llit het plaatselijk parlement AGENDA BURGERLIJKE STAND Internationale Motor-zesdaagse U.V.U. Vabmiit- pAaa^amma No. 34. Jaargang 10. ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEWS NIEUWSBLAD misprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de^8£chtmg^,j3oUeH* Nieuwsblad Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf2.—. Iedere WEGEN EN WATERLEIDINGEN 'N VOORTDURENDE BRON VAN ZORGEN VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR. MUZIEKONDERWIJS AAN DE U.L.O.-SCHOOL. VERDERE AANKOOP GRONDEN IN DE GAARDEN. In de woensdagavond, onder voorzit terschap van de burgemeester, Mr. W. II. Enklaar, gehouden raadsvergadering, waarin de heren Soer en Klein Velder- man wegens vakantie afwezig waren, heeft de heer Dikkers afscheid genomen van de raad, omdat hij niet in het nieu we college zal terugkeren en dit dus zijn laatste vergadering was. Hij is in harte lijke en waarderende bewoordingen door de voorzitter toegesproken aan 't slot van de bijeenkomst. De 14 agendapunten werden in 'n korte tijd afgehandeldDe rondvraag nam nog haast meer tijd in beslag. Bij de gedach- tenwisseling, welke hierbij plaats vond, kwam nog eens duidelijk naar voren, de achterstand welke er bij de gemeente dreigt te ontstaan in het .onderhoud van de wegen en bij het schoonhouden van de waterleidingen, omdat liet gemeente bestuur de middelen ontbreken voldoen de arbeidskrachten aan te stellen om al dit werk op tijd te verrichten. TOESTAND KRITIEK? De heer Sprokkcreef sprak zelfs van een kritieke toestand ten aanzien van de Peterswaterleiding, waarvan de rui ming naar zijn oordeel thans zo gauw mogelijk moet worden beëindigd, wegens de grote wateroverlast, welke in ver band met de hevige regenval van de laat ste dagen verwacht kan worden. Spr. was het dagelijks bestuur dank- baar, dat met het schoonmaken begon nen is, maar drong vooral op spoed aan. De heer Jansen sloot zich hierbij aan met de vraag of de redenen bekend zijn, waarom zich in het dorp bij zware re genval overstromingen voordoen. Komt dit, zo wilde hij weten, omdat de Peters waterleiding nog vol zit? In zijn uitvoerig antwoord wees de burgemeester er op, dat men met tal van werkzaamheden zit wegens het gebrek aan arbeidskrachten, waarbij vooral ook de wegen een belangrijke rol spelen. Ged. Staten hebben ook reeds de aandacht gevraagd voor het tijdig onderhouden en schouwen van de waterleidingen, waarbij het dagelijks bestuur er de aan dacht van dat college op gevestigd heeft, dat men gaarne een hogere uitkering uit het gemeentefonds wil ontvangen om meer arbeidskrachten in dienst te kun nen nemen. BOEREN HELPEN. Wethouder Teeselink wees er op, dat de arbeiders in nog geen enkele andere waterleiding zijn geweest, hetgeen reeds dringend had moeten geschieden. De ver eniging „Plaatselijk Belang" te Nieuw- Heeten heeft de aandacht van het ge meentebestuur gevestigd op de toestand van de Steeg-Egbertswaterleiding. Bij 'n onderzoek ter plaatse is gebleken, dat deze vroeger een veel grotere beurt kreeg, dan de laatste jaren het geval is geweest. Het gaat hier om een lengte van 1 km. Hier hebben de belanghebben de boeren hun medewerking toegezegd om hulp te verlenen en daarvoor zal vrijdagavond in het Zondagssehoolge- gebouwtje in de Heihuizen een vergade ring plaats vinden met de aangelanden waarbij ook de dienst van gemeentewer ken tegenwoordig zal zijn. Spreker hoopt, dat hier üi de naaste toekomst de nodige verbeteringen tot stand zullen kunnen komen. De heer Veneklaas Slots vroeg in dit verband nog de aandacht voor de Koe weidewaterleiding, waar verschillende gronden onvoldoende kunnen afwateren. Wethouder Teeselink antwoordde hier op, dat hier gronden ontgind zijn, welke een diepe kom vormen. Als deze mensen ontlast zullen worden, moet de water leiding vanaf Struik geheel uitgediept worden. Spreker kon hier nog geen de finitieve toezegging doen, doch deze toe stand had reeds de aandacht van het dagelijks bestuur. INGEKOMEN STUKKEN. In de aanvang van de vergadering deelde de burgemeester, naar aanleiding van een brief van Ter Horst Co. N.V. ihede, dat het dak van de weverij aan de Industriestraat vanaf de Holterberg een lelijk gezicht vormt. Dit was de fir ma ook reeds opgevallen, zodat men voornemens is aan de noordzijde bomen bij voorkeur populieren te plan ten teneinde het dak zoveel mogelijk te camoefleren. De heer G. H. Tuitert aan de Sparren- weg verzocht ontheven te worden van de betaling van wegenbelasting, omdat deze weg zo slecht is. Toen men daar bouwde is daar wel op gewezen en is belanghebbenden ge zegd, dat verbetering nog wel enige tijd zou kunnen duren, verklaarde de voor zitter. Er zal in de naaste toekomst wel wat aan gebeuren, maar betrokkene is wel gehouden om te betalen. Hij begrijpt dat ook wel, maar zal ons wel wat heb ben willen kietelen om de aandacht nog eens op deze weg te vestigen. Besloten werd tot het aangaan van geldleningen met de Bank voor Ned. Ge meenten tot een bedrag van 51.000. en 34.000.tegen 4% ter consoli datie van vlottende schulden. Met de Le- verzekeringsmij. Ubo werd een geldle ning gesloten van 75.000.ad 414 voor de bouw van een christelijke kleu terschool, terwijl het schoolbestuur aan de gemeente nog 10.000.zal lenen tegen een rente van 4% De raad besloot vervolgens een stuk je weg, dat over het erf van de heer E. A. Teeselink loopt van de Parallelweg naar de Aaltinksteeg aan het openbaar verkeer te onttrekken en de 560 m2 grond voor 140 gulden te verkopen aan genoemde landbouwer. De heer Brands had liever wat hoger prijs gezien, omdat de waarde van het bedrijf stijgt, doordat dit weggetje komt te vervallen. Als een goede boer schade heeft bij verkoop van grond aan de ge meente moet deze vergoed worden. Als er dus voordeel voor de boer ontstaat is het z.i. niet meer dan billijk, dat de gemeente in dit voordeel deelt. Nadat de voorzitter gewezen heeft op het onjuiste van een zodanige subjec tieve waardebepaling, besluit de raad met algemene stemmen het voorstel aan te nemen. De exploitatie-vergoeding voor de school met de bijbel wordt voor 't jaar 1957 bepaald op 28.182.en het 'be drag der door het schoolbestuur gedane werkelijke uitgaven op 20.987.94. Aan het gemeentepersoneel wordt een huurcompensatie en een duurtetoeslag over het 2e halfjaar 1958 toegekend naar analogie van de rijksregeling. GRONDAANKOOP. Op voorstel van burgemeester en wet houders worden in de Gaarden de vol gende gronden aangekocht: van W. F. Reilink 2749 m2 voor ƒ5498.van me vrouw de wed. W. Schippers pl.m. 1145 m2 voor ƒ3750.(beide inclusief ver goeding inkomensschade enz.) en van A. M. Tuitert 15 m2 voor 85. In verband met de aanleg van de transportriolering door de Gaarden wordt aan mevr. de wed. J. A. Nijenhuis en mevr. de wed. W. Schippers alsnog een kleine pachtersvergoeding toege kend en wordt aan laatstgenoemde een afkoopsom voor pachtbeëindiging toege kend van 200.voor aangekochte grond van C.V. Gebr. Wansink. Besloten wordt verder tot voorlopige vaststelling van de bedrijfsrekeningen en van de gemeenterekening over het jaar 1955. De gemeenterekening sloot in de gewo ne dienst met een batig saldo van 31.7546.67, de exploitatierekening van het G.E.B. wijst een batig saldo aan van 16.432.87, welk bedrag is gestort in de reserve voor onrendabele uitbreidingen. De gewone dienst van het keurings- waag- en slaehthuisbedrijf en van het ge meentelijk grondbedrijf sluiten met een nadelig saldo van resp 4977.10 en 1.666.92 en het woningbedrijf met een batig slot van 5919.91. ELECTRIFICATIE BORKELD. Bij dit punt informeerde' de heer Jan sen naar de electrifieatie van de Bor- keld, waarop de burgemeester mededeel de, dat er nog geen financieringsmidde len zijn, maar dat de aanvrage met een gunstig advies naar de minister is, zo dat deze toch wel binnen afzienbare tijd verwacht mogen worden. Een wat uitvoeriger gedacht'enwisse- ling leverde het voorstel van het dage lijks bestuur op om in verband met het u.l.o.-experiment een krediet van pl.m. 500.toe te staan voor het aan de school verbinden van een muziekonder- wyzer. Dit bedrag geldt voor het eerste leerjaar, maar kan elk jaar hoger wor den, omdat er de eerste jaren telkens een klas bij komt, lichtte de voorzitter toe. De heer Landeweerd was niet tegen het voorstel maar vond het nogal een greep in het duister. De burgemeester wees er hem op, dat men t.a.v. dit experiment eenmaal a ge zegd heeft en men dus ook b moet zeg gen. De heer Sprokkereef gaf als zijn oor deel, dat de u.l.o.-school in Holten een goede naam heeft en deze ook moet be houden, terwijl de heer Rietberg nog op merkte, dat Holten de enige plattelands gemeente is die aan dit experiment deel neemt en zich daarvan vooral niet mag distanciëren door dit krediet niet toe te staan. Het was na dit punt, dat de heer Sprok kereef zijn opmerkingen over de Peters waterleiding maakte en later b. en w. nog verzocht om de nodige stappen te onder nemen voor het geheel uitdiepen van deze waterleiding om te voorkomen, dat als straks de waterzuiveringsinstallatie werkt het gereinigde water niet weer verontreinigd wordt door de blubber, die nog is blijven zitten. Deze uitdieping acht hij beslist urgent. De voorzitter kon deze zienswijze on derschrijven maar zag nog geen ruimte in de begroting om dit werk te bekos tigen. HELHUIZERWEG. Op verzoek van de heer Veneklaas Slots zal aan het begin van de Helhui- zerweg bij Breukink een bord geplaatst worden. Uit de discussies bleek dat van deze weg door het toerisme een druk ge bruik gemaakt wordt. De heer Rietberg sprak nog zijn be zorgdheid uit over het behoud van de doorlopende dijk, waar soms veel te zwa re vrachten overgaan. Men zag echter hier voorlopig nog geen afdoende oplossing om dit euvel tegen te gaan. OH, DIE WEGEN. De heer Brands verzocht zand aan te voeren bij het erve Meerman, waar de weg bij zware regenval een enorme water- en moddei'poel is. De heer Landeweerd wees nog op de, zoals hij het noemde, „verschrikkelijke toestand" van enkele wegen in de Beu- seberg in zijn omgeving. Hij had de paarden al gereed staan om de auto van de centrale bakkerij „De Halm" er door heen te helpen, maar deze wist op het V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deel name organiseert de V.V.V. op donder dagmiddag een bustochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mogelijk bij het in formatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorpsstraat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. Wandeling door de Holterberg. Bij vol- doende deelname organiseert de V.V.V. op woensdagmiddag of -avond een wan deling door de Holterberg, waarbij gelei de beschikbaar is en de mooiste plekjes zullen worden bezocht. Opgave gaarne zo spoedig mogelijk aan het V.V.V.-bureau. DICK MULLER IN HET VAAS-TEAM. De SportcommisSie van de KNMV heeft 11 rijders aangewezen, die dit jaar ons land zullen vertegenwoordigen in de Internationale Motor-zesdaagse, welke van 22 tot en met 27 september a.s. in Duitsland gehouden zal worden met als hoofdkwartier Garmisch-Par- tenkirchen. Uit deze elf rijders is één Vaas-team van 4 rijders samengesteld. Tot hen be hoort onze plaatsgenoot Dick Muller, di.e reeds eenmaal eerder aan een mo tor-zesdaagse heeft deelgenomen, maar toen nog niet in het Vaas-team zat. Het is een hele eer voor Dick van Guus, dat hij thans tot de allerbeste cracks wordt gerekend op het gebied van de motor- betrouwbaarheidsritten en wij hopen, dat hij thans meer succes zal hebben dan de vorige keer, toen hij door motor- pech de strijd moest opgeven. Het aantal deelnemers uit Nederland is, zoals van de zijde van de KNMV is meegedeeld, heel wat minder dan vori ge jaren en ook ontbreken cracks als Frits en Rob Selling, Schram, Van der Hoek, Markus, Witberg e.a. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat in het begin van dit jaar door de Sportcommissie teneinde een goede voorbereiding van de rijders te bewerkstelligen aan alle senior startbewijshouders voor be- trouwbaarheidsritten is bekend ge- laatste moment er op eigen kracht nog doorheen te worstelen. Ook voor de melkboeren is de situatie zeer moeilijk. Uw wensen zijn genotuleerd, aldus de burgemeester. De heer Sprokkereef sprak nog over de slechte toestand van de Parallelweg door de Enk vanaf de spoorwegover gang. Er zijn zo ontzettend veel kleine kar weitjes op te knappen, dat men er niet doorkomt, verklaarde de burgemeester na al deze klaagzangen over de toe stand van de wegen. AFSCHEID. Aan het slot van de vergadering nam de raad afscheid van de heer E. Dik kers, die zich niet weer als raadslid be schikbaar stelde. Mr. Enklaar wees er op, dat de heer Dikkers 5 jaar mede het beleid heeft bepaald en zijn stempel gedrukt heeft op de genomen besluiten. Hij heeft ge deeld in de zorgen en de kleine strub belingen meegemaakt, maar als de gol ven eens hoog opspatten, ook gezien dat men elkaar toch altijd als mens is blij ven waarderen. Hij bracht hem dank voor al hetgeen hij heeft bijgedragen in het belang der gemeente en voor de goede onderlinge verstandhouding. De heer Dikkers zeide in zijn dank woord jegens de voorzitter, dat hij tot de slotsom gekomen was, dat de raad veel te vaak voor voldongen feiten ge plaatst wordt, maar tevens te besef fen, dat als de raad meer te zeggen had gehad er waarschijnlijk minder tot stand zou zijn gekomen. Hij bracht dank aan de pers, die hem geen domme dingen had laten zeggen, aan bode Mekenkamp, en wenste de voorzitter en het college toe nog veel tot stand te kunnen brengen. DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D IN BINNEN- EN BUITENLAND Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. Op het programma staan o.a. weer de Sauerlandtocht en Teckelenburg, Osna- brück en Bad Rothenfelde. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is dit voorjaar uitgebreid met een tro pisch gedeelte met een prachtige kleur rijke inhoud. maakt, dat wie belangstelling had om mee naar iGarmisch-Partenkirchen te gaan, in tenminste 3 van de 5 in ons land te houden betrouwbaarheidsritten zou moeten starten. De daarin behaalde resultaten zouden dan een maatstaf vor men voor een selectie van rijders, die dan tevens zouden moeten deelnemen aan enkele trainingsbijeenkomsten. Een aantal rijders heeft aan deze voorwaarden voldaan, maar het zijn juist de meer ervaren rijders, die zich om verschillende redenen bij de betrouwbaarheidsritten afzijdig hielden. Er is over deze kwestie nog al het een en ander te doen geweest, doch men heeft gerede hoop, dat deze moeilijk heden zich het volgend jaar niet weer zullen voordoen. Het grootste deel van de thans aan gewezen ploeg bestaat uit rijders, die voor het eerst aan een zesdaagse deel nemen; daarom zal slechts één team gevormd worden. Het zijn echter over het algemeen jonge rijders, die blaken van strijdlust, aangevuld met enkele ouderen, die over meer ervaring be schikken. Men heeft goede hoop, dat zij straks in september een uitstekend fi guur zullen slaan tussen de grote chacks uit andere landen. Him namen en het merk dat zij be rijden zijn: G. Aaltink, Enschede, Maico 250 cc; Ton Bakker, Wassenaar, Maico 250 cc; J. van Dobben, Zwammerdam, CZ 175 cc; C. van Ewijk, IJsselmonde, CZ 175 cc; P. den Haan, Strijen; P.- Knijnenburg, Wassenaar; D. J. Muller, Holten, CZ 125 cc; W. van Ommeren, Amby (L.), DKW 175 cc; Aris Plevier, Oterleek (L.); K. Posthumus, Marum, Maandag 18 t.m. zaterdag 23 aug.: Da mes- en herensalon Joh. van Geenhui zen wegens vakantie gesloten. Maandag 25 t.m. vrijdag 29 aug.: Va- cantie H. W. ten Velde, Oranjestraat 6. Dinsdag 26 augustus: Schoolfeest der o.l. Dorpsschool. 10.30 uur optocht; 1.30 uur kinderspelen in Kalfstermans- weide. Dinsdag 26 augustus, 7.45 uur: vanaf Smidsbelt, excursie van de afd. O.L.M. naar de ruilverkavelingsgebieden van Vriezenveen. Opgave voor deelname uiterlijk zaterdagavond bij één der be stuursleden. Dinsdag, 26 augustus, 8 uur: Vergade ring jubileumfeestcommissie met me dewerkende besturen bij de heer M. Kalfsterman. Maandag 1 t.m. 6 september: Wegens vakantie gesloten H. J. Bouwhuis (zie advertentie) Zaterdag 6 september: Fokveedag. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Knipscheer. In beide diensten collecte kerkkoor. 19.30 uur Ds. Jörg van Delden (jeugd dienst. Collecte voor de jeugddiensten. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Collecte Kerkkoor. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. Inbeide diensten is de der de collecte bestemd voor Art. 13 (Em. predikanten, predikantsweduwen en wezen. R.K. Kerkdiensten Nieuw Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 uur en 10 uur. Rijssen. Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zon dagen: 7 uur, 8.30 en 10 uur. UW RODE KRUIS •fc heeft geen overheidssteun. ir Is daarom zelfstandig en onafhan- -fc kelijk. Maar daardoor ook aan- gewezen op particuliere bij- dragen. Uw vrijwillige- gift is dus onmis- baar. Geeft in de week van 1 tot én met 7 september a.s. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: Bruine herenportemonnaie met inhoud, doosje met lepeltjes, ball point, plastic regenkapje, grijze portemon- naie met inhoud, haspel met vliegertouw, foto in leder etui, ring met sleutels. Verloren: Zilveren sierspeld, bril, dames- portemonnaie met inhoud, br. lederen portemonnaie met inhoud, herenbril, grijs-groene regenmantel, br. lederen portefeuille met inhoud, grijze plastic re genjas, bl. zwembroek, beschermkap van bromfiets, zw. damesportemonnaie met inhoud, polshorloge, stoffen ceintuur, drie-snoerige bloed-koralen armband met gouden slot. HOLTEN Geboren: Derk Jan, zv H. J. Schuppert en G. J. van Leeuwen, Larenseweg 39 Tonia Johanna, dv L. H. Bronsvoort en G. B. Stevens, Beuseberg 118. Ondertrouwd: E. J. Steegink, 23 j., Die penveen en H. Teeselink, 22 j., Holten. Gehuwd: A. Kampman, 29 j., Wierden en B. J. Stevens, 24 j., Holten J. Buns_ koeke, 27 j., Apeldoorn en D. Kuiper, 26 j., Holten. Overleden: J. Wansink wv H. J. Stuk- ker, 80 j., Binnenstraat 5 D. J. Nijland, wv J. Kettelarij, 79 j., Espelo 60 (overle den te Bathmen). BEVOLKING Ingekomen: H. Harsmolle, ev K. A. Koekkoek, van Willemstad naar A. J. Goldsteinstraat 15 G. Hoefman en ge zin, van Lochem naar Holterberg 16 G. W. Bosman van Delftzijl naar Dijker- hoek 77 M. Tempelman, van Hellen- doorn naar Look 68 A. F. Soet Frijhoff en gezin, van Rheden naar Look 60 A. C. Broedelet en gezin, van Hengelo (O.), naar Holterberg 42 C. A. van de Vij ver en gezin, van Rheden naar Look 40. Vertrokken: N. H. Nieuwenhuis en ge zin, van Look 40 naar Deventer G. A. Gerritsen, van Look 40 naar Rotterdam M. Faulhaber en gezin, van Look 40 naar Westerbork E. W. Venema, van Holterberg 26 naar 's-Gravenhage B. Jebbink, van Kerkstraat 16 naar Steen deren H. Bosma en gezin, van Look 19 naar Hengelo (O.) Maico 250 cc; A. Vrolijk, Bovenkerk (N.H.). Omtrent de te berijden machines be staan nog enkele vraagtekens. Het Vaas-team bestaat uit: Ton Bak ker, P. den Haan, J. van Dobben en Dick Muller. Als reserve is aangewe zen W. van Ommeren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1