Mm J Eersie lustrum U.L.O. school !n ^verwachting R. Najaarsmodeshow van de la. Wonnink IW©H©I= Elke tand een Sneeuwwitje AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 41. Jaargang 10. ZATERDAG 11 OKTOBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De •abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) f 2.Iedere mm. meer 0.07 FEESTELIJKE OUDERAVONDEN EN REÜNIE OUD-LEERLINGEN. De openbare u.l.o.-school herdenkt haar vijfjarig bestaan. Dit eerste lustrum wordt gevierd met 2 feestelijke ouder avonden, omdat Amicitia alle ouders niet op één avond kan bevatten, terwijl zaterdagmiddag en -avond een feestelijke reünie plaats vindt van de oud-leerlingen met het onderwijzend personeel. De eerste feestelijke ouderavond had donderdag plaats, toen Amicitia hoofd zakelijk gevuld was met de ouders, die buiten Holten wonen. Zij droeg een een voudig doch prettig karakter. Er heerste een gezellige sfeer door het programma, dat door leerlingen en oud-leerlingen voor het voetlicht werd gebracht en dat een zeer gevariëerde samenstelling had. Het hoofd der school, de heer J. Sin- nema, heette de talrijke bezoekers wel kom namens de oudercommissie en het personeel en richtte zich daarbij in het bijzonder tot de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en tot de oprichters en oud leden der oudercommissie, die voor deze avond waren uitgenodigd. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat zovelen waren opgekomen om deze avond mee te ma ken. Het schetsje „De droom van de burge meester", dat als eerste nummer voor het voetlicht kwam, gaf een conserva tieve raad te zien, die niets van een u.l.o.- school wilde weten, maar het lid, dat met alle geweld maar gauw weer aan 't aardappelsrooien wilde gaan en er maar niet langer over wilde praten, sprak na een gloedvol betoog van de burgemeester 't verlossende woord en zo kon het ge beuren, dat Zijne Edelachtbare nog in een diepe droom verzonken was toen kit tige meisjes hem kwamen storen om hem te vertellen, dat de school al vijf jaar draaide. Ze deden dat met een kort gedicht: De eerste mijlpaal is bereikt, 't Is feest voor ons, het voordoek wijkt, Schot zit er zeker in, dat blijkt. Steeds vooruit is ons parool. Deze op de Holtense school zeer toe passelijke woorden werden op een bc- Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. II'WAThun'haBPT maakt I5ÓÏÏIFJ kende melodie door de meisjes gezongen en zij oogstten er een harelijk applaus mee. Na dit openingsnummer volgden een bezoek aan Frankrijk met knellende schoenen en eksterogen, het optreden van twee sneltekenaars, de ochtendgymnas tiek, die een kookpraatje bleek te zijn, maar waardoor het vrolijke vrouwtje en haar jichtige man toch zij het op alle mogelijke manieren aan hun gymnas tiekoefening kwamen. De leraren werden even in het zonne tje gezet door de oud-leerling Kees van Bruggen met zijn imitaties „Kent gij het land" enz., waarmede hij in de zaal veel vrolijkheid en bijval oogstte. Arda Westerik en Kees en Johan van Brug gen hadden veel succes met hun moderne songs, terwijl een groep meisjes op de maat van de muziek keurige rhythmische oefeningen uitvoerden. Ook dit nummer viel bij de ouders zeer in de smaak. De helderziendheid van de oud-leer linge Marietje ten Velde, die beproefd werd met 't opzeggen van telefoonnum mers, bleek een staaltje van bedrog te zijn, maar de debutanten kwamen er tot grote hilariteit van het publiek aan het slot eerlijk voor uit. Zo verliep het programma in een vlot tempo en volgden na de pauze nog enkele aardige nummers, o.a. geschreven door de bekende schrijver van de Rijssense revue, de heer Mekenkamp, die de stem ming nog verhoogden. Ook aan de materiële kant van het on derwijs werd nog even gedacht, toen de voorzitter der oudercommissie, de heer L. C. van de Bovenkamp, na een kort inleidend woord van het .hoofd der school, een beroep deed op de ouders om een financieel offer te brengen voor een soort reservekas, waaruit het personeel leer middelen en andere behoeften kan be strijden. Dit beroep bleek aan het einde van de avond niet te vergeefs te zijn gedaan. Het programma werd deze avond wat vroeger besloten om de ouders gelegen heid te geven met de dienstbussen hun woningen weer op te zoeken. Vrijdag avond zal hetzelfde programma, door de leerlingen en het personeel ingestudeerd, voor het voetlicht worden gebracht. Collecte voor de Dierenbescherming In de week van 13 tot en met 18 okto ber a.s. zal in onze gemeente de collecte voor de dierenbescherming worden ge houden. De afd. van de Ned. Vereniging tot bescherming van Dieren, die reeds op verschillende manieren heeft getoond zich het lot van getroffen dieren aan te trek ken, zal dan een collectebus presenteren. Zij doet in de eerste plaats een drin gend beroep op een groot aantal wat oudere schoolkinderen om bij Mevr. de Haas-Boekbinder een collectebus in ont vangst te willen komen nemen om deze aan onze ingezetenen te presenteren in de komende week, en op de inwoners van Holten om haar bij het hier eenmaal aangevangen werk terzijde te staan. Zaterdag 4 oktober j.l. was het Wereld dierendag. Het is misschien onopgemerkt aan u voorbij gegaan. Laat de bus, die u de komende week gepresenteerd wordt, niet onopgemerkt passeren. Het misdeel de dier heeft behoefte ook aan uw hulp. - v- Kin Op maandag 6 oktober j.l. hield de fir ma Wonnink haar najaarsshow in de ge zellig aangeklede zaal „Amicitia". De grote populariteit, waarin de shows van deze firma zich tot ver in de omtrek mogen verheugen, bleek uit het feit, dat de middagshow zeer goed bezet was, ter wijl de avondshow zelfs meer dan uit verkocht was, want verscheidene men sen moesten des avonds aan de zaal te leurgesteld worden, omdat er geen plaats meer was. Het blijkt dus beslist noodzakelijk te zijn, dat men vroegtijdig plaatsen bespreekt. De uitgebreide ccllectie werd getoond door niet minder dan 5 mannequins, 2 schoolmeisjes en 2 kinderen, welke laat- stcn lieten zien, dat de firma ook ruim gesorteerd is in mooie en praktische kinderkleding. De leidster van de show, mevrouw Kint-Couperusvertelde in haar ope ningsspeech] e, dat de heren firmanten zich dit jaar extra veel moeite hadden moeten geven bij het uitzoeken en inko pen van de goederen en wel 0111 de vol gende reden: Uit de kranten en modebladen weet het publiek reeds, dat de mode dit jaar grote veranderingen heeft ondergaan. Zó grote veranderingen, dat wanneer men zich daarbij geheel zou hebben aangepast, de collectie wel interessant, maar overigens volkomen ondraagbaar en dus onverkoopbaar zou zijn geweest. De buitengewoon korte mantels en rok ken, om van de lampeglasacMïge nauwe japonnen maar te zwijgen, zijn alleen geschikt voor de dames, die niets anders hebben te doen -dan „te zitten mooi te zijn", zoals de leidster dat uitdrukte De doorsnee Nederlandse vrouw echter en zeker de vrouw in onze streken, wil zich behoorlijk kunnen bewegen in haar kle ding. Zij wil lopen en fietsen. Daarom was het streven van de he ren firmanten er op gericht een collec tie samen te stellen, welke vanzelfspre kend wel zeer modieus, doch tevens praktisch en goed draagbaar zou zijn. Dat de heren in hun opzet wonderwel waren geslaagd, werd bewezen tijdens de show. Behalve de 4 charmante, jonge manne quins in de maten 38, 40 en 42, zijnde de gangbare mannequinmaten, bracht een oudere mannequin maat 46, de kleding voor de forsere figuur. De leidster ves tigde er de aandacht op, dat de niet hy- perslanke dames en dat zijn er. ge woonlijk meer dan wij denken - behoren tot de groep, die vroeger door de con fectie „vergeten" werd. Sinds enige ja ren is dat echter niet meer het geval en om deze reden handhaaft de firma Won nink haar goede gewoonte ook een man nequin maat 46 voor haar shows te en gageren, teneinde te laten zien, dat ook de grote en wat corpulente figuren uit haar cliëntele tegenwoordig een ruime' keuze hebben in de confectiekleding en dat ook zij dus elegant gekleed kunnen gaan. De collectie, welke uit ongeveer 90 nummers bestond, werd zeer vlot ge toond en inderdaad bleken de nieuwmo dische accenten op ruime schaal aan wezig te zijn, zowel wat de modellen als de stoffen betreft. Wij zagen een grote verscheidenheid in mantels. De allernieuwste modellen met de ruime, wat oubollende rug, al dan niet gegarneerd met de aardige, co quette strikjes en kwikjes, waarin de hedendaagse mode uitblinkt, terwijl ook de klassieke mantels met hun prachtige coupe vertegenwoordigd waren. Tot de bizonder opvallende nummers behoorden een paar mantels van loder- velours, een nieuwe stof, die aan het ouwerwetsê kostbare laken doet den- ken. Een dichtgeweven stof, die „warm te behoudend" en „koude werend" is. Deze mantels werden gebracht in prach tige neutrale tinten. In het klassieke genre viel ons op een mantel van mo hair van het zachte duvetine en niet te vergeten de mantels, gemaakt van het moderne bouclé. Bouclé, zowel in de fijne als in de grover geweven soort, ter wijl het goed bekend staande tweed na tuurlijk ook veelvuldig was verwerkt. De meeste mantels hadden kragen van of gegarneerd met bont. Niet zelden was daarvoor het kostbare persianer bont gebruikt. Toch waren er ook een paar mantels met grote kragen in shawlmodel gemaakt van prachtige langharige bont, o.a. zeehondenbont. Noemen we in dit verband een chique swagger van de mo derne „cromby stof". En nu de japomien. Deze varieerden van wijd, zéér wijd tot zéér nauw, maar dan voorzien van een paar praktische loopplooien. Er waren klokrokken en veelbanige rokken. Japonnen in de tra- pezelijn en zelfs een paar in de „ligne sac", de hemdmodcl-japon, waarover nogal wat te doen is geweest in de mo dewereld. De veel omstreden hemdjapon werd op deze show getoond met een ceintuur, waardoor liet kledingstuk om getoverd kon worden in een elegant mooi draagbaar model. Naast de nieuwe stoffen: bouclé, wol len raffia, pied do poule, alpacar en ve lours, zagen we ook de bekende wevenit, waarvan zeer veel japonnen, rokken en ensembles gemaakt waren. Een prachtig pak van zuiver wolle kamgaren, terlen- ka rokken, japonnen in een jacquard weefsel, fijne wollen vesten teveel 0111 op te noemen. En dan te weten, dat deze grote collectie nog maar een klein deel was van hetgeen bij deze firma voorradig is In het sportieve genre zagen wij mooie Tweka pantalons, aardige jumpers en driekwart mantels van warme wollen geruite stof, welke aan twee zijden ge dragen konden worden. Een alleraardig ste combinatie voor het jonge meisje. Aan het eind der show werden als bi- zondere attractie een paar echt suède jasjes getoond van de Gelmok fabrieken. Mooie jasjes, die heerlijk warm en water dicht zijn. Verder zagen we een buiten gewoon mooie Orlon mantel, die in warmte en schoonheid kon wedijveren met een bontmantel. Een lange bontjas Op deze foto ziet U de aardige win kel van de familie A. Paalman aan de Raalterweg, welke vorige week donder dag door onze burgemeester officieel geopend werd. Last van Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. van Kids kin, een dito van het bekende mooie Yemen bont, prachtig van glans en van lijn. Een panofix lam-jasjc en een. wollen menuetto mantel, een heerlijke warme jas met een rijke allure. Vergeten we dan vooral niet te noe men de kostelijke driekwart jas van per sianer pattes. Samenvattend zouden we willen ein digen met te constateren, dat de opzet van deze show weer even royaal, mo dieus, degelijk en goed verzorgd was, als we dat nu al jaren van de firma Won nink gewend zijn. Uit het vlotte tempo, waarmede het grote aantal nummers door de manne quins met veel élan werd getoond, bleek duidelijk, dat de voorbereiding en de sa menwerking ook met het personeel ach ter de coulissen voorbeeldig was, het geen in niet geringe mate bijgedragen heeft om deze show zo goed te doen sla gen. De belangstelling van het publiek bleef tot het laatste nummer geboeid, voor welke belangstelling de leidster, mevrouw Kint-Couperus, het publiek aan het slot met een paar hartelijke woorden bedankte. Ongetwijfeld zal liet succes van deze show in de eerstko mende weken zeer goed merkbaar zijn in de mooie ruimten van de pas ver bouwde zaak. J. K. C. KLEINE WIJZIGING HUISSLACHTINGEN In de regeling van de huisslachtin gen is een kleine wijziging gekomen, doordat de dagen voor enkele buurt schappen zijn omgewisseld. Men kan er kennis van nemen in de advertentieko lommen in dit nummer, waarin belang hebbenden tevens geadviseerd wordt de aankondiging uit te knippen om haar te kunnen bewaren voor latere raadpleging. Vrijdag 3 okt. t.m. zaterdag 11 okt.: Schilderijententoonstelling raadzaal (zie adv.). Zaterdag 11 okt.: Bijeenkomst oud-leer lingen ulo-school in Amicitia. Zondagavond 12 oktober: Opening In stuif seizoen in „Irene" (zie adv.). Maandag 13 okt.: Verkoop loten Ned. Staatsloterij begint (zie adv.). Maandag 13 t.m. zaterdag 18 okt.: Col lecte Dierenbescherming. Maandag 13 okt., 8 uur: In het kader van de interk. gezinsweek avond voor de ouders. Ds. Hoekstra spreekt in Rehoboth over: „Een toekomst voor Uw kind?" Donderdag 16 okt., 8 uur: Alsvoren. Avond voor de jeugd in Irene. Spreker Ds. H. J. ten Brink over: „Zit er toe komst in je baan?" Donderdag 16 okt., 7.30 uur: Raadsver gadering (zie agenda). Vrijdag 17 okt., 7.30 uur: Vergadering Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Espelo. Spreker: Ds. Will de Nijs. Zaterdag 18 okt., 8 uur: Gezellig bal in Hotel G. Müller (zie adv.). Zondag 19 oktober, n.m. 2 uur: Puzzle- rit bij Visser, Okkenbroek. Zaterdag 18 okt. t.m. 5 dec.: Potstoten in café Maats (zie adv.). Maandag 20 okt., 8 uur: Forumavond in het kader van de interkerkelijke ge zinsweek onder leiding der plaatselijke predikanten in Irene. Woensdag 22 okt., 11 uur: Eindveiling woonhuis door notaris Pluimers in ho tel Holterman (zie adv.). Woensdag 22 okt., 7.30 uur: Zendings- gemeente-avond in de school te Es pelo, waar Ds. Dijkhuis spreekt (met filmstrook over „Zending in een an dere wereld"). Donderdag 23 okt., 7.30 uur: Zendings- gemeente-avond in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek, waar Ds. Dijkhuis spreekt (met filmstrook) over: „Ker ken in een wereld waar de revolutie woedt". Vrijdag 24 okt., 7.30 uur: Zendings gemeente-avond in het gebouw Irene te Holten, waar Ds. Dijkhuis spreekt (met filmstrook) over: „Christenen op Java nu". Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël. In alle diensten collecte In wendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collecte voor de Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds B. Scholten van Zutphen. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor dë Kas Hulp behoevende Studenten. Geboren: Hermina Hendrika Jantine, dv G. J. Dengerink en H. Tiekink, De- venterweg 8. Gerrit Willem, zv J. Aanstoot en G. W. Beltman, Beuse- berg 14. Ondertrouwd: B. J. Brinkman, 26 j., Holten, en G. J. Oostenenk, 25 j., Die penveen. G. H. Schooien, 25 j., en J. Slijkhuis, 27 j., beiden Holten. H. J. Kettelarij, 27 j., Gorssel, en J. Kleine Horstman, 28 j., Holten. Gehuwd: H. Stegeman, 22 j., en H. J. Baltps, 26 j., beiden Holten. A. Kolk man, 29 j., Holten, en M. M. ter Denge, 24 j., Wierden. Overleden: J. Teeselink, 76 j., echt genote van J. G. P. Muller, Boschkamps- straat 37 (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: C. Haalebos en gezin, van Ede naar Look 40. H. Stegeman, van Gorssel naar Beuseberg 138. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten. Tel. 352. Gevonden: 1 plastic regenmantel; 1 dames glacé handschoen; 1 zadeldekje van kinderfiets; 1 springtouw. Verloren: 1 meisjesschoen; 1 Succes- HEEFT U IETS VERGETEN? Nog niet alle collectezakjes van het Rode Kruis zijn op hun basis terugge keerd en dat heeft bij het bestuur van de plaatselijke afdeling de vraag doen rijzen of er ook ingezetenen zijn, die hun post in de laatste weken nog niet alle maal hehben doorgezien en zodoende nog niet aan haar vriendelijk verzoek hebben kunnen voldoen om het prachtige werk van het Rode Kruis met een finan ciële bijdrage te steunen. Als de toegezonden enveloppe met het collectezakje verloren mocht zijn gegaan, kunt u ook een bijdrage insluiten in een gewone enveloppe en deze meegeven aan een schoolkind. Men zal u zeer dankbaar zijn als u het Rode Kruis in staat wilt stellen haar menslievend werk te blijven voortzetten. Zij- ontvangt geen enkele overheidssub sidie en moet al het werk dus doen uit particuliere bijdragen. Hoe enorm uitgebreid dit werk wel is hebben wij reeds verschillende malen in dit blad voor U uiteen mogen zetten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1