r t li si/S' Fa+ Dollekamp opende haar verbouwde manufacturenzaak Ww Afkoop baatbelasting BURGERLIJKE STAND ";:ni Huid genezing In 'i Lösse Hoes braadt men kippetjes aan 't spit Laatste herinnering betaling Abonnementsgeld AGENDA No. 38. Jaargang 10. ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal XJitgave van de Stichting „Holtena Nieuicebiad" te Eolten. Tele;. K RASS - 23J/ Adv.-prijs115 m.m. d contant) 2.Iedere m.m. meerf 0.07 r 'V Dinsdagmorgen heeft de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, onder grote be langstelling de verbouwde en uitgebrei de manufacturenzaak annex woningin richting van de fa. J. W. Dollekamp Zoon aan de Oranjestraat officieel her opend. Nadat hem door de bijna 3-jarige kleinzoon Wim de sleutel van 't nieuwe pand was aangeboden en de burgemees ter de winkeldeur had geopend, hield deze een korte toespraak, waarin hij er op wees, dat het de laatste jaren tot de geregelde gebeurtenissen behoort, dat weer een nieuw pand in gebruik wordt genomen. De burgemeester zag hierin een stuk vooruitgang voor de plaats. Deze zaak ligt wat buiten het centrum, maar vervult een belangrijke taak in zijn eigen buurt. Spr. verheugde zich er over, dat bij de bouw zoveel mogelijk de oude vor men bewaard zijn gebleven. Hij com plimenteerde de firmanten en verklaar de hiermede de zaak gaarne voor ge opend. De heer E. Dikkers Hzn. sprak na mens de Holtense Handelsvereniging een woord van gelukwens en verheug de zich er over, dat collega's weer een uitbreiding aan hun zaak hebben kun nen geven. Hij bood namens de winke liers een bloemenmand aan en wenste de heren Dollekamp veel succes met hun uitgebreide zaak. De heer H. C. van Leeuwen herin nerde er aan, dat hij 5 jaar geleden als buurman na de eerste verbouwing de nieuwe zaak heeft mogen openen. Toen waren daarbij nog aanwezig twee be kende Holtenaren, n.l. wijlen de heren A. ,J. Goldstein en H. J. Wansink. Spr. heeft toen de heer Dollekamp Jr. twee woorden op het hart gebonden, die eindigden op „eren', n.l. etaleren en adverteren. Hieraan heeft de jongste firmant wel voldaan en hij mag nu de voldoening smaken, dat de zaak we derom moest worden uitgebreid. Na mens de buurtgenoten wenste hij de familie Dollekamp veel geluk met deze uitbreiding. Uit het oorspronkelijk kleine winkel tje van de heer J. W. Dollekamp is een prachtige zaak gegroeid. In 1925 begon hij „te reizen" en ging hij met een pak manufacturen de boer op, waardoor hij onder de boerenbevolking grote be kendheid verwierf en het vertrouwen won. Mede door de activiteit en zake lijke bekwaamheid van zijn zoon Jo- han kon dit kleine winkeltje allengs in een flink winkelpand worden omgezet. De winkel, die thans tweemaal zo groot is geworden, maakt een keurige indruk, heeft practische vitrines en op- bergvakken, zodat het publiek alles van nabij kan bezichtigen, terwijl voor een uitstekende verlichting is gezorgd. Er werden de firma Dollekamp op deze dag tal van gelukwensen en bloem stukken aangeboden, terwijl er de ge hele dag een grote drukte heerste in hun zaak. Aan deze felicitaties voegen wij ook graag de onze toe. Huidzuiverheid- Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol poeder Hotel ,,'t Lösse Hoes" op de Holter- berg, dat op 26 juni 1957 in 't nieuws verscheen door de catastrofale brand, die het bijna geheel verwoestte en dat ruim een jaar later in zijn oude ge daante, maar van binnen geheel ge moderniseerd, onder grote belangstel ling werd heropend, gaat dn komende maanden opnieuw de belangstelling trekken. De hotelier, de heer Meule- man, heeft nieuwe plannen, welke de aantrekkelijkheid van zijn hotel, als trefpunt op de Holterberg, nog zullen vergroten. Vanaf vrijdag gaat hij als noviteit in Overijssel in zijn restaurant de kippetjes aan het spit braden. Als de gasten in de intieme sfeer van het restaurant verpozing zoeken, kunnen zij de koks gadeslaan bij het roosteren van kip. Deze uitbreiding van het restaurant van 't Lösse Hoes zal in een behoefte voorzien, omdat velen wel eens uit zien naar een rustige omgeving, waar in men na een ingespannen dagtaak op een prettige wijze kan toeven of waar een zakenman zijn relaties een heer lijke maaltijd kan aanbieden. Het sluitingsuur wordt zodanig ge regeld, dat Holten in dit opzicht bij de stad niet behoeft achter te staan. Deze primeur voor Overijssel kan 'n nieuwe stap betekenen voor de bevor dering van onze plaats als toeristen centrum. De heer Meuleman heeft zijn relaties een leuke en artistieke kennisgeving gestuurd van de opening van 't nieuwe restaurant met een pentekening, die de haard met het spit toont, waarbij de kok aan het braden is. De dichter M. v. d. Giessen maakte daarvoor een aardig rijmpje: Kom eens naar Holten en geniet van wat 't Lösse Hoes U biedt. U ziet, terwijl U rustig zit, de kippen braden aan het spit. Zachte muziek, intieme sfeer, een goede wijn, wat wenst U meer? Natuurlijk de gebraden vogels nog, die de bezoekers in de mond vliegen. Jos Bajetto zorgt aan de vleugel voor een beschaafde muzikale omlijsting met een conference en een babbeltje. Het zal heus gezellig zijn tijdens de lange avonden in hotel ,,'t Lösse Hoes". Abonnees op Holtens Nieuwsblad buiten de gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld 2e halfjaar a 2.70 te willen voldoen op girorekening 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 26 sept. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. KERKELIJKE VERKIEZING Ter voorziening in de vacature A. J. Nijkamp, die tot ouderling werd gekozen zijn door de kerkeraad der gereformeerde kerk voor de verkiezing van diaken can- didaat gesteld de heren .L. Schuppert en M. Scholman. De stemming zal plaats hebben op zon dag 21 september na de middagdienst. EOQDE KRUIS-COLLECTE. De jaarlijkse collecte van het Roode Kruis zal in onze gemeente gehouden worden van 29 september tot 4 oktober a.s. Alle ingezetenen zullen een briefje ontvangen met het verzoek een bijdrage te willen meegeven- in een gesloten zakje aan de leerlingen van de scholen. ER KOMT WEER EEN MOEDERCURSUS Eind oktober zal door de vereniging „Het Groene Kruis" weer een moeder cursus georganiseerd worden. Deze cur sus, welke gegeven zal worden door zr. Slotboom uit Hengelo, bestaat uit 8 les sen en zal gehouden worden op donder dagmiddag op een nog nader te bepalen tijdstip én plaats. De kosten bedragen f 1.50 voor de ge hele cursus. Jonge moeders, aanstaande moeders en meisjes die aan deze cursus willen deel nemen gelieven zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de wijkverpleegsters de dames Groeneveld en Bergfeld, H. J. Wansinkstraat 35 en 37, telefoon 436. VRIJGESTELD WEGENS KOSTWINNERSCHAP Aan de dienstplichtige der lichting 1957 J. A. Aanstoot, Beuseberg 126, is voor goed vrijstelling van de dienstplicht ver leend, wegens kostwinnerschap. VOORLICHTING VOOR VEILIG VERKEER Op vrijdag 3 oktober wordt in onze ge meente een Veilig Verkeersdag gehou den. De propaganda-wagen van de landelij ke vereniging voor Veilig Verkeer zal dan van 's morgens 10 tot 's avonds 7 een standplaats op de Smidsbelt krijgen waar bij de dames van de__,4 plaatselijke vrou wen- en meisjesverenigingen aan de weg gebruikers propaganda-materiaal zullen aanbieden. De schooljeugd krijgt op deze dag in Amicitia des voor- en namiddags film voorstellingen betreffende het verkeer aangeboden, terwijl deze 's avonds ge houden worden voor de oudere wegge bruikers. TWEEDE PREMIE Op de grote nationale paardenkeuring te Utrecht verwierf het paard „Astrid" van Gebr. Wansink „Erve Meerman" een tweede premie. Gezien de grote aanvoer van geselec teerde paarden mag deze premie een prachtig succes worden genoemd. ZILVER VOOR ,,VRIJHEID"-KAAS Op de Centrale Kaaskeuring, gehouden ter gelegenheid van de Algemene jaar vergadering van de FNZ te Rotterdam, werd de inzending „Grote Goudse" van de Coöp. Fabriek van melkproducten „De Vrijheid" bekroond met een zilveren medaille. De Vrijheid inzending werd gewaar deerd met 94 punten, t.w. 10 voor vorm, 20 voor korst, 36 voor Reuk en smaak, 10 voor consistentie (vastheid van samen hang) 18 voor voork. op doornsnede. BEZOEK AAN BB-GEBOUW De leerlingen der zevende en achtste klasse der Dorpsschool brachten op maan dagmiddag j.l. een bezoek aan de com mandopost Bescherming-Burgerbevolking alhier. De heèr M. Hollering gaf op een voudige, maar duidelijke wijze een uit eenzetting van alles wat er te zien was in de diverse vertrekken. Mét grote aandacht luisterde de jeugd, die nooit gedacht had dat hier zoveel te zien was. De keurige leskamer met de grote wandkaarten en het schemabord met magnetische figuurtjes, het telexap paraat dat even door de heer Hollering bediend werd, de kamer waar gesprek ken per telefoon en per radio gevoerd worden, de ondergrondse centrale, de ontvangapparaten boven, waarbij nog even de Spoetnikseinen werden beluis terd, de zenders en de „elektrische cen trale" in de tuin, alles was even interes sant. Meegedeeld werd nog dat generaal Rommel, die in de tweede wereldoorlog in Afrika vocht, deze stroomleverancier, die het gehele huis van warmte, licht en stroom kan voorzien in een noodgeval, ook gebruikt heeft! 't Werd duidelijk van welk 'n grote bete kenis deze commandopost is en boven dien ook welke goede diensten de vrij willigers hier verrichten. Het moet een genot zijn in dit keurig ingelichte ge bouw te werken onder goede leiding. Met enige hartelijke dankwoorden werd afscheid genomen van de heren Hollering en Mekenkamp. Aan „De Boerderij" van 27 aug. j.l. ontlenen wij Op grond van de bepalingen der Ge meentewet kunnen gemeentebesturen, bij verordening, een belasting heffen, welke ten doel heeft een billijke bijdrage te vorderen in de ten laste van de ge meente komende kosten van aanleg en onderhoud van land- of waterwegen, voor hun verlichting en voor afvoer van water en vuil. De belasting wordt ge heven wegens gebouwde eigendommen en daarbij behorende erven, welke aan openbare land. of waterwegen in de ge meente belenden, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en wegens ongebouwde eigendommen, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uit gang hebben. De straatbelasting, aanleg- belasting, huisvuilbelasting en rioolbe lasting vinden in deze bepalingen hun grond. Voor eigendommen, welke gelegen zijn in bepaalde gedeelten der gemeente, kan gedurende een periode van ten hoogste 30 jaar een belasting worden geheven, die tot billijke bijdrage dient in de kos ten van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gekomen werken, waardoor deze eigendommen zijn gebaat. Deze baatbelasting treft dus alleen eigendommen, die in een bepaald gedeelte der gemeente zijn gelegen. Er is in de loop der jaren heel wat strijd gevoerd tegen deze belastingen. De ene opposant voert aan, dat hij per soonlijk helemaal geen profijt trekt of wil trekken van wat de gemeente tot stand bracht, omdat hij op andere wijze in zijn behoefte voorziet en een ander beweert, dat de gemeente zich niet be hoorlijk aan haar verplichtingen houdt, zodat hij meent ook niet te moeten be talen. In de meeste gevallen zijn de verorde ningen wel zo gesteld, dat aan betalen niet is te ontkomen. Het gaat er niet om of men van een aangelegde weg ge bruik maakt, doch of men er gebruik van kan maken en het misnoegen over onbehoorlijk onderhoud wordt niet geuit door het weigeren van betaling der wet telijk verschuldigde belasting, doch door een klacht in te dienen waar deze be hoort. In sommige verordeningen wordt de gelegenheid geboden de belasting ineens voor alle of de nog komende jaren af te kopen. Is het geld ter beschikking en is in het afkooptarief rekening gehouden met een behoorlijke rente, dan is daar veel voor te zeggen. Van bijzonder be lang is of deze afkoopsom voor de in komstenbelasting als kosten van verwer ving mag worden afgetrokken en of dit ineens mogelijk is. De belasting kan dan in een jaar zo laag worden, dat de af koop nog een extra voordeel biedt. Onlangs werd over de mogelijkheid van de afkoop door de Hoge Raad gunstig beslist. Het betrof een verordening van de gemeente Heerenveeen, welke gedu rende 30 jaren een baatbelasting heft van de eigendommen, die zijn gebaat door de aanleg van een weg met bijbeho rende werken. Het is mogelijk de belas ting over de nog niet verstreken jaren af te kopen tegen betaling van een som ineens, berekend volgens daartoe vastge stelde tabellen. Een belastingplichtige was tot deze afkoop overgegaan en be taalde daartoe aan de gemeente een be drag ineens van f 1508.81. Hij trok dit bedrag af van zijn inkomsten uit onroe rend goed, doch de inspecteur weigerde deze aftrek, omdat de afkoopsom zou te zien zijn als een kapitaalsuitgaaf en niet als een uitgaaf wegens belastingen. Het Gerechtshof deelde deze mening niet. De baatbelasting is volgens het Hof een belasting, ook als deze voldaan wordt voor verschillende jaren tegelijk. De Minister stelde beroep in cassatie in. Aangevoerd werd, dat tot de afkoop geen verplichting bestaat, zodat dit be tekent niet het voldoen van een op de inkomsten drukkende last, dus mag het voldoen van de afkoopsom niet gezien worden als betaling van op het onroerend goed drukkende belasting. De Hoge Raad stelde de Minister in het ongelijk. De gemeente Heerenveen heft een belasting, die te rangschikken is onder de op onroerend goed rustende belastingen, welke als kosten van ver werving zijn aan te merken en dit karak ter gaat niet verloren als die belasting bij wijze van afkoop in één bedrag wordt voldaan. Of dit bedrag ineens mag worden af getrokken of in jaarlijkse porties kan geen verschil van opvatting geven. Uit drukkelijk geldt voor de inkomstenbelas ting, dat de kosten van verwerving als uitgegeven worden beschouwd, zodra ze betaald zijn. Het jaar of de jaren waarop de betaling eigenlijk betrekking heeft, blijft geheel buiten beschouwing. De ge hele afkoopsom komt dan ook ten laste van het jaar, waarin de betaling werke lijk plaats vindt. Heeft de afkoop betrek king op een onderneming, dan komen de kosten ten laste van het boekjaar waarin ze verschuldigd zijn. Dit zou in een vroe ger jaar kunnen zijn dan waarin de be taling plaats vindt. Vrijdag 19 sept. 8 uur in hotel Vosman: Voorlichtingsavond betreffende olie- verwarming door de Benzine- en Pe- troleum-Mij. N.V. te Amsterdam. Zaterdag 20 sept., 3 uur: Attractieve oriënteringsrit van de M.A.C. „De Holterberg". Maandag 22 sept., 8 uur, spreekt Ds. de Nijs op uitnodiging van de Jonge Kerk in het gebouw Irene (zie bericht). Maandag 22 sept., 7.45 uur: Vergade ring Geref. Vrouwenver. „Priscilla" in gebouw Rehoboth. Dinsdag 23 sept.: Grote modeshow Fa. Wed. A. ter Harmsel, Rijssen (zie adv.). Woensdag 24 september: Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Spr. Ds. W. de Nijs van 't Twenhaarsveld. Donderdag 25 sept., 8 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging in ge bouw „Irene". Donderdag 25 sept., 8 uur: Ledenver gadering afd. Holten A.N.M.B. in zaal Maats. Spreker de heer F. v. d. Veer. Vrijdag 26 sept., 7.30 uur: Gecomb. ver gadering Herv. Vrouwenvereniging en Plattelandsvrouwen Dijkerhoek in 't Bonte Paard. Spreekster mevr. M. Esselink-Kok over diepvries. Vrijdag 26 sept., 8 uur: Vergadering Plattelandsvrouwen en Schoolkring Espelo. Spr. de heer H. v. d. Linde over „Ontspoorde jeugd". Zaterdag 27 sept.: Laatste dag uitgifte seizoenkaarten instuif „Irene". Zaterdag 27 sept., 7.30 uur: Cabaret avond afd. Holten ANMB in „Amici tia" met gezelschap Max van Praag. (Zie raambiljetten). Vrijdag 3 okt.: Propagandadag Veilig Verkeer met filmvoorstellingen voor volwassenen en kinderen. Donderdag 9 en vrijdag 10 okt.: Feeste lijke ouderavond van de openbare ulo school in Amicitia. Zaterdag 11 okt.: Bijeenkomst oud-leer lingen ulo-school in Amicitia. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Addink. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israel. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur (bevesti ging ambtsdragers) Ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor de geestelijke ver zorging ziekenhuispersoneel. Geboren: Gerrit Hendrik, zv J. W. Hulsman en J. H. Landeweerd, Beuse berg 136. Gerritdina, dv W. Krekel en K. Vincent, Tuinstraat 7. Johanna Willemina Jenneken, dv G. J. Aanstoot en W. Vukkink, Look 81 (geb. te De venter) Gehuwd: H. E. Slijkhuis, 22 j., en J. W. Aaltink, 21 j., beiden Holten. W. Middelesch, 24 j., Hellendoorn, en J. G. Bosschez*s, 24 j., Holten. J. W. Vrug- gink, 23 j., Holten, en G. H. Kolkman, 24 j., Hellendoorn. G. H. Kers, 36 j., Holten, en L. J. Lammers, 39 j., Win terswijk. Overleden: W. Wouda, 38 j., echtge noot van D. van der Meer, Tiétjerkstera- deel. H. Geerligs, 76 j-, wed. van J. A. Nijenhuis, Beuseberg 83. E. Lug- genhorst, 75 j., wedn. van A. Rensen, Neerdorp 14 (overleden te Deventer). J. A. Jansen, 65 j., Larenseweg 33 (overleden te Deventer). J. Hofman, 51 j., echtgenoot van A. Mossink, Hol- terbroek 23 (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: A. M. Droog en gez., van Noordwijk naar Look 40. R. van As- senderp, van 's-Gravenhage naar Look 40. G. Stoffer en gez., van Diepen veen naar Industriestraat 4. M. Bo- link van N.O. Polder naar Borkeld 71. Vertrokken: G. H. C. Dijkstra, van Holterberg 35a naar Maastricht. W. Dikkers, van Dorpsstraat 18 naar Maas tricht. G. J .Stam, van Look 39 naar Avcreest. H. Kolkman en gez., van Kolweg 22 naar Olst. G. Gerritsma en gez., van Holterberg 63 naar 's-Graven hage. M. Pattiwael van Westerloo en gez., van Holterberg 26 naar 's-Graven hage. M. Pattiwael van Westerloo, van Holterberg 26 naar 's-Gravenhage. A. G. Leusink, van Aalpolsweg 18 naar Rijssen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Holten, Dorps straat 22, tel. 352. Gevonden: 1 luchtpompje van brom fiets; 1 paar kinderschoentjes; 1 plastic speelgoed auto. Verloren: 1 ballpoint; 1 portemon- naie met inh.; 1 zwarte mil. baret; 1 damestasje met inh.1 aktetas met inh. 1 foudraal van fototoestel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1