1 Drogisterij De Vijzel'' in hypermodern pand Postkantoor hoort in centrum BURGERLIJKE STAND wmexmm Aan onze adverteerders Holtense Handelsvereniging Bij voorkeur aan de Hoofdstraat Klaproosdag 1958 Ook Spierpijn DAMPO AGENDA PREDIKBEURTEN No. 46. Jaargang 10. ZATERDAG 8 NOVEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 Onder grote belangstelling heeft de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, za terdagmorgen, o.a. in tegenwoordigheid van de overige leden van het dagelijks bestuur onzer gemeente, de drogisterij „(De Vijzel" in de Oranjestraat, officieel geopend. Deze zaak van de familie Stakker, wel ke oorspronkelijk gevestigd was in een van de oude huisjes, welke de Oranje straat nog telt en die zo successievelijk gaan verdwijnen, is thans ondergebracht in een hyper-modern pand, dat wel zeer afsteekt bij zijn omgeving. Het was op dit aspect van de her opening van de nieuwe zaak, waarop de burgemeester in zijn toespraak de na druk legde. Dit geschiedde nadat hij met een sleu tel, welke hem op een kussen werd aan geboden door Mieke Stukker, een nichtje van de familie Stukker, de winkeldeur had geopend en de vele genodigden en belangstellenden in de prachtige winkel een plaatsje hadden gevonden. BOUWSTIJL. Na er op te hebben gewezen, dat de familie Stukker enkele jaren geleden een drogisterij was begonnen in iets, dat nauwelijks een huis mocht heten en het thans reeds heeft aangedurfd een nieuwe zaak te bouwen, bracht Mr. Enklaar haar hulde voor de vorm, waarin dit pand is gebouwd. Er is heel wat water door de Schipbeek gestroomd voor en aleer de bouwveregunning kon worden afgegeven, want de Schoonheidscommissie had geen bezwaar tegen het ontworpen winkel pand, maar wel 'tegen het feit, dat het op deze plaats zou worden gebouwd. Wij moesten wat wagen, aldus de bur gemeester, met een ontwerp dat van deze tijd is. Er komen ook wel eens bouw plannen bij het gemeentebestuur binnen, waar wij niet zo blij mee zijn, maar waar voor, voor de goede gang van zaken, toch een vergunning wordt afgegeven. De ar chitectuur was goed, maar het college moest het voor zijn verantwoording ne men, dat bet zou passen in deze omge ving. De burgemeester verklaarde geen berouw te hebben van het besluit, dat door het college is genomen. Hij com plimenteerde in het bijzonder mevr. C. E. Stukker-van de Ridder, die als apothe kers-assistente het vertrouwen der be volking heeft weten te winnen met het prachtige winkelpand, dat ook door zijn architectuur blijk geeft van grote voor uitstrevendheid Na de burgemeester sprak de archi tect, de heer L. C. van de Bovenkamp, die mede namens de aannemers een elec- trisch verwarmingselement voor de dou checel aanbood en verklaarde, dat de bouw van dit pand wel veel moeilijkhe den heeft opgeleverd, maar dat het nu achteraf 'toch wel veel voldoening schenkt, omdat de opdrachtgevers er zo volkomen mee ingenomen zijn. Hij bracht dank aan het gemeentebestuur voor de ontvangen medewerking en aan de gemeente-architect, de heer Louwer- se, met wie de voorbesprekingen plaats vonden. Ook met de hoofdaannemer, de lieer T. Koopman, en de onderaannemers bestond een prettige verstandhouding en ten slotte dankte de heer Van de Bo venkamp namens hen allen voor de ont vangen opdracht. Als afgevaardigde van de Holtense Handelsvereniging voerde de heer J. M. Metzger, de tijdelijk secretaris-penning- meester, het woord, die verklaarde, per plex te hebben gestaan van het prachtige pand, dat hier gewrocht is. Hij had be wondering voor de voortvarendheid, waarmede dit alles tot stand gekomen is. Het is een zaak waar de Oranjestraat, ja heel Holten trots op kan zijn, aldus de heer Metzger. Hij bood namens de win keliersvereniging met zijn felicitaties het echtpaar Stukker bloemen aan. MIDDENSTAND. De heer C. Sardeman, directielid van de N.V. Brocades en Stheeman, pharma- ceutische fabrieken in Meppel, wees op de belangrijke functie, die de midden stand verricht. Hij noemde het een zeer goede stap om dit mooie pand te bouwen, dat naar de eisen des tijds is ingericht. Spr. complimenteerde de heer en mevr. Stukker en bood een cadeau aan. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer M. Teeselink, die als oud wethouder aan de beslissing tot de bouw van dit moderne pand heeft medegewerkt en nog eens de moeilijke .beslissing in herinnering bracht, die door het gemeen tebestuur moest worden genomen. Hij sprak de hoop uit, dat anderen in de on middellijke omgeving aan deze bouw een voorbeeld zullen nemen en wenste de heer en mevr. Stukker een prettige werkkring en goede zaken in hun nieuwe pand. Als jongste zuster sprak mej. M. van der Ridder enkelè hartelijke woorden over de nieuwe zaak tot haar zuster en zwa ger en sprak haar bewondering uit, dat zij in Holten zo gewaardeerd worden, dat het hen mogelijk werd dit nieuwe pand te bouwen. In verband met de winkelweek van 26 november t.m. 6 december hopen wij extra aandacht te besteden aan ons niun. mer van 22 november a.s.,, dat ook in de aangrenzende buurtschappen van de omliggende gemeenten verspreid zal worden. Wij zullen het op prijs stellen, dat de advertenties voor dit nummer zo vroeg mogelijk worden opgesteld en ingezon den, opdat daaraan op de drukkerij goede zorg kan worden besteed. DANKWOORD. De heer Stukker dankte de sprekers voor hun waarderende woorden en geluk wensen en de vele aanwezigen voor hun. belangstelling. Door ziekte en sterfgeval van zijn ouders tijdens de bouw waren er wel eens moeilijke ogenblikken geweest en hij betreurde het, dat zij de opening van de nieuwe zaak niet meer hebben mogen beleven. Dat het mogelijk is ge weest nu reeds een prachtige nieuwe zaak te bouwen, is wel voor 100 te danken aan de wijze, waarop zijn vrouw het vertrouwen van het publiek geniet. De heer Stukker dankte voor de vele ge schenken en bloemen, die hen bij deze opening zijn aangeboden. Na dit officiële gedeelte werden de gasten verversingen aangeboden en kwam het echtpaar Stukker handen te kort om de vele klanten, die in de nieu we zaak kwamen winkelen, te bedienen. PRACHTIGE ZAAK. De nieuwe drogisterij en parfumerie „De Vijzel" maakt niet alleen naar 'het uiterlijk een hyper-moderne indruk, zoals ■wij in de aanhef reeds schreven. Ook het interieur, en met name van de win kel, is bijzonder fraai uitgevoerd. Zij is door de indeling van de winkelopstand zeer practisch en modem ingericht, zo dat men een goed overzicht heeft van de vele artikelen, welke verkrijgbaar zijn. Alles is zeer stijlvol uitgevoerd, waarbij vooral het plafond van geluiddempend zacht board met een half-indirecte ver lichting opvalt. Men moet zelf maar eens een kijkje komen nemen om zich een in druk te vormen. Het geheel vormt een belankrijke aanwinst voor ons dorp, waarmede wij ook van onze kant de familie Stukker van harte gelukwensen. spannende actie te worden, omdat ieder een nieuwsgierig zal zijn, welk paard de race wint. De inlevering der bonnen moet geschieden op uiterlijk maandag 8 december a.s. Aan de winkelweek zullen nog enkele attracties worden verbonden, waarmede men mooie prijzen kan winnen. De mu ziekvereniging HMV zal worden ver zocht voor de muzikale omlijsting van de actie te willen zorgen. HET NIEUWE POSTKANTOOR. Van het Sinterklaasfeest stapte de ver gadering over op de plaats van het nieu we postkantoor, dat binnen afzienbare tijd moet worden gebouwd, nu het hui dige kantoor niet meer ter beschikking zal blijven van de PTT-dienst. Over het algemeen waren de aanwezi gen van oordeel, dat een postkantoor centraal moet liggen in de dorpskern en bij voorkeur aan de hoofdstraat, al ont veinsde men zich niet, dat hieraan be zwaren verbonden kunnen zijn met het oog op het drukke verkeer. De in de laatste raadsvergadering ge noemde plaats in liet uitbreidingsplan „De Gaarden" vonden de meeste leden te ex-centrisch en niet gemakkelijk ge legen. Veel aantrekkelijker achtte men de plaats van het oude-Aaltinkshuis aan de Dorpsstraat of van het oude Here- boershuis op de Smidsbelt. Ook de hoek van de Kerkstraat en de Larenseweg werd als 'n goede plaats genoemd, waar een postkantoor zou kunnen verrijzen. Zelfs 't gemeentehuis werd genoemd in verband met de plannen, die het ge meentebestuur voor de toekomst koes tert om op de plaats van de tegenwoor dige Uloschool een nieuw gemeentehuis te bouwen. Uit enkele mededelingen bleek echter, dat de PTT geen hoge huur wil betalen, zodat bouwterreinen of de ondergrond van oude panden, welke duur moeten worden aangekocht, zoals de zaken thans staan, voor cle bouw van een postkantoor niet in aanmerking komen. De secretaris-penningmeester gaf als. zijn persoonlijke visie op deze zaak, dat men niet bang moet zijn om in De Gaar den te bouwen. Het is daar nu nog kaal en onbebouwd, maar wanneer dif com plex volgebouwd zal zijn, dan zal een postkantoor daar zeker op zijn plaats zijn. Over 10 jaar zal het verkeer dooi de hoofdstraten wellicht verdubbeld zijn en daarmede moet men z.i. terdege re kening houden. De heer Metzger wees in dit verband op een naburige plaats, Sinterklaas-actie winkeliers op komst. De Holtense Handelsvereniging heeft zich in haar maandagavond in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalïster- man onder voorzitterschap van de lieer G. Wissink gehouden ledenvergadering langdurig bezig gehouden met de win- kehvcek-actie, welke in verband met het Sinterklaasfeest van 26 november tot en met 6 december gehouden zal w orden en met de plaats, waar het nieuw te bouwen postkantoor zal moeten verrijzen. Voordat men met deze besprekingen begon, werd vanaf de bestuurstafel de mededeling gedaan, dat de heer H. Bos man, die enkele maanden geleden op dracht kreeg om alle leden te bezoeken voor het maken van een uitstapje in ver band met de viering van het 25-jarig be staan der vereniging, aannemelijk heeft kunnen maken, dat hij zich inderdaad ten volle van deze opdracht heeft ge kweten. Het bestuur acht hem van de blaam gezuiverd, dat hij zoals in een vorige vergadering werd opgemerkt enkele leden niet zou hebben bezocht. Na een uitvoerige uiteenzetting van de waarnemend secretaris-penningmeester, de heer J. M. Metzger, werd besloten als een attractie voor de komende winkel week een z.g. paardenrace te organise ren, waaraan 15 paarden zullen deelne men. De winkelbonnen, welke geduren de deze periode door de winkeliers wor den uitgegeven voor elke gulden, die door de klanten wordt besteed bij aan koop van de meeste artikelen en win kelwaren, kan men na afloop van de winkel-actie inleveren in een enveloppe met vermelding o.m. van de naam van het paard, waarvan men denkt, dat het de race zal winnen. De race wordt ge wennen door het paard op welks naam een aantal bonnen is ingeleverd, dat het dichtst ligt onder het gemiddelde van het totaal aantal ingeleverde bonnen. De bonnen van het winnende paard zullen een waarde hebben van 25 cent per stuk en kunnen worden ingeleverd tegen waardebonnen van verschillende coupures, waarop men bij de aan de ac tie deelnemende winkeliers artikelen kan kopen. Wanneer men op alle deel nemende paarden een aantal bonnen in levert, is men er van verzekerd een be drag terug te ontvangen. Het belooft 'n ARBEIDSTIJDVERKORTING. In het bestuur van de Stichting van de Arbeid is enige tijd geleden het vraag stuk van de verkorting van de arbeids duur en de invoering van de vijfdagen- werkweek aan de orde gesteld, een pro bleem waaraan al sedert enige jaren in een aantal West-Europese staten in toe nemende mate aandacht wordt besteed. In het algemeen kan worden geconsta teerd, dat zowel in het buitenland als in ons land een stijgende productiviteit ge paard gaat met de neiging tot verkorting van de arbeidsduur. Sinds het inwerking treden van de Arbeidswet 1919 is de pro ductiviteit per werknemer meer dan ver dubbeld, terwijl de gemiddelde arbeids tijd gedurende de laatste 30 jaar vrijwel onveranderd is gebleven. Ook de toe nemende automatisereing der bedrijven noopt, tot 'n beraad over deze belangrijke materie. De S.E.R. heeft over de arbeids- verkorting onlangs in verband met een verzoek van de Stichting van de Ar beid een uitvoerig rapport aan de re gering uitgebracht. Over dit belangrijke onderwerp zal de heer J. Stienstra uit Deventer op een ontwikkelingsavond van de Holtense Be- stuurdersbond dinsdagavond in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster- man een causerie houden voor de leden van de bij het N.V.V. aangesloten vak bondsafdelingen. De vergadering begint om 8 uur. De jaarlijkse Klaprooscollecte zal in de week van 915 november in Holten gehouden worden door de leden van de Hervormde en Gereformeerde Meisjes verenigingen. TIENDE BIJEENKOMST HOLTENSE KUNSTCLUB. De volgende week dinsdagavond houdt de Holtense Kunstclub „H.K.C." in Ami- citia haar 10e bijeenkomst onder leiding van dokter J. P. Nagelhout. In deze bijeenkomst zal de bekende kunstschilder-radiospreker, de heer Jelle Troelstra, een causerie met lichtbeelden houden over het onderwerp: „Het zien van schilderijen". In de pauze heeft ten bate van de sehil- dersuitwiseling in het kader van het plan Nagelhout een verloting plaats van tal van prachtige knnstwerken, waaronder 6 schilderijen, aquarellen en gouaches van de schilders uit Monaco, een prachtige gouache van mevr. M. Top van de Noorda en een fraaie schilderij van mevr. Julia Giesberts uit Haarlem. Ook komen enkele mooie boeken over Kunst beschikbaar. SNERTMARS VAN „DE TREKKERS" De jonge en actieve wandelsportver eniging „De Trekkers" organiseert op zaterdag 15 november a.s. onder auspi ciën van het district Almelo van de NUW een snertmars. Dat wil zeggen, dat aan alle deelnemers na afloop van de tocht een bord snert zal woorden aangeboden. De tocht gaat over een afstand van 15 km. door de mooiste omgeving van Hol ten, die nu met de herfsttinten een apar te bekoring heeft. De start is om 3 uur bij het gebouw „Amicitia" van hotel Holtermau in het centrum van het dorp. Er wordt een inschrijfgeld van f 0,75 en f 1,- geheven resp. voor junioren en se nioren. waar het trottoir voor het postkantoor dikwijls zo bezet is, dat de mensen ge noodzaakt zijn zich op de rijweg te bege ven, met al de gevaren daaraan verbon den. Spr. noemde dergelijke toestanden levensgevaarlijk. ONDERZOEK EN ONDERHOUD. Nadat deze kwestie nog langdurig was besproken, -werd het bestuur opgedra gen zelf een uitgebreid onderzoek naar een geschikt bouwterrein voor 'n post kantoor in te stellen en daarna een on derhoud aan te vragen met het dagelijks bestuur der gemeente, teneinde de ziens wijze der Handelsvereniging kenbaar te maken. Ook achtte men het wenselijk op korte termijn een onderhoud te hebben met het hoofd van het postdistrict te Zwolle, om deze te wijzen op de beteke nis van het postkantoor te Holten, waar enorme bedragen om gaan staan en om de belangen van een goede situering in de dorpskom bij de PTT te bepleiten. Na deze bespreking werd door een der leden nog gewezen op het grote belang van een goede parkeerruimte in de Dorpsstraat naast de Coöp. Boerenleen bank en werd voorgesteld de kassier van deze bank als adviserend lid dei- vereniging te benoemen, nu ook de za kenmensen lid van de bank kunnen wrorden. Dit punt zal in een volgende vergadering op de agenda komen. Zaterdag 8 nov.; Verwerping krenten brood enz. .bij W. Beldman, Look 6 (zie adv.). Zaterdag 8, 15, 22, 29 nov., 13 en 20 dec.: Verwerping Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Maandag 10 nov., 7.30 uur: Demonstra tie met Passap-breimachine in Irene (zie adv.). Maandag 10 nov., 7.30 uur: Vergadering C.C. „De Overijsselse Heuvelrug" in hotel Vosman. Dinsdag 11 nov., 8 uur: Lezing voor de leden van het N.V.V. over „Arbeids- verkorting" in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfstérman. Spreker de heer J. Stienstra uit Deventer (zie ber.). Dinsdag 11 nov., 7.45 uur precies: 10e Bijeenkomst van de Holtense Kunst club „H.K.C." in Amicitia (zie ber.). Dinsdag 11 nov., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in gebouw „Bethanië". Woensdag 12 nov.: Lezing van de heer Claasen over Veevoeding, in Amicitia. Woensdag 12 nov., 's av. 7 uur: Kook cursus Schaftlokaal Coöp. Melkfabriek. Donderdag 13 nov.Verwerping krenten brood, speculaas enz., fa. Nijkamp, Dijkerhoek (zie adv.). Donderdag 13 nov., 7.45 uur in Reho- both: Vergadering Chr. Plattelands vrouwen. Lezing door mej. Rottink over *t onderwerp: „Diepvrieskluizen". Donderdag 13 nov., 7.30 uur: Propagan das vond Christelijk Nationaal Vak verbond (C.N.V.), in gebouw Irene. Vrijdag 14 nov. en zaterdag 15 nov., 7.15 uur: Toneeluitvoering C.J.M.V. „De Bouwers" in de School te Espelo. Vrijdag 14 nov., 7.30 uur: Ledenverga dering P.v.d.A. in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfstérman. Vrijdag 14 nov., 8 uur: Ledenvergade ring afd. Holten van Plattelandsvrou wen in hotel Holterman. Lezing met film over Ned. Fabricaat. Zaterdag 15 nov., 8 uur: Uitvoering O.C.H. in Amicitia met toneelspel: „Waarom zweeg je zo lang?" (zie adv.). Maandag 17 nov., 7.30 uur: Buitenge wone ledenvergadering vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holterman (zie adv.). Woensdag 19 nov., 's avonds 7.30 uur: Jaarvergadering IJsclub „De Noord pool" in hotel G. Müller. Woensdag 19 nov.: Lezing van de heer Claasen over Veevoeding, in Amicitia. Zaterdag 22 nov.: Uitvoering H.M.V. Woensdag 26 nov.: Verwerping krenten brood, speculaas enz., fa. Nijkamp, Dijkerhoek (zie adv.). Woensdag 26 nov.: Forumavond van de afd. Holten der O.L.M. Donderdag 27 t.m. zaterdag 29 nov. Grote bazar ten bate van instrumen tenfonds H.M.V. in Amicitia. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël (Voorb. H. Av.). In beide diensten extra collecte voor het kerk koor. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink (Voor bereiding H. Av.). Extra collecte voor het kerkkoor. Gereï. Kerk. 10 uur Ds. Hoogkamp en 3 uur Ds. Aaftink van Hellendoorn. De derde collecte is in beide diensten bestemd voor de evangelisatie in de classis. Geboren: Gerrit Jan, zv H. J. Stam en J. Companje, Neerdorp 88. - Gerrieta, dv J. Roelvink en H. Jansen, Holter- broek 65. Wilma Geraldine, dv H. J. W. Jansen en A. A. J. Nijkamp, Larense weg 31. Janna Hermina, dv J. Hoe- vink en H. K. Hondeveld, Borkeld 72. Julia, dv J. W. Blei en I. van Bronck- horst, Look 40 (geb. te Eindhoven). Ondertrouwd: G. H. van den Berg, 21 jaar en G. Stukker, 19 jr., beiden te Hol ten. Gehuwd: K. Beertema, 27 j., Winscho ten en M. L. C. Dijkman, 24 jr., Holten. A. J. Nijland, 21 jr., Markelo en L. Menkhorst, 24 jr., Holten. - G. W. Schoo ien, 20 jr., Holten en A. J. W. G. Ver meulen, 18 jr., Bathmen. H. G. J. Schupperl, 24 jr., Holten en F. Hase- winkel, 24 jr., Laren (Geld.). BEVOLKING: Ingekomen: E. J. Meulman van Rijs- sen naar Deventerweg 16. H. Stege- man en gezin van Rijssen naar Deventer weg 16. M. van der Wel en gezin van Enschede naar Borkeld 39a. N. van Harten van Avereest naar Borkeld 28d. H. Rensen van Eindhoven naar Es pelo 53. H. J. Kettelarij van Gorssel naar Neerdorp 31. B. J. Zweers en ge zin van Grave naar Oranjestraat 4. Vertrokken: J. H. de Groot en gezin van Kolweg 36 naar Deventer. C. P. van der Gragt en gezin van Look 40 naar Medemblik. J. A. Bouwhuis van Mo- lenbelterweg 16 naar Haarlem. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: een half mud aardappelen; damesrijwielpadvindersmes. Verloren: rechter heren-glacé; bruine lange jongenswinterjas; zwarte leren jas.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1