. Israël de dames een indruk van 't kerst gebeuren aan de hand van een filmstrip naar aquarellen van de hand van de kunstschilder Pander, waarvoor de pre sidente hem hartelijk dank bracht. Aan 'het slot van deze goede samen komst werden de kerstbakjes meege nomen om uit te delen aan de zieken en ouden van dagen en ging de presidente voor in dankgebed. Het bruidspaar inspecteert de erewacht van Bergruiters, die voor huize „De Zon- nebelt" was opgesteld. KERSTBIJEENKOMST DIJKERHOEKSE PLATTELANDSVROUWEN Vorige week maandagavond kwamen de Plattelandsvrouwen, afd. Dijkerhoek, bijeen om hun jaarlijkse Kerstbijeen komst te houden. Dat het Kerstfeest bij ieder in trek is, kon men ook deze avond weer zien aan de grote opkomst der le den. Ook het mooie weer speelde hierin een grote rol. 's Middags was het zaaltje bij Kloosterboer weer prachtig versierd met een kerstboom, dennengroen en kaarsen. Mevr. M. Reilink-Kers heette allen hartelijk welkom, waarop de ver zen 1, 3, 4 en 5 van Gezang 1 werden ge zongen. Vervolgens sprak zij een wij dingswoord, waarna door een ldein koortje, bestaande uit enkele dames uit de afdeling, Gezang 18 werd gezongen, begeleid door het orgeltje uit ,Bethanië\ dat bespeeld werd door mevr. Pessink- Smit. Een Kerstverhaal werd voor gele zen door mevr. Witmer-Huber. Hierna werd gezongen: De herdertjes lagen bij nachte. Een gedicht werd voorgedragen door mevr. G. v. d. Brink-Kloosterboer. Mevr. J. Sluiter-Bolle vertelde nog een Kerstverhaal. Hun optreden werd tel kens afgewisseld door het koortje en sa menzang. In de pauze werd koffie ge schonken en zelf vervaardigd gebak ge serveerd. Het was tien uur, toen deze samenkomst door de presidente geslo ten werd. Na allen te hebben bedankt voor de hulp om deze avond te doen slagen. Ook dankte zij het bestuur van .Bethanië' voor het gebruik van het or geltje en zij, die bereid werden gevon den het instrument te halen en terug te brengen. Tot slot zong het koortje het danklied. KERSTBIJEENKOMST ESPELO. Vrijdag 19 december hield de afd. Es- pelo van de Plattelandsvrouwen haar kerstbij e enk omstwel'ke werd geopend door mevr. H. J. Hol-Grootüioff. Na een hartelijk welkom aan de talrijke aanwe zige leden, gaf zij het woord aan mevr. H. Schippers-Vukkink, die een heel mooie inleiding hield. Ook de declamatie van mevr. J. W. Krikkink-Aytink viel in de smaak. Na de pauze, waarin weer op 't traditionele eigen gebak getracteerd werd, dat ieder zich goed liet smaken, las mevr. H. J. Hol-Groothoff een kerst legende voor, die op eigen, fijne wijze het gebeuren in de kerstnacht weergaf. De rest van de avond werd gevuld met zingen en het luisteren naar gramofoon- muzielc met kerstliederen. Na afloop kregen enkele dames een deel van de tractatie voor niet-opgeko- men leden en fruitschaaltjes voor ouden van dagen en zieken mee. Het was weer een goedgeslaogde avond, waar de afd. Espelo van de Plat telandsvrouwen met genoegen op terug kan zien. TROK GROTE BELANGSTELLING Onder zeer grote belangstelling had dinsdag 23 dec. omstreeks de middag ten gemeentehuize het huwelijk plaats van mej. Hanneke Vegter en de heer W. A. P. Endenburg, leraar ener HBS te Rotter dam. Aangezien de vader van de bruid, de heer G. S. E. Vegter, een der oprich ters is van de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters", viel het bruidspaar 'n groot huldebetoon ten deel van de zijde van de leden en de adspirant-leden dezer vereniging. Toen het bruidspaar zich naar het ge meentehuis zou begeven vormden talrijke ruiters en amazones en de leden van de ponyclub voor huize „de Zonnebelt'' aan de Burgemeester van der Borchstraat 'n ere-wacht, welke het bruidspaar inspec teerde en vormden zij later het escorte van de bruidsstoet. Voor het gemeentehuis, waar een grote menigte was samengestroomd vormden de Bergruiters een ere-haag, terwijl de pony's zich op het trottoir tegenover het gemeentehuis opstelden. Het verkeer moest enige ogenblikken worden omge legd, van wege de grote drukte die met deze trouwerij gepaard ging. In het gemeentehuis werd het bruids paar opgewacht door de ouders van bruid en bruidegom en tal van familie leden en bekenden. Het huwelijk werd voltrokken door de burgemeester Mr. W. H.Enklaar, die zoals gewoonlijk als amb tenaar van de burgerlijke stand fungeer de. Na de huwelijksvoltrekking vormden de ruiters weer 'n erehaag en begeleidden zij de trouwstoet naar hotel „Hoog Hol ten", waar de heer Vegter in een harte lijke toespraak allen dank bracht voor 't huldebetoon, 's Middags volgde hier een druk bezochte receptie. Deze foto geeft een beeld van het inte rieur van de nieuwe manufacturen- en confectiezaak van de fa. Gebr. Schuppert. HUWELIJK MET RUITERESCORTE Wanneer dit laats:e nummer van ons plaatselijk blad U bereikt, heeft het jaar 1958 bijna zijn loop volbracht. Guido Gezelle zegt: „Het jaar is uit en ten eind geleefd". Wij staan bij een einde en een nieuw begin en slaan de blik terug naar wat was en bezinnen ons op wat komen gaat. Ik geloof, dat geen van ons allen en zelfs niet de grootste nuchterling daar op de oudejaarsavond aan ontkomt. Worden wij op de oudejaarsavond ook niet geconfronteerd met de eeuwigheid. Worden wij er dan niet aan herinnerd, hoe onzeker en onveilig ons bestaan, hoe vergankelijk ons leven is, maar worden wij er tevens ook niet van door drongen hoe ons ongewisse leven vast verankerd is in Gods vaste handen. De oudejaarsavond, zozeer geladen met persoonlijke herinneringen, met ge dachten aan hen, die van ons gingen, met bespiegelingen over wat komen gaat, maant ons tot ernst en inkeer. Wanneer wij op deze avond tot de ontdekking mogen komen, dat God ons het jaar 1958 in ons verdriet, in onze zorgen, in onze vreugde en voorspoed, nabij is gebleven, dan is er ook in de grootste nood en de diepste smart op deze oudejaarsavond reden tot dank baarheid. Ik las eens ergens: „God, ik heb zo weinig tijd om aan U te denken, maar denkt Gij niettemin aan mij." In deze woorden liggen onze mense lijke tekortkoming en ons menselijk egoïsme in al hun naaktheid besloten., Welk een onverdiende zegen om op de oudejaarsavond tot de ontdekking te mogen komen: Inderdaad: God heeft in 1958 aan mij en de mijnen gedacht. Mijn bede voor U en voor mij voor het nieuwe jaar dat aanbreekt, zij samenge vat in deze woorden van de dichter: Gij moogt ook in het nieuwe jaar we ten, dat Die wel de weg bespoort en rit des Heeren wegen die rit bliemoedig voort God laat hem nooit verlegen. Geef ons een haard om bij te eten het ons beschoren brood, Geef ons een arm om op te leunen als vreugde wordt tot nood. Geef ons geloof om bij te leven tot in de donkere dood.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1