tüi v. IP IK imm BURGERLIJKE STAND Mooi kinderfeest o.l. Dorpsschool Hè AGENDA PREDIKBEURTEN Isibly verwachting No. 35. Jaargang 10. ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtene Nieuwsblad" te Holten. Telof. K 54SS - £3$ Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meerf 0.07 KEURIG VERSIERDE OPTOCHT TROK DOOR HET DORP Op dinsdag 26 augustus j.l. vierden de leerlingen der o.l. Dorpsschool te Holten hun jaarlijkse schoolfeest. Om negen uur stonden vele kinderen op het grote plein gereed om door de jury te worden ge keurd. Deze bestond uit enige dames uit Markelo, t.w. de dames Abbink, Bervoets, de Beaufort, Buitenhuis, Hoetman, Leef- tink, Pluimers, Ter Heege, Wanrooy en Wiersma. Er werden vele prijzen toegekend, voor wagens, karren, fietsen, groepjes, auto peds, mandjes, boogjes, pony's en enke lingen. Er was veel werk gemaakt van de optocht, die een vrolijke aanblik bood. Met HMV voorop en de muziekwagen van de heer Bouwhuis te midden van de lange stoet, ging men door het dorp. Vele belangstellenden stonden langs de route. Na de optocht werden de schoolkinde ren getracteerd op 'n reep chocolade, ter wijl prijswinnaars hun geld direct kre gen. Om ongeveer half twee waren leerlin gen, personeel en feestcommissie op Kalf- stermansweide om in afgebakende per ken spelletjes te houden in wedstrijdver band. De draaimolen van de heer Die- terman uit Zwolle bezorgde kinderen prettige ogenblikken. De draaimolencom missie zorgde voor een ordelijk verloop. Ook werden de klassen bij toerbeurt ge trakteerd op ranja en pennywafels. De bediensters zorgden telkens dat de tafels tijdig weer voorzien waren voor de vol gende groep kwam. De kleuterschool en vele niet school gaande kleuters kwamen eveneens aan beurt. Radio Schoneveld verzorgde de luidsinstallatie op het veld, waardoor ver loren voorwerpen en de namen van afge dwaalde kinderen konden worden omge roepen, terwijl ook tijdig andere berich ten konden worden verspreid. Aan het slot van de middag ontvingen alle leerlingen een cadeau. De prijswin naars konden hun prijzen in ontvangst nemen. Mejuffrouw WoRers onderscheiden Na afloop van de kinderspelen kwam de feestcommissie nog' even samen in café Kalf sterman. Het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer, heette speciaal Burgemees ter en mevrouw Enklaar welkom, deed enige mededelingen over kinderfeest. Daarna dankte hij allen, mede namens 't personeel, hartelijk voor de betoonde me dewerking, in velerlei vorm. Hierop vroeg de burgemeester het woord en begon op te merken, dat wan neer hij in een vex-gadering verscheen, die iets met het openbaar onderwijs te maken had, hij daar vast gezien werd als vertegenwoordiger van het schoolbe stuur en dat van hem vaak een woord werd verwacht. Als lid van dit schoolbe stuur, maar ook als ouder in de eerste plaats bracht hij een woord van bijzon dere dank aan het adres van de heer Brouwer en de zijnen, die de kinderen 'n heei'lijke dag hadden bezorgd. Vervolgens deelde de burgemeester mee, dat hij voor een gewetensconflict heeft gestaan. Hij moest iets doen, waar van hem uitdrukkelijk gevraagd was, dit niet te doen. Hij moest n.l meedelen, dat het heden 40 jaren geleden was, dat mej. Bertha Wolters liet onderwijs, was gaan dienen, achtereenvolgens te Stokkum, Es_ pelo, Dijkerhoek en Holten. Mej. Wolters heeft hem enige tijd geleden gezegd, dat zij er prijs op zou stellen, wanneer er over dit jubileum niet zou worden ge rept. Nog onlangs heeft zij haar 25-jarig jubileum als onderwijzeres aan de Dorps school luisterrijk gevierd en over enige jaren zal haar afscheid zijn, reden te „De druktemakers" kregeu een eerste prijs bij de lopende groepen. over om bij dit 40-jarig jubileum niet stil te staan. Spreker zegt altijd dolgi-aag te willen doen, wat mej. Wolters graag wil, maar dat er toch nog iemand is naar wie hij beter heeft te luisteren. H.M. de Koningin heeft hem opgedragen aan mej. Wolters mededeling te doen dat het H.M. heeft behaagd aan mej. Wolters toe te kennen de ere-medalje in goud, verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau! De burgemeester wees er op, dat niet iedereen die gedurende 40 jaren slechts plichtsgetrouw zijn plicht doet deze on derscheiding krijgt, doch dat men moet hebben getoond op het brede maatschap pelijke terrein te willen hebben mede spelen. Welnu, dat heeft mej. Woltei-s in allen dele gedaan. Jarenlang heeft ze de bibliotheek van de afd. Volksonderwijs beheex'd, is ze be stuurslid van de zwemvereniging Neptu- nus geweest en heeft ze in haar vrije tijd kinderoperettes ingestudeerd. Zij is be stuurslid van de Oranjevereniging en geeft Bijbellessen aan de kinderen der openbare school. De verdiensten van mej. Wolters, aldus sprekei-, zijn vele en vervullen ons met erkentelijkheid. Met de wensen, dat mej. Wolters de onderscheiding nog zeer vele jaren in goede gezondheid mag dragen, beëindigd de burgemeester zijn toespraak. De aanwezigen onderstreepten zijn woor den met spontaan applaus! De heer Brouwer sprak namens de feestcommissie enige hartelijke wooi'deri tot de jubilaresse, die het hart van haar leerlingen heeft en met veel ijver, toewij ding en succes haar werk dagelijks ver richt. Namens de commissie bood hij haar een handboeket anjers aan. Hij merkte nog op, dat men de draaimolenexploitant uit een viertal data een dag heeft laten kiezen. Het was wel zeer bijzonder dat deze de dag van het jubileum koos voor het schoolfeest. Daarna sprak de heer Brouwer nog tot mej. Wolters namens het personeel der school en bood haar namens de collega's de kleine gouden draagmedalje nu nog symbolisch met een handdiruk aan, maar spreker hoopte deze binnen enkele dagen echter te kunnen overhandigen. Spreker zei er trots op te zijn iemand aan school te hebben wie 'n onderschei ding alS bovengenoemd ten deel was ge vallen. Evenals voor mej. Woltex's was deze spontane huldiging een volkomen verras- sing. Tot slot van deze samenkomst die zich kenmerkte door een blijde opgewekte sfeex-, sprak de voorzitter der feestcom missie nog een dankwoord tot de burge meester en zei dat het zo verheugend was te mogen zeggen dat er zoveel zorg aan het onderwijs wordt besteed in deze ge meente. Niets is u te veel, aldus spreker, om iets voor de scholen te doen of uw tijd beschikbaar te stellen voor ons, als dit nodig is. De burgemeester hief zijn glas en bracht een dronk uit op het wel zijn van de jubilaresse. Dit voorbeeld werd ogenblikkelijk gevolgd, terwijl het „Lang zal ze leven", door de zaal klonk. Hierna was de -korte plechtigheid weer verleden tijd. UITSLAG OPTOCHT KEURING SCHOOLFEEST TE HOLTEN Wagens: Eerste prijs: Joh. Wansink, c.s. (IToltens natuurbad 1958); 2: Hennie Ve neklaas, c.s. (Als de vogeltjes fluiten); 3 Wim Veneklaas, c.s. (Kampeerpartij); 4 Henk Konijnenberg, c.s. (Vakantie). Karx*etjes: Eerste prijzen: Gérard ter Harmsel (Paddestoelen); Ab Wittenberg (Gx-oentekar)Mieke Enklaar (Dx-ie ka- boutei's in de bokkenwagen). Tweede px-ijzen: Wim Willems (Konij nen fokkerij); Alie Veneklaas (Kabou ters); Gerrit Koopman (Ossewagen). Derde prijzen: Teunis Deijk(Karretje op de zandweg; Henk Vincent (Uit de oude tijd); Jan Alb. v. d. Bos (Naar de max'kt); Jan Struik Bx-oedswagen) Pony's: Eex-ste prijs: Jan Kevelam (De slavenkoopman)2 Wim Dex'ksen (Cow- 4 ':i boy); 3 Dinant Pieffêrs, c.s. (Rijdend Vo_ lendam). Groepjes: Eex-ste prijzen: Henk v. d. Pluim, c.s. (Druktemakers); Hetty Kre kel, c.s. (Alleen op de wereld); Dinie Ool- bekkink, c.s. (Hanneke en Janneke); Jo ke v. d. Bos, c.s. (Klaver drie). Tweede prijzen: Gerda v.d. Goot, c.s. (De twee bloemen); Fimke v. d. Boven- kamp c.s. (De prins en z'n lakeien); Hen. riëtte v. d. Heyde, c.s. (Elfje en kabou ters). Derde prijzen: Herman Tuitert, c.s. (Schoorsteenvegers); Anne Jansen, c.s. (Schoorsteenvegers); Annie Schöppert, c.s. (De wieldraaiers,); Dinie de Vries, c.s. (Paraplu); Joke Denekamp, c.s. (Pa raplu); Alie ten Veen, c.s. (Pax-aplu. Fietsen: Eerste prijzen: Dirk Wolters; Mannes Wansink; Jan Trekop; Henk Krómdijk; Wim Linde; Henk Littink. Tweede prijzen: Rinie v. d. Stouw; Wim KI. Velderman; Hennie Lensink; Minie Niéuwenhuis; Herman Oolbekkink; Jan Pasop. Dex-de prijzen: Herman Gazan; Mientje Koopman; Jaap Spakman; Henk Schone veld; Wim Reylink; Klaas Broersma. Autopeds: Eerste prijzen: Herman Aaf- tink Jaap je Broere. Tweede prijzen: Henk Meerman, Gerrit Bosman. Boogjes: Eerste prijzen: Dinie Wansink, Dineke v. Schooten, Willy Vruggink, Joke Müller, c.s., Dinie Koopman, c.s. Tweede prijzen: Hennie Stoevenbelt, Rilde Meerman, Fennie ten Wolthuis, Jan ten Wolthuis. Derde prijzen: Willemien Bargboer, Alie Bosman, Dinie KI. Teeselink. Mandje. Eerste prijzen: Gex-rie Ool bekkink, Johanna Hofman, Alie Mark voort. Tweede prijzen: Fely Mayes, Wil lemien Tuller, Hannie Krikkink. Derde prijzen: Bertha Schooien, Marian Rou- wenhorst, c.s., Dix-kje Aaftink, Mientje Stegeman. Enkelingen: Eerste prijzen: Ingrid van Hall (Heide-elfjes), Tineke Kers (Donald Duck), Alie Nijerees (Roodkapje), Theo Schenk een milde bijdrage voor de kankerbestrijding Sedert een aantal jaren is niet de tuberculose, maar de kanker ziekte VOLKSVIJAND No. 1. Dat wil niet zeggen, dat nu de tuber culose overwonnen is en van haar geen gevaar meer te duchten is. Hoedt U voor deze gedachte, want jaarlijks worden er nog vele hon derden mannen, vrouwen en kin deren in de sanatoria verpleegd. Maar de medische wetenschap kent deze ziekte en de middelen tot haar bestrijding. Dat kan van "de kanker in al haar vormen niet gezegd worden. Ontelbare geleerden over de ge hele wereld zoeken naar de we gen om deze gevreesde ziekte een halt toe te roepen. Ook in ons land geschiedt dat met grote toe wijding. Dat ondex-zoek kost geld, zeer veel geld zelfs, dat door de overheid alleen niet gevoteerd kan worden. Daarom doet het Koningin Wil- helmina Kankerfonds telken jare een beroep op de Nederlandse be volking om door haar particuliere bijdragen de mannen van de we tenschap terzijde te staan. In onze gemeente zal deze bij drage gevraagd worden in dé week van 2-6 september a.s. door middel van een collecte door de leerlingen van de plaatselijke lagere scholen en de u.l.o.-school. Wij behoeven het U eigenlijk niet meer te zeggen. Er moet een groots w.erk ver richt worden tot heil van de ge hele mensheid. Schenk daarom een milde bijdrage. m van Schaik (Pinda-Chinees). Tweede prijzen: Hex-man: Koopman (Clown). Okie Weijl (Paddestoel), Heidie van Schaik (Zigexxnerin), Hans Goverts (Arabier). Derde prijzen: Frits Snijder (Klaas Vaak), Alie Tiekink (Heide-prinses), Mi- hie Wissink (Paraplu), Emy van Schaik (Peperjurk), Gerda Lammers (Verpleeg stertje). UITSLAG SCHOOLFEEST WEDSTRIJDEN TE HOLTEN Balgooien jongens. 1 Hans de Graaf, 2 Bert Fürrer, 3 Wim Schöppers, 4 Jan Struik. Vlaggetjes in flessen, meisjes. 1 Gerda Paalman, 2 Minie Wissink, 3 Gerrie Blue- mink, 4 Joke Tempelman, 5 Truus Veen- stx-a. Vlaggetjes steken in stoof. 1 Ingrid van Hall, 2 Alie Koopman, 3 Ria Rozendom. Balletjes op fles, jongens. 1 Wilco Dik kers, 2 Hans ten Bos, 3 Willie Broedelet. Knipwedloop, meisjes. 1 Toosje Gjal- tema, 2 Nellie Kooiman, 3 Dinie KI Tee selink. Vissen vangen, jongens. 1 Fx-its Snij ders, 2 Jaap Broere, 3 Henk Schoneveld. Verkleedpartij, jongens. 1 Bertus Paal man, 2 Henk Beijers, 3 Ronnie Isaak, 4 Jack Jaklofsky. Pax-apluspel, meisjes. 1 Willie Kettela- rij, 2 Mieke Stukker, 3 Ilona Volckmann, 4 Hennie Linde. Ballen opblazen, jongens. 1 Hans Go verts, 2 Johan Schöppers, 3 Rinie v .d. Stouw. Fles vullen met water, meisjes. 1 Yvon ne de Nijs, 2 Toosje ten Dam, 3 Sylvia de Nijs. Zaklopen, jongens. 1 Dinant ten Velde, 2 Klaas ten Veen, 3 Herman Aanstoot. Was ophangen, meisjes. 1 Dolly Wen- nekes, 2 Dinie Pasop, 3 Johanna Hof man, 4 Ineke Wansink. Behendigingsspel, meisjes. 1 Mary Pa- grach, 2 Minie Nieuwenhuis, 3 Willemien Goox-man. Bij de versierde karretjes kregen „De lieidekaboutertjes met de bokkenwa gen" een eerste prijs. Boek-fles-centspel, jongens. 1 Reind Brouwer, 2 Toon Geesing, 3 Gerrit Vin cent. Langzaam fietsen, jongens. 1 Hex-man Tuitert, 2 Dinant Pasop, 3 Gerrit Oolbek kink. Schortje voordoen, meisjes. 1 Hannie Huzen, 2 Dina Maats, 3 Hannie Tempel man. Ringsteken, jongens. 1 Wim Maats, 2 Henk Kromdijk, 3 Rinus Heyenk, 4 Henk v. d. Berg. Fopbril wedstrijd, meisjes. 1 Corrie Schöppers, 2 Joke v. d. Bos, 3 Ex-is Buig- holt, 4 Hennie Paalman. Windbuksschieten, jongens. 1 Henkie ten Velde, 2 Johan Wolters, 3 Bennie Ool bekkink, 4 Hans Vincent. Stoelendans, meisjes. 1 Ria van Beek, 2 Janna Pasop, 3 Dika Willems. P.V. „DE BERGVLIEGERS". Zaterdag 23 aug. werden de duiven te Roosendaal gelost (afstand 159 km.). Er werd als volgt geconstateerd: H. J. Aaftink 1, 9 en 14; G. Veldhuis 2 en 13; C. W. Reeves 3, 4, 5 en 12; G. Steunenbex-g 6 en 8; W. Aaftink 7; L. Gazan 10 en 11. De voor deze vlucht door Radio Scho neveld beschikbaar gestelde prijs werd gewonnen door H. J. Aaftink. De le en 2e Scheerweg waren resp. voor H. J. Aaftink en G. Veldhuis. Dit was de 2e vlucht van de afd. Na- vluchten (oude en jonge duiven). De stand is als volgt: 1 H. J. Aaftink 92.3 punten; 2 C. W. Reeves 91.6 p.; 3 L. Ga zan 85.7 p.; 4 W. Aaftink 70.9 p.; 5 G. Steunenberg 63.4 p.; 6 G. Veldhuis 45.4 punten. Zaterdagavond dansen in Hotel Müller. Maandag 1 t.m. 6 september: Wegens vakantie gesloten H. J. Bouwhuis. Maandagavond 1 sept.: Hervatting van repetities Kinderkoor H.G.K. Maandag 1 sept. t.m. vrijdag 5 sept. we gens vakantie gesloten: Winkel Gebr. Dikkers (zie adv.). Dinsdag 2 september, 8 uur: Ledenver gadering van de Plattelandsjongeren afdeling in 't Bonte Paard te Dijker- hoek. Dinsdag 2 september, 4.80-5 uur: zit ting Dr. Tromp Visser ten huize van fam. Soer (vooruit opgeven). Woensdag 3 september: Fa. C. A. Mül ler, Look, wegens person eelsuitstapje de gehele dag gesloten. (Zie adv). Donderdag 4 september: 23 uur: zit ting kraamcentrum Deventer ten huize fam. Soer. Donderdag 4 sept.: Schoolfeest „School met de Bijbel" in Kalfstermansweide. Zaterdag 6 september: Fokveedag. Zaterdag 6 september, vanaf 10 uur: VV V-Tourtocht door Twente (zie be richt) Zaterdag 6 september a.s., des namid dags gesloten: G. R. Rouwenhorst en Zoon, garage en taxibedrijf. (Ze adv.). Dinsdag 9 september, 8.45 uur: Uitstap je Plattelandsvrouwen Espelo (zie be richt). Vrijdag 12 september, 11 uur in Stations- koffiehuis Kajlfsterman: aanbeste ding bouw Chr. kleuterschool. (Zie adv). Vrijdag 19 sept. 8 uur in hotel Vosman: Voorlichtingsavond betreffende olie verwarming door de Benzine- en Pe- troleum-Mij. N.V. te Amsterdam. Ned. Hei-v. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Is raël en 10.30 uur Ds. Israël (Bed. H. Doop). In beide diensten: collecte Eykman- fonds. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Verbeek Wolt huis. Collecte Eykmanfonds. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. Toren beek van Den Ham. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de verstrooide Gerefor meerden in het buitenland. Geboren: Hendrika, dv H. Klein Tee selink en J. H. Bolle, Beuseberg 174. Willem Janniek Albert Renger, zv W. Rietberg en J. van Lindenberg, Bosch- kampsstraat 25. Hendrik Dmant, zv G. J. Meijer man en G. W. Aal pol, Beu seberg 101. Gehuwd: G. Gerritsma, 23 jr. en M. G. Breukink, 19 jr., beiden te Holten. G. A. M. Alberdingk Thijm, 48 jr. en L. Boissevain, 41 jr., beiden te Holten. D. J. Tuitert, 25 jr. en G. J. Stevens, 24 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Vertrokken: H. G. Sprokkereef van Pastoriestraat 52 naar Enschede. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: gi-ote koffer met inhoud; zwembroek; gabardine jongensjasje; lage zwarte herenschoen; pak m. speel goed; bruine alpinomuts; blauwe hoofd doek; bruine alpinomuts. Verloren: vulpen; trommel met ge reedschap; damesportemonnaie met in houd; zwarte werkschoen; herenvest m. in zak een horloge; damesvest. Komen aanlopen: jachthond. Komen aanvliegen: postduif. Zo heef dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. haRPI Maakt jTÓOUTB ORANJEFEEST CHR. ORANJEVERENIGING Het jaarlijkse buitenfeest met de leer lingen van de School met de Bijbel, dat de laatste jaren op 6 september gehou den wordt kroningsdag van H.M. de. Koningin) zal dit jaar door onvoor ziene omstandigheden reeds donder dag 4 september in Kalfstermansweide plaats vinden, 's Morgens om 11 uur hoopt de jeugd in optocht door het dorp te gaan. HMV zal daarbij de onmisbare muzikale opluistering geven. De route van de optocht is: vertrek 11 uur van de school, via Schoolstraat, Rietmolenstraat, Oranjestraat, Kolweg, A. J. Goldstein- straat, Industriestraat, Waagweg, Sta tionsstraat, Larenseweg, Schoolstraat naar de school. Het middagfeest vangt aan om 2 uur op de weide.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1