Feestelijke Ouderavond od.-school Dijkerhoek Provinciale oefening E.H.B.O. Veilig Verkeersdag Kinderkopjes Pracht handen Ernstige waarschuwing aan ouders en kinderen AGENDA Biota Gevat? TWzts ZD-gjQ&daJCs BURGERLIJKE STAND No. 39. Jaargang 10. ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,^Soltens Nieuwsblad" te Holten. TaleJ. H 5J,8.5 - ZSJf Het Verbond voor Veilig Verkeer wil op 3 oktober e.k. Holten de gehele dag in het teken van de verkeersveilig heid plaatsen. Natuurlijk weten wij allen heel goed, dat het naleven van de verkeersregels gevorderd moet worden ter wille van onze eigen veiligheid, natuurlijk beamen wij allen zon der onderscheid, dat het overtreden van deze verkeers regels de vreselijkste gevolgen kan hebben voor onszelf of onze medemensen. Evenzeer echter zullen wij moeten erkennen, dat wij als deelnemer aan het verkeer vaak te lichtvaardig han delen en er ons te weinig rekenschap van geven dat wij, zodra wij als bestuurder van een voertuig op de weg ko men, naast ons eigen leven, ook dat van anderen in onze hand hebben gekregen. Daarom juich ik het bijzonder toe, dat het Verbond voor Veilig Verkeer vrijdag aanstaande naar hier komt om u en mij nog eens te bepalen bij onze verantwoordelijkheid als deelnemer aan het verkeer. Ik geloof, dat wij het allen nodig hebben, telkens weer eens even bij de arm te worden genomen, en te worden gewezen op de consequenties, welke een fout reageren in het verkeer of het negeren van de verkeersregels kan hebben voor onszelf of onze medemensen. Dit nu wil het Verbond vrijdag doen, het wil ook onze kennis van de verkeersregels op aangename wijze op frissen. Gaarne wek ik U allen op tot een bezoek aan de stand op de Smidsbelt en aan de filmavond in Amicitia. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. 85-JARIGE BREEKT BEEN. Tijdens werkzaamheden in haar slaapkamer is de 85-jarige mevr. wed. H. Bouwhuis in de Kietmolenstraat j.l. zondagmorgen komen te vallen, waar door zij een been brak. Zij is per zie kenauto naar het ziekenhuis in Deven ter vervoerd. Haar toestand was don derdag vooruitgaande. Babydermi Haarwater (HaargroeiTo- nïc) legt reeds in de jeugd de basis voor een gezonde haargroei. Flacon f. 1.90. Adv.-prija115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I I 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 |j H behartigt 1 KONTRÖLES IllllllllllllHlllllllllllllllinillllllllilllllillllllllllllHllllillllllIUIIIIilllllIllllllllillllIlllI EXAMEN KAPPERSPATROON De heer W. G. van Geenhuizen slaag de te Hengelo voor het praktisch ge deelte van het examen voor kappers patroon. Er is zaterdagmiddag op de Holter- berg heel wat keren „eerste hulp" ver leend en er zijn heel wat verbanden ge legd voor arm. en beenbreuken, ge kneusde ribben en ernstige verwondin gen, zonder dat daarbij ook maar één druppel bloed is gevloeid. Het was ge lukkig niet zo erg en allemaal maar imi tatie, want het district Overijssel van de Kon. Ned. Vereniging „E.H.B.O." hield er in een van de dennenbossen aan de autoweg naar Nijverdal in de omgeving van hotel ,,'t Lösse Hoes" een provin ciale oefening, waaraan 15 afdelingen met ruim 160 leden deelnamen. Het waren niet alleen de stedelijke afdelingen als Zwolle, Enschede, De venter of Almelo, die met autobussen gearriveerd, aan deze oefening in groot verband deelnamen, maar ook de plat telandsafdelingen, waaronder Markelo, Olst, Bathmen en zelfs het kleine Colm- schate gaven acte de présence. Dokter J. van 't Riet uit Hengelo, de voorzitter van het district Overijssel, bij wie met de districts-sccretaris, de heer W. de Groot uit Deventer, de lei ding van deze oefening berustte, ver telde dat deze provinciale oefening het gevolg was van een voorstel van de af deling Enschede, dat door de jaarver gadering was aanvaard. Men had eerst gesproken van een wedstrijd, doch het woord wedstrijd wekt zo gemakkelijk gedachten op aan grote rivaliteit en sensatie, zodat men het beter vond deze middag meer het karakter van oefening in groter verband te geven. Door de wijze waarop zij georgani seerd wordt, komen nu mensen uit ver schillende afdelingen voor één geval van „eerste hulp" te staan, dat zij ge zamenlijk trachten op te lossen. Deze gevallen worden nu eens niet, zoals bij wedstrijden het geval is, door doktoren beoordeeld, maar door de instructeurs en wedstrijdleiders, die van hun bevin dingen aantekeningen maakten, welke na afloop besproken zouden worden. De afdeling Holten heeft er voor ge zorgd, dat als „slachtoffei's" een 60-tal leerlingen uit de hoogste klassen der beide dorpsscholen beschikbaar waren. Deze hebben zich met veel genoegen van hun taak gekweten, want het viel hun dat was aan de lachende ge zichten te zien wel eens moeilijk in dit opzicht in hun rol te blijven. Het was een gezellige middag en de talrijke E.H.B.O.-ers hebben met veel élan aan deze oefening deelgenomen en velen bleken een grote graad van ge oefendheid te bezitten. In verschillende gevallen moesten de instructeurs-jury leden echter ook nog wel eens verschil- lende praktische wenken geven bij de behandeling of het vervoer van de pa- tienten. Van een nabespreking, zoals dokter Van 't Riet zich die had voorgesteld, is na afloop der oefening niets gekomen, omdat ,,'t Lösse Hoes" de deelnemers niet allen kon bevatten. Hij beloofde echter zijn opmerkingen schriftelijk aan de afdelingen te zullen doorgeven. Voor de deelnemers was het een leer zame middag in de vrije natuur, die al len zeer goed bevallen zal zijn. Tub* fS A Het it de Hamanrelis die het 'm doel Mooie cadeaux aangeboden In de o.I. school te Dijkerhoek werd dinsdag een feestelijke ouderavond ge houden, welke zeer druk bezocht was en o.m. werd bijgewoond door de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar en mevr. Enklaar, de schooltandarts, de heer H. F. Steunen berg uit Holten en zijn assistent, de heer A. Celie uit Raalte. In zijn welkomstwoord heette het hoofd der school, de heer J. W. Witmer, hen in het bijzonder welkom. Sprekende over 't karakter van deze avond, herinnerde hij er aan, dat naast het feestelijke ook het nuttige niet is vergeten, mede omdat er door allerlei omstandigheden nog geen zakelijke ouderavond plaats vond. Daar om werd besloten de heer Steunenberg te verzoeken een inleiding over de school tandverzorging te willen houden, waar toe deze zich gaarne bereid verklaarde. In verband hiermede was de prachtige nieuwe dentalcar op het schoolplein ge stationeerd, welke door de ouders bezich tigd kon worden. Bij zijn inleiding werden door de heer Steunenberg enkele filmpjes vertoond aan de hand waarvan hij de tandverzorging meer speciaal bij kinderen toelichtte. De causerie werd door de aanwezigen met grote aandacht gevolgd en de gehele,op zet zeer op prijs gesteld. De voorzitter bracht de heer Steunenberg en zijn assi stent dan ook hartelijk dank voor hun komst op deze ouderavond en gaf daar na het woord aan de burgemeester. Jubileum Deze herinnerde in zijn toespraak o.m. aan het feit, dat men in het voorjaar een datum had bepaald voor het jubileum van de school, aldus de burgemeester, omdat de school daardoor nog weer eens in het middelpunt van de belangstelling is ko men te staan. De school betekend voor de buurtschap zeer veel. Ze is het centrum en vervult een belangrijke taak in de be sloten samenleving van de buurtschap, Sedert enige tijd draait de waterzuiveringsinstallatie proef. Wanneer dit proefdraaien naar genoegen verloopt, zal daarmede een werk tot stand zijn gekomen, dat de ge meenschap 600.000.^- zal hebben gekost. Dat voor deze installatie uit de burgerij belangstelling bestaat is begrijpelijk; dat ook de jeugd van Holten haar nieuwsgierigheid niet altijd weet te bedwingen laat zich evenzeer verstaan. Het wekt echter mijn ergernis, dat deze belangstelling van de jeugd ontaardt in baldadigheid, dat deze er geen gevoel voor heeft, dat de zuiveringsinstallatie, zoals deze er thans staat, ons als belastingbetalers zeer veel geld heeft gekost, en dat het bepaald niet de bedoeling is deze kapitale installatie in een paar zondagen door de jeugd van Holten te laten vernielen. Het is daarom noodzakelijk tegen de overtreding van het toegangsverbod (art. 461 W. v. St.) streng op te treden. De ouders van de jeugd zou ik er op willen wijzen, dat het vertoeven van hun kinderen bij de zuiveringsinstal latie geenszins zonder gevaren is. Indien iemand in de grote bezinkingskuip valt, mag deze er niet op rekenen, dat hij hier nog ooit levend uitkomt. Het is daarom in Uw belang en in ons belang, dat een einde komt aan het zondagmiddag-vertier bij de water zuiveringsinstallatie. Ik reken hierbij gaarne op de steun van de ouders. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. die meer is dan alleen kinderen onderwij zen. De burgemeester gaf een opsomming wie er achtereenvolgens de school hebben gewerkt en wees er op, dat het onderwijs in Dijkerhoek altijd goed is geweest en nog is. Hij dankte het tegenwoordige per soneel voor het aandeel, dat het daarin heeft bijgedragen. Het leerlingental heeft in de afgelopen jaren vaak een rol ge speeld bij het behoud van de 3e leer kracht. Misschien zal in de toekomst de verlaging van de leerlingen schaal nog eens een definitieve oplosssing brengen van dit steeds weer terugkerende pro bleem, aldus burgemeester Enklaar. De heer Witmer dankte de burgemees ter voor zijn woorden en bracht in her innering, dat er steeds onderwijs in Dij kerhoek gegeven werd tijdens de komst van de Fransen in ons land. In de loop der tijden werd de school drie maal ge heel herbouwd. Voor de eerste verbou wing verkocht de Marke van Holten een aantal katersteden om de kosten te kun nen dekken. Radiotoestel Na de pauze, waarin de aanwezigen werden getracteerd, boden drie leerlingen namens alle kinderen van de school de voorzitter van de oudercommissie, de heer H. J. Haverslag, een radiotoestel aan, die het met enkele toepasselijke woorden overdroeg aan het personeel der school. Hij dankte de kinderen voor het bij eenbrengen van het geld voor dit toestel en ook voor de aardige wijze waarop zij in dichtvorm vertelden hoe zij dat ge daan hadden. Ook het hoofd van de school bracht de kinderen dank en wees er op dat wat zij nu gedaan hadden ook in de toekomst van hen verwacht zou worden n.l. eens gezind iets tot stand brengen in het al gemeen belang of voor de buurtschap. Elektrische klok Er kwamen nog meer geschenken uit de bus, want de heren B. J. Paalman en H. Kers boden namens de buurtvereni ging „Schoolkring Dijkerhoek" en daar mede namens de bevolking een prachtige elektrische klok aan, waar bij de laatste als voorzitter van de Volksfe'estcommis- sie de hoop uitsprak, dat zij vele jaren goede diensten mag bewijzen aan de school. Tevens bood hij namens deze com missie een enveloppe met inhoud aan, o.a. als blijk van waardering voor de goe de jaarlijkse feestelijkheden. Daarbij geassisteerd door enkele dames bood mevr. M. Reilink-Kers namens de beide vrouwenvereniging in Dijkerhoek met een toepasselijk woord de school een aantal vaste planten aan. De heer Witmer dankte weer voor al deze goede gaven en sprak zijn waarde ring uit voor de wijze waarop men hier heeft laten zien welk een belangstelling er leeft voor de school. Afscheid Terwijl iedereen getracteerd werd had de verkiezing plaats van een lid van de oudercommissie wegens het aftreden van de heer IT. J. Haverslag. In diens plaats werdgekozen de heer F. J. Wilmerink. Bijna 12 jaar heeft de heer Haverslag de commissie, laatstelijk als voorzitter, zijn goede diensten bewezen. Het hoofd der school dankte hem dan ook mede na mens het onderwijzend personeel voor 't vele werk dat hij voor de school in die jaren gedaan heeft en voor de prettige sa menwerking, die er altijd is geweest. De afgetredene stond altijd klaar om te hel pen en men heeft daar steeds gaarne ge bruik van gemaakt. De heer Haverslag zelf was dankbaar voor de wijze waarop men steeds kon sa menwerken en voor het vertrouwen, dat hij daarbij steeds heeft mogen genieten. Na een kleine verloting werden nog enkele aardige films gedraaid en was het inmiddels laat geworden toen de voor zitter allen een wel thuis toewenste na een zeer geslaagde avond. Zaterdag 27 sept.: Laatste dag uitgifte seizoenkaarten instuif „Irene". Zaterdag 27 sept., 7.30 uur: Cabaret avond afd. Holten ANMB in „Amici tia" met gezelschap Max van Praag. (Zie raambiljetten). Donderdag 2 okt.Officiële opening nieu we winkel kruidenier Paalman, Raal- terweg (zie adv.). Vrijdag 3 okt.: Propagandadag Veilig Verkeer met filmvoorstellingen voor volwassenen en kinderen. Vrijdag en zaterdag, 3 en 4 okt., 8 uur: Toneeluitvoering van de buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek in 't Bon te Paard. Maandag 6 okt., 2.30 en 8 uur: Mode show met wintercollectie van fa. E. Wonnink in Amicitia (zie adv.). Donderdag 9 en vrijdag 10 okt.: Feeste lijke ouderavond van de openbare ulo school in Amicitia. Zaterdag 11 okt.: Bijeenkomst oud-leer lingen ulo-school in Amicitia. Maandag 13 okt., 8 uur: In het kader van de interk. gezinsweek avond voor de ouders. Ds. Hoekstra spreekt in Rehoboth over: „Een toekomst voor Uw kind?" Donderdag 16 okt., 8 uur: Alsvoren. Avond voor de jeugd in Irene. Spreker Ds. H. J. ten Brink over: „Zit er toe komst in je baan?" Maandag 20 okt., 8 uur: Forumavond in het kader van de interkerkelijke ge zinsweek onder leiding der plaatselijke predikanten in Irene. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Israël, 10.30 uur Ds. Israël. Bediening H. Doop. In beide diensten Diaconale collecte voor Reclassering en Extra collecte voor Raad van Kerk en Ker ken. 7.30 uur Jeugddienst, Ds. Knip- scheer. Medewerking Kerkkoor. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collec te voor de Raad van Kerk en Kerken. Diaconie-collecte voor Reclassering. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Kas Hulpb. Studenten. Geboren: Jenneken Geertruida, dv J. Koopman en J. H. Brinkman, Dijkerhoek 72. Elisabeth, dv R. Nijmeijer en A. Scholman, Kolweg 23. Veronica Cla- risse, dv H. F. Steunenberg en W. C. de Haan, Pastoriestraat 42. Ondertrouwd: H. Stegeman, 22 j., La ren (Gld.), en H. J. Baltus, 26 j., Hol ten. A. Kolkman, 29 j., Holten, en M. M. ter Denge, 24 j., Wierden. Gehuwd: B. J. Kruimelaar, 28 j., en H. Kolkman, 31 j., beiden te Holten. Overleden: J. Nijland, 85 j., weduwn. van W. G. Klein Baitink, Neerdorp 81. J. Janssen, 80 j., wedn. van H. Struik, Neerdorp 38 (overl. te Deventer). BEVOLKING. 'Ingekomen: J. A. Molleman, van Texel naar Oranjestraat 60. L. J. Lam- mers,' van Winterswijk naar Dorps straat 41. Vertrokken: A. van Veen en gez., van Aalpolsweg 14 naar Deventer. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 pompje van bromfiets; 1 paar kinderschoentjes; 1 speelgoedauto; 1 sleutel (fiets- of koffer-)1 speldje Verb. v. Veilig Verkeer. Aan komen lopen: 1 kleine bruine hond; 1 zwart-grijs keeshondje; 1 mage re jonge herdershond. Verloren: 1 mesje; 1 deur van militaire DAF.-vrachtauto OPENBARE MIDDAGBIJENKOMST OP DE OVERIJSSELSE BIJBELDAG Men verzoekt ons te melden, dat ter gelegenheid van de Overijsselse Bijbel dag op donderdag 2 oktober a.s. des na middags 2 uur een openbare samen komst zal worden gehouden in de zaal van 't Ned. Herv. Wijkgebouw ,,'t Ker- keland", Troelstralaan 1 te Almelo, waarin Ds. S. Oegema, vlootpredikant, zal spreken over het onderwerp: „Het Boek van het Wonder". Ieder belangstellende is hartelijk welkom. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1958 J. A. Ulfman, Neerdorp 96, is voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmis baarheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1