„JU NO" Jong Holten Winkel weefc 1958 Geslaagde W inkelweek Kerstaankondigingen en Nieuwjaarsgroeten. AGENDA No. 51. Jaargang 10. ZATERDAG 13 DECEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag WENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 JONG HOLTEN DISCUSSIEERDE OVER SPORT EN ZONDAGAVOND ONTSPANNING. De Vereniging „Jong Holten", afde ling van de P.J.G.O., ihield maandag j.l. een goed bezochte ledenvergadering on der voorzitterschap van de heer Joh. Nilkikels. Deze heette in het hijzonder welkom de adviserende leden de heren M. Bouw huis en C. Broersma. Staande zong men het hondslied om daarna in een vlot tempo de meer huis houdelijke agendapunten af te handelen. Aan de eerste prijswinnaars van de verschillende wedstrijden der onlangs gehouden onderlinge sportdag werd eerst nog door de voorzitter een zilveren me daille uitgereikt voor hun goede pres taties. Het waren A. Schipper voor hard lopen, B. Veneklaas voor vèr-springen, Joh. Bronsvoort voor hardlopen met hin dernissen en A. Jansen voor balwerpen. NIEUWE BESTUURSLEDEN. Een tweetal bestuursleden was aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar, zodat (hiervoor nieuwe personen moesten worden aangewezen. In de vacature J. Jansen werd met grote meerderheid van stemmen gekozen de heer G. Blankena. Aangezien deze niet aanwezig was is nog niet bekend of d'e gekozene zijn benoe ming zal aannemen. In de vacature H. Jansen behaalde de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen de heer B. Veneklaas, die zijn benoeming aanvaardde en daarmede door de voorzitter werd gelukgewenst. Bij de bespreking van een programma der Volkshogeschool „Diependaal" te Markelo, gaf de heer W. Barvelink, die het volkshogesehoolwerk van nabij heeft meegemaakt, een toelichting en een uit eenzetting van 'het belangrijk ontwikke lingswerk, dat hier zowel jongeren als ouderen geboden wordt. Hoewel er door de voorzitter bij de leden sterk op aangedrongen werd' ook eens aan dit cursuswerk deel te nemen, gaf zich in deze vergadering nog nie mand op. SPORT EN ONTSPANNING. Na de pauze werd uitvoerig gediscus sieerd over het onderwerp: „Sport op het Platteland" en over de vraag: „Wordt er in onze gemeente genoeg ontspanning geboden op zondagavond?" Als gesprekleider trad op de heer H. Rietberg. Ten opzichte van de sportbeoefening op het platteland was men algemeen van mening, dat het ook voor de agrarische jongeren belangrijk is aan sport te doen, maar dat dit dan moet geschieden in een goede samenhang met de dorpsjon geren. Met de vraag over de ontspannings mogelijkheden op zondagavond werd een moeilijk probleem aangesneden, dat naar het oordeel der vergadering ook nog wel gedurende lange tijd een probleem zal blijven. Dat de gelegenheid voor ontspanning voor jonge mensen hier onvoldoende is blijkt wel uit het feit, dat zeer veel jonge ren op zondagavond te vinden zijn in de dansgelegenheden in Goor. Het is reeds voorgekomen, dat de O.A.D. twee extra bussen moest inleggen om alle liefheb bers te kunnen vervoeren. In dit ver band werd ook de instuif genoemd, maar deze biedt naar het oordeel van tal van jongeren te weinig variatie om steeds voldoende aantrekkingskracht te bezit ten. Men sprak over de zich thans ont wikkelende gang van zaken zijn ongerust heid uit en besloot pogingen in het werk te stellen om In Holten op zondagavond biv. zo nu en dan eens een toneeluitvoe ring te doen houden, zodat de jongemen- sen niet naar elders trekken. Het bestuur van „Jong Holten" zal zich hierover, zo werd ten slotte beslo ten, nog eens ernstig beraden. DROPPING VAN ,DE TREKKERS' De waudelsportvereniging ,De Trek kers' wil ook niet ontkomen aan het mode-evenement ,de dropping'. Zij orga niseert deze op maandagavond a.s., waarbij het vertrek bepaald is op 7.30 u. vanaf café Jansen in de Dorpsstraat. In schrijving moet zo spoedig mogelijk ge schieden aan het adres: Oranjestraat 30. Men zie de advertentie in dit nummer. MISDAAD WORDT GOED BETAALD' Dit is de titel van het toneelspel, dat de vereniging ,Jong Holten' en de Plat telandsmeisjes, afdeling van de PJGO, zaterdag 20 december a.s. met eigen krachten gaan opvoeren in ,Amieitia'. Als regisseur treedt op de heer A. J. Snijders, hoofd van de lagere land bouwschool. Het belooft een mooie avond te w7orden. Verwezen wordt naar een aankondi ging in dit nummer. Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging maakt bekend, dat de paardenrace van de winkelweekactie gewonnen is door het paard en dat allen, die op dit paard bonnetjes hebben ingeleverd, voor zover zulks nog niet is geschied, WAARDEBONNEN in ontvangst kunnen nemen op woensdag 17 dec. a.s. van 7.30—9 uur nam. in het vergaderzaaltje in hotel Vosman. INLEVERING WINKELBONNEN EN ENVELOPPEN. Gedurende genoemde uren kunnen de deelnemende winkeliers de overgebleven winkelbonnen en enveloppen inleveren tegen terug ontvangst van de waarde. INLEVERING WAARDEBONNEN. De bezitters van waardebonnen worden vriendelijk verzocht deze zo spoedig te besteden, dat de winkeliers ze nog vóór de Kerst dagen kunnen verzilveren bij de secretaris-penningmeester, de heer J. M. Metzger, Holterberg 50. HET GEWICHT van de geëtaleerde voorwerpen bedroeg precies S2 kg. De prijswinnaars worden elders in dit blad bekend gemaakt. JUNO WON DE RACE. De winkelweekactie ter gelegenheid van Sinterklaas van de Holtense winkeliers is maandagavond beëindigd met het be kendmaken van het winnende paard in de paardenrace en van het gewicht der in de etalages uitgestalde voorwerpen. Nadat het publiek 's middags in de gelegenheid was gesteld in Amicitia de envelopjes met de winkelbonnen in te leveren, werd 's avonds bekend gemaakt, dat 89.301 bonnen waren ingeleverd en dat het gemiddelde aantal 5953-/5 be droeg. Het dichtst onder het gemiddelde lag Juno met 5912 bonnen, zodat aan alie deelnemers, die een enveloppe met de naam van dit paard hebben ingeleverd, voor elke bon 25 cent zal worden uitge keerd. Dezelfde avond is aan hen, die aan wezig waren met de uitreiking begonnen. De einduitreiking heeft plaats op woens dag a.s, van 7.309 uur, in hotel Vos man. Uit het hierboven genoemde totaal blijkt, dat niet alle uitgegeven bonnen zijn ingeleverd. Nadat uit de aanwezigen een man en een vrouw waren uitgenodigd op het to neel te verschijnen had de weging plaats van de uitgestalde voorwerpen. Het bleek, dat het gewicht precies 52 kg. bedroeg. Er waren hiervoor zeven prijzen beschik baar gesteld in de vorm van waarde bonnen, welke aan de hand van de 'inge leverde bonnen als volgt werden toege kend le prijs f 100.Wed. M. van den Bos, Dorpsstraat; 2e prijs f 50.G. M. L. Rouwen'horst, 3e prijs f 25.H. Arends, 4e prijs G. v. d. Bos, Larense- weg ƒ10.5e t.m. 7e prijs f5.A. J. Baltus, B 138, Wim Rensen, D 57, en A. Soheperman, N 36. De heer Beijers heeft als woordvoer der van het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging de ingezetenen be dankt, dat zij de winkelweek, door in Hol ten te kopen, hebben doen slagen en o.m. dank gebracht aan de burgemeester voor zijn medewerking bij de gevoerde actie, de muziekvereniging „H.M.V." voor de muzikale omlijsting, de politie voor de re geling van het verkeer en in het bijzon der Sinterklaas, die diverse bezoeken aan Holten bracht en de inwoners bedacht met zijn milde gaven. Hij herinnerde aan de vriendelijke geste van de sterwinke liers, die aan alle ingezetenen een heerlijk krentenbrood schonken waarvan sleohts door 4 gezinnen geen gebruik is gemaakt en bracht ten slotte dank aan de heer J. M. Metzger, die als tijde lijk secretaris-penningmeester een be langrijk aandeel had in deze winkelweek actie. Hij noemde deze winkelweek zeer geslaagd en maakte daarna de uitslagen bekend, die hierboven reeds zijn weer gegeven. GESLAAGDE FILM- EN VOORLICHTINGSAVOND Voor de film- en voorlichtingsavond, die donderdagavond door de Holtense veevoeder- en eierhandel A. H. Vru- wink in hotel G. Mül.er werd aangebo den, bestond goede belangstelling; een feit, dat de hoofdvertegenwoordiger van Zwaardemaker's Handels- en Industrie N.V. te Zaandam, de heer R. 't Hart, prettig en belangrijk noemde in zijn woord van welkom. Voordat de film ,Het hoe en waarom van de melkwinning' werd vertoond, hield de heer 't Hart een duidelijke en leerzame causerie over de vele en gro te problemen, die op agrarisch gebied om een oplossing vragen, waarbij hij in 't bizonder aandacht schonk aan het zui- velprobleem. De voorlichting is steeds weer gericht op hogere pi'oduktie per koe, wat gezien het zuivelprobleem vreemd aandoet. Om dit probleem op te lossen, lijkt lagere produktie gewenst. Toch is dit beslist niet de juiste weg. De produktie per koe moet omhoog, waar door minder koeien gehoud n kunnen worden. Het kostencijfer wordt hierdoor belangrijk gedrukt en er komt meer jongvee beschikbaar om te mesten. Dat de melkproduktie bij een juiste bedrijfs voering nog belangrijker kan stijgen, bleek duidelijk bij het vertonen van de prachtige kleurenfilm Vakbekwaamheid bij het houden van koeien'. Na liet vertonen van deze film stond de lieer 't Hart nog uitvoerig stil bij ver schillende veeziekten en de bestrijding hiervan en werden nog enkele vragen beantwoord. Al met al een gezellige en tevens leerzame avond. N.R.V.-KERSTREIS NAAR HOLTEN De Nederlandse Reisvereniging orga niseert dit jaar haar achtste Kerstreis naar Holten met een touringcar van de OAD. De reis was reeds de eerste dag volgeboekt en men heeft een wachtlijst moeten aanleggen voor de overige lief hebbers om bij het openvallen van een plaats alsnog in aanmerking te komen. De reis telt 50 deelnemers. Er worden van 25-28 december toch ten gemaakt naar het Overijsselse Me rengebied, Twente en de Gelderse Ach terhoek met als standplaats hotel Hol- terman te Holten. Reisleider is deze keer weer de heer J. Havenaar te Delft. Er wordt voor een prettige ontspanning gezorgd. De eerste avond zal de heer J. F. Vië- tor, commandant van het matrozenoplei- dingsschip Pollux' te Amsterdam, een inleiding met lichtbeelden houden over het zeemansleven in het algemeen en over de opleiding van matrozen in het bizonder. De tweede avond houdt de heer Piet Bos, bekend preparateur en jager, een causerie over het dierenleven op de Hol terberg met zijn kist met geprepareerde zoogdieren en vogels. Verder zal de heer Viëtor nog een avond vullen met zelf opgenomen films van Denemarken, van de Paas-Generale 1958 van de NRV naar Rome en een kleurenfilm laten zien van opnamen uit eigen land. |!lilllllilllllllllillllllllllllll!IIUIiUIIUIIUIUIIIIUIIIUIlllUUlUli]illlillllllillUIUilllllll H ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 1 Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 1 Zitting in Hotel Holterman M elke maandagmiddag. lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Aankondigingen met het oog op de Kerstdagen, voor het nummer van de volgende week, en Nieuwjaarsgroeten worden gaarne zo spoedig mogelijk te gemoet gezien, opdat daaraan op de drukkerij, in verband met de te ver wachten drukke werkzaamheden, de nodige zorg kan worden besteed. J A AR VERG ADERING .BERGRUITERS' De LRV ,De Bergruiters' hield iu het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalf- sterman een druk bezochte jaarvergade ring onder leiding van haar voorzitter instructeur, de heer H. Beldman. Na een kort welkomstwoord deelde de ze mede, dat het bestuur een onderhoud heeft gehad met het bestuur van de Ko ninklijke Federatie over de plaats ge vonden beoordeling der jury bij de lan delijke kampioenschappen 'te Utrecht, waarbij men de indruk gekregen heeft, dat in het vervolg met de gerezen be zwaren rekening zal worden gehouden. In zijn jaarverslag somde de secreta ris, de heer E. Aaltink J.zn., de talrijke evenementen op, waaraan de senioren- als de ponyclub in het afgelopen vereni gingsjaar hebben deelgenomen en die tal van successen voor de verschillende groepen en voor de individuele deelne mers hebben opgeleverd. Het mooiste resultaat was wel het be halen van het provinciaal kampioen schap op 19 juli te Ommen met het eer ste achttal in de zware klasse. Dit was bij de landelijke kampioenschappen op 10 september j.l. te Utrecht minder ge lukkig en eindigde als 4e. Bij de samengestelde wedstrijden op 4 oktober j.l. te Neede werd de heer Joh. Bronsvoort eerste van de senioren en de jeugdige Hetty Krekel eerste van de junioren. De vereniging verkeert in een bloei ende toestand en telt momenteel 45 le den en adspiranten. Uit het verslag van de penningmees ter, de heer H. J. Bosschers, bleek, dat de vereniging een klein nadelig saldo had, omdat men pl.m. f 300,- minder had ontvangen dan het voorgaande jaar. De kascommissie, bestaande uit de he ren A. Bronsvoort, G. W. Schoneveld en Jhr. G. van Coeverden, had de beschei den in orde bevonden, zodat de penning- meester onder dankzegging voor zijn be heer décharge werd verleend. In de nieuwe kascommissi,e zal de heer H. ten Dam de plaats van Jhr. Van Coeverden innemen. WERKPLAN 1959. Bij de bespreking van het werkplan 1959 werd besloten, dat er een cursus veelzijdigheidsproef 1928 gehouden zal worden. Hiervoor gaven zich reeds 12 deelnemers op. Voorts werd besloten uit de vereni ging twee instructeurs op te leiden en zo mogelijk op de Tweede Paasdag een streekconoours te organiseren. Wanneer het dit jaar goed winter wordt, wil men een puzzle-sneeuwrit houden. Bij de bestuursverkiezing werd het af tredend bestuurslid, de heer A. J. Struik met bijna algemene stemmen herkozen. Wegens uitbreiding van het bestuur werd als nieuw bestuurslid gekozen de heer H. W. Pieffers, die met de heer G. Muller reeds adviserend bestuurslid was en zich met de leiding van de ponyclub zal blijven belasten. De voorzitter bracht de heer Muller dank voor zijn werkzaamheid bij de be hartiging van de belangen der ponyrui- ters. Bij de rondvraag werden de eigen dommen der vereniging besproken en boden mej. Elly OosFendorp en de heer H. Vruwink aan deze te inventariseren. De hoop uitsprekend in de volgende vergadering ook de afwezige leden te mogen zien verschijnen, sloot de voor zitter met een woord van dank voor de gezelligheid, deze bijeenkomst. ENTERSE ZIEKTE Bij een varken van de heer B. J. Vuk- kink te Espelo is weer een geval van de z.g. Enterse ziekte geconstateerd. Het dier moest geheel voor de consumptie worden afgekeurd. Voor hei tare Baby-huidje BABYDERM-POEDER Donderdag 11 t.m. zaterdag 13 dec.: Fa. Gebr. Schuppert gesloten (zie adv.). Zaterdag 13 dec.: Laatste dag indienen rekeningen bazarcomité H.M.V. bij de heer M. Bouwhuis. Zaterdag 13 en 20 december: Verwer ping Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Zaterdag 13 dec.: Dropping W.S.V. „De Trekkers" (zie adv.). Maandag 15 dec., 7.30 uur Bijeenkomst Jonge Kerk in Irene (Kerstwijding). Maandag 15 dec., 14.30 uur: Officiële heropening uitgebreide en gemoderni seerde winkel fa. Gebr. Schuppert. Maandag 15 dec., 7.30 uur: Vergadering Geref. Mannenvereniging in Rohoboth. Dinsdag 16 dee., 7.30 uur: Ledenverga dering van de bedrijfsvereniging Hol ten in hotel Holterman. Dinsdag 16 dec.Voorverkoop toegangs bewijzen toneeluitvoering Jong Holten en Plattelandsmeisjes in hotel Holter man, van 7.308.30 uur (zie adv.). Dinsdag 16 dec., 7 uur: Verwerping bij Visser, Okken'broek (zie adv.). Donderdag 18 dec., 7.45 uur: Kerstwij ding Herv. Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek in Irene. Donderdag 18 dec., 7.30 uur in gebouw „Rehoboth"Kerstwij dingsavond Geref. Vrouwenvereniging „Priscilla". Zaterdag 20 dec., 7.30 uur: Verwerping in café „De Wippert" (zie adv.). Zaterdag 20 dec., 7 uur: Verwerping bij A. Paalman, Raalterweg (zie adv.). Zaterdag 20 dec., 7.30 uur: Toneeluit voering Jong Holten en Plattelands meisjes in Amicitia (zie adv.). Maandag 22 dec., 1.30 uur: Ledenver gadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" in Amicitia. Maandag 22 dec., 8 uur: Kerstfeestvie ring Plattelandsvrouwen afd. Holten in Amicitia. Dinsdag 23 dec., 8 uur: Kerstoratorium uitvoering in de Ned. Herv. Kerk, door de Ohr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". 2e Kerstdag vanaf 3 uur: Dansen in 'hotel G. Müller. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Gem. Holten. 10 uur Ds Ad- dink en 7 uur Ds Israël (Zangdienst). Collecte Hulpfonds rustende Gods dienstonderwijzers. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte Hulpfonds rustende Godsdienstonder wijzers. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds Hoogkamp. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritje Berendina, dv A. Brinkman en B. Nijland, Dijkerhoek 6. Egbert Reinder, zv H. E. Slijkhuis en J. W. Aaltink, Holterbroek 64. Antje Corneliske, dv A. Schipper en C. van der Meulen, Oranjestraat 55. Hermannes, zv E. A. Teeselink en G. Keuterman, Holterbroek 10. Johan, zv J. W. Nijland en J. J. Klein Horsman, Beuseberg 54. Gehuwd: F. Stam, 28 j., Amsterdam, en G. Burgier, 30 j., Holten. OverledenWillemina Kalfsterman, wed. van W. Holterman, 84 j., Dorps straat 8. BEVOLKING. Ingekomen: J. Kulsdom en gez., van Goor naar Deventerweg 55. - W. G. van Loenen, van Apeldoorn naar Holter berg 46. J. W. Vegter, van Rheden (Gld.) naar B. v. d. Borohstraat 29. H. J. Haasjes, van Avereest naar Kos terspad 9. Vertrokken: J. W. Blei en gez., van Look 40 naar Eindhoven. A. Meer man, van Molembelterweg 7 naar De venter. F. L. H. Samson, van Look 19 naar Geleen. W. Geltink, van Dij kerhoek 64 naar Odoorn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden1 damessjaaldiverse hand schoenen; 1 damessjaal (gekleurd); 1 alpinomuts. Verloren: 1 polshorloge; 2 portemon- nee's met inhoud; 1 maandkaart O.A.D. 1 motorbroek; 1 alpinomuts; 1 meisjes- handschoen. Officiële publicaties PARTIëLE HERZIENING UITBREIDINGSPLAN HOLTERBERG Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 12 december 1958 gedurende vier weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt een door Gede puteerde Staten van de provincie Over ijssel vastgesteld ontwerp tot pariële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen .Holterberg5 en van de daar bij behorende bebouwingsvoorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen belanghebben den op ongezegeld papier bij Gedepu teerde Staten bezwraren indienen. Holten, 11 december 1958. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1