Programma Jubileumfeesten Tippelaars hij terugkeer gehuldigd Bij de Jubileumfeesten BURGERLIJKE STAND Accountants kantoor POUW U.U.U. Uakanüe- pAo-g.fiam.ma van de Omzet vermeren! Geregeld adverteren! AGENDA PREDIKBEURTEN No. 31. Jaargang 10. ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtent Nieuwsblad" t6 Holten. Tela,'. K 5+23 - 25+ Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 De muziekvereniging- „H.M.V." en de Wandelsportvereniging „De Trekkers" hebben de deelnemers aan de vierdaagse: Bertus Stokkers, Gerrit Paalman en de militair Gerrit Nikkels, zaterdagavond bij hun terugkeer uit Nijmegen een spontane en hartelijke ontvangst bereid. De overi ge deelnemers uit Holten, die deel uit maakten van een militaire groep, Joh. ten Velde, J. Z. Baltus en J. Ulfman, waren reeds afzonderlijk teruggekeerd. De muziek met drumband en de wande laars in hun nieuwe wandelcostuum haal den de drie tippelaars op van het O.A.D.- station, waar zij met de bus van 6.30 uur arriveerden. Nadat de leider van „De Trekkers", de heer Voortman, bij zijn felecitaties, na mens de club, bloemen had aangeboden, zei de heer Beijers, dat de hele burgerij trots is op de sportieve prestaties van de Holtenaren. Hij wenste, in het bijzonder de heer Stokkers geluk, die dit jaar voor de tiende maal deze monstermars vol bracht en daarvoor nu het gouden kruis op de borst droeg. De heer Paalman vol bracht zijn 3e mars en de militairen na men voor de eerste keer deel aan de vier daagse. Aangezien niet gerekend was op de terugkomst van de heer Nikkels, deel den de anderen met hem de aangeboden bloemen, waarbij de heer Beijers er op wees, dat dit een prachtig voorbeeld was van de verbroedering, in welk teken de vierdaagse van Nijmegen staat. Deelne mers uit alle landen van de wereld ko men hier samen om in grote vriendschap en solidariteit met elkaar vier dagen de wandelsport te beoefenen. Onder de tonen van een pittige mars werden de drie gehuldigde wandelaars vervolgens naar het centrum van het dorp gebracht. Op de Smidsbelt volgde nog een marsje en dankte de heer Stokkers, me de namens zijn vrienden voor deze spon tane verwelkoming. Met een driewerf hoera voor de kranige wandelaars werd deze huldiging, die heel wat volk op de been bracht, besloten. RIJSSEN - Enterstraat 33 Telef. 2737 houdt iedere maandagmiddag ZITTING in hotel Holterman te Holten Wij belasten ons gaarne met Uw ADMINISTRATIE en Belastingaangelegenheden Zaterdag 2 augustus Ontspannings avond, georganiseerd door de Wandel- sportvereniging „De Trekkers" te Holten, met het optreden van de Monga-band en het tamboer- en pijperkorps „O.K.K." uit Nijverdal, in het Sportdal (bij de viaduct) Kunstfluiter de heer J. Reinders, con ferencier de heer Hoek. Aanvang 8 uur. Entree f 1.kinderen 50 ct. Om 7.15 uur maakt het tamboer- en pijperkorps een rondgang door het dorp. RouteSportdalDorpsstraatKolweg IndustriestraatStationsstraatLa- rensewegPastoriestraatOranjestraat terug vanaf SlotmanDorpsstraat Sportdal. Na afloop van de voorstelling een tap toe van het tamboer- en pijperkorps. o Zondag 3 augustus organiseert de M.A.C. „De Holterberg" een oriënterings- rit voor auto's, motoren, brommers en fietsers, door onze prachtige omgeving. Start om 14.30 uur bij het clublokaal café Vruggink, in de Stationsstraat. Afstand auto's 57 km., brommers en fietsers 23 km. Inleggeldfietsers f 1.brommers f 1.50, auto's en motoren f 2.50. Er wor den prachtige prijzen beschikbaar ge steld. Wij kunnen zomergasten en ingezete nen van harte adviseren aan deze ritten deel te nemen. Gezellig, ontwikkelend en spannend zijn deze puzzle-tochten. o Woensdag, 6 augustus, demonstratie van een aantal junioren van de Judo club „Shin-shin" te Amsterdam, tijdelijk in de kampeerboerderij „Zomervreugde" van Mej. J. Wegstapel, alhier, op Kalf- stermansweide aan de Stationsstraat. Aanvang 19 uur. Deze demonstratie gaat vooraf aan het optreden van de boerendansgroep „De Larense Schotsers" in het programma van de jubileumfeesten. Er zal een des kundige toelichting worden gegeven bij deze judo-demonstratie. o V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deelname organiseert de V.V.V. op woensdag, donderdag of vrijdag een bus- toclitje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mo gelijk bij het informatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorps straat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. o DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D. IN BINNEN- EN BUITENLAND. Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. o Voor de week van 4 tot en met 9 augus tus wort verwezen naar het programma van de Jubileumfeesten annex Braderie, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Holtense Handelsvereniging en de L.R.V. ,De Bergruiters' op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 augustus a.s. in het centrum van het Dorp. Maandag 4 augustus: 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1958 in „Kalfstermans- weide". 21.00 uur: Rondgang van de Koningin door het dorp met muziek van „H.M.V." met Drumband. 21.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren in hotel „Holterman". Dinsdag 5 augustus (le Braderiedag): 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie door de EdelAchtb. Heer Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, bij de Boschkamps- straat. 14.30 uur: Afhalen schutterskoning 1957 van Hotel „Vosman" naar het schietterrein. 15.00 uur: Koningsschieten op nader aan te geven terrein. 15.00 uur: Eerste kindervoorstelling door het gezelschap Carla Flink in tent Kalfstermansweide of in Amicitia (leerlingen kleuter- en lagere scholen). 16.30 uur: Bij optreden in Amicitia 2e kindervoorstelling alsvoren. 19.00 uur: Rondgang Schutterskoning 1958 met muziek van „H.M.V." met Drumband. 20.00 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" op podium in Kalfstermansweide met „De Hooiplukkers". Na afloop in optocht naar de Braderie. Woensdag 6 augustus (2e Braderiedag): 14.00 uurBallonwedstrijd voor de jeugd van 380 jaar in Kalf stermansweide, met mooie prijzen. 15.00 uur: Optreden van de ponyclub van de L.R.V. „De Berg ruiters" in Kalfstermansweide, met zeer gevarieerd pro gramma, dat nog nader wordt bekend gemaakt. 19.30 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" en de feócrenkapel „De Hooiplukkers" op podium in Kalfster mansweide. Na afloop in optocht naar de braderie voor de grote attractie van deze avond: 21.00 uur: Jennekesmarkt op de Braderie. (Flinke prijzen voor de eerste drie paren, welke zich bij de radiowagen melden). Donderdag 7 augustus (3e Braderiedag): 9.00 uur: Sprintkampioenschap op de Boschkamp. 13.30 uur: Groot internationaal concours-hippique van de L.R.V. „De Bergruiters" op Kevelamsweide (ingang Industriestraat en Kolweg). Deelname van een groot aantal Nederlandse en Duitse Lan delijke Rijverenigingen, o.a. uit Uelsen, Hilhaus en Isterberg. Internationaal springconcours (lichte en zware klasse). Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 19.00 uur: Stayerkampioenschap op de Boschkamp. 19.30 uur: Optreden van de boerendansgroep „De Larense Schot sers" en de boerenkapel „De Hooiplukkers" op het podium in Kalfstermansweide. 22.00 uur: Taptoe van de muziekvereniging „H.M.V." met drum band plein Zuivelfabriek in de Stationsstraat. Na afloop optocht naar de braderie. Vrijdag 8 augustus: 15.0017.00 uur: Receptie van de L.R.V. „De Bergruiters" in Hotel Vosman. Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 9.30 uur: Tijdrit over 8.2 km. 16.00 uur: Wegwedstrijd om het kampioenschap op de weg over 32 km. (t.m. 13 jaar). 19.00 uur: Wegwedstrijd als voren over 42 km. (t.m. 15 jaar). Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. Zaterdag 9 augustus: 15.0017.00 uur: Heide- en pannekoekenrit voor auto's en moto ren. Verzamelpunt op Kalfstermansweide. 17.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers door de voorzitter der jubileumfeestcommissie en prijsuitreiking. 18.00 uur: Pannekoekenmaaltijd met gezellig strijkje in de tent op Kalfstermansweide. 20.00 uur: Cabaretvoorstelling in de grote tent op Kalfstermans weide. Optreden van De Selvera's, de 3 Jacksons, Frans Vrolijk, Willy Alberti, de Spelbrekers, Fransky, Geri en Marion en de Original Dutch Rolling Stars. Feestelijke verlichting van het Dorp. Draaimolen op de Smidsbelt. Rondgang van het Braderietreintje. Muziek en gezelligheid in het Dorp. Rijwielen worden op de braderie niet toegelaten. Rijwielstalling bij de u.l.o.school. WWWWWVVVVWVVWV^WWVWMWVWW VW/MA/WVWWW Konlngscliieten, Concours-liippique, Ster- rit, Cabaretvoorstelling en Wielerwed strijden voor de jeugd. Voor de week van 10 tot en met 16 augustus staan reeds genoteerd: Maandag 10 t.m. 13 aug. 4 dagen van geestelijke bezinning door bijeenkomsten in een tent op Kalfstermansweide, met prominente sprekers, als Ds. Jac. de Vries, voorm. predikant te Holten, Ds. G. Lugtigheid te Maarn, Ds. Wiersma, Herv. legerpredikant te Ede, en Ds. Vol- ten, Geref. studentenpredikant te Wage- ningen. Donderdag 14 aug.Puzzle-wandel- toeht van de wandelsportver. „De Trek kers". Vrijdag 15 aug.: Kerkconcert in de Geref. Kerk, onder auspiciën van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", met Hilbrandt van Bolhuis aan het orgel en Jan Zwiers, hobo. Een nader uitgewerkt programma ver schijnt in ons volgend nummer. Een week lang zal er in Holten feest zijn ter ere van het 25-jarig be staan van de Holtense Handelsvereni ging en de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters". De leden van de Handelsvereniging hebben gedurende 25 jaren de inwo ners en zomergasten van Holten en omgeving op voortreffelijke wijze be diend. Zij gedenken het feit, dat zij gedu rende de laatste kwart eeuw hun krachten hebben gebundeld en in goede samenwerking de belangen van de consument en hun zelve hebben behartigd. De landelijke rijvereniging „De Bergruiters" mag dezer dagen be seffen, dat zij 25 jaren lang met groot succes de ruitersport heeft bedreven en bovendien heeft getoond, dat haar leden niet alleen goede boeren maar ook uitstekende ruiters zijn, die de naam van hun gemeente hoog weten te houden. Beide jubilea zijn het waard om in groter verband te worden herdacht. Het algemeen Volksfeest, dat ter ere van de beide verenigingen gedu rende een week in Holten zal worden gevierd, doet m.i. aan de beide her denkingen recht wedervaren. Ik wens de ingezetenen en zomer gasten, die naar ik verwacht, onge twijfeld in groten getale zullen willen delen in de feestvreugde van de ko mende week, genoegelijke dagen toe. Mogen de organisatoren de vol doening smaken van een geslaagde feestweek. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. Holten, 30 juli 1958. Maandag 4 t.m. zaterdag 9 aug. wegens vacantie gesloten: E. Voordes, H. J. Wansinkstraat. Maandagavond 4 aug. t.m. vrijdagavond 8 aug.: Muziek in Hotel „Vosman" (zie adv.). Dinsdag 5 aug., 19.45 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Dinsdag 5 aug.: Zitting Dr. Tromp Vis ser ten huize van fam. Soer, van 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Donderdag 7 aug.Zitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, ten huize van fam. Soer, van 1415 uur. Maandag 11 aug.: Puzzle-rit Geref. M.V. en J.V., nam. 7 uur. Vrijdag 15 aug.: Kerkconcert in de Geref. Kerk. Hilbrandt van Bolhuis, kerkorgel; Jan Zwiers, hobo. HOLTEN Geboren: Aleida Hendrika, dv T. J. Podt en A. Baltes, Borkeld 35. Ondertrouwd: A. Kampman, 29 j., Wier den en B. J. Stevens, 24 j., Holten. B. J. Dijkink, 30 j., Holten en D. C. Eshuis, 24 j., Wierden. Overleden; J. Nekkers, 84 j., ev J. Belt man, Beuseberg 130 A. Knippenberg, 79 j., wv H. Brons voort, Deventerweg 12. BEVOLKING Ingekomen: M. Pattiwael van Wester- loo en gezin, van Djakarta naar Holter berg 26 M. Pattiwael van Westerloo, van Djakarta naar Holterberg 26 R. Fürrer en gez., van Djakarta naar Holter berg 26 R. Baermayer von Bariënhofen en gezin, van Djakarta naar Holterberg 26 K. W. de Graaf en gezin, van Dja karta naar Holterberg 26 E. W. Vene- ma, van Djarkarta naar Holterberg 26 Iti en gezin, van Deventer naar Look 40 K. J. ten Velde, van Maastricht naar Oranjestraat 6 M. de .Tong, van Har- denberg naar A. J. Goldsteinstraat 11. Vertrokken: A. H. Westerik, van Pasto riestraat 47 naar Enschede L. J. Pel en gezin, van Larenseweg 20 naar Go- rinchem. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Is raël en 10.30 uur Ds. Israël. In beide diensten collecte prov. Kerkewerk. 19.30 uur Jeugddienst Ds. Tammeling, onderwerp: „Heeft het leven nog zin?" Dijkerhoek. 10.30 uur de Eerw. Heer Lubberse van Lochem. Collecte prov. Kerkewerk. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zon- dagen: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. Goris van Apeldoorn. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Ned. Bijbel Genoot schap.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1