Schilderij ententoonstelling in de Raadzaal Pc8fWeS Dick Müller hartelijk ontvangen bij terugkeer uit Garmisch Partenkirchen Nieuwe winkel aan de Raalterweg geopend AGENDA PREDIKBEURTEN No. 40. Jaargang 10. ZATERDAG 4 OKTOBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLA Be abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon K 5483 - 234 Adv.-prijs: 115 mm. (d contant) 2.Iedere mm. meer f 0.07 EXPOSITIE BIEDT EEN FLEURIG BÉÉLD VAN ZEER UITEENLOPENDE WERKEN. Donderdagmiddag heeft de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, onder grote be- langsteling, de schilderijententoonstelling geopend van de schilders uit Monaco, die hier momenteel in de hotels vertoeven en tot en met zaterdag 11 oktober a.s. m de raadzaal hun werken zullen expo seren. Vaardige kunstenaarshanden hebben de intieme vergaderzaal van onze vroede vaderen in een expositieruimte herscha pen, waar schilderijen, gouaches, aqua rellen en tekeningen van de zes Mona- gasken hun eigen taal spreken. Ongemeen boeiend en zeer uiteenlo pend van kleur en compositie zijn de wer ken, w elke door de „artistes peintres de Monaco" in de betrekkelijk korte tijd dat zij hier hebben kunnen w erken, zijn ver vaardigd en in de raadzaal bijeenge bracht. Beslist een gang naar het ge-' meentehuis waard om deze kleine kunst verzameling in ogenschouw te nemen en er een tijdlang van te genieten. OPENING. Er heerste deze middag in de raadzaal een prettige en ongedwongen sfeer on der de vele genodigden en bezoekers, toen de burgemeester, Mr. Enklaar, 't woord nam om de openingsplechtigheid te ver richten. De burgemeester herinnerde er aan, dat ongeveer 5 jaar geleden de Belgische schilders in deze zelfde zaal geëxposeerd hebben en dat men nu mocht staan bij het oeuvre van de zes Monagaskische schilders. liet zou niet juist zijn als hier geen dank zou worden gebracht aan die genen, die deze expositie mogelijk hebben gemaakt, n.l. aan dokter Nagelhout en aan de Holtense hotelhouders, die deze kunstschilders gastvrij hebben opgeno men in hun hotel. Zonder de hotelhou ders zou echter zelfs dokter Nagelhout hoezeer hij de kunst verstaat de meest grote nuchterling enthousiast te maken voor zijn plannen deze tentoonstelling niet hebben kunnen organiseren. Het ge meentebestuur verleent door het beschik baarstellen van de raadzaal slechts een geringe bijdrage, maar het doet dit gaar ne, opdat de mensen in Holten in con tact worden gebracht met mensen van over de grenzen. Hier ligt een begin van de Europese gedachte en wordt een bouw steen gelegd voor 't bouwwerk, dat eens zal moeten leiden tot de Europese een heid. De burgemeester achtte het be langrijk, dat de mensen komen voor dit werk, dat gezien mag worden, en ver klaarde de tentoonstelling gaarne voor geopend met de wens, dat het pu/bliek van Holten, zelfs van heel Nederland, haar zal bezoeken, ook om het andere doel een stapje nader tot haar verwer kelijking te brengen. DANKBAAR WEDERWOORD. Het is voor een kunstenaar gemakke lijker aan zijn gevoelens uitdrukking te geven met het penseel dan door het woord, verklaarde de Monagask, de heer Molné, in antwoord op de toespraak van de burgemeester. Maar ik hoop u te over tuigen van de grote dankbaarheid, waar mee ik, zowel als mijn Monagaskische vrienden van de „Arts Plastiques" zijn vervuld voor de hartelijkheid van Uw ontvangst, waardoor wij in staat waren Uw mooie land te leren kennen. Mede in hun naam dankte de heer Molné voor de grote gastvrijheid zowel van de hotelhouders als van het gemeen tebestuur. Spreker dankte heel in het bij zonder dokter Nagelhout, die in samen werking met de vice-president, de heer de Parédès, deze uitwisseling van kun stenaars tot stand heeft kunnen brengen. ACHTERGRONDEN. Dokter Nagelhout sprak de gasten vervolgens in hun eigen taal toe en heette daarna welkom de heer. Lezer met zijn echtgenote, door wiens tussenkomst de briefwisseling met de heer de Parédès in Monaco tot stand kwam. Spreker had gaarne het woord gege ven aan Dr. J. G. Ramaker, voorzitter van de Ned. Reisvereniging, onder wel ker auspiciën zijn uitwisselingsplan nu wordt verwezenlijkt, maar daar deze ver hinderd was deze middag aanwezig te zijn, schetste hij zelf de huidige stand van zaken, waaruit blijkt dat tot nu toe ruim 520 Nederlandse kunstschilders een be zoek hebben gebracht aan België en Frankrijk. Er zijn nu ook contacten met Duitsland en Italië, maar nog geen ho tels. De enige zwakke plek in deze uit wisseling is, dat indien een schilder al leen op een plaats in Frankrijk komt en hij de taal niet beheerst, hij tot een maand zwijgzaamheid is gedoemd. Dat is met deze zes Monagasken gelukkig niet het geval, omdat zij met een groepje zijn, maar bovendien hebben zij in Mevr. Wan- sin'k, omdat zij hun taal beheerst, een charmante vriendin, waarvoor de dokter haar hartelijk dank bracht. Na uitvoerig de achtergronden van zijn initiatieven te hebben geschetst, die in dit blad reeds enkele malen uitvoerig zijn weergegeven, bracht dokter Nagelhout de burgemeester en het gemeentebestuur dank voor het gastvrije gebruik van de raadzaal. Namens de hotelhouders schetste de heer W. ten Berge de reden, waarom zij steeds bereid gevonden zijn aan de plan nen van de dokter mede te werken. Deze hebben te doen gemaakt, dat in hun ho tels goede schilderijen een plaats vinden, waarvoor de gasten grote interesse to nen. Waar vinden zij, om de kunst onder de mensen te brengen, een betere plaats dan in een hotel, waar veel mensen ko men. Wij, hotelhouders, zijn zeer dank baar, aldus de heer Ten Berge, dat er een man is als dokter Nagelhout. Zo iemand moest iedere plaats hebben. LEVEND BEGRIP. Tenslotte sprak de heer Titus Lezer, beelliouwer te Ommen, die in zijn kwali teit van vice-president van de interna tionale vereniging van beeldende kunste naars, tot uitdrukking bracht, hoe erken telijk deze zijn voor het plan Nagelhout. De Holtense hoteliers zijn wel van een heel andere geest dan elders. Uit naam van de internationale broederschap van kunstenaars dankte hij hen en dokter Na gelhout, die door hun bijdragen de kunst tot een levend begrip hebben gemaakt. Met grote belangstelling hebben de bezoekers de werken, welke tot en met 11 oktober worden tentoongesteld, in ogenschouw genomen. Onder hen merk ten wij o.a. op de kunstschilder Jelle Troelstra, die zaterdagmiddag in het pro gramma van de Vara „De artistieke staalkaart" aandacht zal schenken aan deze expositie, de heren H. Jordaan en J. ter Horst, fabrikanten te Rijssen, en andere kunstverzamelingbezitters. OPSTELLING. Langs de wanden hangen voor het me rendeel de grotere werken en enkele bij zonder aardige miniaturen, terwijl op de tafels de gouaches en aquarellen zijn ten toongesteld. Iedere schilder heeft zijn afdeling, waarbij wel zeer karakteristieke verschillen in de kunst naar voren tre den. Van Hubèrt Clerissi vallen op de aqua rellen: „Oude huizen te Holten", „Brug te Zutphen", „Oude Straat te Almelo" enz. Louise Fontaine is vertegenwoordigd met enkele unieke stukken ceramiek en werktekeningen, Luis Molné toont in bij zonder expresieve kleuren „Vrouw met •hond", „Zittende vrouw", stillevens en aquarellen van Holten, Irène Pagès schil derde „Olijfbomen", een echt stukje plat teland „Aardappelrapers" genaamd, „de Molen in de Look" en kleinere werken. De werken van de hand van Rosamund de Perinello zijn weer van een geheel an der genre. Zij toont „Requiem in de ka- tedraal" (Monaco), enkele stillevens, „De molen van de heer Müller" en aquarellen. Een zeer bijzondere indruk maken de schilderijen van Jean Pierre Rousseau, die m een wel zeer aparte stijl met een zeer lichte toets een beeld schiep van de „Spoorweg bij Deventer", „Landschap in Holten", „Spoorwegemplacement in Holten" en tal van gouaches vervaar digde. Er werden tijdens deze korte opening reeds verschillende stukken verkocht, hetgeen wel een bijzonder prettig resul taat is voor de kunstenaars uit Monaco. Bij zijn terugkeer uit Garmisch Par tenkirchen heeft de Holtense burgerij haar met goud bekroonde zesdagenrijdcr Dick Muller maandagavond een hartelij ke en spontane ontvangst bereid. Toen hij mét zijn echtgenote, familie en het bestuur en de sportcommissie van de M.A.C. „De Holterberg" omstreeks negen uur in Holten arriveerde, nadat de Nederlandse rijders eerst in Elten een buitengewoon sympathieke ontvangst ten deel was gevallen van de zijde van de K.N.M.V., stond de muziekvereniging „H.M.V." aan de Larenseweg gereed om Muller een muzikale hulde te brengen. Gezeten op zijn motorrijwiel en met een. prachtige krans omhangen, maakte hij een korte rondgang door het dorp, waarna in het clublokaal, café Vruggink, een officiële ontvangst plaats vond. Hier sprak de voorzitter van de motor club, de heer Joh. van Geenhuizen, een welkomstwoord, waarna de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, dc heer Muller en de motorclub gelukwenste met het be haalde succes tijdens de Internationale Motorzesdaagse. De burgemeester her innerde er aan, dat tijdens dit motor evenement zware eisen gesteld zijn aan de deelnemers en dat de heer Muller alles op alles gezet heeft om de kleuren van onze vlag in het buitenland hoog te hou den. Dat hij deze bekroning heeft ont vangen kan alleen hem voldoening schen ken, maar wij zijn er trots op, aldus Mr. Enklaar, dat een plaatsgenoot dit wist te bereiken. De heer Beijers wees op de. enorme zware eisen, die aan de deelnemers aan zo'n zesdagen motorwedstrijd worden ge steld en roemde de sympathieke ont vangst, die Muller zowel in Elten als in Holten is ten deel gevallen. De heer Van Geenhuizen was buiten gewoon trots en dankbaar, dat een lid van de motorclub dit heeft kunnen pres teren. Hij dankt H.M.V. en allen, die aan deze prettige ontvangst bijdroegen, voor deze aardige geste. Ontvangst aan de grens. Aan de Duitse grens in Elten had een buitengewoon sympathieke ontvangst van de rijders Ton Bakker, van Dobben, Muller, de Haan, Plevier, Vrolijk en Aal- tink plaats. Van Ommeren was op een meer zuidelijke plaats de grens overge stoken. Hier waren van de zijde der K.N.M.V. ter begroeting aanwezig de secretaris van de K.N.M.V., de heer C. v. d. Velde, de heer J. H. Bolderman, lid van de centr. sportcommissie, en de heer Zuurbier, be stuurslid van de K.N.M.V. Met de rijders arriveerden de voorzitter van de sport commissie, de heer Majoor en de heer H. Burik, oud-secretaris van de K.N.M.V,. lid van de F.I.M., die als zodanig in Gar misch Partenkirchen als jurylid fungeer de, alsmede de maneger van de ploeg Ben Jansema. Behalve het bestuur en de sportcommissie van de M.A.C. „De Hol terberg" waren ook verschillende fami lieleden van de deelnemers present, toen de auto's arriveerden en even tussen de slagbomen werden opgehouden. Er volg de toen een spontane begroeting en een hartelijk weerzien, waarna het gehele gezelschap zich naar het Kurhotel in Hoog-Elten begaf, waar de officiële ontvangst plaats vond. De heer Majoor heeft hier de rijders toegesproken en gezegd, dat hun pres taties boven ieders verwachting waren. Drie gouden, drie zilveren en een bron zen medaille, daarop heeft men niet kun nen hopen. Hij bracht hen namens de centrale sportcommissie hartelijk dank en sprak de hoop uit, dat men het vol gend jaar met twee vaasteams aan de strijd zal kunnen deelnemen. Men heeft, aldus de heer Majoor, nogal sceptisch gestaan tegenover de keuze van de sportcommissie, maar deze is wel de gelijk verantwoord gebleken. Er heerste een bijzonder prettige verhouding tus sen de rijders onderling en hij bracht daarvoor de manager, de heer Ben Jan sema uit Hengelo, bijzonder dank. Deze heeft op zijn beurt verschillende medewerkers bedankt voor hun bijzon dere medewerking en de rijders voor hun buitengewoon sportieve houding ge durende de wedstrijd. Hierna werden alle deelnemers bloe men aangeboden, alsmede aan de heer Jansema en de heer Burik voor hun be langrijke arbeid bij het welslagen van de Nederlandse deelname aan deze 33e internationale zesdaagse. Muller heeft in het bijzonder de heer Jansema bedankt voor zijn uitstekende verzorging van de rijders, terwijl deze op zijn beurt werd gehuldigd en door de voorzitter van zijn club, de heer Van Geenhuizen met enkele hartelijke woor den een grote krans werd omgehangen, terwijl mevr. Muller bloemen werden aangeboden. Ook Piet de Haan werd namens zijn makkers uit Strijen een krans aangeboden. De heer Chr. Beers, importeur van de Jawa-fabrieken uit Rijswijk, verklaarde het als een groot winstpunt te zien, dat de importeurs er deze keer niet aan te pas zijn gekomen. Deze zesdaagse ken de geen groepjesvorming, maar ken merkte zich door verbroedering en saamhorigheid van de deelnemers. Hij bood verschillende rijders en de heer Jansema bloemen aan. Ten slotte heeft de heer Majoor nog gewezen op de .belangrijke taak, welke de heer Burik als lid van de internatio nale jury heeft vervuld en de candida- ten voor de zesdaagse van 1959 er reeds Het kleine winkeltje van de familie A. Paalman aan de Raalterweg, dat men in 1934 met bescheiden middelen begon, is thans een grote en ruime kruidenierszaak geworden, welke door de heer Paalman bijna geheel zelf is gebouwd. Beter ge zegd: er is een winkelpand bij aan ge bouwd en het oorspronkelijke winkeltje zal nu dienst gaan doen als opslagruimte. De nieuwe winkel werd donderdagmid dag onder grote belangstelling van ver schillende zijden door de burgemeester officieel geopend. De burgemeester wees er op, dat dit, van de veie zaken, welke hij in de afge lopen jaren mocht openen, de eerste win kel in de buurtschap is, want deze zaak is wel typisch gericht op de levensmid delenvoorziening van de buurtschappen Neerdorp en Espelo en omgeving. De heer Paalman heeft met eigen handen een mooie uitbreiding aan zijn pand ge geven, aldus de burgemeester, die zeker in een behoefte zal voorzien. Voor het raam van het oorspronkelijke winkeltje konden alleen maar enkele pakjes vim worden geëtaleerd, maar nu kan in deze ruime winkel alles worden uitgestald en dat zal zeker aan de omzet ten goede komen. Voor de beide zoons, die in het kruideniersvak werkzaam zijn, opent dit een perspectief. Mr. Enklaar wenste de familie Paalman dan ook wel geluk met haar nieuwe winkel en sprak de beste wensen uit voor de toekomst. De heer H. J. Bouwhuis, secretaris van de Holtense Handelsvereniging, bood na mens de colega's-winkeliers de beste wen sen aan, terwijl de buren bij monde van de heer M. Stam, de familie Paalman een electrische klok voor hun nieuwe winkel aanboden. Er werden haar deze middag tal van bloemen en bloemstukken aangeboden, terwijl er een grote drukte heerste in de nieuwe zaak. De winkel maakt een keurige indruk en bevat een grote sortering van alle mo gelijke kruidenierswaren, die keurig langs de wanden zijn opgeslagen. Be halve verpakte levensmiddelen, groenten in blik, rookartikelen, comestibles en pro ducten in glas, worden ook vleeswaren verkocht, zodat men hier praktisch alles kan krijgen. Vanachter een ruime toon bank worden de klanten geholpen, ter wijl een flinke vitrine voor diverse kleine artikelen aanwezig is. De beide gevels zijn bijna geheel van glas met daarachter een behoorlijke ge legenheid tot etaleren, terwijl t.l.-buizen zorgen voor een uitstekende verlichting bij avond. Bij de vele gelukwensen, die de familie Paalman deze middag in ontvangst mocht nemen, voegen wij gaarne de onze. MOOIE OPBRENGST De ten bate van het t.b.c. bestrijdings- fonds „Draagt Elkanders Lasten" gehou den collecte heeft opgebracht f 366.30 (vorig jaar f318. BAZAR VOOR HMV Ten bate van het instrumentenfonds van HMV, zal op 27, 28 en 29 november a.s. in zaal „Amicitia" een grote bazar worden gehouden. HET RODE KRUIS VRAAGT, INDIEN U HET COLLECTE ZAKJE NOG NIET HEBT INGELEVERD, WILT U DIT DAN ALSNOG MET EEN SCHOOLKIND MEEGEVEN? HARTELIJK DANK! op voorbereid, dat de sportcommissie hen op z'n hoogst een paar maanden rust zal gunnen, maar dat dan de trai ning weer met volle kracht zal worden aangevat. De heer Burik heeft tenslotte nog iets verteld van de strijd achter de scher men en de leiding geprezen, die de zaak goed in handen had. Hij wees nog op de buitengewone prestaties van de Tsjechen, die met 20 rijders 20 gouden plaquettes veroverden. Zo goed behoeven de Ne derlanders het niet te doen. Hij achtte het reeds zeer belangrijk, wanneer ons land kan beschikken over jongens, die uit het goede hout gesneden zijn, zoals dat dit jaar het geval was. Vermelden we tenslotte nog, dat de met goud bekroonde rijders van de Jawa- fabrieken een prachtige bokaal van kris tal kregen aangeboden, terwijl zij van andere zijde prachtige foto's van de ver schillende ritten in ontvangst mochten, nemen. Dat allen in een blauw jasje met K.N.M.V.-embleem gekleed waren, maak-* te een .bijzonder verzorgde indruk. Ne derland is deze keer uitstekend voor de dag gekomen bij dit internationaal sportgebeuren. Vrijdag 3 okt. t.m. zaterdag 11 okt.: Schilderijententoonstelling raadzaal (zie adv.). Vrijdag en zaterdag, 3 en 4 okt., 8 uur: Toneeluitvoering van de buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek in 't Bon te Paard. Zaterdag 4 okt., 10 uurHoutverkoop weide Kalfsterman (zie adv.). Maandag 6 okt., 2.30 en 8 uur: Mode show met wintercollectie van fa. E. Wonnink in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 7 okt., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Woensdag 8 okt., 11 uur: Inzet woonhuis door notaris Pluimers in hotel Holter- man (zie adv.). Donderdag 9 okt., 7.30 uur: Vergadering Chr. Plattelandsvrouwen in „Reho- both". Donderdag 9 okt., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 9 en vrijdag 10 okt.: Feeste lijke ouderavond van de openbare ulo school in Amicitia. Zaterdag 11 okt.: Bijeenkomst oud-leer lingen ulo-school in Amicitia. Maandag 13 okt., 8 uur: In het kader van de interk. gezinsweek avond voor de ouders. Ds. Hoekstra spreekt in Rehoboth over: „Een toekomst voor Uw kind?" Donderdag 16 okt., 8 uur: Alsvoren. Avond voor de jeugd in Irene. Spreker Ds. H. J. ten Brink over: „Zit er toe komst in je baan?" Zaterdag 18 okt. t.m. 5 dec.: Potstoten in café Maats (zie adv.). Maandag 20 okt., 8 uur: Forumavond in het kader van de interkerkelijke ge zinsweek onder leiding der plaatselijke predikanten in Irene. Woensdag 22 okt., 11 uur: Eindveiling woonhuis door notaris Pluimers in ho tel Holterman (zie adv.). HAMEA-C handen ruw of schraal HAMEA-G£LEIIT"b-,5"l Ned. Herv. Kerk. Holten 9 uur Ds. Ad- dink, 10.30 uur. Ds. Addink en 19 uur Ds. Israël. In alle diensten collecte voor Raad voor de verhouding Kerk en Israël. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Verbeek Wolt- huijs van Hellendoorn. Collecte voor de Raad voor de verhou ding van Kerk en Israël. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. Heilig Avond maal) en 3 uur (Bed. H. Avondmaal en Dankzegging) Ds. R. A. Hoogkamp. CATECHISATIE-UREN DER HERV. GEMEENTE Men verzoekt ons te melden: In de ko mende week zullen de catechisaties weer beginnen. Te weten: Dinsdag: (consistoriekamer): 19.30-20.30 uur: Belijdenis-catechisatie- voor jongens. Meisjes, die onmogelijk op woensdagmid dag kunnen, zijn op dit uur ook hartelijk welkom. 20.30-21.30 uur: Belijdeniscatechisatie voor gehuwden. (Irene): 19-20 uur: Meisjes uit het dorp van 16 jaar en ouder; 20-21 uur: Jongens van 16 jaar en ouder. Woensdag (Irene): 14.30-15.30 uur: Meisjes van 16 jaar en ouder uit de buurt schappen; 15.30-16.30 uur: Lidmatencate- chisatie voor meisjes. Donderdag (Irene): 15.45-16.30 uur: Jongens en meisjes tot 16 jaar; 16.30-17.15 uur: Meisjes uit de buurtschappen van 16 jaar en ouder; 19-19.45 uur: Jongens en meisjes van 16 jaar en ouder, die onmo gelijk op de vastgestelde uren kunnen. N.B. Het ligt in de bedoeling, dat de be lijdenis-catechisanten wijksgewijze bij eenkomen. Dit kan, indien de meisjeslid maten allen op een avond zouden kun nen. Hierover zal met de betrokken meis jes gesproken worden. MEDEDELING KERKERAAD HERVORMDE GEMEENTE De gewone avonddiensten, die in „Hervormd Holten" vanaf 5 oktober a.s. staan aangekondigd, vervallen. Het is de bedoeling dat er tot en met de maand november twee morgendiensten blijven en dat in de maanden december, januari en februari één morgendienst en één avonddienst zullem-gehouden worden. ESPELOSE PLATTELANDS VROUWEN EN MANNEN BIJEEN Vrijdag 26 oktober opende mevr. H. J. Hol-Groothoff als voorzitster van de afd. Plattelandsvrouwen te Espelo, de eerste vergadering van dit seizoen, waarbij zij behalve de leden van genoemde afdeling en die van de Schoolkring Espelo, meer in het bijzonder de heer H. v. d. Linde, uit Nunspeet welkom heette, die een le zing hield over opvoedingsmoeilijkheden en -fouten, die zeer in de smaak viel. De heer H .Wegstapel, als voorzitter van de Schoolkring Espelo, dankte de heer v. d. Linde na afloop hartelijk van deze leerzame causerie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1