Uit het plaatselijk parlement SS Noeder-CiescSietsk ïtsoolzuiveringsinstallaftie officieel in gebruik gesteld No. 49. Jaargang 10. (Tweede fclad). Zaterdag 29 november 1958 HOI JENS NIEUWSBLAD Wegen zullen nu met kracht wor den aangepakt. Sluitende be groting in 't verschiet. De raad van Holten kwam maandag avond in spoedeisende vergadering bij een onder voorzitterschap van de burge meester Mr. W. H. Enklaar. De heer Klein Velderman, die enige tijd ziek ge weest is, had zijn plaats achter de ronde tafel weer ingenomen, zodat het college weer geheel compleet was. De reden, dat de vergadering een spoedeisend karakter moest dragen, was gelegen in het feit, zo deelde de raads voorzitter mede, dat de dumpauto, waar aan in de winter de sneeuwploeg wordt bevestigd, het dreigt op te geven. Aan gezien de sneeuw wel eens niet zo lang op zich kan laten wachten, achtten B. en W. een snelle voorziening nodig en stel len zij voor een andere dumpwagen met afzonderlijke sneeuwploeg aan te schaf fen, welke aan elke vrachtauto beves tigd kan worden. De kosten hiervan worden geraamd op f 15.000 en f 2.800. Bovendien, zo bleek later bij de behan deling van punt 9 van de agenda, wenst het college een nieuwe wegenschaaf aan te schaffen, omdat de oude schaaf niet krachtig genoeg meer is om de wegen en bermen op te schaven. Bovendien is voor een goede bewerking van de gras wegen een vleugeleg nodig. Het vroeg de raad hiervoor kredieten van resp. f 45.000 en f 1.600 toe te staan. De burgemeester deelde in zijn toe lichting nog mede, dat deze bedragen nog uit de begroting van 1958 kunnen komen, omdat deze blijkt mee te val len en ook zal de raad de begroting voor 1959 sluitend kunnen worden aangebo den, waarbij de wethouder voor open bare werken drie arbeiders er bij zal krijgen, speciaal voor het werk op de zandwegen. Mr. Enklaar waarschuwde voor de gedachte, dat het nu niet meer op kan. De pot is leeg en ten aanzien van subsidies moet men dus geen bi- zondere verwachtingen koesteren. De heren Teeselink (CH), Brands (pv da) en Rietberg (CH) toonden zich aan genaam verrast door deze voorstellen. Eerstgenoemde vond de sluitende begro ting een aangenaam geluid. De heer Brands vond het wei hoge bedragen, maar als hiermede de wegen werkelijk opgeknapt kunnen worden, was hij er sterk voor. De heer Rietberg merkte nog op, dat de arbeiders noodgedwongen aan het werk in de buurtschappen zijn onttrokken, omdat het dorp zich steeds meer uitbreidt, maar door deze maatre gel zal het evenwicht hersteld worden. Op een vraag van de heer Soer (pvda) antwoordde de voorzitter, dat bij de aan schaffing van het materiaal met de be langen van de plaatselijke handelaren rekening zal worden gehouden als de aanschaf niet duurder wordt. De raad had er voorts geen bezwraar tegen, dat de gemeente tot de bouw van een paar garages overgaat in de Gaar den, als zich daarvoor belanghebbenden aanmelden. Enkele leden vonden een huur van f 4,50 per week nogal hoog. Er is een garagebedrijf, dat slechts f 2,50 vraagt. De heren Soer, Brands en Jansen pleit ten voor verkoop van de eventueel over blijvende grond bij deze garages aan de heer M. Kers. De raad voteerde voorts f 15.000 voor de verlichting van het complex de Gaar den en verleende kredieten voor de ver nieuwing van de verwarmingsinstallatie van de Uloschool en voetbaden in de kleedkamer op het voetbalterrein. WIJKGEBOUW Bij de aanvang van de vergadering deelde de voorzitter naar aanleiding van een verslag omtrent de bouw van het wijkgebouw van het Groene Kruis in verschillende bladen nog mede, dat hij elke twijfel wenste weg te nemen, dat 't gemeentebestuur deze plannen zou heb ben vertraagd. Bij een voorlopige con frontatie met deze plannen heeft de schoonheidscommissie geadviseerd het lage gebouw niet op de achtergrond te plaatsen, waarbij het college zich heeft aangesloten, omdat dit naar zijn mening strijdt met alle elementaire eisen, die aan deze bouw gesteld moeten worden. Het hoge gedeelte dient op de achter grond te staan. Spreker kan wel begrij pen, dat daardoor de functionele inde ling in het gedrang komt, maar dit moet het Groene Kruis zelf weten en met zijn architect overleggen. De oorzaak ligt niet bij het gemeentebestuur. De heer Brands (pvda) wees er op, dat het gehele bestuur van het Groene Kruis achter het oorspronkelijke plan van de Architect heeft gestaan, maar noodgedwongen met de nieuwe indeling is meegegaan, nadat deze daar ook mee instemde. Overigens wordt de vertra ging niet aan het gemeentebestuur ver weten. Deze vindt eerder zijn oorzaak in het feit, dat gewacht is op de bijeen komst van de grote commissie. De raad verklaarde zich acooord met de voorstellen tot wijziging van de sala risverordening in verband met 'n kleine positieverbetering voor de lagere en middelbare ambtenaren en met de in voering van werkclassificatie en presta tiebeloning voor de ambtenaren op weekloon, welke vanaf 1 april j.l. een overgangstoeslag van 3% zullen ontvan gen. Aan de minister zal gevraagd wor den om de gemeente Holten voor deze categorie van ambtenaren van de 4e in de Be gemeenteklasse te plaatsen. Bij de wijziging van het uitbreidings plan in hoofdzaak en van de bebou wingsvoorschriften voor het plan in on derdelen voor Dijkerhoek werden aan genomen. Een adres van de heer H. J. Rensen zal als niet terzake dienend, zijn gronden werden vroeger reeds in het plan opgenomen, niet ontvankelijk wor den verklaard. Vastgesteld werden vergoedingen voor het bizonder lager en kleuteronderwijs en de voorlopige uitgaven voor het open baar lager onderwijs over het tijdvak 1953 t.m. 1957. Het oorspronkelijke be drag per leening ad f 51,- werd met f 6,40 per leerling overschreden. Naar aanleiding van een adres van Gebr. Mulder, waarin zij de raad ver zochten een zonder vergunning gebouwd schuurtje niet te doen afbreken, ging de raad in besloten zitting. Na heropening der vergadering deelde de voorzitter mede, dat de raad wenst te staan achter het beleid van B. en \V. Zij zijn geens zins onwillig om voor de heer Nijland, die van dit schuurtje mede gebruik zou maken voor zijn melkhandel, een andere oplossing te zoeken. POSTKANTOOR Naar aaleiding van deze affaire ver zocht de heer Jansen in de plaatselijke krant duidelijk te waarschuwen tegen clandestiene bouw. De raadsvoorzitter wilde deze sugges tie gaarne in overweging nemen. Een vraag van de heer Brands of reeds een plaats gevonden is voor het nieuwe postkantoor, ontlokte aan de vergade ring een langdurige gedachtenwisseling. De burgemeester deelde mede, dat het college wacht op suggesties van de Hol- tense Handelsvereniging, welke in het vooruitzicht zijn gesteld, maar zou ook de raadsleden willen verzoekeneventuele mogelijkheden naar voren te brengen De heer Klein Velderman stelde de voorzitter de vraag waar het ooilege van plan is eventueel het nieuwe gemeente huis te bouwen, waarop deze antwoord den: op de plaats van de tegenwoordige Uloschool en het politiebureau. De vragensteller zou liever willen bou wen op de plaats van het tegenwoordige gemeentehuis en van liet oude Aaltinks- huis en naast het gemeentehuis het post kantoor willen oprichten. Uitvoerig werd nog gesproken over de plannen voor de bouw van een nieuw slachthuis, waarnaar de lieer Klein Velderman informeerde. De raadsleden waren van oordeel, dat er wel iets moet gebeuren, maar dat hier grote risico's liggen. SLACHTHUIS De voorzitter deelde mede, dat ook de Inspecteur van de Veeartenijkundige Dienst sceptisch staat tegenover de bouw van een groot slachthuis. Boven dien vraagt het college zich af of het be roep van verzendgrossier in de toe komst zal blijven bestaan. Ook ten aanzien van de stichting van een zwembad kon de voorzitter op een vraag van de heer Klein Velderman geen positief geluid laten horen. Men is in onderhandeling met de Nillmij., die haar geloften tot nu toe niet is nageko men. Met de terugname van het gehele com plex met bungalowkamp zou een mil joen gemoeid zijn. Een dergelijk plan hebben B. en W. zich uit het hoofd ge zet. Het recreatieterrein ,De Haspel' zal niet verkaveld worden, heeft de eige naar uitdrukkelijk beloofd en daarvoor zullen B. en W. ook nooit toestemming geven, deelde de voorzitter tenslotte nog mede. Babyderm-wiegje gevuld met artikelen voor Baby's huidje f 3.95 Veiligstelling van de volksgezond heid. Installatie kan 320 m3 riool water per uur verwerken. De Gedeputeerde van Overijssel, de heer J. M. J. Zandscholten, te Deventer, heeft don derdagmiddag door het indrukken van een knop en het omzetten van enkele schake laars op het electriseh paneel in het pomp station, de rioolwaterzuiveringsinstallatie der gemeente Holten officieel in bedrijf ge steld. Deze handelingen van de vertegenwoordiger der provinciale overheid werden met grote aandacht gadegeslagen door de leden van de Iloltense gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de vertegen woordigers van het waterschap „De Schip beek", de watergraaf, tte heer G. J. Berend- sen, de secretaris-ontvanger, de heer J. A. Martijn, Ir J. Karper van het R.I.Z.A. en tal van technici en bouwkundigen, welke aan de totstandkoming daarvan hebben meege werkt. Met deze waterzuiveringsinstallatie is een apparatuur in bedrijf gekomen, die met bij komende werken een slordige driekwart millioen gulden heeft gekost en aan de ver ontreiniging van de openbare wateren in het benedenstroomgebicd van de Schipbeek een einde moet maken. Dat dit ook inderdaad zal geschieden bewezen de voorlopige uit komsten, die het gezelschap bij de bezich tiging van de uitgebreide installaties kon der gadeslaan. TOESPRAKEN. Voor de inbedrijfstelling kwam het gezel schap in hotel Muller aan de Deventerweg bijeen, waar de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar de volgende rede uitsprak: Mijnen heren, Het gemeentebestuur van Holten heeft ge meend, dat de totstandkoming van een wa terzuiveringsinstallatie met bijbehorende werken, reden kon zijn om een ogenblik bij stil te staan. het traditionele lint Ik stel het daarom buitengewoon op prijs, dat U U hier hebt willen verzamelen om te horen en te zien, wat wij hier in Holten door gemeenschappelijke inspanning tot stand brachten. Vergis ik mij niet, dan was er reeds in 1927 sprake van de bouw van een waterzuive ringsinstallatie, alhier. Uit die tijd dateert tenminste een bouwplan voor een dergelijke installatie - de watergraaf kent dit plan - dat slechts rekening houdt met de beschei den eisen van die tijd. Gelukkig dat dit plan nimmer tot uitvoering is gebracht, omdat wij dan opgescheept zou den zijn met een installatie, die niet bere kend zou zijn op de vuilafvoer van het dorp Holten, zoals deze thans is geworden. De installatie, welke wij thans bouwden heeft een capaciteit van 10.000 inwoner- aequivalenten met een zuiveringscapaciteit van 160 m3 per uur, waaraan in 1927 in de verste verte niet gedacht kon worden. De totstankoming van deze waterzuive ringsinstallatie kan men zien niet alleen als een teken van de vooruitgang der inzichten op het gebied der volksgezondheid doch te vens als een illustratie van de ontwikkeling en uitbreiding onzer gemeente. Vooral in de jaren na de oorlog is de ge meente Holten in velerlei opzicht tot ont plooiing gekomen. Sedert 1945 is de bevol king met ±1000 zielen gegroeid, het wo- ningbezit nam met ongeveer 225 woningen toe, het inmiddels ontworpen industrieter rein volgde zijn bestemming, kortom het dorp Holten voerde hoe langer hoe meer en steeds sterker verontreinigend water af op de Schipbeek. Het is dan ook niet te verwonderen, dat het gemeentebestuur van Holten in 1938 toen het waterschap „de Schipbeek" voor het eerst op een enigszins dwingende wijze de gemeente trachtte te bewegen tot de bouw van een waterzuiveringsinstallatie, deze eis naar alle waarschijnlijkheid binnenskamers als absurd heeft gekwalificeerd. Niet alleen waren de geesten in die tijd nog niet zo ontvankelijk voor de eisen van de volksgezondheid, doch bovenal had de ont wikkeling van het dorp en het aantal aan sluitingen op het gemeenteriool nog niet die omvang aangenomen, dat naar het oordeel van het toenmalige gemeentebestuur, een vervuiling der openbare wateren werd ver oorzaakt, die de bouw van een kostbare waterzuiveringsinstallatie rechtvaardigde. Toen het waterschapsbestuur na de oorlog zijn eis herhaalde, dat thans de bouw van een waterzuiveringsinstallatie ter hand be hoorde te worden genomen, waren wij wel licht voor de eisen der volksgezondheid wat meer ontvankelijk, onze financiële onmacht verhinderde echter te voldoen aan hetgeen het waterschapsbestuur gaarne wenste. Ieder gemeentebestuur - ook derhalve het gemeentebestur van Holten - had in de eerste na-oorlogse jaren andere zorgen aan zijn hoofd dan het tot stand brengen van een waterzuiveringsinstallatie, hoe nuttig deze ook was. Allereerst toch diende te worden ingehaald, wat door 5 jaren oorlog in achterstand was geraakt, hersteld diende te worden wat het oorlogsgeweld had vernield. Het gemeentebestuur had zich in 1947 be paaldelijk geheel andere en naar zijn oor deel dringender taken gesteld, dan het bou wen ener waterzuiveringsinstallatie. Waar de activiteit en dadendrang va neen gemeentebestuur nu eenmaal steeds worden beperkt door de financiële mogelijkheden die het gelaten zijn, is het duidelijk, dat 'aan vankelijk aan de bouw van een waterzuive ringsinstallatie in die tijd niet kon worden gedacht. Bii de beoordeling van de wens van het wa terschapsbestuur van „de Schipbeek", dat door deze gemeente geen ongezuiverd afval water mser zou worden geloosd, is het ge meentebestuur er steeds van doordrongen geweest, dat inwilliging van zulk een wens de financiële krachten der kleine gemeen ten te boven zou gaan. Budgetair zou en gemeente als Holten in de grootste moeilijkheden geraken. De jaarlijk se last aan rente en afschrijving werd in 1949 becijferd op f 20.000.-. Op het ogenblik bedraagt deze kapitaalslast f 49.000.- waar bij dan nog de exploitatiekosten van f 14000. moeten worden geteld. Gaarne wil ik U enige cijfers van de bedra gen geven, welke met de bouw van de wa terzuiveringsinstallatie en de aanleg van de toevoer- en afvoerleidingen gemoeid waren. Bouwkosten en architecten-honorarium -J- salaris opzichter f 385.000.— electro-mechanisch gedeelte f 120.500/ transformatorhuisje met inhoud en kachel f 18.500. aanleg toevoerleiding f 185.000. schoonmaak Peterswaterleiding f 60.000.- eigenaren-pachtersvergoeding f 2.500. beplanting f 1.800. gereedschappen en inventaris f 3.000.— Totaal f 776.300.— Deze cijfers spreken voor zichzelf en vor men de illustratie van het gemeentelijk standpunt, dat slechts met rijkssteun de zui vering van afvalwater kan worden gereali seerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel, het zij hier met alle dankbaarheid^ gezegd, hebben aan dit standpunt van het gemeentebestuur hun steun niet onthouden. Door verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is het ons mogelijk geworden de waterzuiveringsinstallatie, welke heden gereed kwam, te bouwen. Ook bij de verdere ontwikkeling der plan nen heeft het ons nimmer óntbroken aan de steun van G.S. Ik ben big, mijnheer de Gedeputeerde, dat ik vandaag nog eens de gelegenheid heb U te verzekeren, hoe zeer wij erkentelijk zijn voor de steun bij en het begrip voor onze moeilijkheden en proble men, welke wij bij Uw collega hebben mo gen vinden. Ik ben mij bewust, dat het waterschapsbe stuur aan de gemeente Holten in de loop der jaren een ongemakkelijke tegenspeel ster heeft gehad. Wij hebben, mijnheer de Watergraaf, elkaar in vaak scherp gestelde brieven bestreden en getracht bij elkaar ons eigen standpunt ingang te doen vinden.. Als goed water graaf hebt gij te waken tegen de vervuiling van de openbare wateren, waarvoor aan U de zorg is opgedragen. Ik wil U gaarne loven voor de wijze, waar op U U van deze taak hebt gekweten. Als gemeentebestuur hebben wij echter naast de volksgezondheid ook de gezondheid on zer financiën te dienen. Ik geloof, dat wij samen op deze dag ver heugd mogen zijn over het resultaat dat vandaag bereikt is. Ik kan U wel verzeke ren, dat het gemeentebestuur de laatste ja ren op de spoedige totstandkoming van de ze waterzuiveringsinstallatie nog wel het meeste prijs heeft gesteld. De woningbouw in het dorp Holten nam van jaar tot jaar toe De 225 woningen wel ke sedert de oorlog werden gebouwd, de 2 grote lagere scholen, het gymnastieklokaal en de diverse industriële gebouwen voerden ook hoe langer hoe meer ongezuiverd afval water via open leidingen door de Boterhoek en de Peterswaterleiding naar de Schipbeek. In de onmiddellijke omgeving van het dorp ontstonden uit hygiënisch oogpunt onmoge lijke toestanden. Onder de dreiging hiervan was het voor de raad van deze gemeente in Januari 1956 geen .moeilijk besluit, toen zij gelden voteer de voor de bouw van deze zuiveringsinstal latie. Er is in de afgelopen 2 jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van deze installatie. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan ïr Buurma die namens het ingenieurs-bureau Dori--Oliver, de directie voerde, en in het ontwerpen een belangrijk aandeel had. De gemeente-architect met de dagelijks opzich ter de heer Brands dien ik hiermede in één adem te noemen. De heer Buurma had niets tot stand kunnen brengen zonder de heren Louwerse en Brands, omgekeerd zou ook het werk van dezen vruchteloos zijn geweest zonder ir Buurma en zijn bureau. Ik wil hiermede slechts zeggen, dat deze leidinggevende staf in goede harmonie en uitstekend teamwork haar taak op voor treffelijke wijze tot een goed einde heeft ge bracht. Ik wil hier gaarne met name hulde brengen aan onze technische ambtenaar Brands, die de verantwoordelijkheid voor het dagelijks toezicht kreeg te dragen, zonder dat hij kon teruggrijpen op vroegere ervaringen op dit gebied. Gij hebt U op uitnemende wijze van Uw taak gekweten en gij hebt het in U gestelde vertrouwen ten volle waardig getoond. Op een dag als vandaag gaan al evenzeer mijn dankbare gedachten uit naar hen, die als aannemers en arbeiders de bouwplannen tot uitvoering brachten en deze zuiverings installatie tot stand hielpen brengen. De aannemer G. J. Bossink verzorgde de bouw van de installatie. Hij heeft zijn wrerk vlot en zonder moeilijkheden voltooid. U waart voor de directie en voor de ge meente een aannemer, waarmede het pret tig was samen te werken. Inhoud aan het door de heer Bossink ge bouwde casco werd gegeven door de Ma chinefabriek Hubert en Co. te Sneek. Door deze fabriek werd tot onze tevredenheid het electro-mechanisch gedeelte geïnstalleerd. Daar het niet gelukte een particulier schil der te interesseren voor het schilderwerk van de installatie hebben wij onze gemeen telijke schilders hiermede belast. Zij hebben hun werk vaak in overuren vlot en goed volbracht. No°" bijna zou deze waterzuiveringsinstal latie in het Holterbroek hebben gestaan zonder een andere fimctie te vervullen dan het verslinden van grote bedragen voor ren te en afschrijving. Toen in 1957 het ogenblik gekomen was om de toevoerleiding van het dorp naar de wa terzuiveringsinstallatie aan te besteden maakte de bestedingsbeperking dit bgna on mogelijk. z.o.z. Overzicht van de installatie

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1