Programma Winkelweek 1958 Welk paard wint? Extra attractie Koopt in Holten en U koopt voordelig Bazar voor H.M.V. Fa* E* Wonnink opende nieuwe confectie afdeling en meubeltoonkamer mei grote Paardenrace AGENDA Moeder-Geschenk 'JfYf' No. 48. Jaargang 10. ZATERDAG 22 NOVEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (a contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 VAN WOENSDAG 26 NOVEMBER TOT EN MET ZATERDAG 6 DECEMBER, Voor elk bedrag ad fl.dat men besteed ont vangt men 1 winkelbonnetje, waarmede men kan deelnemen aan de paardenrace. (Er worden in dit tijdvak geen sterbennen uitgereikt). De ontvangen bonnetjes moet men na afloop van de winkelweek, n.l. op uiterlijk maandag 8 decem ber a.s, zoals hieronder nader is aangegeven, in een of meer enveloppen, welke door de deelnemende winkeliers a 1 ct. per stuk beschikbaar worden ge steld, inleveren, waarop naam, adres, het aantal bonnen en het paard waarop men deze bonnen zet duidelijk zijn vermeld. Ieder bonnetje van het winnende paard 'heeft straks een waarde van 25 cent en daarvoor worden waardebonnen uitgereikt in verschillende coupures, waarop men bij de deelnemende winkeliers kan kopen. Het resultaat is dat straks honderden deelnemers voor enkele duizenden guldens gratis kunnen kopen. Hoè meer er dus in Holten gekocht wordt, hoe meer geld er onder de prijswinnaars verdeeld kan worden! De deelnemende paarden zijn: ADELHEID BABY CITO DANDY EXPO FANTAST GRATIE HOOGHEID IDOOL JUNO KADET LADY MASTER NELLY OUT SIDER. Het winnende paard wordt als volgt berekend: Maandag direct na afloop van de actie worden alle enveloppen gesorteerd op paardennaam (goed door U in te vullen). Het aantal bonnetjes van ieder paard (eveneens goed door U in te vullen) wordt opgeteld en daarna bereikend, hoeveel bonnetjes per paard gemiddeld zijn ingeleverd. Dat paard waarop het aantal uitgebrachte bon netjes het dichtst onder het gemiddelde ligt, is „HET WINNENDE PAARD". Hieruit volgt, dat U zelf (dus „de grote massa") een overwegende invloed kunt uitoefenen op de uit slag, terwijl U „altijd prijs" hebt, indien U uw bon netjes verdeeld over alle paardennamen. Er moeten geen „uitschieters" onder de paarden zijn om het grootste rendement uit deze race te halen. Er is dus niemend die vooruit weet, welk paard „Het Winnende Paard" zal zijn. DAT BEPAALT U! Meerdere enveloppe» inleveren betekent: meer kan sen! Met 15 paardenzelfs altijd prijs! Behalve deze paardenrace is aan deze winkelweek nog een extra attractie verbonden met prijzen ter waarde van 100 tot 5 gulden (in waardebonnen). Iedere deelnemende winkelier zal in zijn etalage op een duidelijk zichtbare wijze een voorwerp op stellen (in de vorm van asbakjes, flesjes of der gelijke meer kleine voorwerpen), waarvan men het gewicht mag bepalen om zodoende het gezamenlijk gewicht van alle speciaal voor dit doel uitgestalde voorwerpen te kunnen vaststellen. Op een bon, welke in het volgend nummer van Holtens Nieuwsblad zal worden afgedrukt en welke uiterlijk maandag 8 december met de enveloppen van de paardenrace moet worden ingeleverd, kan men dit gewicht invullen. De gezamenlijke voorwerpen zullen na inlevering van de bonnen in het openbaar gewogen worden om zodoende te bepalen, wie 'het juiste gewicht heeft vastgesteld en wie derhalve een prijs toekomt. Bij meerdere gelijke opgaven worden de prijzen gedeeld. De deelname is geheel kosteloos, maar men moet de ingevulde bon uit de krant gelijktijdig inleveren met één of meer enveloppen van de paardenrace als bewijs, dat men in Holten wat gekocht heeft. De winkeliers zullen het voorwerp duidelijk aan geven, opdat geen vergissing kan plaats vinden en zij zullen daar geen waardevolle artikelen voor ge bruiken, opdat bij de weging geen schade kan wor den veroorzaakt. Het programma voor de winkelweek luidt als volgt: Dinsdag, 25 november a.s., des avonds 8 uur: Officiële opening der winkelweek door de Edelacht bare Heer Burgemeester van Holten, Mr. W. H. Enklaar, op de Smidsbelt. Daarna bezichtiging van de vele prachtige en goed verlichte etalages, waar aan de winkeliers weer veel zorg zullen besteden. Verkennning voor het bepalen van het gewicht der voorwerpen in deze etalages. Maandag, 1 december a.s., nam. 3 uur. De school jeugd haalt Sinterklaas in, die om 3.07 uur aan het Station N.S. zal arriveren. Zang van de schooljeugd op het Stationsplein. Verwelkoming van de grijze Sint met zijn zwarte knechten in verband met zijn voorlopig bezoek. 's Avonds 8.07 uur zal Sinterklaas nogmaals een bezoek aan Holten brengen voor de oudere inge zetenen, en met de trein arriveren. Samenzang van de oudere bevolking op hét Sta tionsplein en beide keren muzikale omlijsting. Woensdag, 3 december. Sinterklaas brengt om pï.m. 7.30 uur namiddag een bezoek aan Dijkerhoek en wordt aldaar verwelkomd in de buurtschapskern door de voorzitter van de buurtvereniging. Samen zang van de Dijkerhoekse bevolking. Donderdag, 4 december. Definitief bezoek van Sinterklaas aan Holten, die met zijn zwarte knech ten om 8.07 uur per trein zal arriveren aan het Station N.S. H.M.V. brengt de grijze Sint het begint nu immers te spannen om hem gunstig te stemmen een serenade. Massazang van de in blijde -afwach ting verkerende toeschouwers. Tijdens de winkelweek zal de muziekvereniging „H.M.V." een rondgang maken door het oostelijk en door het westelijk deel van het dorp. De juiste data en route zullen in het volgend nummer wor den bekend gemaakt. Maandag, 8 december: Inlevering van de envelop pen met de bonnetjes voor de paardenrace en van de bonnen met het gewicht der geëtaleerde voor werpen bij de winkeliers tot uiterlijk 12 uur 's middags (zij 'kunnen ook al eerder worden ingeleverd) tot slot in Amicitia van 2.305 uur namiddags. Op een nader te publiceren uur bekendmaking van „Het winnende paard" en openbare weging van de geëtaleerde voorwerpen. Voorzover mogelijk uit reiking van de waardebonnen aan de diverse win naars. Het motto waaronder de Holtense Handelsvereni ging deze actie voert luidt: GEWAARBORGD ZIJN DAARBIJ: EEN RUIME KEUZE EN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT! VAN 1 TOT EN MET 4 DECEMBER ZIJN ALLE ZAKEN TOT DES AVONDS 9 UUR GEOPEND. OP 5 EN 6 DECEMBER TOT 'S AVONDS 6 UUR. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur en 10.30 uur Ds Juckema. Collecte voor N.O. polder. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Jan sen van Deventer. Collecte voor N.O. polder. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de hulpbehoe vende kerken in de classis Deventer. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem, zv A. Bulsink en M. W. van der Pluijm, Pastoriestraat 17. Egbertdina, dv G. J. Vorkink en H. Ren- sink, Beuseberg 100. Henricus Johan nes Jozef, zv A. B. Herder en A. W. Bos man, Ëspelo 16. Ondertrouwd: F. Stam, 28 j., te Am sterdam, en G. Burgier, 30 j., te Holten. Gehuwd: G. H. van den Berg, 21 j., en G. Stukker, 19 j., beiden Holten. F. de Haan, 22 j., Harderwijk, en S. W. Krui melaar, 21 j., Holten. Overleden: D. J. Stegeman, 83 j., wedn. van L. Schaarsberg, Neerdorp 29. BEVOLKING. Ingekomen: A. G. Leusink, van Rijssen naar Holterbroek 20. -J. G. Kolkman, van Diepenveen naar Dijkerhoek 88. Vertrokken: S. van Diepen, van Beu seberg 68a naar Diepenveen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Holten, tel. 352. Gevonden: sierrand van auto koplan taarn; zware sleepkettingspanning meter; een das; zakmesje; koker met plug beitels; hulskoord met schuifpen- ning. Verloren: portemonnaie met inhoud; reservewiel van auto; groene vulpen; 2 muntbiljetten; zilveren bedelarmbandje hondenhalsband; ring met sleutels; ring van een Opel koplamp; takelblok; gou den zegelring. Ten bate van het Instrumentenfonds van de Holtense Muziekver. „H.M.V." wordt van donderdag 27 nov. tot en met zaterdag 29 nov. in zaal Amicitia een grote bazar gehouden. De bazar zal donderdagmiddag om -5 uur worden geopend door burgemeester Mr. W. H. Enklaar, terwijl „H.M.V." met drumband van 6.307 uur een muzi kale rondgang door het dorp zal maken. De zaterdagmiddag is gereserveerd voor een speciale kinderbazar, waarop Sint Nicolaas aanwezig zal zijn. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Zaterdag 22, 29 nov., 13 en 20 dec.: Verwerping Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Zaterdagavond 22 en 29 november: Ver werping krentenbrood enz. bij W. Beid- man, Look 6. Zaterdag 22 nov., 8 uur, in Irene: Film „Ich Suche dich". Zaterdag 22 nov., 7 uur n.m.: Verwer ping krentenbrood enz. café „De Wip- pert". Zaterdag 22 nov.: Dokter Rietdijk houdt geen middagspreekuur (zie adv.). Maandag 24 nov., 7.30 uur: Samenkomst „Jong Holten" en Plattelandsmeisjes bij café Haverslag voor dropping (zie adv.). Maandag 24 nov., 8 uur: Uitgaande van de Herv. Vrouwenvereniging spreekt Ds. Jac. de Vries in de grote zaal van Irene over zijn reis en verblijf in Australië. De avond is vrij toeganke lijk. Dinsdag 25 nov., 8 uur: Ledenvergade ring Volksonderwijs in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfster- man. Dinsdag 25 nov., 8 uur: Officiële opening winkelweek door de burgemeester (zie programma). Dinsdag 25 nov.: Gezellig Tussenbal in café „De Waag" (zie adv.). Woensdag 26 nov., 8 uur: Bijeenkomst afd. Holten Plattelandsvrouwen. Mevr. Fleming spreekt over de school voor Scheppende handen. Film van gehou den reisje. Woensdag 26 nov.: Verwerping krenten brood, speculaas enz., fa. Nijkamp, Dijkerhoek (zie adv.). Woensdag 26 nov.: Forumavond van de afd. Holten der O.L.M. Donderdag 27 t.m. zaterdag 29 nov. Grote bazar ten bate van instrumen tenfonds H.M.V. in Amicitia. Donderdag 27 nov., 8 uur, café Kalf ster man Prijsuitreiking fokveedag en ver toning filmstrips door de heer P. G. Dijkstra. Vrijdag 28 nov., 7.15 uur: Ledenvergade ring der Coöp. Aan- en Verkoopver eniging „Holten" in café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Zaterdag 29 nov.Bergruiters naar cross country te Delden. Zaterdag 29 nov., 2.30 uur: Sint Nico laas brengt bezoek aan de speciale kin derbazar in Amicitia. Zaterdag 6 dec.: Gezellig Tussenbal in hotel Müller (zie adv.). B a by d er m-wieg j e gevuld met artikelen voor Baby's huidje f 3.95 MEESTER KAPPER De heer W. G. van Geenhuizen slaag de te Arnhem voor het diploma meester kapper. VAARDIGHEIDSPROEVEN ,BAT0' Donderdag cn zaterdag van de vorige week hield de gymnastiekvereniging ,BATO' onder leiding van haar direc teur, de heer W. Knapen uit Nijverdal, haar jaarlijkse vaardigheidsproeven in de gemeentelijke turnzaal aan de Tuin straat. De gymnasten werden door een jury, bestaande uit de heren J. Broere, H. Soer en L. Meinsma, beoordeeld op 3 oefeningen met als hoogste waardering per oefening 30 punten. Om voor een on derscheiding in aanmerking te komen, moesten de kandidaten boven de 54 pun ten komen. Het maximum is 90. Mej. M. ten Velde verzorgde de puntentelling. De drie hoogsten van elke groep ont vangen een fietsvlaggetje met het club embleem als extra waardering. Het hoogst aantal punten behaalde S. Meins ma, n.l. 75 Yi De uitslagen hopen wij in ons volgend nummer op te nemen. VRIJSTELLING VAN DE DIENST Aan de dienstplichtigen der lichting 1959 G. H. Bosman, D 102 en J. ten Dam, E 21, is' een jaar vrijstelling van de dienstplicht, verleend wegens persoon lijke onmisbaarheid. MODERNE AANBOUW BIEDT GROTE RUIMTE. De foto geeft een kijkje in een deel van de ondergrondse moderne meubeltoon kamer. Onder grote belangstelling heeft de fa. E. Wonnink dinsdagmorgen haar nieu we pand aan de Kerkstraat, welke een belangrijke uitbouw van haar zaak be tekent, officieel in gebruik genomen. De openingsplechtigheid geschiedde door de burgemeester, Mr. W. H. Enk- laar, die de toegangsdeuren tot het nieu we pand opende met een sleutel, welke hem met enkele bedeesde woordjes, op een kussen door liet dochtertje van een der firmanten, Bertie Wissink, werd aan geboden. Het was dan ook haar eerste stap op de weg met z'n officiële ceremo niën. In een korte toespraak wees de burge- meester er op, dat van de zaak van de firma Wonnink al sedert vroegere tijden het volgend jaar zal zij 100 jaar heb ben bestaan in wijde omtrek een grote roep uitgaat. Dat men echter met de tijd weet mee te gaan, toont wel de prach tige en bijzonder praktische uitbreiding, welke zij thans heeft ondergaan. Mr. Enklaar herinnerde aan de belang rijke plaats, welke wijlen de heer B. J. Wissink, de vader van de tegenwoordige firmanten, zowel in het zakenleven als in de plaatselijke gemeenschap heeft in genomen en aan de taak, die ook wijlen Mej. Hermina Wonnink tante Mina heeft vervuld. Bijzonder verheugend is het, dat mevr. Wissink geb. Wonnink de dag heeft mogen beleven, dat de zaak door deze uitbreiding een geheel ander aanzien kreeg. Bij zijn gelukwensen sprak de burge meester de hoop uit, dat ook de jongere generatie de voetstappen van haar voor gangster zal drukken en het bedrijf nog verder zal weten uit te bouwen. De heer E. Dikkers Hzn. complimen teerde de firmanten namens de Holten se Handelsvereniging en bood bloemen aan. Spreker zeide verheugd te zijn dat men nu eens bij de voorzitter der vereni ging een officiële ingebruikneming mocht meemaken, want wij hebben wel eens het verwijt gehoord, aldus de heer Dikkers, dat van het bestuur der winkeliersvereni ging zo weinig uit zou gaan. Maar uit de enorme uitbreiding, welke deze zaak heeft ondergaan, blijkt toch wel, dat er in za kelijk opzicht toch wel een grote activi teit uitgaat van de bestuursleden van de middenstandsvereniging en dat men zijn partij weet mee te blazen. De heer Dik kers sprak de hoop uit dat men door deze uitbreiding veel voorspoed in zaken mag ondervinden. Namens het personeel bood de winkel chef, de heer H. Rozendom, de firman ten een praktisch geschenk voor de zaak aan, daaraan de wens verbindend, dat door deze verbouwing en nieuwbouw het bedrijf mag groeien en bloeien en de ver koop daardoor met sprongen omhoog zal gaan, zodat men met een paar jaar aan de volgende verbouwing toe zal zijn. De oudste firmant, de heer G. Wis sink, bracht de sprekers dank voor hun hartelijke woorden en de overige aanwe zigen voor hun belangstelling. Er werden de firma Wonnink bij deze heropening vele ibloemen en tal van ge schenken aangeboden en er heerste al spoedig in de zaak een enorme drukte. RECEPTIE. Maandagmiddag had reeds een receptie plaats, waarbij de leveranciers, collega's, buren en andere belangstellenden de ge legenheid werd geboden de uitbreiding te bezichtigen en waarbij ook het voltal lig bestuur der gemeente aanwezig was. Tal van zakenrelaties gaven van hun be langstelling blijk, waaronder leden en de directeur van de inkoopcombinatie „In- go", waarbij de firma Wonnnik is aan gesloten. (Doorlezen op pag. 2).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1