iiw ik *1. a n Kalfsterman ommsBm Fa. 1111= SCHUPPERT tytwoq d. H» V* Ongeloof in straaljagershei fiasco van Hitler GESLOTEN H. W. fep Velde - Advertenties vo Cosfumière of Coupeuse Vorderingen Jubileumfeestcommissie 1958 v j JOH. VAN GEENHUIZEN verdient de volle aandacht! IDUNA-Corsetière Fa. Gelbr. Schuppert boor weendennmu>! IEDERKIEBIN6 Voor Ledereo kleding HENK BELTMAN ADVERTEERT IN DIT BLAD ANTON KAMPMAN en BERENDINA JANNY STEVENS geven mede namens hun ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op donderdag 21 aug. 1958, om 11 uur ten gemeente huize te Holten. Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Holten, door de Weleerw. Heer Ds J. H. Israël. Enter, Julianastraat 48 Holten, Larenseweg 30 augustus 1958 Toekomstig adres: Larenseweg 26, Holten Receptie 's avonds na 7 u. in zaal „Amicitia". JAN BUNSKOEKE DERKJE KUIPER hebben het genoegen U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats vin den te Holten op vrijdag 22 augustus 1958 des na middags 1.30 uur. Huwelijksinzegening om 2.15 uur in de Neder landse Hervormde Kerk te Holten door de Wel eerwaarde Heer Ds. A. W. Lenderink te Hoenderloo. Hoenderloo, „Nijegoarde" Holten, Dorpsstraat 52, augustus 1958. Receptie van 3.30-5.30 u. in hotel Holterman. Toekomstig adres: „Nijegoarde", Hoenderloo. CêOO^Q^CSOOsGO^J w Op zondag 24 augus- q tus hopen D.V. onze geliefde ouders DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling bij ons 40- jarig huwelijksfeest on dervonden. Fam. B. J. VENEKLAAS SLOTS Espelo 81. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij ónze hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling bij ons 40-ja rig huwelijksfeest onder vonden. Fam. H. KLAASSES Espelo 46. TE KOOP 5 ZWARE BIGGEN bij J. W. REILINK Hzn. Dijkerhoek 90, Holten. TE HUUR 1.20 H.A. NAWEIDE aan de Armendijk. Briefjes inleveren vóór dinsdagavond a.s. bij JOH. DIJKINK, Beuseberg 37. Te koop van particulier: CONSUL '54 Zeer goed onderhouden. Te bevragen: Tel. K 6700- 7039, Deventer. ADVERTEREN IS DE BESTE GELDBELEGGING WWWWVKWWWW DINSDAG 19 AUGUSTUS a.s. DE GEHELE DAG TE KOOP ZWARE BIGGEN bij J. RIETBERG Beuseberg- 89. Oranjestraat 6 VACANTIE van maandag 25 t.m. vrijdag 29 augustus. Zaterdag staan wij weer tot uw dienst. u PAS-AAM SERVIEZEN - in grote sortering is*voorradig. Alle de boeiende roman van het gezinsbudget JOH. LUBBERSEN H. LUBBERSEN- MEILINK -de dag te herdenken dat ze voor 25 jaar 1 in de echt werden verbonden. Dat zij nog lang voor j elkaar en voor ons J gespaard mogen blij- i ven is de wens van I hun dankbare kinde- h DINE en HENK J JANNA WILLEM Haarle, aug. 1958 Helhuizenweg 2. 1 Gelegenheid tot feli- i citeren op maandag 25 aug. 's avonds na 7 uur in café „Het JJ Anker" van de heer Q J. Maats. CSQ CS© C5Ö CSO OEO CSÓ U'-V.- - BouwvaKvaKanrie, i exn ei vakantie en verdere vakantieweken MEERDAAGSE TOCHTEN: 4 dagen HARZ (Goslar)> vertr. 14, 21, 28/7, 4, li, 18/8 5 dagen ARDENNEN-MOEZEL (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland), .vertr. 14, 21, 28/7, 4, 11, 18/8 DAGTOCHTEN in NEDERLAND: e AMSTERDAM-VOLENDAM op 15, 22, 29/7 a DEN HAAG-SCHEVENINGEN op 17, 24, 31/7 9 VALKENBURG op 16, 23, 30/7 a GIETHOORN N.O. POLDER op 18, 25/7, 1, 8, 15/8 o GROTE TWENTE TOCHT op 17, 24, 31/7, 7, 14/8 FINISH VIERDAAGSE (NIJMEGEN) op 25/7 DAGTOCHTEN naar DUITSLAND: GROTE SAUERLANDTOCHT op 17, 24, 31/7, 7, 14. 21/8 KÖNIGSWINTER.op 16, 23, 30/7, 7/8 BERGISCHE LAND op 18, 25/7, 1/8 TECKLENBURG-OSNABRÜCK-BAD ROTHENFELDE op 18, 25/7, 1/8 ENNEPE RUHR op 12, 15, 20, 22, 27, 29/7 RESERVEER- bij: o.a.d. Tel. K 5483 HOLTEN S 241/242 Dames en meisjes, die opgeleid wensen te worden voor en zij, die KNIP- en NAAILESSEN wensen te volgen, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij: Mej. S. KOOPMAN, Gedipl. Lerares-Coupeuse „Ensaid" Kerkhofsweg 8, Holten. Aanvang van de cursus 1 september a.s. Inlichtingen worden gaarne vrijblijvend verstrekt. Zij, die nog wat te vorderen hebben van de jubileumfeestcommissie worden verzocht hun vorderingen voor donderdag 21 augustus a.s. in te dienen bij de penningmeester der com missie, de heer G. WISSINK, Oranjestraat, alhier. Eventuele betalingen moeten even eens voor deze datum geschieden. HET BESTUUR. Onze dames- en herensalon zijn van 18 t.m. 23 augustus a.s. WEGENS VAKANTIE GESLOTEN. Wij beginnen maandag 25 augustus weer met frisse moed. SqOKiU GEEN EXTRA REISBELASTING FANTASTISCHE VERZORGING SCHITTERENDE REISWAGENS i Dinsdag: VERSE WORST 1.88 BRAADWORST 1.50 MAGERE SPEKLAPPEN 1.28 1 p. VERSE WORST en 1 p. SPEKLAPPEN samen 3.00 Woensdag: SAÜCIJZESCHIJVEN 4 st. 98 et. Donderdag: GEHAKT 1.60 p.p. Vrijdag, en zaterdag: ROLLETTES 1.10 p. st. Ook verkrijgbaar: CROQUETTEN en NASSI-BALLEN om zelf te bakken. Kwaliteit bekend van de Braderie. Iedere dag Reclame van VLEESWAREN! Doe Uw voordeel! Haal dagreclames bij KEURSLAGER Op Donderdag Februari bieden wij u een unieke kans-om gratis advies te krijgen voor een goed figuur. In onze zaak zal de gehele dag een foundation-specialiste van de Pas-Tunette fabrieken aan wezig zijn. Zij zal u zonder enige verplichting uwerzijds - alle adviezen geven, die voor u en uw figuur van belang zijn. Bovendien kan zij u tevens voorlichten over de enorme voordelen van het Pas-Tunette maatsystecm dat onder alle omstandigheden de beste oplossing biedt. Wij zullen uw bezoek op hoge prijs stellen. Pas-Tunette beha' hebben 5 weten schappelijk berekende cup groo Hen in elke maat. Pas- f linetle corsetten hebben 3 wetenschappelijk heupwijdten per taillemaat. MAANDAG 18 AUGUSTUS a.s. ZITTING BIJ Telefoon 223 HAP KINDJE HAP Happen doet een kleuter gewoonlijk wel graag. Toch heeft bijna ieder gezin met kleine kinderen gedurende lange of korte tijd met eetproblemen te kampen. Heel vaak komt dit door te grote be zorgdheid van de moeder, dat haar kleu ter niet genoeg eet of dat hij maar zo weinig dingen lust. Door deze bezorgd heid kan iedere maaltijd een. tijd van in spanning en onrust zijn. De kleuter voelt dit aan en lust dan werkelijk niet veel meer of hij gebruikt de situatie om zijn moeder naar zijn hand te zetten. An dere oorzaken van niet-eten kunnen zijn oververmoeidheid, gebrek aan eetlust door veel snoep of een ongezellige ma nier van het eten bereiden en opdienen. Voor goede kleur, smaak en geur is de kleuter zeer gevoelig. Voor alles dient men er voor te zor gen, dat de maaltijden op geregelde tij den worden gebruikt, rustig en onder zo min mogelijk spanning. Dit laatste is na tuurlijk gemakkelijk gezegd en gemak- k lijk voorgenomen, maar in de prak tijk valt het lang niet mee. Geef Uw kleuter niet meer dan hij aan kan. Het helpt dikwijls, te besef fen, wat de kleuter aan voedsel nodig hoeft: de hoeveelheid wordt namelijk veelvuldig overschat. Zogenaamde slech te eters eten in veel gevallen heus niet minder dan zij nodig hebben. De porties, van de jonge kleuter behoeven niet veel groter te zijn dan die van de baby ook al zit hij nu mee aan tafel. Zij kunnen het beste heel geleidelijk opgevoerd worden. Daarbij moeten wij niet uitgaan van het idee, dat een kleuter op een zekere leeftijd nu beslist zo en zo veel brood of aardappelen moet eten. Dp grootte van de porties daarvan kunnen we ge rust aan het kind overlaten. Dit geldt in mindere mate voor melk, groente, vlees, vis en ei. Het is gewenst, dat het kind daarvan dagelijks een bepaalde hoeveel heid gebruikt. Weigert het, dan kunnen we beter kalm aan doen of een paar da gen wachten, dan een scène maken en die portie opdringen. Hieraan moet U trachten de hand te houden. Als dagelijkse hoeveelheid melk wordt tenminste een halve liter aanbevolen. Liefst geven we die in kleine porties te gelijk: b.v. een klein bordje pap aan het ontbijt, een bekertje melk of karnemelk in de loop van de ochtend en bij de bo terham enz. Van groente is om te beginnen 100 g voldoende. Dat is ongeveer een flinke eetlepel. Bij de jonge kleuter moeten we nog wel oppassen met kool, uien en prei. Een kind van een paar jaar kan gerust alle groentesoorten eten. Ook alle vruch tensoorten worden dan wel verdragen. Als het mogelijk is, geven we de kleuter iedere dag een plak kaas en wat vlees (35 a 50 g) of voor de variatie vis of een ei. Ook hiervan kan hij gewoon met de rest van het gezin mee eten. Het is b.v. niet nodig om speciaal voor hem altijd gehakt te nemen. Zeer vette lappen (zo als spek en speklappen) en sterk ge rookte of -gekruide vleeswaren zijn voor de kleintjes echter minder geschikt. Vaak maakt moeder de kleutervoe ding te vet: flink boter op het brood, 'n extra klontje boter of schepje jus over de aardappelen en groenten. Een vette voeding kan gauw de eetlust wegne men en wordt door sommige kinderen niet lekker gevonden. Voordelen biedt een vette voeding niet. Ongeveer 2 le pels boter of margarine per dag is heus niet te weinig (deze hoeveelheid levert al ongeveer een zevende van het beno digde aantal calorieën). Veel suiker, jam, strooisels en andere zoetigheid is ook niet goed. Deze artike len hebben niet veel beschermende waarde en kunnen de eetlust remmen. Het is dan ook niet juist om de smaak De kort geleden op Soesterberg gehou den luchtvaartshow heeft nog eens over duidelijk aangetoond, dat de zuigermotor voor een modem gevechtsvliegtuig niet meer bruikbaar is. Alle voorgevlogen ope rationele jagers of bommenwerpers wa ren uitgerust met een straalmotor; slechts voor transport-, verkennings-, of verbin- dingsdoeleihden maakt men nog gebruik van propellorvliegtuigen. Een bizarre bij zonderheid op het vliegfeest was het feit dat een van de getoonde nieuwe schroef- verbindingstoestellen, de Domier 27, uit Duitsland, het land dat de eerste straal jager bouwde, kwam. De eerste straaljager ter wereld was de voor zoetigheid te versterken door b.v. alle groenten met suiker af te maken of nagerechten extra zoet te maken. Kleuters kunnen alles eten! Voor de kleuter behoeven we trou wens in het algemeen het voedsel niet anders klaar te maken dan voor de rest van het gezin. Hij kan gerust brood m u korst en al eten, hot eten behoeft niet steeds fijngeprakt te worden en van rau we slaatjes kan hij best meegenieten. Hot is zelfs aan te bevelen om de klei ne op gezette tijden rauwe, harde vruch ten of groenten te geven: dat is goed voor de ontwikkeling van z'n gebit. Eerst zal de rauwkost geraspt of fijngesneden gegeven worden, later kan de kleuter afhappen. Ook niet te vers brood vraagt een goede ofening van het gebit. Laten we dan. aan de andere kant geen tand bederf in de hand werken door een kle verige snoep te geven. Vooral snoepen in bed is funest. Heinkel-178, die zijn proefvlucht maakte in 1939, 'drie jaar voor dat het eerste En gelse straalvliegtuig, de Gloster-Whittle G-40, in de lucht verscheen. De Duitsers hebben hun voorsprong op luchtvaart gebied (gelukkig) niet weten uit te bui ten: Hitier verbood verdere medewerking aan het project en pas in 1943 zou het 2de belangrijke Duitse straalontwerp de Mes- serschmidt-262, in productie worden ge nomen. Toen de geallieerde legers het ineen gestorte Duitsland overstroomden en tot in de industriële centra doordrongen, vdnden zij in de ondergrondse fabrieken en tekenkamers projecten, die, waren zij ooit verwezenlijkt, reusachtige morele en materiële slagen hadden kunnen toebren gen aan het Amerikaanse en Russische potentieel. Buiten de reeds gebruikte, maar voor de gealleerden technisch nog onbekende V-2, vielen hun de tekeningen in handen .van voor die tijd zeer revolutionaire straalbommenwerpers, -jagers en raket ten. Zelfs een atoombom bleek op papier te staan. De oprukkende legers echter, die de erts- en de kolenrijke gebieden zo snel veroverden en daarmee Duitsland ver stoken hielden van de nodige grondstof fen, beletten de voltooiing van de op sta pel staande ontwerpen. Alle fabrieken, die voor de productie zouden moeten wor den aangewend, hadden een groot ge brek aan staal en cokes en het weinige dat er nog was moest op last van hoger hand worden gebruikt voor de vervaar diging van reeds in het gevecht beproef de wapens. De Messerschmidt-262 was 't enige van de vooruitstrevende ontwer pen, dat op de productie-band kwam. In het geheel werden 1300 straaljagers van dit type gebouwd. Hitler, die zijn onkun de op krijgsgebied meermalen getoond had, beging echter vijf jaren na zijn mis stap met de Heinkel-178 zijn tweede, voor de luchtmacht fatale, blunder. In zijn rol van dictator wilde hij zijn eigen fouten niet erkennen en beslist niet toegeven aan de goed gefundeerde plannen van zijn ho gere officieren; hij gebood, dat de ME-262 gebruikt moest worden als lichte tactische bommenwerper, ter ondersteuning van de grondstrijdkrachten een taak, waar voor het toestel zeker niet geschikt was. Het had bewezen zeer goed tegen aan vallende bommenwerpers te kunnen op treden en als alle 1300 jagers tegen de Lancasters - Superforten waren ingezet, dan hadden de afschuwelijke bombarde menten heel wat geringer dn aantal en omvang geweest. De grote vergissing van ITitler, waar niemand zich tegen durfde verzetten, had tot gevolg, dat de bommen de fabrieken, spoorlijnen en wooncentra bleven vernietigen, wat een algemene chaos in de productie van andere wapens veroorzaakte. Duitsland kon de strijd niet langer vol houden en moest capituleren. De eens zo machtige Luftwaffe was ineengeschrom peld tot een klein restje piloten, die werk loos hadden moeten toezien hoe hun kis ten op de grond werden vernietigd door telkenmale intensiever wordende bom menregens. De legers, die Europa hadden overstroomd, waren uiteengeslagen tot kleine groepjes, die stuk voor stuk wer den geliquideerd. De Amerikanen konden zich veroorloven een laatste wanhopig of fensief in België te laten doorlopen. Maar ondanks de nederlaag zijn de technische wonderen nog verwezenlijkt door de overwinnaars! Na de capitulatie verscheepten de Ame rikanen een honderdtal V-2's naar hun land, waaruit ze later, na vele lange ex perimenten met behulp van Duitse ra ket-deskundigen, verschillende typen ont wikkelden. De Russen deden hetzelfde met de in het door hen bezette gebied ge vonden tekeningen en ingenieurs. Het re sultaat zagen we toen de eerste spoet nik in de lucht verscheén

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 4