TWENTE TROEF Ze»e„ Plattelandsbibliotheek kreeg nieuw gebouw BÜRGERÜJKE STAND AGENDA PREDIKBEURTEN No. 37. Jaargang 10. ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEWS MEUWSBI in De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal U"gava ZifJn'TeZ.'TsX- Adv.-prij1-15 m.m. (a contantf 2.—. Iedere i Uitgave van de Stichting Eoltena Nieuictblad" te Holten. Telet. K 5+83 - 83 i Adv.-prijs: 115 m.m. (a contant) f 2.Iedere m.m. meerf 0.07 Grootse expositie feestelijk omlijst evenement van de allerhoogste orde Wanneer de burgemeester van Wier den, Mr. E. D. Maaldrink, volgende week woensdagmiddag op officiël wijze de ten toonstelling „Twente Troef' in het fa brieksgebouw van de voormalige N.V. Ten Bos aan de Almelosestraat zal heb ben geopend, is de kroon gezet op een indrukwekkend stuk organisatiewerk. De TTT vormt namelijk een treffend be wijs van durf en ondernemingsgeest, waardoor het evenement is uitgegroeid tot een grootscheepse manifestatie. De zeven imposante expositiehallen, die gezamenlijk één geheel vormen, zul len van 17 tot en met 20 september een tentoonstelling herbergen, zoals Twente die in jaren niet heeft gekend. De expo sitie gaat, gezien de variatie en de kwa liteit van de inschrijvers, die uit alle de len des lands komen, op zichzelf reeds een levendig en aantrekkelijk gebeuren worden. In diverse van de tientallen stands zullen nationale primeurs worden gebracht. Vooral de variatie zal de be zoeker boeien; er zal zelfs een complete ultra-moderne touringcar worden geëx poseerd. In de avonduren zal er volop stem ming en muziek zijn. Ook de avondpro gramma's zijn zeer gevarieerd. Er wordt o.m. een schoonheidskoninginnetje geko zen, Mieke Telkamp komt zingen met begeleiding van Joop de Leur, er treedt een Beierse kapel op, die voor de nodige stemming zal zorgen, er komt een dave rende sportshow met tal van prominente sportfiguren als Bram Charité, Anton Geesink, Frans de Munck en anderen en voor de jongelui zal er elke avond gelegenheid zijn om ie dansen. Graads, Dika en Moo zullen met Mans oet Twen te een specifiek Twentse avond verzor gen. Zaterdag wordt een grote veekeuring gehouden achter het grote expositiege bouw. Hier komen alles bijeen meer dan vierhonderd dieren aan de lijn, waaron der zich kwaliteit bevindt van Europese topklasse. Wierden viert feest met vlaggen, bloe men en muziek, dat alles ter gelegenheid van Twente Troef, een evenement, waar over tot in wijde omtrek nog jaren zal worden gesproken. geneesmiddel Mijnhardt's Zenuwtabletten De plattelandsbibliotheek, welke tot voor kort gevestigd was in een vertrekje in de openbare u.l.o. school, heeft thans een aardige en wat ruimere behuizing ge kregen in het perceel waar de tandarts, de heer Steunenberg, zijn praktijk hield. Zij heeft ook een andere status gekregen, want zij vormt thans een onderdeel van de „Stichting Uitleenbibliotheek Markelo -Holten-Diepenheim", welke weer is on dergebracht in de Centrale Plattelands- bibliotheek voor Overijssel. Hiermede is aan de centrale bibliotheek weer 'n nieu we stichting toegevoegd, welke belang rijk werk kan doen voor de lectuurvoor ziening in de drie genoemde gemeenten. De vorming van deze stichting maakt het mogelijk, dat ook voor deze biblio theek de overheidssubsidies worden ont vangen, welke in het vooruitzicht wor den gesteld indien het zielental van de gemeenschap, waarbinnen 'n bibliotheek haar werkingssfeer uitoefent incer dan 10.000 bedraagt. Het is het werk van de heer A. van Uxem, de bekwame en zeer diligente secretaris-penningmeester van de C.P.B.O. in Overijssel. De officiële opening van de nieuwe bi bliotheek had maandagavond plaats in 't café Stationszicht van de heer G. Vrug- gink, waar zich een groot aantal genodig den verzameld had. Naast de burgemeester, Mr. W, H. Enk laar, 2e voorzitter van de stichting, had den aan de bestuurstafel plaats genomen zijn ambtsgenoot van Markelo, Jhr. mr. J. A. de Beaufort, voorzitter, de heer B. J. Bittink, oud-wetliouder van Diepen- heim en voorzitter van de Diepenheimse sectie, de heer van Uxem, de heer M. Ei sen te Enschede, bestuurslid van de cen trale vereniging van openbare leeszalen en de burgemeester van Zwollerkerspel, de heer C. Slager, voorzitter van de C.P. B.O. in Overijssel. In een uitvoerig welkomstwoord schets te Mr. Enklaar de grote betekenis, welke aan de totstandkoming van de nieuwe bibliotheek moet worden gehecht. Hij sprak als volgt: Dames en heren, In welke kwaliteiten gij hier heden avond ook aanwezig zijt, ik heet u allen gaarne welkom. Gij zult u misschien afvragen wat het feitelijk nut is van een bijeenkomst als deze, of er wel enig belang mede gediend wordt, dat wij ons verzamelen rond de wieg van deze uitleenbibliotheek. Een nuchter mens zou inderdaad zo kunnen denken, hij vergeet dan echter, dat wij niet maar voort kunnen snellen op onze levensbaan zonder om te zien en zonder ons rekenschap te geven van wat wij in saamhorigheid tot stand brachten. In deze tijd, waarin het wel eens lijkt of wij ons alleen maar willen inspannen om onze materiële belangen te dienen, is het zeker de moeite waard om even een pas op de.plaats te maken, nu er iets tot stand is gebracht, dat de geest verrijkt en de mens verheffen kan. Men spreekt vaak over de achterstel ling van het platteland bij de stad. Inder daad is die achterstelling er ook nu nog, al wordt deze hoe langer hoe geringer. Speciaal na de tweede wereldoorlog is er ten plattelande het een en ander ge schied. Verharding van wegen, electriciteit en waterleiding hebben de materiële levens voorwaarden ten plattelande ten zeerste bevorderd. Ook op cultureel terrein is het platteland doende de bestaande achterstand in te halen. Het onderwijs behoeft althans in kwa liteit niet meer achter te staan met dat in de stad. Toneelgezelschappen zijn thans ook in de provincie gevestigd. Wanneer vandaag de deuren van de openbare uitleenbibliotheek worden ge opend, betekent zulks wederom 'n schre de vooruit op het pad van de culturele verheffing van het platteland. Ik ben er mij van bewust, dat de stich ting van deze bibliotheek 'n grote dienst betekent aan de bevolking van deze ge meente. Men kan misschien stellen, dat de stichting en instandhouding van deze bi bliotheek een te zware last betekent op het budget van deze gemeente in verhou ding tot het gebruik, dat hiervan wordt gemaakt. Ik geloof, dat men niet te veel moet zien naar het aantal lezers, doch veeleer naar het doel, dat met deze bibliotheek wordt beoogd, n.l. voor de bevolking van Holten de gelegenheid scheppen zich gees telijk te verrijken. Is het op zichzelf niet een reden tot dankbaarheid, dat de geestelijk wel ge- differentiëerde bevolking van Holten zich heeft kunnen vinden onder de zelfde noe mer, welke centrale plattelandsbiblio theek voor Overijssel heet. De achter ons liggende jaren hebben geleerd, dat het vertrouwen, dat men al om in de leiding van de centrale platte landsbibliotheek heeft gesteld in alle op zichten gerechtvaardigd is geweest. Met een- gerust hart kunnen vandaag dan ook de diensten van de openbare uit leenbibliotheek Holten, welke onder de zelfde maatschappijvlag vaart als waar onder lot nu toe de wisselcollectie' van de plattelandsbibliotheek heeft gevaren, aan geboden worden aan de bevolking van Holten. Ik wil hierbij gaarne een woord van hulde en erkentelijkheid tot uitdrukking brengen aan het adres van de heer van Uxem, die de stuwende kracht van het bibliotheekwezen van het platteland van Overijssel is. Het platteland van Overijssel is hem en zijn staf veel dank verschuldigd. De heer van Uxem heeft zijn idealisme ge paard aan zakelijke overwegingen. Ik ge loof, dat hierin het geheim verscholen ligt, dat de centrale plattelandsbibliotheek Overijssel met zoveel succes haar roe ping kan volgen. Ik zou bepaald onvolledig zijn, wanneer ik op een avond als deze, waarop een aanvang wordt gemaakt met weer een nieuwe wijze van lectuurvoorziening in deze gemeente, niet herinnerde aan de pioniersarbeid, welke de vereniging volks onderwijs in het verleden in Holten ver richtte. Het is met name het werk van de toen malige biblothecaresse, mejuffrouw W. E. Wolters geweest, die deze bibliotheek tot leven heeft gewekt en het publiek van Holten tot lezen heeft gebracht, en voor een groot deel ook het lezen heeft ge leerd. Toen mejuffrouw Wolters op 26 aug. ter gelegenheid van haar 40 jarig jubi leum als onderwijzeres werd begiftigd met de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau, werden hiermede niet alleen haar verdiensten als onderwijzeres doch tevens die als biblio thecaresse koninklijk erkend. Dames en heren: Ik wil er gaarne nog eens de nadruk op leggen hoe dankbaar wij mogen zijn, met de nieuwe vorm, waarin de lectuurvoorziening van. Holten in den vervolge zal plaats vinden. Tot voor kort werd vaak de klacht ge hoord, dat de wisselcollecte te Holten te weinig keuze bevatte, dat men daarin niet vinden kon wat men wilde. Geen wonder voor een jaarlijkse subsidie van f 500.— mag men ook niet veel verwachten. Het moet voor de uitleenhulpen wel eens ondankbaar zijn geweest hun be langeloos werk beloond te zien met een boos gezicht. De grote vooruitgang, welke de nieuwe uitleenbibliotheek met zich medebrengt is gelegen in een geheel ander wijze van uitlenen. De lezers kunnen in de nieuwe lokali teit zelf hun boeken uit de kasten halen en hun keuze bepalen. De uitleenhulpen zullen onder leiding van een gediplomeerde bibliothecaresse het publiek ter zijde staan. Gaarne wil ik dank brengen aan de uit leenhulpen, die in het verleden hun krachten aan de bibliotheek hebben ge geven en thans gereed staan hun werk onder betere omstandigheden voort te zetten. Ook de eigenaar van het pand, waarin de bibliotheek is onder gebracht heeft recht op onze erkentelijkheid. Dank zij de bereidwilligheid van de heer Schuppert is, wat eens de folterka mer van een tandarts was, thans een centrum geworden van waaruit de cul tuur over onze gemeente kan worden uit gedragen. Met de wens, dat deze uitleenbiblio theek, die tot stand kwam in uitnemen de samenwerking met de gemeenten Mar kelo en Diepenheim, moge bijdragen tot de geestelijke verheffing van de gemeen te Holten, verklaar ik deze gaarne voor geopend. Namens het bestuur van de Centrale Plattelandsbibliotheek sprak burgemees ter C. Slager gelukwensen uit bij de ope ning van de nieuwe bibliotheek. Spreker wees op de enorme spanningen, welke zich in het leven van de mens voordoen. Een gevoel van heimwee komt bij ons op als wij denken aan de tijd van onze voorouders. Toen was het leven een kab belende beek, nu een wildbruisende stroom. Toch kenmerkte het leven zich vroeger ook door onrust, hetgeen blijkt uit de geschriften van de monnik Tho mas a Kempis, die schreef overal rust te hebben gezocht, mara nergens te heb ben gevonden. Uiteindelijk vond hij deze in een hoekske met een boekske. De C.P.B. geeft daarvoor in deze tijd de ge legenheid. Goede boeken worden daar voor verstrekt, die tot bezinning leiden, bezinning o.a. over de taak die God ons in het leven te vervullen geeft. Aan de raden der drie gemeenten is zeer veel dank verschuldigd, dat zij de financiën hebben willen voteren om dit werk tot stand te brengen tot verrijking en verdie ping van het geestelijk leven. Met een hartelijke felicitatie besloot burgemees ter Slager zijn toespraak. De heer M. Eisen sprak uitvoerig over de geboorte van de drieling, waarvan er thans twee op gelukkige wijze het le venslicht mochten aanschouwen. Vrij dag werd de bibliotheek in Markelo ge opend. Morgen zal Diepenheim volgen. Hij acht het zeer belangrijk, dat de cen trale plattelandsbibliotheek te Berkum zijn zorgen over deze bibliotheek uit strekt en schonk een boekwerk over Overijssel. In een geestig speechje, waarin hij te ruggreep op de officiële opening van de bibliotheek aldaar, bood Markelo's bur gemeester Jhr. Mr. A. J. de Beaufort, als voorzitter van de in de aanhef ge noemde stichting de Holtense afdeling zijn gelukwensen aan. Wijzende op de uitspraak van Pascal over de belangrijk heid van de eenzaamheid, kwam spreker tot de slotsom, dat het fatale van deze tijd schuilt in het feit, dat de mens niet meer eenzaam kan zijn met een boek. Plet boek, dat de drager genoemd kan wor den van de schepping. Hij bood zijn ambt genoot van Holten een deel van de ca deau ontvangen triologie aan. Het begin. Tenslotte heeft de heer B. H. Brou wer, namens de afdeling van Volkson derwijs, er nog op gewezen, dat deze vereniging vele jaren geleden met veel succes een volksbibliotheek stichtte met offers van de gehele burgerij. De over gang naar de plattelandsbibliotheek nu g ACCOUNTANTSKANTOOR POUW H Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 1 g Zitting in Hotel Holterman I g elke maandagmiddag. IlllllllllllllllilllllllUllUHIIIIIillllllllllllilllllllUllllllilllllllllllllillllllllillllllillllllllï TBC-COLLECTE „ZONNEGLOREN" Op zondag 14 september a.s. zal in de Herv. Kerk een collecte worden gehou den ten bate van het Hervormd TBC-sa- natorium „Zonnegloren". Wanneer men bedenkt, dat er momenteel meer dan 360 patiënten verpleegd worden en er nog 'n wachtlijst bestaat, dan kan men zich in denken, dat de steun ook van de kerken dringend noodzakelijk is. De kerkeraad doet daarom een beroep op uw offervaardigheid en hoopt, dat de ze extra collecte verblijdend mag zijn. OUDERLING GEREF. KERK De kerkeraad der Geref. Kerk heeft aan de heer H. Beldman te Markelo, die on langs werd gekozen tot ouderling, wegens gezinsomstandigheden, dispensatie ver leend van de uitoefening van zijn ambt. In zijn plaats is nu zondag tot ouderling gekozen de heer A. J. Nijkamp, welke hiervoor met de heef H. Brands op een tweetal was geplaatst. Aangezien de heer Nijkamp diaken was, zal dus binnenkort een nieuwe ambtsdrager in deze functie moeten worden gekozen. MEISJESCLUB ZONNESTRAAL De meisjesclub „Zonnestraat" start op dinsdag 16 september a.s. met haar werk zaamheden en wel op 6.30 uur in het jeugdgebouw Irene. Alle meisjes van 12 tot 16 jaar zijn hartelijk welkom en de leidsters mej. Kampman nodigt ze dan ook gaarne uit eens een kijkje te komen nemen. De clubavonden zijn elke dins dag van 6.30 tot 8 uur. PROVINCIALE BIJDRAGEN IN DE REISKOSTEN VOOR NIJVERHEIDS ONDERWIJS EN LANDBOUW ONDERWIJS Sedert 18 december 1952, de dag waar op het besluit door de provinciale staten werd genomen, verleent de provincie Overijssel aan leerlingen van ambacht scholen, landbouwscholen, landbouwhuis- houdscholen en industriescholen bijdra gen in de reiskosten, indien dit uit finan ciële overwegingen noodzakelijk is. Om voor deze bijdrage in aanmerking te kunnen komen moet de afstand van huis tot school 15 km of meer bedragen. De aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 december van elk jaar en daar voor zijn formulieren ten gemeentehuize verkrijgbaar. Na die tijd ingekomen aanvragen wor den niet meer in behandeling genomen. In sommige gevallen worden de formu lieren op de school uitgereikt. De uitgetaling van eventueel toegeken de bijdragen geschiedt door de hoofden van scholen. enkele jaren geleden was een sprong in het duister, die echter een gelukkig einde heeft gevonden door de thans ge vormde combinatie, welke hij gaarne de gelukwensen van zijn vereniging aan bood. Met assistentie van de dameshul pen en kinderen van de school zal het zeker gelukken deze nieuwe bibliotheek tot een belangrijk geestelijk centrum te maken. Mooie bibliotheek. Nadat burgemeester Enklaar de spre kers had bedankt, brachten de talrijke aanwezigen een bezoek aan de nieuwe bibliotheek in de Stationsstraat, waar 'n keur van boeken voor alle leeftijden en in alle schakeringen in de uitstekend verlichte vertrekken is ondergebracht. Op de inhoud van deze bibliotheek hopen wij nog nader terug te komen. Frappant is, dat het aantal in Overijssel uitgeleende boeken in 't afgelopen jaar meer dan 45 pet. bedraagt van de uitge leende boeken in het gehele land, waar mee wel duidelijk aangetoond wordt, welk een belangrijk werk de Centrale Plattelandsbibliotheek in ons gewest verricht. De uitgifte van de boeken geschiedt op vrijdag van 4-6 uur voor de jeugd en van 7-8.30 uur voor volwassenen. Een uitgebreide catalogus is tegen een ver goeding van 35 ct. verkrijgbaar. Het leesgeld is zeer matig gesteld, 'zodat dit voor niemand een bezwaar behoeft te zijn om van deze boekerij gebruik te maken. De leiding van de bibliotheek zal berusten bij de gediplomeerd biblio thecaresse mej. B. Schuiling, die echter mag blijven rekenen op de assistentie van de oorspronkelijke uitleensters dér boeken, de dames W. E. Wolters, H. J. Wolters, mevr. H. J. Bal-Keiler, mej. W. Bal en mej. M. Schuppert Ongetwijfeld zullen over enkele we- ken, als de lange avonden weer aanbre ken, velen de weg naar de plattelands bibliotheek weten te vinden. Zaterdag 13 sept.: Fokdag van de Paar den fok vereniging „Holbatheo" te Dij- kerhoek, v.m. 9 uur. Dinsdag 16 sept., 9.30 uur: Officiële her opening manufacturenzaak en woning inrichting Fa. J. W. Dollekamp en Zn., Oranjestraat. (Zie adv.). Dinsdag 16 sept., n.m. 6.30 uur: meisjes club „Zonnestraal" start weer in „Ire ne". Donderdag 18 sept.: Inschrijving dans club Bron in hotel Holterman van 8- 10 uur n.m. (Zie adv.). Vrijdag 19 sept. 8 uur in hotel Vosman: Voorlichtingsavond betreffende olie verwarming door de Benzine- en Pe- jtroleum-Mij. N.V. te Amsterdam. Woensdag 24 september: Vergadering afd. Holten Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Spr. de heer W. de Nijs van 't Twenhaarsveld. Vrijdag 26 sept., 8 uur: Vergadering Plattelandsvrouwen en Schoolkring Espelo. Spr. de heer H. v. d. Linde over „Ontspoorde jeugd". Zaterdag 27 sept.: Laatste dag uitgifte seizoenkaarten instuif „Irene". (Zie adv.). Zaterdag 27 sept., 7.30 uur: Cabaret avond afd. Holten ANMB in „Amici- tia" met gezelschap Max van Praag. (Zie adv.). Vrijdag 3 okt.: Pro'pagandadag Veilig Verkeer met filmvoorstellingen voor volwassenen en kinderen. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Grolle van Nijverdal. In beide diensten collecte voor het sanatorium „Zonnegloren". (Zie elders). Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collec te voor het sanatorium „Zonnegloren". (Zie elders). Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het eigen jeugdwerk. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: ijzeren wagenrong; dames regenmantel; jonge hond; dolkmes; een halsketting. Verloren: badmuts; gummilaars; por- temonnaie met inhoud; kinderportemon- naie met inhoud; maandkaart O AD. Geboren: Johan, zv J. Tuitert en A. Lueks, Neerdorp 72. Gerritdina, dv J. Lammers en E. Wegstapel, Oude Deven- terweg 27. Ondertrouwd: H. E. Slijkhuis, 22 jr., Holten en J. W. Aaltink, 21 jr., Holten. B. J. Kruimelaar, 28 jr., Holten en H. Kolkman, 31 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: S. C. Keiler van Eindho ven naar Look 40. W. de Nijs en gez. van Eindhoven naar Look 40. - A. Kamp man van Wierden naar Larenseweg 26. Vertrokken: A. Hazemeijer van^Hol- terberg 67 naar Deventer. D. Kuiper van Dorpsstraat 52 naar Apeldoorn. F. Budde van Look- 40 naar Haaksber gen. E. M. Muller van Look 40 naar Haaksbergen. - H. J. Vincent v. Burg. v. d. Borchstr. 41 naar Goor. R. Baer- maijer von Bariënhofen van Holterberg 26 naar 's-Gravenhage. H. R. Heyder en gezin van Holterberg 26 naar 's-Gra venhage. E. Berends van Aalpolsweg 36 naar Leiden. H. E. Neijman van Look 40 naar Raalte. C. A. van de Vij ver van Look 40 naar Hellendoorn. M. E. Nazloomian van Look 40 naar Hel lendoorn. HOLTENS SUCCESSEN OP DE CENTRALE VARKENSFOKDAG TE RAALTE Op de woensdag te Raalte gehouden Centrale Overijsselse Varkensfokdag heb ben de Holtense deelnemers enkele aar dige successen geboekt, welke wij in een kort overzicht hieronder nog even laten volgen: Het aangevoerde materiaal was over het algemeen van zeer goed gehalte. Rubriek 1: Beren geboren voor 1 aug. 1955: lc Wilco, eigenaar de heer H. Krik- kink. Rubriek VIII: Beren geboren van 1 dec. 1957 tot en met 31 jan. 1958: lb en lc, H. Mark voort, 2c H. Meijerman. Rubriek 16: Gedekte sterzeugen, geb. vanaf 1 jan. 1955 tot en met 31 mei 1955: 1 d „Lien" van de Wed. G. H. Stegeman, 2c „Elsje" van de heer H. Bosman. Rubriek 18: Gedekte sterzeugen, -geb. na 1 jan. 1956: ld „Liesje" van de Wed. A. J. Nijland. Rubriek 20: Gedekte zeugen, geb. vanaf 1 jan. 1956 tot en met 31 juni 1956: la „Jopie" van de heer H. Bosman. Rubriek 2-1: Gedekte zeugen van 1 ju li 1956 tot en met 31 okt. 1956: lc „Cis sy" en 2a „Ciska" van de heer H. Riet berg, 2d „Millie" van de heer H. Oolbek- kink. Rubriek 32: Zeugen met biggen, geb. van 1 jan. 1956 tot en met 10 juli 1956: 3a .Liddie" van de Wed. G. H. Stegeman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1