Krant verschijnt niet met de Kerstdagen De eer gered en de vrede gevonden Fa. Schupperi opende verbouwde en gemoderniseerde winkel Raadsvergadering AGENDA BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN No. 52. Jaargang 10. ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Hóltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 „De eer is aan God in den hoge, en vrede op aarde 'bij mensen des welibehagens". (Juistere vertaling van Luc. 2 14). Wij mensen menen meestal dat wij onze eer slechts kunnen redden door de vrede op te geven, of dat wij de vrede slechts kunnen winnen door onze eer op te ge ven. Zowel in onze persoonlijke verhou dingen van mens tot mens, alsook in die van groep tegenover groep en in de verhouding van volkeren tegenover elkander staan wij mensen voortdurend in deze spanning. Maar God redt de eer èn wint de vrede. Want de engelenzang is geen vrome wens, zoals wij onmachtige mensen ze koesteren en uitspreken. Daarom niét: „ere zij God", maar: „de eer is aan God". De engelenzang is n.l. een proclama tie, een stellige verklaring omtrent het Kerstgebeuren. De engelen verkondigen wat het te betekenen heeft dat het Chris tuskind, gewikkeld in doeken, neerligt in de kribbe van Bethlehem. En het is niet toevallig, dat de en gelen deze proclamatie uitzingen, want deze boodschap, die zij proclameren mo gen, schépt de vreugde, omdat dit lied de triomf van Gods Liefde in zich draagt. Immers in een wereld, waarin mensen en volkeren Gods eer roven (door te doen of deze wereld en hun leven van henzelf is) en eigen eer najagen, waar door zij zichzelf en deze wereld ten ver- derve voeren, in deze wereld heeft God „zijn eer gehandhaafd en ons gered". Want het is de eer van God in zijn Liefde tot een opstandige, eerzuchtige en verloren mensenwereld om tot het uiterste te gaan. Het is de grootheid van de God Israels, dat Hij zich uit Liefde tot deze wereld zó klein kan ma ken, dat Hij tot ons komt in het Kind in de kribbe van Bethlehem, waarvoor geen plaats was in de herberg. Het is Gods eer en Gods glorie een menslievend God te zijn in de meest volstrekte zin van het woord. Maar „vrede op aarde" dan? Dat is toch wel een vrome wens? Want daar zien wij toch niets van? Alle vredescon ferenties mislukken. Alleen de daarop gevoerde propaganda tot eigen glorie wordt soms min of meer geslaagd ge acht. In vele streken van onze wereld is het oorlogsrumoer nog aan de orde van de dag. Bovendien woedt de strijd om het bestaan en om de beste levensmoge lijkheden immers voortdurend tussen enkelingen, groepen en volkeren. En toch, ook dit „vrede op aard" is geen vrome wens, maar een proclamatie Maar let u vooral op wat er verder ge zongen wordt door de engelen. Zij zin gen: „vrede op aarde bij mensen des welbehagens". Wie zijn dat, „mensen des welbeha gens"? Het zijn niet de mensen van goe den wille, niét de braven, niét de hoog ontwikkelde, hoogstaande en edele figu ren! Het is ook niet een volkomen wil lekeurig uitverkoren groepje van men sen. De mensen des welbehagens, dat zijn de zondaren, de mensen in de diepte, de mensen die vrezen met grote vreze, zoals de herders, de mensen, die geen raad meer weten en die er om zo te zeggen „kapot van zijn" dat God zich zo diep vernederd heeft voor hen en deze we reld. U hebt daar mischien nog geen last van, omdat het uw eer te na is om ra deloze zondaar te zijn; dat is geen won der, want de hele volkerenwereld is vastgelopen, maar het is haar eer te na om dit te erkennen. Het is dus geen won der dat u hetzelfde doet als de wereld, waarin u leeft. Doch de engelen proclameren jubelend bij de kribbe van Bethlehem: „vrede op aarde in mensen des welbehagens". Die vrede is er voor de zondaren, voor de mensen in de diepte, voor de mensen, die verslagen zijn over zichzelf onder hetliefderijk komen Gods in het Kind in de kribbe. De vrede is er, want Christus is er. Hij is onze vrede. Hij verzoent ons met God. Hij, de Heiland, geneest de ver broken verhouding tussen de mensen en God en daarom geneest Hij ook de ver broken verhoudingen tussen mensen en volkeren. Daarom: „de vrede is er!" Op aarde! •In deze wereld! Dat is de vreugdeboodschap van Kerst feest. Het is slechts de vraag of gij en ik, of wij mensen en volkeren ons door deze vrede laten vinden. Het is slechts de vraag of wij mensen en volkeren waarlijk knielen willen bij de kribbe van Hem, die onze vrede is. C. C. A. Tot onze spijt zal liet niet mogelijk zijn ons blad in de komende week zo tijdig te drukken, dat het in de gehele gemeente vóór de Kerstdagen kan worden bezorgd. In verband hiermede moesten wij besluiten het in de week van 2227 december a.s. niet te doen verschijnen. Aangezien het Oudejaarsnummer op dinsdag 30 december van de pers moet, om op woensdag 31 december ook per post bezorgd te kunnen wor den, is het beslist noodzakelijk, dat de advertenties en nieuwjaarsgroeten vóór de Kerstdagen worden aangeboden of opgegeven. Ook berichten moeten tijdig binnen zijn. Wij verzoeken allen, die zulks aangaat, beleefd doch dringend hiermede rekening te willen houden. REDACTIE EN ADMINISTRATIE HOLTENS NIEUWSBLAD. BEDRIJFSVERENIGING BESPRAK HAAR PLANNEN De Bedrijf vereniging „Holten" heeft zich in de dinsdagavond onder leiding van de heer E. Voordes in hotel Holter- man gehouden ledenvergadering bezig ge houden met een door het bestuur opge steld schema van activiteiten voor de komende maanden. In zijn welkomstwoord, waarin hij zich in het bijzonder richtte tot de heer W. Rietberg, assistent van de R.L.V.D., zei de voorzitter o.a. dat het jaar 1958 wat de voorbrenging der gewassen betreft een goed jaar is geweest, maar dat omtrent opbrengst teveel onzekerheid bestaat. De plannen, welke het bestuur heeft, zijn in de eerste plaats het houden van een akker- en weidebouwdag op dinsdag 20 januari a.s. in Amicitia, waarbij Ds. Grashuis van „De Schothorst" en de prov. voedselcommissaris, de heer P. Ooster- veld, als sprekers zullen optreden. Voorts wil het een excursie naar een aantal voorbeeldstallen in Twente maken waarbij niet alleen de landbouwers, die bouwen willen zullen worden uitgenodigd, maar ook de metselaars en de timmer lieden, welke als aannemers met deze bouw te maken hebben. De vergadering kon zich in principe met dit plan vereni gen, dat nog nader zal worden uitgewerkt. i Waarschijnlijk zal voorts een kleine tentoonstelling worden gehouden in sa menwerking met de dienst voor de huis houdelijke voorlichting. Hierover zal men zich echter nog nader beraden. Voor een excursie ter bezichtiging van het tasdrogen van hooi bestond niet veel belangstelling, zodat dit punt kwam te vervallen, terwijl tot een volgende verga dering werd uitgesteld het organiseren van eenvoudige demonstraties in de zaai en oogstperiode. De heer Rietberg gaf hierna een ana lyse van de verslagen betreffende het ge- wasonderzoek in 1958, waarbij hij o.a. op merkte, dat de kwaliteit van de kuil- en hooimonsters zeer matig blijken te zijn. Dit moet worden toegeschreven aan de weersomstandigheden en de hoge graad van vochtigheid destijds. Nadat de voorzitter de heer Rietberg had dank gebracht voor zijn uiteenzet ting volgde na een korte rondvraag slui- ting. Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer 0.07 Huidzuiverheid-Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten. Burgemeester Enklaar: Geluisterd naar de stem en de eisen van deze tijd. Onder buitengewoon grote belangstel ling heeft maandagnamiddag burgemees ter mr. W. H. Enklaar de verbouwde en belangrijk uitgebreide manufacturenzaak van de firma Gebr. Schuppert N.V. op de hoek Dorpsstraat-Stationstraat geopend. Voordat tot de oHicële opening werd overgegaan kwamen de vele genodigden, het personeel en het grote gezin „Schup pert" bijeen in één der grote toonkamers aan de Stationsstraat. De heer F. J. Schuppert Johzn sprak een hartelijk woord van welkom waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot bur gemeester Mr. W. H. Enklaar en de beide wethouders de heren B. J. Veneklaas Slots en D. J. Wansink en tot de direc teur van de Inkoopcombinatie Nederland INCONE) de heer de Jong te Amster dam. Terugblik Op de dag als deze aldus de heer F. J. Schuppert is het wenselijk dat men terug blikt. Dankbaarheid past ons jegens de Heere die ons tot nu toe zo rijk heeft ge zegend in zaken- en familieleven. Vele problemen zijn er in de achter liggende jaren geweest doch zij konden worden opgelast dank zij de goede ver standhouding in onze grote familie. Als men dan zo terug bladert in de ge- schiednis blijkt dat de familie Schuppert van geslachten her al een kleermakers familie is geweest. De kleermakerij werd gecombineerd met een kleine boerderij, wat in die tijd niet alleen gebruikelijk, maar ook noodzaklijk was, in verband met de lage inkomsten uit de kleermake rij. Voor een broek maken kreeg men drie dubbeltjes en als dan de zaak de stof le verde kon men ook daar nog dertig cen ten aan verdienen. Voor het maken van een wagenkleed werd f2.50 berekend. In 1894 werden de eerste stappen gezet op het pad van de handel en reeds in 1900 werd besloten de zaak uit te breiden en door grootvader voor f 1800.gekocht het pand waar nu de zaak nog gevestigd is en waar destijds een café met boerde rij was ondergebracht. In 1912 had de eerste verbouwing plaats en werd de boerderij opgeheven. Ruim tien jaar later werd het beneden te klein en als gevolg hiervan moesten de kleermakers het hoger op zoeken. Kleine veranderingen zijn er nadien in de winkel nog wel aangebracht. Een grote verbouwing kon echter niet plaats vinden omdat het ons mankeerde aan een uitwijk mogelijkheid voor de winkel tijdens de verbouw. De aankoop van het schoollgebouw, waarin wij ons nu bevinden bracht de oplossing en terwijl op de hoek werd ge schaafd en gespijkerd, gemetseld en geconfereerd kon de verkoop in de nood- winkels normaal doorgang vinden. Geconfereerd werd er ook nogal eens want bij het slopen van de muren kwa men er zulke rare dingen te voorschijn die de oorspronkelijke opzet finaal in de war stuurden. Tenslotte zijn we er toch in geslaagd de oplossing te vinden die aan onze verlan gens voldoet en gaarne zeggen wij allen dank die aan de tot standkoming van de ze verbouwing hebben meegewerkt. Een bijzonder woord van dank komt zeker toe aan de architect de heer L. C. v. d. Bovenkamp, die de moeilijkheden die tel kens weer rezen als gevolg van gewijzig de plannen voortreffelijk heeft opgelost. Ook danken wij B. en W. voor de me dewerking die werd verleend, de kerke raad van de Geref. Kerk zijn wij zeer er kentelijk voor het beschikbaar stellen van één der zalen van gebouw „Rehoboth" en zeer veel dank zijn wij ook verschul digd aan ons personeel dat zich in de noodwerkplaats en de noodwinkel heeft weten aan te passen en dat alles heeft gedaan om het de klanten onder minder ideale omstandigheden toch naar de zin te maken. Wij zijn blij dan onze ouders hier van middag aanwezig kunnen zijn en wij ho pen wij ook in de toekomst onder Gods zegen in liefde en eensgezindtheid mo gen samenwerken naar het voorbeeld dat u ons een lange reeks van jaren hebt ge geven, zo besloot de heer Schuppert zijn toespraak waarna 't gezelschap zich naai de verbouwde winkel begaf om getuige te zijn van de heropening door Burge meester Mr. Enklaar ,die de sleutel versierd met de rood-groene kleuren van Holten werd aangeboden door de 9- jarige Johan Schuppert. Mr. Enklaar boodt hierna de fa. Schup pert, namens het gemeentebestuur de hartelijke gelukwensen aan en wees in een korte toespraak op de belangrijke stap die met deze verbouw werd gedaan. De Holtense zakenmensen hebben in het afgelopen jaar getoond dat ze uit het goe de hout zijn gesneden en ook uw firma heeft mét deze verbouw en modernise ring blijk gegeven dat de eisen van de tijd worden verstaan. De klanten willen nu eenmaal kopen in een modern pand en u slaagde er volko men in om aan deze verlangens te vol doen. Gaarne wenst het gemeentebestuur uw familie N.V. in deze prachtige winkel veel geluk en succes zo besloot Mr. Enk laar. De heer de Jong te Amsterdam, die na mens de Inkoopcombinatie Nederland het woord voerde deed zijn hartelijke geluk wens vergezeld gaan van een prachtige Inconè-electrische klok. Deze klok zo zeide de heer de Jong is niet alleen een symbool dat uw firma de tijd waarin wij leven heeft begrepen doch tevens een blijk van waardering van on ze inkoopcombinatie, waarvan uw N.V. zich steeds een waardig lid heeft ge toond. De heer J. M. Metzger sprekend na mens de Holtense Handelsvereniging ver klaarde met groot genoegen de uitnodi ging om hier deze middag aanwezig te zijn te hebben aanvaard te meer waar 't een zaak betreft waarbij de heer F. J. Schuppert, bestuurlid van de HHV, zo nauw betrokken is. Wat hier bereikt is al dus de heer Metzger kon de toets der cri- tiek glansrijk doorstaan. Mogelijk hebben de beide oudste fir manten tijdens deze verbouw concessies gedaan aan de jongere generaties doch ik ben er van overtuigd dat ze hieraan niet anders dan genoegen zullen beleven. De heer D. J. Schuppert (Snies Jan) die sprak namens het personeel zeide verheugd te zijn over deze verbouw in „groot formaat". De verstandhouding tus sen werkgevers en werknemers is altijd zeer goed geweest en mede hierdoor kwam dit bedrijf tot grote bloei. De heer Schuppert deed zijn woorden vergezeld gaan van een fraaie bureau lamp. De heer L. C. van der Bovenkamp, me de sprekend namens allen die aan deze verbouw meewerkten wees op de moei lijkheden die zich voordeden. Men kwam bij deze verbouw te staan voor dingen waaraan niemand iets kon doen doch moeilijkheden zijn er nu eenmaal om te overwinnen en dat gebeurde ook hier. Gaarne wensen allen die aan deze ver bouw werkzaam waren de zegen die no dig is zo besloot architect van der Boven kamp. Ds. R. A. Hoogkamp die als laatste spre ker namens de kerkeraad der Geref. Kerk het woord voerde wees op de goede ver standhouding die er is tussen de Geref. Kerk en de fam. Schuppert. De kerke raad heeft in het verleden reeds vele malen mogen ondervinden dat een goe de buur beter is dan een verre vriend. Toen dan ook de fa. Schuppert met het verzoek kwam om tijdelijk te mogen be schikken over een gedeelte van het ge bouw Rehoboth heeft de kerkeraad spon taan ja gezegd. Een woord van deelne ming sprak Ds. Hoogkamp tot de kleer makers die in een der lokalen van de school inplaats van in de „Duiventil'' op de hoek van waaruit ze een prachtig uit zicht hadden over de Larenseweg en de Dorpsstraat. Nadat de heer F. J. Schuppert met een kort woord had dank gezegd voor de woorden van gelukwens en de tientallen fraaie bloemstukken en ander geschen ken, was er gelegenheid om de prachtige winkel te bezichtigen, waarvan druk ge bruik werd gemaakt. Over de inrichting van de winkel zowel boven als beneden was iedereen vol lof. Al met al een dag waarop de familie N.V. met zeer veel genoegen en voldoe ning mag terugzien en die in de anna- den zal worden opgetekend met aanteke ning: Feestdag. De gemeteneraad komt maandag 29 december a.s., des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize in openbare vergadering bijeen. WEIHNACHTS-ORATORIUM Dinsdagavond 23 december geeft de Clir. Geme Zangvereniging ,3oli Deo Gloria' in de Ned. Herv. Kerk haar jaar lijkse oratorium-uitvoering, waaraan medewerking zal worden verleend door: Riek Bolink-Landeveerd, sopraan; Henk van Monsjoe, bas; Uitbrand van Bolhuis, orgel. Uitgevoerd zal worden het Weih- nachts-oratorium van de Duitse compo nist Heinrich Bartli. Het is een werk voor gemengd koor, vrouwen- en mannenkoor, solo's voor sopraan en bas en gemeentezang. In de tekstboekjes is de volledige tekst (Duits en Nederlands) van het werk af gedrukt. Het oratorium wordt besloten met het gezamenlijk zingen van Gezang 10 (Daar is uit 's werelds duist're wolken). Ds. J. H. Israël zal deze avond ope-> nen, terwijl een kort slotwoord zal wor den door Ds. R. A. Hoogkamp. Moge het geheel een waardige voorbereiding vor men van het Kerstfeest 1958. Zaterdag 20 dec.: Verwerping bij Bak kerij Hartsuiker (zie adv.). Zaterdag 20 dec., 7.30 uur: Verwerping in café „De Wippert" (zie adv.). Zaterdag 20 dec., 7 uur: Verwerping bij A. Paalman, Raalterweg (zie adv.). Zaterdag 20 dec., 7.30 uur: Toneeluit- Zaterdag 20 dec., van 35 uur: Ver zilvering vacantiebonnen (Kerst- en Nieuwjaar) Bouw. en nevenbedrijven bij P. F. van Doom, H. J. Wansink- straat 25. voering Jong Holten en Plattelands meisjes in Amicitia (zie adv.). Maandag 22 dec., 1.30 uur: Ledenver gadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" in Amicitia. Maandag 22 dec., 8 uur: Kerstfeestvie ring Plattelandsvrouwen afd. Holten in Amicitia. Dinsdag 23 dec.: Openingsuren Platte- landsbiibliotheek voor Kerstmis (zie adv.). Dinsdag 23 dec., 8 uur: Kerstoratorium- uitvoering in de Ned. Herv. Kerk, door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". 2e Kerstdag vanaf 3 uur: Dansen in hotel G. Müller. Vrijdag 26 dec. (2e Kerstdag) van 36 en van 712 uur Dansen in hotel G. Müller (zie adv.). Vrijdag 26 dec. (2e Kerstdag): Film voorstelling, half acht, in Irene. Dinsdag 20 jan., v.m. 10 uur: Akker en weidebouwdag in Amicitia. Spre kers: Dr. Grashuis en P. Oosterveld, prov. voedselcommisaris. HOLTEN Geboren: Gerrit Dinant, zv G. Kolkman en H. van Harten, Beuzeberg 58. Ondertrouwd: J. H. Welmer, 29 j., te Laren (Geld.) en F. Groteboer, 22 j., te Holten. Overleden: W. Aaftink, wed. van H. Koopman, 74 j., Kerkhofsweg 2. BEVOLKING Ingekomen: D. Mast, van Enschede naar Oranjestraat 38. K. Slagter van' Zwartsluis naar B. v .d. Borchstraat 10. Vertrokken: F. van Steenbergen en gezin, van Holter- berg 26 naar Amsterdam. K. Jonker, van B. v. d. Borchstraat 17 naar Idaarderadeel. H. Tiekink, ev Dijgerink en gezin, van Deventerweg 8 naar Ubbergen. G. Burgier van Kerkstraat 1 naar Am sterdam. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: alpinomuts, pet ball-point, kinderhandschoen, hoofddoek, een paar dameshandschoenen. Verloren: Afghaanse windhond, diverse handschoenen. voor zondag 21 december, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en zondag 28 december. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. Israël en 7 uur Ds. Addink. Woensdag 24 decem ber, 9 uur: Kerstavonddienst, Ds. Is raël (opvoering lekespel: ,Het kleine Kerstspel'). Eerste Kerstdag 9 en 10.30 uur Ds. Addink. Tweede Kerst dag 10 uur Ds. Polhuis van Colmscha- te. Zondag 28 dec.: 10 uur Ds. Addink en 7 uur Ds. Ponsteen van Borne, jeugddienst. In alle Kerstdiensten aan de uitgang collecte voor Kerk en We reld. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Eerste Kerstdag 10 uur Ds. Israël. Zondag 28 dec.: 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Brinkman van Rijssen. Derde collecte voor het bouwfonds. Eerste Kerstdag 10 en 3 u. Ds. Hoogkamp. Tweede Kerstdag 10 uur zangdienst, Ds. Hoogkamp. Tij dens de Kerstdagen is de derde collec te bestemd voor de Soemba-zending. Zondag 28 dec. 10 en 3 uur Ds. Ploe ger van Goor. KERSTWIJDINGSDIENST Zoals dat reeds enige jaren gebeurt, zal ook dit. jaar op de vooravond van Kerst een bizondere kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk plaats vinden te 21 uur. Het is een goede gedachte geweest met deze diensten te beginnen, omdat we nu met elkaar ons kunnen voorbereiden op het grote Kerstfeest. Het is te hopen, dat ook nu weer zeer velen deze dienst en de andere kerkdiensten zullen bijwo nen, omdat de vreugde van Kerst eerst dan werkelijk vreugde is, wanneer allen tesamen zingen van en luisteren naar de verkondiging van Gods grote daden. Plet bizondere van deze dienst is, dat er ook een eenvoudig lekespel zal wor den opgevoerd, uitbeeldende de ge beurtenissen rondom de geboorte van Jezus Christus. Voor het geval U het niet zou weten: er kunnen als het moet 900 mensen in de kerk zitten. Allen hartelijk welkom!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1