1 1 w GESLAAGDE BRADERIEDAGEN 1958 Elly Oostendorp werd Braderie-koningin AGENDA U.U.U. Uahmiie.- pAo-ybamtna No. 32. Jaargang 10. ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLA De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,JBoltona Nieuiosbiod" te Solten. Tele',. E 5.JSS - fSi Adv.-prijs: 115 m.m. (d contant) 2.Iedere m.m. meerf 0.07 De eerste braderiedag ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Hol- tense Handelsvereniging en de L.R.V. „Bergruiters" is uitstekend geslaagd. Jong en oud hebben genoten van het aardige programma, dat de jubileumcom missie hen deze dag geboden heeft. De jeugd van het optreden van het gezel schap Carla Flink in Amicitia, de oude ren van het optreden van de boerendan- sers „De Larense Schotsers" uit Laren en van de boerenkapel „De Hooipluk- kers" uit Lochem in Kalfstermansweide, dat zeer veel bezoekers trok. Vooral de rondgang over de braderie bracht later op de avond grote gezelligheid. Officiële opening. De officiële opening van de feestelijk heden geschiedde 's middags door de bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, die ver gezeld van zijn echtgenote na het door knippen van een lint met enkele raads leden en de leden van de feestcommissie een rondgang maakte over de braderie. Deze rondgang werd besloten met een tochtje met het braderietreintje. Onder het voortdurend lawaai van het intensieve verkeer in de Dorpsstraat vond de opening plaats op de Smidsbelt, waar de voorzitter van de jubileumfeestcom- misie, de heer Beijers, de gasten welkom heette en wees op de betekenis van de beide jubilea. Een kwart eeuw samenwer king van de Holtense middenstand is van grote betekenis geweest voor onze plaats. Spr. complimenteerde in het bij zonder de heer E. Dikkers, die 25 jaar penningmeester is geweest en wees op het uitstekende werk van de secretaris, de heer H. J. Bouwhuis, die bijna 25 jaar de bezielende kracht is geweest der vereniging. Ook wees spr. op de betekenis van het zilveren jubileum van de Bergruiters, die door hun successen grote betekenis heb- ben verworven in den lande. In zijn toespraak wees de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, op de betekenis van beide verenigingen in de plaatselijke gemeenschap. Het gemeentebestuur heeft er gaarne aan. medegewerkt om de jubi leumfeesten, welke thans georganiseerd worden, mogelijk te maken. Hij bracht hulde aan de heren Dikkers en Bouw huis, en herinnerde aan een uitspraak van wijlen de heer Wansink, waarbij deze te kennen gaf wel de leiding van een commisie of organisatie op zich te wil len nemen, mits de heer Bouwhuis daar van de secretaris zou zijn. Hierdoor kwam wel onomstotelijk vast te staan, dat deze een zeer gewaardeerde kracht is. Dat de commissie besloot bij deze jubilea een braderie te organiseren, achte hij geheel in overeenstemming met het vak, dat de leden der jubilerende handelsvereni ging uitoefenen. Laat vooral de vreem delingen zien wat U waard bent, advi seerde hij de leden der Holtense Han delsvereniging. Hierna knipte de burgemeester het lint door, dat de toegang tot het dorpscen trum afsloot en verklaarde hij de brade rie voor In Amicitia. Door een zeer te waarderen geste van de ster-winkeliers werd de jeugd van Holten deze middag een tweetal voor stellingen aangeboden door het gezel schap Carla Flink uit Den Haag. Met een geweldige ovatie werd als eerste de goochelaar ontvangen, die toeren voor de grotere en kleinere kinderen ten beste gaf. Daarna kwam een sneltekenaar op het toneel, die even later gezelschap kreeg van een clown, die allerlei domme streken uithaalde. Met een toneelstukje, waarin een ondeugende jongen, Bartje genaamd, voorkwam, die de dorpsveld wachter het leven zuur maakte, werd het optreden onder een geweldig applaus van de kinderen besloten. Boerendansen. Op het podium in Kalfstermansweide brachten de Larense Schotsers een aar die programma van ouderwetse boeren- dansers. Met de Berliner Polka en Jan Pierewiet oogstten zij een hartelijk ap plaus. Het werd echt gezellig toen een aantal dames en heren uitgenodigd wer den .om de Hoaksebargen mee te dan sen, waarvan door een aantal zomer gasten gaarne gebruik gemaakt werd. De boerenkapel bracht afwisselend wat po pulaire wijsjes ten. gehore. Met muziek trok men samen naar de braderie. Jennekesmarkt op de tweede dag. Alle omstandigheden hebben er toe meegewerkt om de 2e braderiedag tot wes bijzonder aangenaam, het program een geslaagde dag te maken. Het weer ma was afwisselend en de Jennekesmarkt bracht 's avords een stroom van bezoe kers naar de braderie, die tot laat in de avond voortduurde. Toen daar de be langstelling luwde zocht men de gezel ligheid in de hotels en café's, waar ge danst werd en waar men nog geruime tijd bleef toeven vanwege de gezellige sfeer, die er heerste. Men kan zich moeilijk voorstellen hoe vooral de jeugd 's middags genoten heeft van de ballonwedstrijd en van de demonstratie der ponyclub van de Berg ruiters, die op Kalfstermansweide plaats vonden. Er waren door tussenkomst van de heer A. H. Vruwink enkele duizenden balonnetjes beschikbaar gesteld door de N.V. Polychema te Deventer, welke door commissie waren gevuld en 's middags aan de honderden kinderen werden uit gereikt. Een gejuich steeg op toen enkele honderdtallen van deze ballons het lucht ruim kozen en in zuid-oostelijke richting wegdreven. De ponyclub van de Bergruiters ver zorgde een bijzonder aardig programma, dat door de beperkte ruimte in Kalfster mansweide wegens de opstelling van de enorme tent voor de cabaretvoorstelling van zaterdagavond, misschien niet vol ledig tot zijn recht kwam, maar niette min voor de vele kinderen een aantrek kelijk kijkspel vormde. Op hun kittige paardjes zorgden Man- *da Hofman, Appie Leeftink, Dinant Pief- fers, H. Aanstoot, Jan Kevelam, Wim Derksen, Mannes ter Stal, Appie Volke rink, Henk ten Dam, Teo Beltman, Henk Stam, Wim Vasters, Jan Veneklaas en Appie Elberts, dat de kinderen genoten. Het programma begon met de gebruike lijke openingsparade, waarbij ruiters en amazones met applaus begroet werden. Grote vrolijkheid en hilariteit veroor zaakte het „doekveroveren", waarbij men verbaasd stond over het gemak, waar mede deze jongens en meisjes hun paard jes berijden. Cowboy Jimmy, Graaf San- dor, Kareltje aan tafel en fietsen over het liggende paard „Kareltje" vormden leuke bijdragen voor dit programma. Het vissen op de pony's werd gewonnen door A. Leeftink en W. Derksen. Vorstelijk bezoek. Na deze demonstratie van de ponyclub bracht het braderiekoninginnetje, Mej. Elly Oostendorp; een bezoek aan de bra derie, waarbij zij op zeer charmante wijze kennis maakte met de standhouders, die haar zonder uitzondering kleine geschen ken aanboden. Zij heeft op een bijzonder prettige wijze ervaren, hoe de Holtense middenstand, die op deze braderie ver tegenwoordigd is, haar rondgang op prijs heeft gesteld. Judo. Voordat in Kalfstermansweide het of ficiële programma begon met het op treden van de Larense Schotsers en de boerenkapel „De Hooiplukkers" gaven een achttal jongelui van de alhier ge kampeerde judo-club Shin-Shin" uit Amsterdam op het podium aldaar een judo-demonstratie onder leiding van de heren Ypelaar en Oosterwald, waarbij laatstgenoemde via de geluidsinstallatie een toelichting gaf op het gebodene. Uit deze demonstratie bleek wel zeer duide lijk de betekenis van judo en jiu-jitsu r De Braderiekoningin, mej. Elly Oostendorp, wordt hier gekroond door haar voor gangster mej. Johanna Wansink, industriekoningin 1957. Maandagavond is de 20 jarige Elly Oos tendorp uit Rotterdam, sedert 11 juli j.l. ingezetene der gemeente Holten, geko zen tot braderie koningin 1958. Deze verkiezing geschiedde onder grote belangstelling op Kalfstermansweide. Onder de toeschouwers waren zeer veel vreemdelingen. Het koste de heer Beijers, die evenals vorige jaren, dit evenement via de ge luidsinstallatie leidde, aanvankelijke wel heel wat praten om de Holtense schonen op het keurig verlichte podium te krijgen, maar met behulp van enkele animatoren De officiële opening van de jubileumfeesten had plaats op de Smidsbelt. De bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, complimenteert hier de jubilerende verenigingen. als verdedingsmiddel. Mej. Wieringa, die als het aangevallen meisje fungeerde, wist haar belager in een minimum van tijd onschadelijk te maken. De acht jongens deden het in hun witte pakjes met band met kleur naar mate van hun geoefendheid erg aar dig en hadden het applaus ook beslist verdiend. 13-jarig Jenneken. Na dit optreden kwamen de boeren- dansers uit Laren op het podium met „De Hooiplukkers", die tal van populaire liederen speelden en later met het pu bliek naar de braderie trok voor de Jen nekesmarkt. De nummers werden ver kocht door de Larense Schotsers en tal van personen, welke door de commissie gerequeerd waren om haar bij deze verkoop bij te staan. De drukte valt moei lijk te beschrijven, die deze Jennekes markt op de braderie veroorzaakte. Het was wel een bijzondere verrassing, dat de hoofdprijs werd gewonnen door de 13-jarige Annet Fuit en de 13-jarige Alle Klein Velderman, die daarmede f 50.- verdienden, als de door de commissie be schikbaar gestelde hoofdprijs. De 2e prijs behaalden W. Wessels, 17 jaar, uit Rijs- sen, en J. Oplaat, 18 jaar, uit Holten. Zij ontvingen f35.terwijl een troost prijs ad f 15.gewonnen werd door H. J. Oolbekkink, 21 jaar, en H.a Vincent, 17 jaar, beiden uit Holten. Na het bekend worden van deze uit slagen van de Jennekesmarkt duurde de gezelligheid nog geruime tijd voort. De dorpstoren in het flootlight, de gekleur de lampjes over het braderieterrein, de verlichte stands, dat alles gaf aan deze braderiedag weer een bijzondere luister. Taptoe waardig slot. De braderie is op waardige wijze be sloten met een taptoe van de muziekver- eniging „H.M.V." op het plein van do Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in de Stationsstraat. Onder doodse stilte heb ben vele honderden toeschouwers dit mu zikale evenement donderdagavond om 10 uur bijgewoond. Zo'n taptoe wordt naar een bepaald ritueel uitgevoerd. De leiding berustte deze avond bij de heer Bos uit Nijverdal. De tamboers worden afgewisseld door trompetsoli en koraal- muziek van het korps en telkens weer door marsmuziek en het optreden van de drumband. Vooral de prachtige koraal- muziek maakte een diepe indruk op de aanwezigen. Het was een buitengewoon boeiende en imponerende uitvoering, wel ke met onze nationale hymne, het Wil helmus, besloten werd. H.M.V. komt dank toe voor deze taptoe. Te voren hadden de boerendansgroep „De Larense Schotsers" en „De Hooipluk kers" wat vrolijkheid gebracht op de braderie, die deze derde avond vroeg gesloten werd. De jubileumfeesten zijn hiermede ech ter nog niet ten einde, want zaterdag- Maandag 4 t.m. zaterdag 9 aug. wegens vacantie gesloten: E. Voordes, H. J. W ansinkstraat. Maandagavond 4 aug. t.m. vrijdagavond 8 aug.: Muziek in Hotel „Vosman". Maandag 11 aug.: Puzzle-rit Geref. M.V. en J.V., nam. 7 uur. Maandag 11 t.m. zaterdag 16 aug.: Bak kerij Hartsuiker gesloten (zie adv.). Maandag 11 t.m. vrijdag 15 aug.: we gens vacantie gesloten Gebr. Veldhuis (zie adv.). Maandag 11 t.m. vrijdag 15 aug.: G. J. Schuppert, Oranjestraat, en W. Beid- man, kruidenier, Markeloseweg, we gens vacantie gesloten. Dinsdag 12 aug.: Gesloten H. Roelofs, manufacturen (zie adv.). Vrijdag 15 aug., 8 uur: Kerkconcert in de Geref. Kerk. Hilbrandt van Bolhuis, kerkorgel; Jan Zwiers, hobo. in het publiek gelukte het toch een acht tal meiskes als candidaatjes voor dit tij delijk koninginneschap te. winnen. Het was Riki Kevelam, die als eerste het podi um betrad, daarna daarna gevolgd door Mini Lammers en Marietje ten Velde. Na een ernstig beroep op de Holtense meisjes volgden successievelijk Dini Lodeweges, Janny Stam, Elly Oostendorp, Dini Wes- terik en Jo Hofman. De jury, die was aangewezen door de secretaris van het jubileumfeestcomité, de heer J. M. Metzger, had geen gemak kelijke taak en dat bleek ook wel uit de uitslag, die na de opening der briefjes volgde, waarbij Elly Oostendorp met de kleinst mogelijke meerderheid tot ko ningin van de braderie werd uitgeroepen. Toen de uitslag bekend werd gemaakt volgde een spontaan applaus en werd het nieuwe braderie koninginnetje het kroon tje op het hoofd gedrukt door haar voor gangster Johanna Wansink, die in 1957 op zo'n charmante wijze haar taak ver vulde, als industrie-koningin. Onder de vrolijke tonen van de muziek van HMV maakte het nieuwe koningin netje per auto een tocht door het dorp waarbij zij van alle zijden spontaan werd toegewuifd. In de Noordenberg bood sla ger Gazan haar een Gelderse rookworst aan en in hotel Holterman kwamen tal van zomergasten en ingezetenen haar fe liciteren waarbij haar enkele kleine pre sentjes werden aangeboden. Het was bui- buitengewoon aardige geste van haar con currences om haar in hotel Holterman bij hun gelukwensen bloemen aan te bie den. Elly Oostendorp toonde zich bij dit alles een charmante koningin, die op een alleraardigste wijze de spontane sympa- thiebewijzen beantwoordde. Het was een.vlotte inzet van de feeste lijkheden. De ouders van mej. Oostendorp zijn de eigenaars van het in oprichting zijnde bungalowkamp „De Haspel" aan de Mar keloseweg nabij de Poppe. Dinsdag 12 augustus. Voetbalwedstrijd tussen een versterkt Holten 1 en een elf tal van de Rijkspolitie te Almelo in het Sportdal. Aanvang 7 uur. Voor nadex-e bijzonderheden zie men el ders in dit blad. Donderdag 14 augustus organiseert de Holtense Wandelsportvereniging „De Trekkers" haar 4c puzzle-wandeltocht door onze mooie omgeving. De start is om 19 uur bij café Jansen, Dorpsstraat. Het startbureau is een half uur voor de aanvang geopend. Opgave voor deelname van te voren op WV-bureau, Serre café Maats, Dorpsstraat. Het inleggeld bedraagt f 0.50 per per soon. Er worden mooie prijzen beschik baar gesteld. De tocht gaat over een af stand van plm. 8 km. Wij kunnen niet alleen de zomergasten maar ook de ingezetenen aanraden aan deze tocht deel te nemen. Men komt op avond vindt in een grote tent op Kalf stermansweide ,een cabaretvoorstelling plaats, waarvoor, zoals wij reeds eerder hebben gemeld, tal van prominente radio- artisten zijn geëngageerd. In de middag wordt een heidespekpannekoeken-sterrit gehouden voor auto's, motoren en brom fietsen, waarvan de samenkomst even eens plaats vindt in deze tent en welke georganiseerd wordt door de M.A.C. „De Holterberg" in het kader van de jubi leumfeesten. Men kan des middags nog inschrijven voor deze sterrit, waarvoor reeds een groot aantal voorinschrijvingen zijn ontvangen. Bij een gezellig strijkje worden de spekpannekoeken geserveerd. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats» De jubileumfeesten worden dus beslo ten met de cabaretvoorstelling, waarvoor in voorverkoop reeds meer dan 700 kaart jes zijn geplaatst. mooie plekjes, en er zit spanning in door het puzzlen. Vrijdag 15 aug.: Kerkconcert in de Ge ref. Kerk, onder auspiciën der Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", met Hil brandt van Bolhuis aan het orgel en Jan Zwiers, hobo. Aanvang 8 uur. Zie nadere mededelingen elders in dit blad. V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deel name organiseert de V.V.V. op woensdag, donderdag of vrijdag een bustochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mogelijk bij het in formatiebureau van de V.V.V., sere café Maats in de Dorpsstraat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D IN BINNEN- EN BUITENLAND Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. Op het programma staan o.a. weer de Sauerlandtocht en Königswinter. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is eên gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is dit voorjaar uitgebreid met een tro pisch gedeelte met een prachtige kleur rijke inhoud.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1