Jubileumfeesten trokken veel belangstelling AGENDA BURGERLIJKE STAND U.U.U. Uadatitie- {Llo-qJicmiftia No. 33. Jaargang 10. ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1958 Verschijnt elke zaterdag NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" tv 73 t. Bolton. Toief's: 6t8s- est Adv.-prys1-15 m.m.(acontant) fB.-.Iedere HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal De jubileumfeesten van de Holtense middenstandsvereniging en „De Berg- ruiiers" behoren al weer bijna een week tot het verleden. Zij zijn in tal van op zichten geslaagd te noemen. De diverse evenementen, als de verkiezing van de braderiekoningin, het optreden van de boerendansers, het optreden van de ponyclub, het eoncours-hippique, de tap toe van H.M.V., de Jennekesmarkt, de wielerwedstrijden enz. trokken veel be langstelling, waaronder zeer veel vreem delingen. De weersomstandigheden waren boven verwachting goed. Slechts het concours van „De Bergruiters" werd wat verstoord door de regen, maar dat heeft het geheel toch niet ernstig benadeeld. Van de braderie zelf kan niet zoveel goeds gezegd worden. Zij bood niet, wat bij dit zilveren jubileum van de Holtense middenstand verwacht mocht worden en het moet voor de deelnemende zaken mensen dan ook een teleurstelling zijn geweest, dat de middenstand als geheel niet beter voor den dag kwam. Het bra derieterrein vertoonde verschillende hia ten en dat kwam de belangstelling niet ten goede. Met wat meer durf en onder nemingsgeest had het veel beter gekund en had het veel gezelliger kunnen zijn, ten voordele van de standhouders en hun gehele feest. GOEDE CABARETVOORSTELLING. Een geslaagde en uitstekend verzorg de cabaretvoorstelling met een keur van prominente artisten vormde zaterdag avond een waardig slot van de jubileum feesten. Meer dan veertienhonderd be zoekers waren samengekomen in de 70 meter lange tent op Kalfstermansweide en hebben zich deze avond bijzonder goed geamuseerd. Een van Nederlands beste conferen ciers, Frans Vrolijk, wist al terstond bij zijn optreden de harten van het publiek te veroveren door zijn gezellige praatjes voor de microfoon tussen de verschillende programma-punten door. Zijn optreden was gezellig, zijn praatjes en grapjes onderhoudend en ad rem. Men zag hem gaarne voor het voetlicht terugkomen. Veel goeds kan ook gezegd worden van het optreden der akkordeon-virtuozen „The 3 Jacksons", die niet alleen uit hun instrumenten een stroom van zeer be schaafde klanken te voorschijn weten te toveren, maar een hartelijk contact met het publiek hebben door het samen doen zingen van tal van populaire wijsjes. Zij kwamen tweemaal voor het voetlicht en oogstten telkens een daverend applaus. Hartverwarmend was het optreden van de beide charmante zangeressen, de Selvera's, die met hun beschaafde liedjes het publiek wisten te boeien, zodat het muisstil luisterde. Maar zij hadden ook direct de gehele tent mee met hun be kende liedjes van de grammofoonplaat en radio „De postkoets" en „Twee ree bruine ogen", enz. Hun toegift was het sappige lied van hun landstreek „Hoe schoennn ons Limburg is". Spontaan was het applaus, dat zij de beide keren voor hun optreden ontvingen. Willy Alberti, de bekende radio-trou badour, zocht het deze keer voorname lijk in de Italiaanse liederen uit zijn uit gebreide repertoire, die prachtig klon ken. In het Nederlands zong hij van „De Wilde Orchidé". Zijn optreden maakte o.i. niet de indruk, die men verwacht had. Fransky, de clown-parodist-instrumen- talist, deed de tent daveren van het la chen met zijn clownerie met muziekin strumenten, het jongleren met hoeden en vooral toen hij telkens door de tafel zakte met zijn xylofoon. Of men deze vermakelijke story achter in de tent wel goed heeft kunnen volgen wagen wij te betwijfelen. Vooraan heeft men zich er bijzonder om geamuseerd. De Spelbrekers met enkele aardige levensliedjes, hadden het publiek even eens op hun hand, doordat het kon mee zingen. De radio en televisie maakt de begaafde artisten spoedig populair, zo dat het publiek ze bij hun optreden ter stond weten te waarderen. Van visuele aard was hef optreden van Gery en Marion, jongleurs van groot formaat, die op de rollende kogels tal van sterke staatjes te zien gaven en later als The Dutch Rolling Stars op een kleine ronde tafel staaltjes van rolschaats- kunt en acrobatiek ten beste gaven, die grote bewondering afdwongen. Grote hilariteit werd verwekt toen twee jonge mannen werden uitgenodigd enkele rond- jets mee te draaien en na afloop wat duizelig op hun benen stonden. Hun op treden oogstte veel bijval. Op bekwame wijze verzorgde Koos Ver meulen bij de verschillende nummers de begeleiding en de muzikale omlijsting van het gehele programma. Hij deelde telkens in de eer van ovaties en applaus. De avond werd geopend door de voor zitter van de jubileumfeestcommissie, de heer Beijers, die de burgemeester en mevr. Enklaar en de overige leden van het dagelijks bestuur der gemeente met hun dames welkom heette alsmede de braderiekoningin en die de organisatoren van deze avond, de heren H. Klein Vel- derman, M. Kalfsterman, H. Vosman en K. ter Horst, bedankte, omdat zij het risico, dat de feestcommisie niet aan durfde, op zich hadden genomen en het publiek een prachtige avond boden. Het was een lofwaardig initiatief. Met een druk en gezellig bal in de grote feesttent kwam het einde van deze avond. STERRIT VAN DE MOTORCLUB. Op het programma stond zaterdag middag een sterrit voor auto's, motoren en bromfietsen, georganiseerd door de M.A.C. „De Holterberg". De zogenoemde „Heide-Spekpannekoe- kenrit" wat een typische combinatie eigenlijk is in alle opzichten goed ge slaagd, behalve wat 't aantal deelnemers betreft. De weersomstandigheden waren ideaal, de heide, die op deze rit veelvul dig te zien was, vertoonde reeds haar schuchter paars, de spek- en worstpanne- koeken smaakten voortreffelijk, maar de deelname bleef ver beneden de verwach tingen. Men had meer dan 600 folders verzonden en de rit in de motorbladen bekend gemaakt, maar er verschenen nauwelijks veertig voertuigen aan de start. De thuisblijvers hebben echter ook nu weer ongelijk gehad, want het was een bijzonder aardige rit door het midden- Overijsselse heuvelland, dat men op z'n gemak in al zijn schoonheid kon bewon deren. Voor de pl.m. 50 af te leggen ki lometers had men twee uur de gelegen heid. Het tijdstip van binnenkomst lag tussen 3 en 5 uur namiddag en er be hoefde dus helemaal niet hard gereden te worden. De punten van de ster, en derhalve de plaatsen waar men een con- trölestempel op de deelnemerskaart moest laten drukken, lagen, bij café Aan stoot aan de voet van de Markelose tele visietoren, hotel ,,'t Witte Hoes" in de prachtige omgeving van het Rijssense Schwarzwald, Hotel „Dalzicht" op de Nij- verdalse berg, café Vloedgraven in Haar- le, waar juist talrijke groepen deelnemers aan een wandeltocht arriveerden en bij hotel ,,'t Lösse Hoes" op de Holterberg, waar nog wel even tijd gevonden werd om een koele dronk te bestellen. In de grote feesttent van de heer K. ter Horst op Kalfstermansweide wachtte een staf van personeel orn de in het voor uitzicht gestelde pannekoek te bakken en te serveren. Met de plakjes Gelderse Vrijdag- 15 aug\: Kerkconcert in de Ge- ref. Kerk, onder auspiciën der Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", met HII. brandt van Bolhuis aan het orgel en Jan Zwiers, hobo. Aanvang 8 uur. V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deel name organiseert de V.V.V. op woensdag, of donderdag een bustochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg:. Aangifte zo spoedig mogelijk bij het in- formatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorpsstraat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D IN BINNEN- EN BUITENLAND Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. Op het programma staan o.a. weer de Sauerlandtocht en Königswinter. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun- rookworst en dunne schijfjes spek vorm den zij een smakelijk gerecht en een stre ling voor de tong. 't Was jammer, dat voor 't inschrijfgeld maar één pannekoek werd geserveerd, want ze smaakten naar meer. Een strijkje zorgde voor wat ont- spanningsmuziek. Bij de prijsuitreking riep burgemees ter Enklaar de deelnemers een hartelijk welkom toe. Hij vond het een goede ge dachte om mede ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ter gelegenhid van deze jubileumfeesten zo'n sterrit te organiseren, hetgeen de M.A.C. „De Hol terberg" wel bleek toevertrouwd. Hij had waardering voor de stoere Zeeuwen „voor vrije veren" interrumpeerde een der deelnemers welke helemaal uit Vlissingen en andere delen van Zeeland waren gekomen om aan deze tocht deel te nemen. Zij zullen evenals de deelne mers elders uit ons land zeker geïmpo neerd zijn door de prachtige natuur, waar Holten en omgeving mee bedeeld is. De burgemeester reikte, naar aanlei ding van de door hem vastgestelde aan komsttijden, een negental prijzen uit be staande uit kunstvoorwerpen, terwijl ver schillende deelnemers in het bezit kwa men van een plaquette met inscriptie. Voor anderen wordt deze nagezonden. De voorzitter van de jubileumfeest- commisie heeft het bestuur van de mo torclub bedankt voor de organisatie van deze rit 6n de burgemeester voor het welkomstwoord tot de deelnemers. Prijswinnaars waren: 1 H. Bekker- nens, Haarle; 2. C. van Dam, Rijssen; 3 Mej. W. Crans te Utrecht; 4 H. v. d. Velde, Vriezenveen; 5 Mej. H. M. Kalf sterman, Holten; 6 B. Nijhuis, Hengelo; 7 A. J. Kuipers, Rotterdam; 8 J. F. Paus, Manderveen; 9 Mevr. D. Krekel-School- derman, Holten. Een extra prijs kreeg de club met het grootst aantal deel nemers en dat was „De Holterberg" zelf. BRADERIEKONINGIN OP KRAAMVISITE. Een aardige episode aan het slot van de jubileumfeesten vormde het bezoek van de braderiekoningin Elly Oos tendorp zaterdagmiddag aan de fami lie L. Veneklaas in de Look, waar vrij dags een dochtertje geboren was. Getooid met haar gouden kroontje en gezeten in de met een paar oranje stan daards getooide auto van de heer H. Klein Velderman, had haar gang naar de kraamvrouw veel bekijks. Ze was daarbij vergezeld van de voorzitter en secretaris van de jubileumfeestcommis sie, de heren Beijers en Metzger, voor wie het traditie geworden is, de braderie koningin op deze tochten te vergezellen. De kleine Hendrika Veneklaas is zich het hoge bezoek, dat ook in het bijzon der haar gold, niet bewust geworden. Zij sliep als een roos en kreeg van de braderiekoningin een klein, geschenk, evenals haar moeder, mevr. F. Veneklaas- Klein Zandvoort, die 't uitstekend maak te en met wie het koninginnetje zich geruime tijd onderhield. Het gezelschap werd o.m. getracteerd op een heerlijke traditionele snee krentenbrood, alvorens het de woning in de Look verliet. dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is dit voorjaar uitgebreid met een tro pisch gedeelte met een prachtige kleur rijke inhoud. ZOMERHUISJESTERREIN INGEZET In hotel Holterman had donderdagmor gen ten overstaan van de notarissen van Nes en van Hof te Enschede en B. H. Pluimers te Markelo de inzate plaats van een landhuis met 8 bouwterreinen op de Borkeld, onder de gemeente Holten to taal groot 2.08.50 en gelegen op de hoek van de Vianenweg en de Heideweg, De percelen werden als volgt ingezet: Perceel 1, landhuis met 0.28.56 hectare grond voor f 6500.perceel 2, 0.22.60 ha bouwterrein f700.perceel 3, 0.25.59 ha bouwterrein f 1100.perceel 4, 0.28.44 ha bouwterrein f 800.perceel 5, 0.22.02 ha bouwterrein f400.perceel 6, 0.22.39 ha bouwterrein f 1300.perceel 7, 0.26.81 ha bouwterrein f 1000.perceel 8, 0.18.40 ha bouwterrein f 1100.perceel 9, 0.13.68 ha bouwterrein f 1100. De eindveiling zal plaats hebben op 28 augustus a.s. voormiddags 11 uur in ho tel Holterman te Holten. BENOEMD TE WIJHE De heer B. J. Markvoort, volontair op de gemeentesecretarie, alhier, is met' in gang van 16 augustus a.s. benoemd tot leerling-ambtenaar ter secretarie te Wij he. VIERDE PUZZLE-WANDELTOCIIT. Voor de vierde puzzle-wandeltocht, welke de Wandelsportvereniging „De Trekkers" donderdagavond in het kader van het V.V.V. vakantieprogramma or ganiseerde, bestond niet zo'n grote be langstelling als de vorige tochten. Maar dat was ook niet te verwachten, aange zien het aantal vreemdelingen, dat mo menteel in Holten vertoeft door het ten einde lopen van de schoolvakanties niet zo groot meer is. De jongelui hadden echter weer een aardige route uitgekozen, die de wande laars via de Holterenk naar de Berg voerde tot voorbij Ekeby en de Helhui- zerweg, waar men een aardig uitzicht had op het mooie witte jachtslot van de familie Palthe. Via de Raalterweg kwam men in de Dorpsstraat en de Stations straat, waar de hoogte van de silo van de N.V. Gebr. Dikkers en van de fabrieks pijp van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" moest worden geschat. Dat is aan een viertal deelnemers en deelneemsters vrij nauwkeurig gelukt, want de eerste prijswinnaar Johny Tant, die in dit schatten een expert blijkt te zijn, en de overige drie prijswinnaars hadden slechts een verschil van 5 en resp. 25 cm. De tweede voorzitter van de VVV reik te in café Jansen, waar de start en finish was, de prijzen uit en sprak zijn waar dering uit voor de goede zorg, waarmede de jeugdige vereniging deze tochten or ganiseert. Het verheugt de VW, dat steeds zoveel zomergasten aan deze toch ten deelnemen, z.i. een bewijs, dat zij wel in de smaak vallen. De vier prijzen, bestaande uit kleine kunstvoorwerpen, werden toegekend aan 1 John Tant te Holten, 5 cm. verschil; 2 Erna van Mastrigt te Schiedam, 25 cm.; 3 Rudi Lommerse, Rotterdam, 25 cm. en 4 Corrie Schöppers te Holten, 25 cm. pilliltlUlllllllllllH 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 M Enterstraat 33 Rrjssen Tel. 2737 g g Zitting in Hotel Holterman H elke maandagmiddag. I: llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIUIIIIIIIIlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIlM VW-AUTOTOCHT OVER DE HOLTERBERG Van de VV V-auto tochten over de Hol terberg en omgeving is dit seizoen nog niet veel gekomen in verband met 'de ve le andere evenementen, welke in het ka der van het WV-vakantieprogramma werden georganiseerd. Donderdagmiddag werd onder leiding van de administratuer van de VVV, de heer G. H. Kers, de eerste tocht gemaakt, waaraan ruim veertig zomergasten met een touringcar van de OAD deelnamen. Evenals vorige jaren werd eerst over de Holterberg en Haarlerberg gereden, bij Nijverdal het ravijn bezichtigd en ge ruime tijd vertoefd op de Nijverdalse berg met haar prachtige vergezichten over Salland en Twente. Bij de grens van Holten en Hellen- doom midden op de Holterberg werd uitgestapt en een wandeling gemaakt over de terreinen van het Staatsbosbe heer, die voor vrije wandeling zijn open gesteld en waar men een prachtig uit zicht heeft over het zuidelijk deel van Salland. Het was wat heiïg in de lucht, zodat het uitzicht niet zo mooi was als bij helder weer, maar de deelnemers hebben toch zeer genoten van de prach tige natuur, welke zich hier aan het oog voordoet. Na deze wandeling bracht men nog een bezoek aan de Holterberg en reed men via de Motieweg met zijn mooie panora ma naar het punt van uitgang, het OAD- station, terug. De heer Kers gaf onderweg een expli catie van de bezienswaardigheden. Ruim twintig zomergasten, die op de Borkeld in de zomerhuisjes aldaar lo geren werden met de touringcar opge haald, zodat de deelnemers veel service werd geboden. Zij waren dan ook zeer voldaan over deze aardige rit. BALLONNEN GEVONDEN IN DUITSLAND Van de tijdens de Holtense braderie gehouden ballonwedstrijd werden aan vankelijk twee kaartjes uit Duitsland te rugontvangen, n.l. van Ds., J. H.Israël, wiens ballon gevonden werd door Hein- riek Dunime in Brumsel bij Salzbergen (Kreis Lingen a. d. Ems) en van H. Maats, wiens ballon tijdens het rogge- maaien op 6 augustus j.l. gevonden werd door Lisa Busse in Norddöllen, Kreis Vichta in Oldenburg. Later kwamen nog de kaartjes binnen van Dini Pieffers, Oranjestraat 11, uit Riede bij Breinen (van Herïnut en Willy Plate), van H. Achterkamp, Kerkstraat 22, uit Heili- genloh (van A. Stöve), van Jan Schui- terd, Tuinstraat 13, uit Bramsche bij Lingen (van Herman Köttering) en van Gerda Vosman, uit Langhorden, Kreis Vechta, Oldenburg (van Jozef Schüber), allen Duitsland. De terugontvangen kaartjes kunnen bij de voorzitter van de jubileumfeest commissie wordenen ingeleverd. Maandag 11 t.m. zaterdag 16 aug.: Bak kerij Hartsuiker gesloten. Maandag 18 t.m. zaterdag 23 aug.: Da mes- en herensalon Joh. van Geenhui zen wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 18 augustus: Zitdag Iduna- Corsetière bij fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Dinsdag 19 aug.: Fa. Gebr. Schuppert de gehele dag gesloten (zie adv.). Woensdag 20 aug.: Raadsvergadering, 8 uur nam. Woensdag 20 aug.: Laatste dag indie ning vorderingen jubileumfeestcom missie (zie adv.). Maandag 25 t.m. vrijdag 29 aug.: Va- cantie H. W. ten Velde, Oranjestraat 6 (zie adv.). Zaterdag 6 september: Fokveedag. HOLTEN Geboren: Hendrika, dv L. Veneklaas en F. A. Klein Zandvoort, Look 48 Willemina Hendrika, dv G. Steunenberg en H. Rosman, Larenseweg 23. Ondertrouwd: G. H. Kers, 36 j., Holten, en L. J. Lammers, 39 j., Winterswijk G. Gerritsma, 23 j., en M. G. Breunink, 19 j., Holten G. A. M. Alberdingk Thijm, 48 j., en L. Boissevain, 41 j., bei den te Holten D. J. Tuitert, 25 j., en G. J. Stevens, 24 j., beiden te Holten A. Robben, 19 j., Apeldoorn en A. Rast, 21 j., Holten. BEVOLKING Ingekomen: Nos, van Hellendoorn naar Look 40 R. V. M. van der Pol en ge zin, van Deventer naar Look 40. Vertrokken: W. D. M. Pakkert, van Hol terberg 25 naar Renkum J. W. Blan- kena en gezin, van Dijkerhoek 91 naar Leusden. KERKDIENSTEN Ned. Her-v. Kerk. Holten 8.30 uur Ds. Is raël, 10.30 uur Ds. Israël. In de beide diensten collecte inwendi ge zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Jebbink. Collecte inwendige zending. Geref. Kerk. 9.30 uur en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. R.K. Kerkdiensten Nieuw Hcctcn: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 uur en 10 uur. Rijssen. Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zon dagen: 7 uur, 8.30 en 10 uur. ONDERWIJ SMUTATIES Met ingang van 12 aug. is aan mevr. B. Broere-Bos eervol ontslag verleend als tijdelijk onderwijzeres te Espelo en aan mevr. M. Nieuwenhuis-Biekart als tijde lijk onderwijzeres der o.l. dorpsschool. De 7e leerkracht der openbare u.l.o- school, de heer G. Hoefman te Klein Dochteren, hoopt op 19 augustus a.s. zijn werkzaamheden te Holten aan te vangen. RAADSVERGADERING De Gemeenteraad komt op woensdag 20 augusus 1958, des avond acht uur ten gemeentehuize bijeen, ter behandeling van de volgende agenda: .1 Notulen der openbare vergaderin gen van 24 april en 13 juni 1958. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegrotingen voor 1956, 1957 en 1958. 4. Voorstel tot het aangaan van geld leningen. 5. Voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van de verbindingsweg van de Aaltinksteeg tot aan de Parallel weg (nr. 7 II van de wegenlegger). 6. Voorstel tot verkoop van deze weg aan de heer E. A. Teeselink, Holterbroek 10. 7. Voorstel tot vaststelling van de ver goeding ex.artikel 101 der lager onder- wijswêt 1920 over het jaar 1957 ten be hoeve van de bijzondere school, alhier. 8. Toekennig van een huurcompensa- tie en duurtetoeslag aan het gemeente- personeel over het 2e halfjaar 1958. 9. Voorstel tot aankoop van grond in de Gaarden van de heren W. F. Reilink en A. M. Tuitert en van mevr. de Wed. W. Schippers. 10. Vaststelling van pachtersvergoe- dingen i.v.m. aanleg van de transport- rioolleiding door de Gaarden ten behoe ve van mevr. W. Schippers en mevr. de Wed. J. A. Nijenhuis. 11. Voorstel tot afkoop van pacht van een perceel grond aangekocht van de C.V. „Gebr. Wansink", 12. Voorlopige vaststelling van de be- drijfsrekeningen en van de gemeentere kening over het jaar 1955. 13. Voorstel tot het aanvragen en aan_ vaarden van een rijksvoorschot ten be hoeve van de bouw van 8 woningwetwo ningen in de Gaarden. 14. Voorstel tot het toekennen van 'n crediet voor de aanstelling van een mu ziekonderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs, alhier, in verband met 't onderwijs-experimenf, 15. Rondvraag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1