Programma Winkelweek 1958 Welk paard wint? Extra attractie Koopt in Holton en U koopt voordelig BURGERLIJKE STUB mei grote Paardenrace Extra Sinterklaas-surprise Abonnementsgeld AGENDA ZENUWRUST PREDIKBEURTEN Mededeling redactie No. 49. Jaargang 10. ZATERDAG 29 NOVEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 VAN WOENSDAG 26 NOVEMBER TOT EN MET ZATERDAG 6 DECEMBER. (GEWIJZIGDE BEKENDMAKING) De Holtense Handelsvereniging organiseert met haar leden kenbaar aan een kaart in de etalage gedurende bovenstaand tijdvak een WINKEL WEEK, gedurende welke de kopers op dezelfde voet als vorige jaren WINKELBONNEN ontvangen. Aan deze winkelweek is, door middel van de inlevering dezer bonnen in daarvoor bij de winke liers verkrijgbare enveloppen, een z.g. paardenrace verbonden. Voor elk bedrag ad f 1.dat men besteed ont vangt men 1 winkelbonnetje, waarmede men kan deelnemen aan de paardenrace. (Er worden in dit tijdvak geen sterbonnen uitgereikt). De ontvangen bonnetjes moet men na afloop van de winkelweek, n.l. op uiterlijk maandag 8 decem ber a.s, zoals hieronder nader is aangegeven, in een of meer enveloppen, welke door de deelnemende winkeliers a 1 et per stuk beschikbaar worden ge steld, inleveren, waarop naam, adres, het aantal bonnen en het paard waarop men deze bonnen zet duidelijk zijn vermeld. Ieder bonnetje van het winnende paard 'heeft straks een waarde van 25 cent en daarvoor worden waardebonnen uitgereikt in verschillende coupures, waarop men bij de deelnemende winkeliers kan kopen. Het resultaat is dat straks honderden deelnemers voor enkele duizenden guldens gratis kunnen kopen. Hoe meer er dus in Holten gekocht wordt, hoe meer geld er onder de prijswinnaars verdeeld kan worden! De deelnemende paarden zijn: ADELHEID BABY CITO DANDY EXPO FANTAST GRATIE HOOGHEID IDOOL JUNO KADET LADY MASTER NELLY OUT SIDER. Het winnende paard wordt als volgt berekend: Maandag direct na afloop van de actie worden alle enveloppen gesorteerd op paardennaam (goed door U in te vullen). Het aantal bonnetjes van ieder paard (eveneens goed door U in te vullen) wordt opgeteld en daarna berekend, hoeveel bonnetjes per paard gemiddeld zijn ingeleverd. Dat paard waarop het aantal uitgebrachte bon netjes het dichtst onder het gemiddelde ligt, is „HET WINNENDE PAARD". Hieruit volgt, dat U zelf (dus „de grote massa") een overwegende invloed kunt uitoefenen op de uit slag, terwijl U „altijd prijs" hebt, indien U uw bon netjes verdeeld over alle paardennamen. Er moeten geen „uitschieters" onder de paarden zijn om het grootste rendement u'it deze race te halen. Er is dus niemend die vooruit weet, welk paard „Het Winnende Paard" zal zijn. DAT BEPAALT U! Meerdere envcloppes inleveren betekent: meer kan sen! Met 15 paardenzelfs altijd prijs! Behalve deze paardenrace is aan deze winkelweek nog een extra attractie verbonden met prijzen ter waarde van 100 tot 5 gulden (in waardebonnen). Iedere deelnemende winkelier zal in zijn etalage op een duidelijk zichtbare wijze een voorwerp op stellen (in de vorm van asbakjes, flesjes of der gelijke meer kleine voorwerpen), waarvan men het gewicht mag bepalen om zodoende het gezamenlijk gewicht van alle speciaal voor dit doel uitgestalde voorwerpen te kunnen vaststellen. Daarvoor is in de advertentiekolommen van dit nummer van Holtens Nieuwsblad een bon afgedrukt, welke uiterlijk 8 december met de enveloppen van de paardenrace goed ingevuld moet worden inge leverd, zoals hieronder nader is aangegeven. De gezamenlijke voorwerpen zullen na inlevering van de bonnen in het openbaar gewogen worden om zodoende te bepalen, wie het juiste gewicht heeft vastgesteld en wie derhalve een prijs toekomt. Bij meerdere gelijke opgaven worden de prijzen gedeeld. De deelname is geheel kosteloos, maar men moet de ingevulde bon uit de krant gelijktijdig inleveren met één of meer enveloppen van de paardenrace als bewijs, dat men in Holten wat gekocht heeft. De winkeliers zullen het voorwerp duidelijk aan geven, opdat geen vergissing kan plaats vinden en zij zullen daar geen waardevolle artikelen voor ge bruiken, opdat bij de weging geen schade kan wor den veroorzaakt. Het programma voor de winkelweek luidt als volgt: Dinsdag, 25 november a.s., des avonds 8 uur: Officiële opening der winkelweek door de Edelacht bare Heer Burgemeester van Holten, Mr. W. H. Enklaar, op de Smidsbelt. Daarna bezichtiging van de vele prachtige en goed verlichte etalages, waar aan de winkeliers weer veel zorg zullen besteden. Verkennning voor het bepalen van het gewicht der voorwerpen in deze etalages. Maandag, 1 december a.s., nam. 3 uur. De school jeugd haalt Sinterklaas in, die om 3.07 uur aan het Station N.S. zal arriveren. Zang van de schooljeugd op het Stationsplein. Verwelkoming van de grijze Sint met zijn zwarte knechten in verband met zijn voorlopig bezoek. 's Avonds 7.07 uur zal Sinterklaas nogmaals een bezoek aan Holten brengen voor de oudere inge zetenen, en met de trein arriveren. Samenzang van de oudere bevolking op het Sta tionsplein. H.M.V. zal de kinderstoet begeleiden en beide keren ;bij de aankomst van de Sint aanwezig zijn. Woensdag, 3 december. Sinterklaas brengt om pl.m. 7 uur namiddag een bezoek aan Dijkerhoek en wordt aldaar verwelkomd in de buurtschapskern door de voorzitter van de buurtvereniging. Samen zang van de Dijkerlioekse bevolking met H.M.V. Donderdag, 4 december. Definitief bezoek van Sinterklaas aan Holten, die met zijn zwarte knech ten om 7.07 uur per trein zal arriveren aan het Station N.S. H.M.V. brengt de grijze Sint het begint nu immers te spannen om hem gunstig te stemmen een serenade. Massazang van de in blijde afwach ting verkerende toeschouwers. Tijdens de winkelweek zal de muziekvereniging „H.M.V." een rondgang ma'ken door het oostelijk en door het westelijk deel van 'het dorp. Maandag, 8 december: Inlevering van de envelop pen met de bonnetjes voor de paardenrace en van de bonnen met het gewicht der geëtaleerde voor werpen: bij de winkeliers tot uiterlijk 12 uur 's middags (zij 'kunnen ook al eerder worden ingeleverd) tot slot in Amicitia van 2.305 uur namiddags. Op een in het volgend nummer te publiceren uur bekendmaking van „Het winnende paard" en open bare weging van de geëtaleerde voorwerpen. Voor zover mogelijk uitreiking van de waardebonnen aan de diverse winnaars. In een afzonderlijke aankondiging in dit nummer vindt men mededelingen omtrent de uitreiking van een extra Sinterklaas-surprise door de Sterwinke liers, welke op sommige dagen samenvalt met bo venstaand programma. Het motto waaronder de Holtense Handelsvereni ging deze actie voert luidt: GEWAARBORGD ZIJN DAARBIJ: EEN RUIME KEUZE EN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT! OP ZATERDAG 29 NOV. ZULLEN VERSCHIL- LENDE ZAKEN EN VAN 1 TOT EN MET 1 DEC. ALLE ZAKEN TOT DES AVONDS 9 UUR GE OPEND ZIJN. OP 5 EN 6 DECEMBER TOT 'S AVONDS 6 UUR. Abonné's Holtens Nieuwsblad, die hun abonnementsgeld over het jaar 1958 nog niet hebben voldaan, worden beleefd verzocht dit spoedig te willen voldoen, postrekening 875587 Coöp. Boerenleen bank te Holten. STICHTING HOLTENS NIEUWSBLAD. C.H. JONGERENGROEP NAM AFSCHEID VAN VOORZITTER FOKKE De CH-jongerengroep te Holten heeft het afgelopen weekend afscheid geno men van haar voorzitter, de heer H. Fokke, in verband met diens vertrek naar Vriezenveen. De heer Fokke was als ambtenaar van het Verificatiebu reau der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Holten woonachtig, maar is thans werkzaam als administrateur der gemeentebedrijven te Vriezenveen en heeft thans zijn domicilie daarheen overgebracht. De vergadering had plaats in een der lokalen van de School met de Bijbel en stond onder leiding van de heer Fokke. Er werd eerst een programma voor het winterseizoen vastgesteld, waarbij o.a. werd besloten, dat de jongerengroep samen met de afdeling van de CHU een openbare vergadering zal beleggen, waarin als spreker zal optreden Ds. G. Juckema van Nijverdal met als onder werp: ,Kerk en politiek'. Voorts werden enkele programmapunten genoemd, die het bestuur nader zal uitwerken. Er werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit: Henk Rietberg, voorzit ter; Anton Kampman, vice-voorzitter; Toos Muller, secretaresse; Jó Stevens, penningmeester esse; Paul Müller A.zn., algemeen secundus. In deze bijeenkomst heeft de heer W. A. J. Mokemius uit Vriezenveen een in leiding gehouden over het onderwerp: Christen zijn in de Nederlandse samen leving', waarbij hij in het bizonder sprak over de politieke verhoudingen in ons vaderland. De Hervormde kerk, aldus spr., kent vele schakeringen. Hetzelfde is het geval in de Christelijk Historische Unie. Daardoor is het te verklaren, dat de CH-kamerfracties nooit een vol strekt homogene ploeg vormen, omdat ieder lid naar eigen geweten in politicis zijn beslissing neemt Zij -zijn echter al len verbonden door artkel 1 van het beginselprogramma der CHU, dat de basis is voor hun politiek denken en handelen en dat als grondslag heeft het Woord van God. Na de spreker dank te hebben ge bracht voor zijn leerzame inleiding sprak de heer Fokke een kort afscheidswoord, waarin hij het vertrouwen uitsprak, dat het nieuwe bestuur dermate actief zal zijn, dat er een nog grotere CH-jonge- rengroep zal komen. De nieuwe voorzitter, de heer Riet berg, heeft de scheidende voorzitter met enkele welgekozen woorden dank gebracht voor zijn arbeid als oprichter en de eerste voorzitter van de jongeren groep en de heer Fokke namens de jon geren een geschenk aangeboden. HERV. GEMEENTE GAAT DERDE PREDIKANT AANSTELLEN De kerkeraad der Herv. Gemeente heeft, na ampele overwegingen, beslo ten over te gaan tot het aanstellen van een emeritus predikant of een dominee uit een kleine gemeente teneinde de beide predikanten bij te staan in hun pastorale taak. Het is daarbij de bedoeling tijdelijk iemand te vinden als hulp bij de cate chese en het ziekenbezoek, terwijl deze ambtsdrager daarnaast ook enkele keren zal voorgaan in de Dienst des Woords. Het besluit is genomen na uitvoerige discussies, in verband met de grootte van de Hervormde gemeente te Holten, het steeds toenemen van het kerkewerk op allerlei gebied en om der wille van de geestelijke opbouw der gemeente. De kerkeraad acht het verblijdend, dat dit besluit is genomen, opdat het ge tuigt van een heilige bewogenheid voor de gemeenteleden en in het huidige tijdsgewricht al het mogelijke moet wor den gedaan om elkander te sterken in het geloof. Deze aanstelling zal een offer vra gen, zo wordt gezegd en komt tot uit drukking in de begroting voor 1959, wel ke thans voor de gemeenteleden ter in zage is gelegd. Zij sluit in ontvangsten en uitgaven met een bedrag van in to taal f53.000,-, waarbij de bijdrage der gemeenteleden bij de ontvangsten met f 47.095,- de voornaamste bron van in komsten vormt. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Gouden ringetje; jongens pet; dameszakdoek met rand; jongens jas; bankbiljet van f 10,-; parapluie; een boek van leesbibliotheek: jongenspet m. ritssluitingen; lederen motorgordel; een zwart met groene vingerhandschoen. Verloren: wollen want; bankbiljet v. f 25,-. Inlichtingen dagelijks op 't Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22. Donderdag 27 t.m. zaterdag 29 nov.: Grote bazar ten bate van instrumen- tenfonds H.M.V. in Amicitia. Zaterdag 29 nov., 7 uur: Dropping M.A.C. „De Holterberg". Start bij café Vruggink (zie adv.). Zaterdag 29 november, 13 en 20 dec.: Verwerping Bakkerij "Hartsuiker (zie adv.). Zaterdagavond 29 november: Verwer ping krentenbrood enz. bij W. Beid- man, Look 6. Zaterdag 29 nov.Bergruiters naar cross country te Delden. Zaterdag 29 nov., 2.30 uur: Sint Nico- laas brengt bezoek aan de speciale kin- derbazar in Amicitia. Maandagavond 1 dec., 8.30 uur: Grote verkoop van overgebleven bazargoe- deren in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 2 dec., 7.30 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Zaterdag 6 dec.: Gezellig Tussenbal in hotel Müller (zie adv.). Dinsdag 16 dec., 7.30 uur: Ledenverga dering van de bedrijfsvereniging Hol ten in hotel Holterman. Dinsdag 23 dec., 8 uur: Kerstoratorium uitvoering in de Ned. Herv. Kerk, door de Ohr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENU WTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. Geboren: Hendrik Maripus, zv G. J. Aanstoot en Z. Krikkink, Espelo 92. Hendrikus, zv D. Beldman en D. Loman, Borkeld 26a. Jenny, dv M. Scholman en J. Beldman, Beuseberg 30. Gehuwd: G. J. Megelink, 24 jr. en A. H Lodeweges, 21 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: K. Otten van Apeldoorn naar Gaardenstraat 9. J. W. Rensink van Apeldoorn naar Gaardenstraat 9. F. de Haan van Harderwijk naar Look 91. Vertrokken: G. H. Tragter en gezin v. Sparrenweg 1 naar Enschede. L. Menkhorst van Industriestraat 10 naar Markelo. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Addink; 7 uur Ds. Labrie van den Ham. Collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte voor Inwendige zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Soemba-zending. De aandacht wordt er op gevestigd, dat onze redacteur, de heer J. Wiggers, is verhuisd van Kohveg 17 naar KOLWEG 14. Zijn telefoonnummer blijft 356. MEISJE DOOR AUTO GEGREPEN Aanrijding liep nog goed aï. Op re Rijksstraatweg te Dijkerhoek had maandagmiddag een aanrijding plaats, die wonder boven wonder zon der dodelijke gevolgen is gebleven. Na schooltijd stonden de 9-jarige Bertha Ebrecht en de 6-jarige Toosje Ebrecht op de Schoolweg te wachten om de drukke verkeersweg over te steken. Toen de dienstbus van de OAD en een vrachtwa gen gepasseerd waren, meenden zij, dat de weg veilig was om over te steken. Zij hadden echter de van de andere kant met grote snelheid naderende personen auto, bestuurd door de heer J. J. Gode schalk uit Holten, niet opgemerkt, die nog trachtte tussen de overstekende meisjes door te sturen, maar een aanrij ding niet meer voorkomen kon. Toosje werd gegrepen en zodanig weggeslin gerd, dat zij voor de smederij van de heer G. H. Broekhuis neerviel. Zij werd bij de fam. Broekhuis binnengedragen, waar dokter Nagelhout en later huisarts dokter C. H. Rietdijk constateerden, dat deze aanrijding met een hoofdwonde, een verstuikte enkel en andere kleine letsels wel zeer bizonder goed was afge lopen. Het meisje was niet levensge vaarlijk gewond en zal met de nodige rust weer geheel kunnen opknappen. Ook haar zusje kwam er goed af. De auto raakte alleen haar spatbord. De heer Godeschalk, die uit alle macht remde, kwam eerst met de voorkant van zijn auto in aanraking met een tast straatklinkers, waarna de wagen een slag omzwaaide en met de achterkant tegen een boom botste. Zij was bijna vol- kmnen vernield. De bestuurder kwam .met de schrik vrij. Voordat de doktoren arriveerden, werd het gewonde meisje eerste hulp verleend door een lid van de Dijker- hoekse EHBO.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1