Roebels voor de dam Dames Propaganda-avond C.N.V. in Jrene' EGYPTE: 3kums'}% W.S.V. ,De Trekkers' kampioen BURGERLIJKE STAND s*e huid? handen hamea-geleiEE«3 Aan onze adverteerders AGENDA REDIKBEURTEN No. 47. Jaargang 10. ZATERDAG 15 NOVEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer 0.07 Prachtig toneelspel door C.O.C. De in het Christelijk Nationaal Vak verbond (C.N.V.) georganiseerde Holten- se werknemers kwamen donderdagavond in gebouw „Irene" bijeen voor het hou den van hun jaarlijkse propaganda- avond. De voorzitter, de heer J. Beldman, opende deze bijeenkomst met gebed en Schriftlezing (Galaten 6 19), nadat gezongen was Psalm 25 2. In zijn openingswoord sprak de heer Beildman zijn vreugde uit over de flinke belangstelling en hij sprak verder een woord van welkom, waartoe hij zich in 't bijzonder richtte tot de heer E. Schoon hoven :te Enschede, bestuurslid van „Uni- tas" en tot de Christelijke Ontspannings club „C.O.C.", die na de pauze de avond zal vullen met het mooie toneelspel „Als de poorten opengaan". Kapitaal en Arbeid. De heer Schoonhoven, die in deze bij eenkomst sprak over het onderwerp „Kapitaal en Arbeid", merkte in het be gin van zijn gloedvol betoog op dat de combinatie van deze woorden doet terug denken aan de tijd dat we nog spraken over „klassenstrijd". Het is niet de be doeling dat deze avond over de klassen strijd zal worden gesproken, doch over twee hoogst belangrijke factoren van het bedrijfsleven: a. kapitaal; b. arbeid. Twee factoren dn ons economisch be stel, waarbij wij als leveranciers van de factor arbeid zeer nauw betrokken zijn. De welvaart van ons volk is voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van het samenspel tussen kapitaal en arbeid. In de vorige eeuw liep het met dit samenspel niet. zo best. Alleen de man met het kapitaal besliste. Wat hiervan de gevolgen waren voor de arbeider, weten de ouderen onder ons zich nog goed te herinneren. Ik zal u geen opsomming doen van de vele misstanden uit die da gen, doch de jeugd wil ik adviseren: lees eens rustig wat hierover van de pers kwam. Gelukkig is er na 1900 heel veel ver anderd en verbeterd. De pogingen die on dernomen werden om de arbeider een menswaardig bestaan te geven, zijn door God rijk gezegend. Hem moeten wij daar voor dagelijks danken. Waarvoor werken wij eigenlijk? Met het antwoord op deze vraag is u gauw klaar. Nogal wiedes: om het loon. Om mijn gezin te onderhouden. Wanneer wij het enkel hierom doen is het niet. best. Wij missen dan arbeids vreugde. Wij moeten in onze arbeid een goddelijke opdracht zien. Wij hebben een taak van God om het maatschappelijk leven tot ontwikkeling te brengen. De op dracht, die Adam en Eva ontvingen, geldt ook voor ons. Door onze arbeid dienen wij ook elkaar. Als wij ons goed reali seren wat onze arbeid is, dan krijgen wij plezier in ons werk en kennen we ar beidsvreugde. Medezeggenschap. Over dit punt, aldus de heer Schoon hoven, is na de tweede wereldoorlog heel veel gepraat, doch al deze besprekingen en conferenties hebben voor de werkne mers niets opgeleverd. Werkgevers doen De Assoe'an-damdaar is alle na righeid mee begonnen. Die dam, die Egypte welvaart zou moe ten brengen, heeft de wereld nog niet veel anders dan narigheid gebracht met name de Suez-affaire. Maar de Russen hebben er een voor deeltje uitgehaald en met een roebel spiering een propagandakabeljouw ge vangen. De revolutie in Egypte, door Nagoieb begonnen en door Nasser voortgezet, had niet alleen tot doel „de banden te slaken" waarmee dit land aan het Westen verbon den was. Je hebt niets aan vrijheid wan neer je geen cent op zak hebt. Egypte moest economisch op eigen benen staan. Eén der voornaamste middelen daartoe was uitbreiding van de productie door uitbreiding van de bevloeiingen daartoe was nodig de bouw van een nieu we Nijl-dam bij Assoe'an, een karweitje dat tussen de vijf en tien miljard gaat kosten, zo daaromtrent. Nasser probeerde Oost en West tegen elkaar uit te spelen. De Amerikanen ble ken niet ongeneigd hem te helpen. Nas ser zette hen onder hoge druk door de Russen in het spel te betrekken. En toen gebeurde waarop hij niet gerekend had de Amerikanen bedankten voor de eer. Zo kwam hij tussen twee stoelen te recht, want de Russen kwamen niet af met roebels. Ten einde raad besloot hij, dat hij dan de Assoe'an-dam zou betalen uit de inkomsten van het Suezkanaal en „nationaliseerde" de Suez-kanaalmaat- maatschappij. Ieder die kranten leest, weet wat er het gevolg van was. Mede dank zij Amerika's onberekenba re houding kwam Nasser uit dit avontuur onbeschadigd tevoorschijn. Hij hoopte het ene politieke succes op het andere (Syrië, Iran, steun van andere Arabische Staten) maar met de Assoe'an-dam schoot hij geen steek op. Tocht naar Moskou Nasser kan nog altijd kiezen tussen het Westen en Moskou. Maar hij wordt door zijn eigen politieke ambities naar de Rus sen gedreven. Het Westen, met zijn grote belangen in het nabije Oosten, voelt er niets voor dat het geval-Suez zich nog enige keren gaat herhalen, verscheidene Arabische landen, die op Nasser's apen liefde niet gesteld zijn en aan Westers kapitaal te veel te danken hebben, blij-, ven zich toch grotendeels op het Westen oriënteren. Valt het dus te begrijpen dat Nasser liever naar Moskou blikt, vanwaar hij begrijpende knipoogjes en de beste wensen ontvangt, aan de andere kant maakt dit zijn positie ook weer moeilij ker, want lang niet overal ziet men de Sovjet-Unie als een goede Sinterklaas. De rel, onlangs door de president van Tu nis, Habid Bourguiba veroorzaakt, toen hij zei: „Nasser beseft het gevaar van het communisme riiet", toont wel aan dat hiel en daar het oude Chinese spreekwoord begrepen wordt; „Wie op een tijger uit rijden gaat, kan onderweg niet afstappen". Wat Nasser nodig heeft, is succes. Ook binnenlands. Zijn fellahin moeten te eten hebben. De levensstandaard moet omhoog. En gedurende al die tijd is er niets ver anderd.... het is nog altijd broodnodig dat de nieuwe Assoe'an-dam er komt en om te bouwen heeft Nasser geld nodig; en het Westen komt niet afDe in komsten uit het Suez-kanaal beginnen -weer te vloeien, maar het onderhoud van het kanaal verslindt ook schatten. Dat zet geen zoden aan de Assoe'andijk. Tot welke prijs? Maar nu is het eerste schip met geld binnen, onder de rode Sovjet-vlag. Ge neraal HakineAmer, de naaste militaire medewerker van Nasser, is naar Moskou getogen. Merkwaardig is het, dat een ge neraal daarheen werd gezonden, nog merkwaardiger dat aan de onderhande lingen (over geld voor dit landbouwpro ject) werd deelgenomen door vooraan staande militaire leiders der Sovjet-Unie. Men moet dan ook maar raden, tot wel ke prijs Nasser de Sovjet-hulp (400 mil joen roebel) gekregen heeft. Het is een NASSER roebels of dollars heel bedrag, maar ten eerste bedragen de bouwstenen van de dam het viervoudige, ten tweede is het slechts een lèning. Maar nu kan Nasser tenminste met de werkzaamheden beginnen, nu kan plech tig de eerste steen worden gelegd, nu kan de propaganda vertellen dat het tijdperk van welvaart voor Egypte is aangebroken, dank zij Nasser, de Vader des Vaderlands. En de Russen hebben weer eens laten zien, dat zij de belangloze vrienden van de Arabische wereld zijn. „Wij behoeven daar niets te halen, we hebben alles zelf. behalve bananen", grapte Kroesjtsjef, en de argeloze hoorder zou er haast van on der de indruk komen. Het Westen inmiddels, zal zijn houding moeten bepalen. En dat is moeilijk. On der druk van Nassers chantage toch mee doen? Afzijdig blijven en Rusland aan bod laten? Of afwachten en de kat uit de boom kijken? Het laatste lijkt voorlopig het veiligst. Maar de kat Nasser zit nog immer in de boom en miauwt harder en triomfantelij ker dan ooit. hun uiterste best om de bedrijfsschap- pen op de achtergrond te houden. Tussen kapitaal en arbeid is een steeds grotere scheiding ontstaan. Het is onze taak om mee te vechten om- de samenwerking tussen kapitaal en ar beid weer op de juiste wijze tot stand te brengen. Dat is christelijk sociaal. De christe lijke vakbeweging baseert de eis van me dezeggenschap voor de werknemers in v/ezen op het karakter van de menselijke arbeid. Die arbeid is pas menselijk, wan neer de man, die haar verricht, niet al leen verantwoordelijk gesteld mag wor den voor de wijze, waarop hij zijn plicht vervult, maar ook zich verantwoordelijk mag weten voor de omstandigheden waaronder en het doel waartoe. De feitelijke situatie is zo, dat er een duidelijke scheiding is ontstaan tussen kapitaal en arbeid, zowel als tussen de leiding van de onderneming en de ar beid. Christelijk-sociaal betekent dat er tussen deze drie weer een echte samen werking ontstaat. Daarom zal de chris telijke vakbeweging, waar het kan met anderen, als het moet alleen, met grote energie de strijd moeten voeren voor de verwezenlijking van dit maatschappelijk ideaal. De opdracht van Talma „Voor het volk om Ohristus' wil" geldt ook voor ons, zo besloot de heer Schoonhoven. ^Prachtig toneelspel. Na de pauze, waarin getracteerd werd op koffie met speculaas, gaf de Chr. Ontspanningsclub „C.O.C." een zeer ge slaagde uitvoering van het toneelspel „Als de poorten opengaan". De heer Beldman was ongetwijfeld de tolk van alle aanwezigen toen hij C.O.C. dankte voor het prachtige spel. Babyderm-zeep ORIENTERINGSRIT Door de Landelijke Rij vereniging Berg- ruiters wordt zaterdagnamiddag 15 no vember a.s. een oriënteringsrit gehouden waaraan te paard en op de pony kan worden deelgenomen. Het parcours dat is uitgezet rond Hol- heeft een lengte van 19 kilometer, ter wijl de snelheid waarmee gereden moe ten worden zo zal zijn, dat ook met koud- bloedpaardep, aan deze rit kan worden deelgenomen. Het tempo ligt voor paarden rond de 8 kilometer en voor pony's rond de 6 kilometer. Het belooft evenals bij vorige ritten weer een hoogst interessante rit te wor den, waarvoor ongetwijfeld weer flinke belangstelling zal bestaan. De deelname is vrij. Aan de deelnemers het bestuur zou ook graag dames aan de start zien wordt overgelaten of men het paard wil zadelen. Er zal om 12.30 uur worden gestart bij Nekkers aan de Borkerdweg. Als prijzen zijn enkele kunstvoorwer pen beschikbaar gesteld. De heer T. Beld man Jr. zal in deze rit de Henk Valk- wisselbeker moeten verdedigen. 6iiL5SsÊ3l HAMEA-C ruw of sehrool jH!llilI!lll!!IIIIIIIIIIIIIIII]l!llllll!lllllllllllllllll!l!IIIIIIIIill!!!!lillllllllllllllIllillll!illllllM ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 H Enterstraat 33 Rijs sen Tel. 2737 g II Zitting in Hotel Holterman M E elke maandagmiddag. §j fflllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllillHlililllillllllllllllllllllllllilllÜ De wandelsportvereniging ,.De Trek kers" is kampioen geworden van de 4e klasse der NUW. Zij behaalde dit jaar 6 eerste prijzen en een 4e prijs. Door deze prestatie gaat zij nu over naar de 8e ldasse. De eerste prijzen werden behaald in Diepenheim, Deventer, Nijverdal, Apel- WÊlmË doorn, Almelo en Rekken. De 4e prijs werd behaald in Enschede. De kop van de competitiesland ziet er als volgt uit: 1. „De Trekkers", Holten 51-17 2. „Vlugheid en Kracht", Twello 51-15 8. „Bruggert", Enschede 51- i 4. „Weetex", Neede 50- 7 In verband met de winkelweek van 26 november t.m. 6 december hopen wij extra aandacht te besteden aan ons niun- mer van 22 november a.s.„ dat ook in de aangrenzende buurtschappen van de omliggende gemeenten verspreid zal worden. Wij zullen het op prijs stellen, dat de advertenties voor dit nummer zo vroeg mogelijk worden opgesteld en ingezon den, opdat daaraan op de drukkerij goede zorg kan worden besteed. PLATTELANDSMEISJES ZAGEN LICHTBEELDEN OVER ITALIë Dinsdag j.l. hielden de Plattelands- meisjes, afdeling' Holten, hun maande lijkse vergadering in hotel Holterman onder leiding van de presidente, mej. W. Slijkhuis, die in haar openingswoord al len hartelijk welkom heette, in het bi zonder mej. J. H. Wolters die deze avond over haar reis naar Italië. Voor de pauze werd eerst het huis houdelijke gedeelte afgewerkt. Medege deeld werd, dat op 22 november a.s. in Almelo de algemene ledenvergadering van de PJGO zal worden gehouden, waar dan tegelijkertijd in de middagvergade ring het 40-jarig bestaan van de BOO zal worden herdacht. Als spreker zal o.a. optreden Ds. Okke Jager uit Almelo met als onderwerp: „Ik sta er van te kij ken". Enkele leden gaven zich op om hier naar toe te gaan. Als tweede punt kwam aan de orde de Volkshogeschool-cursussen. Van 6-12 december is er een cursus voor verloof de paren. Van 12-15 december kaderda- gen PJGO. Van 19-26 januari cursus voor oud-cursisten. Van 26 januari tot 7 februari cursus voor plattelandsmeisjes. Voor deze laatste cursus gaf zich al een lid op. Het bestuur hoopt, dat er nog ve len mogen volgen, want het is wel de moeite waard. Na de pauze heeft mej. Wolters verteld over haar vakantiereis naar Italië. Prachtige foto's had ze gemaakt van de waterval van Schaffhausen, van de Alpentoppen, bedekt met sneeuw. Ver der had ze ook schitterende foto's van de plantengroei. Ook het Gardameer met z'n diepblauwe water was mooi. Tot slot vertoonde ze nog enkele plaatjes van Holten. Het was een gezellige avond. Al len zijn dan ook nameen hartelijk „wel thuis" van de presidente voldaan noor de mistige avond naar huis getogen. SNERTWEER Dit woord gebruikte Dick van Rijn, re porter van de voetbalwedstrijd Holland- Zwitserland. Koud, guur, onaangenaam weer. Weer om trek te krijgen in een bord warme snert met kluif. Nu, daar zorgt de wandelsportvereni ging „De Trekkers" zaterdag voor, die des middags een kleine wandeltocht or ganiseert door de bossen rond Holten. De start vindt plaats om 3 uur vanaf Amicitia. Na afloop scharen de deelne mers zich om de gedekte tafels voor een heerlijk bordje snert. Ook niet-leden van „De Trekkers" kunnen hieraan deelna men. De tocht vindt plaats onder auspi ciën van het district Almelo. Er is een klein inleggeld verschuldigd. Vrijdag 14 nov. en zaterdag 15 nov., 7.15 uur: Toneeluitvoering C.J.M.V. „De Bouwers" in de School te Espelo. Zaterdag 15, 22, 29 nov., 13 en 20 dec.: Verwerping Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Zaterdagavond 15, 22 en 29 nov.: Ver werping krentenbrood enz. zij W. Beld man, Look 6. Zaterdag 15 nov., 8 uur: Uitvoering O.C.H. in Amicitia met toneelspel: „Waarom zweeg je zo lang?" (zie adv.). Maandag 17 nov., 7.30 uur: Buitenge wone ledenvergadering vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 18 nov., 9.30 uur v.m.: Herope ning Wonnink's Konfectie- en meubel afdeling (zie adv.). Dinsdag 18 nov.Laatste dag inlevering inschrijvingsbiljetten voor kantoorge- bouwtje Coöperatie (zie adv.). Woensdag 19 nov., 's avonds 7.30 uur: Jaarvergadering IJsclub „De Noord pool" in hotel G. Müller. Woensdag 19 nov., 7.30 uur: Lezing van de heer Claesen over Veevoeding, in Amicitia. Donderdag 20 nov., 7 uur: Grote ver werping krentenbrood, speculaas enz., bij Wed. Geltink, Dijkerhoek. Donderdag 20 nov., 7.30 uur: Vergade ring Bond van Pl.vrouwen afd. Espelo. Lezing Mej. F. G. M. Rotting over: Hedendaagse wasmiddelen, met film: „Romance in de Enkalon". 21 nov., 7 uur: Ouderavond o.l. school Espelo. Zaterdag 22 nov., 8 uur, in Irene: Film „Ich Suche dich". Zaterdag 22 nov., 7 uur n.m.: Verwer ping krentenbrood enz. café „De Wip- pert" (zie adv.). Zaterdag 22 nov.Dokter Rietdijk houdt geen middagspreekuur (zie adv.). Dinsdag 25 nov., 8 uur: Ledenvergade ring Volksonderwijs in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfster- man. Woensdag 26 nov., 8 uur: Bijeenkomst afd. Holten Plattelandsvrouwen. Mevr. Fleming spreekt over de school voor Scheppende handen. Film van gehou den reisje. Woensdag 26 nov.: Verwerping krenten brood, speculaas enz., fa. Nijkamp, Dijkerhoek (zie adv.). Woensdag 26 nov.: Forumavond van de afd. Holten der O.L.M. Donderdag 27 t.m. zaterdag 29 nov. Grote bazar ten bate van instrumen tenfonds H.M.V. in Amicitia. Ned. Herv. Kerk. Holten 9 uur en 10.30 uur Ds. Addink. Viering H. Avondmaal en Dankzegging. Dijkerhoek 10 uur Ds. Israël, Viering Heilig Avondmaal. Geref. Kerk. io uur en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Provinciale Kas Hulp behoevende kerken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Jongenspet, rubber hand schoen, dameshandschoen, sierrand van autowiel, dames-polshorloge, damesporte- monnaie met inhoud. Verloren (weggelopen): hond, reu, Bet- lington, licht-grijs, gelijkt op een lam. HOLTEN Geboren: Albertus Hendrik, zv J. W. Stevens en J. G. Schooten, Dijkerhoek 97 Jan Gerrit, zv W. Rietburg en J. Vene klaas, Beuseberg 131. Ondertrouwd: G. J. Megelink, 24 j., en A. H. Lodeweges, 21 j., beiden te Holten. Overleden: W. G. Reilink, ev J. Vrug- gink, 50 j., Espelo 83, (overleden te Die penveen). BEVOLKING Ingekomen: J. W. Aijtink, van Raalte naar Borkeld 6. H. Blok en gezin, van Amsterdam naar Holterberg 27. T. Bij ma en gezin, van Diepenveen naar ww nabij perceel Industriestraat 7. A. J. W. G. Vermeulen, van Bathmen naar Borkeld la. B. Greve, van Terschelling naar Dorps straat 8. Vertrokken: T. Wennekes en gezin, van Look 40 naar Warns veld. C. Haalebos en gezin, van Look 40 naar Rheden (Gld.). C. van Roosendael, van Holterberg 68 naar Hengelo (O.). B. J. Brinkman, van Holterbroek 61 naar Diepenveen. H. G. J. Schuppert, van Larenseweg 9 naar Almelo. M. L. C. Dijkman, van Burg. v. d. Borch- straat 6 naar Winschoten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1