isi mm WINKELWEEK 1958 !-■ Verbouwde Lagere Landbouwschool officieel in gebruik genomen Koopt in Holten en U koopt pilliH met grote paardenrace Paardenrace U kunt gratis f 100.- winnen voordelig AGENDA PREDIKBEURTEN No. 50. Jaargang 10. ZATERDAG 6 DECEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 v^:4 vyy v? y- vt S: -• 7 fc ,:7:- V-cv- LANDBOUWONDERWIJS IN HOLTEN KAN THANS AAN DE NIEUWSTE ESSEN VOLDOEN. Onder grote belangstelling, voorname lijk van de zijde van de agrarische bevol king en haar organisaties, is maandag middag de sterk uitgebreide lagere land bouwschool aan de Oranjestraat officieel in gebruik genomen en door het gemeen tebestuur opnieuw overgedragen aan de Overijselse Landbouw Maatschappij, on der wier signatuur ook de oorspronke lijke school tot stand kwam. Zij is van een gebouw, dat één leslo kaal, een laboratorium en een overblijf lokaal bevatte, uitgegroeid tot 'n school met drie klasselokalen, een hand- en vak- vaardigheidslokaal en een nieuw over blijflokaal en daarmede aangepast aan de nieuwste eisen, welke aan een inrich- Op deze foto ziet men een deel van de uitbreiding, n.l. het hand- en vakvaardig- heidslokaal. Rechts is het nieuwe over blijflokaal en een leslokaal bijgebouwd. ting voor goed lager landbouwonder wijs moeten worden gesteld. De officiële ingebruikneming en over dracht geschiedde in tegenwoordigheid van tal van genodigden uoor de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, in het nieu we overblijflokaal. Behalve het dagelijks bestuur der gemeente en de leden van de raad waren hier o.m. tegenwoordig de voorzitter van de O.L.M., ïr. J. Baas, de inspecteur van het landbouwonderwijs Ir. W. J. van der Wal te Hengelo, het hoofd der school, de heer A. J. Snijders en mevr. Snijders, de hoofden van naburige en plaatselijke scholen en tal van afge vaardigden van plaatselijke landbouw organisaties. Ook een groot aantal ouders had aan de uitnodiging gehoor gegeven. Uit de toespraken, welke bij deze ge legenheid, in een sfeer van goede saam horigheid en dankbaarheid, werden ge houden, is het grote belang van het land bouwonderwijs voor de verheffing van de boerenstand nog weer eens duidelijk be klemtoond, maar daarin dienden zich oök reeds de problemen aan, welke zich, waarschijnlijk reeds in de naaste toe komst, ten aanzien van de opheffing van sommige dezer landbouwscholen zullen voordoen. De burgemeester heeft de z.g. „con centratie" in zijn toespraak met name ge noemd, Ir. Baas, die de school overnam, Voor een vlot verloop van de slotfase der Winkel weekactie van de Holtense Handelsvereniging volgt hieronder nog eens een bekendmaking hoe de paar denrace werkt, wanneer de verschillende bonnen moeten worden ingeleverd en waar en wanneer de waardebonnen door de winnaars kunnen worden afgehaald. Men wordt dringend verzocht op de enveloppen en op de gewichtsbonnen de gevraagde gegevens duidelijk en volledig in te vullen en zich stipt aan de gepubliceerde tijden te houden. De deelnemende paarden zijn: ADELHEID BABY CITO DANDY EXPO FANTAST GRATIE HOOGHEID IDOOL JUNO KADET LADY MASTER NELLY OUT SIDER. Het winnende paard wordt als volgt berekend: Maandag direct na afloop van de actie worden alle enveloppen gesorteerd op paardennaam (goed door U in te vullen). Het aantal bonnetjes van ieder paard (eveneens goed door U in te vullen) wordt opgeteld en daarna berekend, hoeveel bonnetjes per paard gemiddeld zijn ingeleverd. Dat paard waarop het aantal uitgebrachte bon netjes het dichtst onder het gemiddelde ligt, is. „HET WINNENDE PAARD". Hieruit volgt, dat U zelf (dus „de grote massa") een overwegende invloed kunt uitoefenen op de uitslag, tex-wijl U „altijd prijs" hebt, indien U uw bonnetjes verdeelt over alle paardennamen. Er moeten geen „uitschieters" onder de paarden zijn cm het grootste rendement uit deze race te halen. Er is dus niemand die vooruit weet, welk paard „Het Winnende Paard" zal zijn. DAT BEPAALT U. door inlevering van de gewichtsbon, welke werd afgedrukt in Holtens Nieuwsblad van de vorige week en waarop U het totale gewicht van alle, in de etalages der deelnemende winkeliers, speciaal uitgestalde voorwerpen moet invullen. De gezamenlijke voorwerpen zullen na inleve ring van de bonnen in het openbaar gewogen wor den om zodoende te bepalen, wie het juiste gewicht heeft vastgesteld en wie derhalve een prijs toe komt. Bij meerdere gelijke opgaven worden de prijzen gedeeld. De deelname is geheel kosteloos, maar men moet de ingevulde bon uit de krant gelijktijdig inleveren met één of meer enveloppen van de paardenrace als bewijs, dat men in Holten wat gekocht heeft. INLEVERING PAARDENRACE-ENVELOPJES EN GEWICHTSBONNEN. Maandag 8 december inlevering van de envelop pen met de bonnetjes voor de paardenrace en van de bonnen met het gewicht der geëtaleerde voor worpen: bij de winkeliers tot uiterlijk 12 uur 's middags (zij kunnen ook al eerder worden ingeleverd); tot slot in Amicitia van 2.304 uur namiddags. De winkeliers dienen er voor te zorgen, dat de bij hen ingeleverde envelopjes, gewichtsbonnen en de uitgestalde voorwerpen gereed liggen, zodat deze direct na 2 uur kunnen worden opgehaald. Bij inname goed opletten of alles goed is ingevuld. Het winnende paard en het gewicht der voor werpen zullen zo. mogelijk om 8 uur 's avonds in Amicitia worden bekend gemaakt. Als de omstandigheden zulks toelaten zal daar na begonnen worden met de uitgifte der waarde bonnen aan de winnaars. UITREIKING WAARDEBONNEN. De uitreiking van de nog niet uitgegeven waarde bonnen zal plaats hebben op woensdag 10 dec., 's avonds van 7.309 uur in de feestzaal van Hotel Vosman. De prijswinnaars worden verzocht hun waarde bonnen uitsluitend op die datum en tussen die uren in ontvangst te nemen. Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW J Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g behartigt 1 BELASTINGZAKEN 1 ii,mm iiiiiiiiiiiüiiiiiiii wilde het probleem niet bespreken, voor dat men daarmede in de boezem van het hoofdbestuur van de O.L.M. tot klaar heid gekomen was, maar hij kon er deze middag toch niet helemaal aair voorbij gaan. TOESPRAAK BURGEMEESTER. Burgemeester Enklaar zei in zijn toe spraak: Dames en heren, Toen op 20 december 1951 de toen malige voorzitter van de O.L.M., de heer J. C. Wolthuis, de lagere landbouwschool te Holten opende, zal wel niemand ge dacht hebben, dat thans, 7 jaar later, wederom een groot gezelschap bijeen zou komen, om getuige te zijn van de opening van een uitbreiding- aan deze zelfde school, een uitbreiding, die het oorspron kelijke schoolgebouw in betekenis verre zou overtreffen, waarvan bovendien de stichtingskosten het dubbele zouden be dragen van het toen dn gebruik gestelde gebouw. Het is mij niettemin een groot voor recht U allen hartelijk welkom te heten en er mijn vreugde over uit te spreken, dat zovelen tegenwoordig hebben willen zijn bij deze voor de landbouwende be volking van Holten zo belangrijke ge beurtenis. De uitbreiding van de lagere land bouwschool te Holten toch is een tref fende illustratie van de snelle en verras sende ontwikkeling, welke het landbouw onderwijs de laatste jaren heeft door gemaakt. Tot voor kort was het lager landbouw onderwijs vervolg-onderwijs, dat door de leerlingen slechts na het doorlopen van de 7e klasse der lagere school kon wor den gevolgd. Gedurende 4 jaren werd de aanstaan de boeren de gelegenheid geboden land bouwonderwijs te ontvangen, het eerste jaar 2y2 dag, daarna 1 dag per week. Met het oog op dit leerplan, ock wel ge naamd 2y2111-plan, werd in 1951 een school gebouwd, die volkomen beant woordde aan de eisen, welke het land bouwonderwijs uit die tijd stelde. Terecht heeft men deze vorm van on derwijs bepaald onvoldoende geacht. De boer in opleiding werd te weinig dagen per week aan de school gebonden. Hij bleef te veel dagen buiten de sfeer van het onderwijs. Bij het nieuwe leerplan wordt de aan staande boer reeds na de zesde klasse van de lagere school op de landbouwschool toegelaten. De jaren anders in de 7e en 8e klasse van de lagere school doorge bracht, kunnen thans reeds dienstbaar worden gemaakt aan de vorming van de jonge boer. De landbouwschool, waar het nieuwe leerplan wordt ingevoerd, met name deze school, neemt op deze wijze een deel van de taak van de lagere school over. Zij richt zich bij de vervulling van deze taak naar de toekomst waarvoor de leer lingen moeten worden opgeleid. Zo kenmerkt dit nieuwe leerplan zich niet alleen door het algemeen vormend onderwijs Ned. taal, rekenen, aardrijks kunde en geschiedenis - doch bovendien door het eigenlijke landbouwonderwijs, aangevuld door vakwaardigheids- en praktijk-onderwijs, waaraan veel meer aandacht kan worden besteed. Is het won der, dat dit nieuwe leerplan voorziet in een veel betere en meer gedegen oplei ding van de jonge boer. De eerste 2 jaren, waarin de jongelui toch nog leerplichtig zijn, dienen deze 5 dagen naar school te gaan, in de daar opvolgende twee jaren worden zij respec tievelijk 4 en 3 dagen op school ver wacht. Naast een veel betere en grondiger op leiding, welke de aanstaande boer wordt geboden, betekent dit nieuwe leerplan bovendien, dat de jonge boer een jaar eerder aan de maatschappij en daarmede aan het boerenbedrijf kan worden afge leverd, dan thans het geval is. Het gemeentebestuur heeft een goede opleiding van de aanstaande boer zó be langrijk geacht, dat. het zodra hem daar toe op 25 maart 1955 het verzoek werd gedaan, terstond plannen heeft laten ontwerpen, opdat aan de school te Hol ten het onderwijs kon worden gegeven, dat de boer van de toekomst nodig heeft. Op 25 maart 1955 verzocht het hoofd bestuur van de O.L.M. aan het gemeente bestuur of het bereid was het bestaan de schoolgebouw zodanig te verbouwen, dat daarin het nieuwe leerplan tot ont wikkeling kon worden gebracht. Op 30 maart daaropvolgende bericht ten wij aan het bestuur van de O.L.M., dat 'het in principe op ons kon rekenen en op 27 april 1955 verklaarde ook de raad van Holten zich hiermede akkoord. Dat 'het ondanks deze snelle start nog tot vandaag moest duren voordat het verzoek van het O.L.M.-bestuur kon" worden ingewilligd en onze toezeggingen konden worden gehonoreerd, is te dan ken aan de ongunst der tijden, die wij Zaterdag 6 dec.: Gezellig Tussenbal in hotel Müller (zie adv.). Zaterdag 6 dec., 2.303.30 uur: Voor N.V.V.leden afhalen van de verkeers- spelen bij de heer G. Runneboom (zie adv.). Maandag 8 dec., 's avonds 8 uur: Grote Heibacko-Demonstratie in hotel Vos man. Maandag 8 dec.: Inleveren formulieren door N.V.V.leden voor kindervoorstel ling op zaterdag 13 dec. a..s in feest zaal hotel Vosman. Dinsdag 9 dec., 8 uur: Vergadering N.V. V.-bestuurdersbond in hotel Vosman met de dames. Dinsdag 9 dec., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag 9 dec., 7.30 uur: Bestuursver gadering Groene Kruis in hotel Hol- terman. Donderdag 11 dec., 7.30 uur in hotel G. Müller: Grote film-voorlichtingsavond Zwaardemakers Handels en Industrie N.V. te Zaandam, aangeboden door Holtense Veevoeder en Eierhandel A. H. Vruwink (zie adv.). Donderdag 11 dec., 7.45 uur in gebouw „Rehoboth". Vergadering Chr. Platte landsvrouwen. Donderdag 11 dec., 's avonds 8 uur: Ver gadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 11 t.m. zaterdag 13 dec. Fa. Gebr. Schuppert gesloten (zie adv.). Vrijdag 12 dec.: Kerstdemonstratie N.V. IJsselcentrale in „Elektra" te Hengelo (zie adv.). Vrijdag 12 dec.Inlevering Kerst-vakan tiebonnen bij de heer H. Soer, Laren- seweg 3. Zaterdag 13 dec.: Laatste dag indienen rekeningen bazarcomité H.M.V. bij de heer M. Bouwhuis. Zaterdag 13 en 20 december: Verwer ping Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Maandag 15 dec., 14.30 uur: Officiële heropening uitgebreide en gemoderni seerde winkel fa. Gebr. Schuppert. Dinsdag 16 dec., 7.30 uur: Ledenverga dering van de bedrijfsvereniging Hol ten in hotel Holterman. Dinsdag 23 dec., 8 uur: Kerstoratorium uitvoering in de Ned. Herv. Kerk, door de Ohr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Ned. Herv. Kerk. Holten 10 uur en 19 uur Ds. Addink. Collecte Oec. Raad van kerken in Ne derland. Dijkerhoek 10 uur Ds. Addink. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. Bosscha van Westerbork. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Generale Kas Hulp behoevende Kerken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Vingerhandschoen, wollen sjaal, dames glacé's, vis-snoer, zw. alpi nomuts, sleutel fietsslot, bankbiljet van f 10.—. Verloren: bruin lederen tas met inhoud, regenjas, wollendamés handschoen, porte- monnaie (rood), idem (bruin), jongens petje, fietspomp. Inlichtingen dagelijks op het Groepsbu- reau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Egbert Johan, zv H. Heijenk en J. Nijkamp, Kolweg 44. Johanna Harmina Geertruida, dv G. J. E. Wegsta- pel en G. W. Klijn Velderman, Borkeld 5 Joan Henrie, zv G. Jansen en F. Klem Teeselink, Beuseberg 68a. BEVOLKING Ingekomen: R. A. H. Kruijf, van Apeldoorn naar Gaar- denstraat 11. D. Keuterman, van Tiel naar Holterbroek 78. J. G. Kers, van Rijssen naar Larenseweg 35. Ijok en gezin, van Medemblik naar Look 19. F. N. A. Strik en gezin, van Medemblik naar Look 19. A. G. van der Horst en gezin, van 's-Gra- venhage naar Dijkerhoek 41. G. Koopman, van Bathmen naar Gaar- denstraat 7. J. W. Feith, van Deventer naar Gaarden- straat 11. Vertrokken: E. Heynis, van Look 40 naar Hellendoorn. H. Fokke en gezin, van Holterberg naar Vriezen veen. sedertdien over ons heen moesten laten gaan. Op 9 februari 1956 waren onze bouw plannen goedgekeurd door de directeur van het landbouwonderwijs, doch in augustus van hetzelfde jaar bleek, dat men zijn eisen weer gewijzigd had, zodat de architect weer geheel nieuwe bouw plannen moest ontwerpen, juist op het moment waarop ten aanzien van de in-- (Doorlezen op pag. 2).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1