i Programmo Jubileumfeesten riÉs van de Minister Klompé bezocht Twenhaarsveld U.V.U. UakantLe- pAagAatruna AGENDA HLDlKUriJRTEN Braderienummer No. 30. Jaargang 10. ZATERDAG 26 JULI 1958 Verschijnt elke zaterdag H01TENS HIFUWSRI til De abonnementsprijs van dit blad bedraaqt f 1.35 v. kwartaal Uitgave van de stichting „Hoitens Nieuwsblad" I F te Holten. Teief. k 5*83 - 83J, Adv.-prys1—15 m.m. a contantf 2.—. Iedere üitgave van de Stichting Boltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5+83 - 23+ Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 ^^A^A^V^AAAAAAAAAAAAfWWWW^vWtAWWWWVWS/VWWWWV ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Holtense Handelsvereniging en de L.R.V. ,De Bergruiters' op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 augustus a.s. in het centrum van het Dorp. Maandag 4 augustus: 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1958 in „Kalfstermans weide". 21.00 uur: Rondgang van de Koningin door het dorp met muziek van „H.M.V." en Drumband. 21.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren in hotel „Holteman". Dinsdag 5 augustus (le Braderiedag): 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie door de ifidelAchtb. Heer Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. 14.30 uur: Afhalen schutterskoning 1957 van Hotel „Vosman" naar het schietterrein. 15.00 uur: Koningsschieten op nader aan te geven terrein. 15.00 uur: Eerste kindervoorstelling door het gezelschap Carla Flink in tent Kalfstermansweide of in Amicitia (leerlingen kleuter- en lagere scholen). 16.30 uur: Bij optreden in Amicitia 2e kindervoorstelling alsvoren. 19.00 uur: (Rondgang Schutterskoning 1958 met muziek van „H.M.V.", Drumband en Boerenkapel „De Hooiplukkers". 20.00 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" op podium in Kalfstermansweide met „De Hooiplukkers". Na afloop in optocht naar de Braderie. Woensdag 6 augustus (2e Braderiedag): 14.00 uur: Ballonwedstrijd voor de jeugd van 3—80 jaar in Kalf- stermansweide, met mooie prijzen. 15.00 uur: Optreden van de ponyclub van de L.R.V. „De Berg ruiters" in Kalfstermansweide, met zeer gevarieerd pro gramma, dat nog nader wordt bekend gemaakt. 19.30 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" en de boerenkapel „De Hooiplukkers" op podium in Kalfster mansweide. Na afloop in optocht naar de braderie voor de grote attractie van deze avond: 21.00 uur: Jennekesmarkt op de Braderie. (Flinke prijzen voor de eerste drie paren, welke zich bij de radiowagen melden). Donderdag 7 augustus (3e Braderiedag): 13.30 uur: Groot internationaal concours-hippique van de L.R.V. „De Bergruiters" op Keveiamsweide (ingang Industriestraat en Kolweg) Deelname van een groot aantal Nederlandse en Duitse Lan delijke Rijverenigingen, o.a. uit Uelsen, Hilhaus en Isterberg. Internationaal springconcours (lichte en zware klasse). Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 17.00 uur: Sprintkampioenschap op de Boschkamp. 19.00 uur: Stayerkampioenschap op de Boschkamp. 19.30 uur: Optreden van de boerendansgroep „De Larense Schot sers" en de boerenkapel „De Hooiplukkers" op het podium in Kalfstermansweide. 22.00 uur: Taptoe van de muziekvereniging „H.M.V." met drum band plein Zuivelfabriek in de Stationsstraat. Na afloop optocht naar de braderie. Vrijdag 8 augustus: 15.0017.00 uur: Receptie van de L.R.V. „De Bergruiters" in Hotel Vosman. Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 9.30 uur: Tijdrit over 8.2 km. 16.00 uur: Wegwedstrijd om het kampioenschap op de weg over 32 km. (t.m. 13 jaar). 19.00 uur: Wegwedstrijd als voren over 42 km. (t.m. 15 jaar). Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. Zaterdag 9 augustus: 15.0017.00 uur: Heide- en pannekoekenrit voor auto's en moto ren. Verzamelpunt op Kalfstermansweide. 17.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers door de voorzitter der jubileumfeestcommissie en prijsuitreiking. 18.00 uur: Gezamenlijke pannekoekenmaaltijd met gezellig strijkje in de tent op Kalfstermansweide. 20.00 uur: Cabaretvoorstelling in de grote tent op Kalfstermans weide. Optreden van De Selvera's, de 3 Jacksons, Frans Vrolijk, Willy Alberti, de Spelbrekers, Fransky, Geri en Marion en de Original Dutch Rolling Stars. Feestelijke verlichting van het Dorp. Draaimolen op de Smidsbelt. Rondgang van het Braderietreintje. Muziek en gezelligheid in het centrum van het Dorp. Tijdens haar driedaags werkbezoek aan de provincie Overijssel op 22, 23 en 24 juli heeft de Minister van Maat schappelijk Werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, dinsdagmiddag ook een kort on-officieel bezoek gebracht aan het Buitencentrum „Twenhaarsveld", waar in de zestig bungalows een groot aan tal gerepatrieerde gezinnen is onder gebracht. De minister arriveerde te ruim half drie per auto in het kamp in gezelschap van het hoofd van het bureau Overijsel van haar ministerie, de heer Dijkstra. Er waren geen officiële personen of vertegenwoordigers van het gemeente bestuur aanwezig, aangezien het hier een werkbezoek betrof. Zij werd in het hoofdgebouw ont vangen door de met de leiding van het bungalowkamp belaste ambtenaar van maatschappelijk werk, de heer D. Ja cobs, in tegenwoordigheid van zijn as sistente zuster C. Koning en de maat schappelijk werkster mej. Gerritsen, met wie zij een korte rondgang over 't met bungalows bezette terrein maakte en waarbij een drietal gezinnen werd bezocht. Minister Klompé heeft de door deze gezinnen bewoonde bungalows in ogen schouw genomen, zich met de bewoners en vooral ook met de kinderen onder houden en geïnformeerd hoe het hen o.a. in de afgelopen winter in deze zomerhuisjes bevallen is. De reacties van de zijde van de bewoners waren buitengewoon aardig en ook Hare Ex cellentie toonde zich tevreden over de wijze waarop de gerepatrieerde gezin nen hier zijn ondergebracht. Waar schijnlijk een vergelijking makend met de bewoning van contract-pensions, zei- de minister Klompé: „Wat is het hier toch heerlijk", doelende op het met bos en heide bezette terrein van het Bui tencentrum. Na een bezoek van ruim een half uur is Hare Excellentie doorgereisd naar 't woonoord voor Ambonezen „Laarbrug" te Ommen, waarna zij om vijf uur in hotel Wientjes te Zwolle officeel ont vangen werd door de Commissaris der Koningin en de overige leden van het College van Gedeputeerde Staten onzer provincie. Woensdag en donderdag bracht mi nister Klompé een bezoek aan de noord westhoek en andere delen van de pro vincie. Vrijdag 25 juli: Kampvuur in de grint- kuil tegenover hotel „In den Swarten Ruyter" op de Holterberg. Krontjong- en Havvaiianmuziek van de Tegehaja's. De clamaties in klederdracht over zeden en gewoonten van Holten en omgeving. Dit kampvuur gaat uit van de Herv. Jeugdraad en begint om 8 uur. De samen zang zal worden begeleid door enige trompetten. Zie bericht elders in dit num mer. o Op dinsdag 29 juli organiseert de Hol tense Wandelsportvereniging „De Trek kers" haar 3e puzzle-wandeltocht door onze mooie omgeving. De start is om 19 uur bij café Jansen, Dorpsstraat. Het startbureau is een half uur voor de aan vang geopend. Opgave voor deelname van te voren op V.V.V.-bureau, Serre café Maats, Dorpsstraat. Het inleggeld bedraagt f 0.50 per per soon. Er worden mooie prijzen beschik baar gesteld. De tocht gaat over een af stand van pl.m. 8 km. Wij kunnen niet alleen de zomergasten maar ook de ingezetenen aanraden aan deze tocht deel te nemen. Men komt op mooie plekjes, en er zit spanning in door het puzzlen. Woensdag 30 juli organiseert de mu ziekvereniging „H.M.V." op Kalfster mansweide, met o.a. verlicht podiiun, een joolavond. Aanvang 7.30 uur. Entree 25 et. Het programma van deze avond wordt aldaar bekend gemaakt. Alle in Holten gelogeerde en gekampeerde jongelui als mede de Holtense jongelui worden ver zocht deze avond aanwezig te zijn, want het wordt een jolige boel. o V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deelname organiseert de V.V.V. op woensdag, donderdag of vrijdag een bus tochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mo gelijk bij het informatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorps straat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D. IN BINNEN- EN BUITENLAND. Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. o Zaterdag 2 augustus Ontspannings avond, georganiseerd door de Wandel- sportvereniging „De Trekkers" te Holten, met het optreden van de Monga-band en het tamboer- en pijperkorps „O.K.K." uit Nijverdal, in het Sportdal (bij de viaduct) Kunstfluiter de heer J. Reinders, con ferencier de heer Hoek. Aanvang 8 uur. Entree f 1.kinderen 50 ct. Om 7.15 uur maakt het tamboer- en pijperkorps een rondgang door het dorp. RouteSportdal—Dorpsstraat—Kolweg —Industriestraat—Stationsstraat—La- rensewegPastoriestraatOranjestraat terug vanaf SlotmanDorpsstraat Sportdal. Na afloop van de voorstelling een tap toe van het tamboer- en pijperkorps. o Zondag 3 augustus organiseert de M.A.C. „De Holterberg" een oriënterings- rit voor auto's, motoren, brommers en fietsers, door onze prachtige omgeving. Start om 14.30 uur bij het clublokaal café Vruggink, in de Stationsstraat. Afstand auto's 57 km., brommers en Zaterdag 26 juli, 's avonds 7.30 uur: Puzzlerit per fiets door de „Instuif". Start bij Irene. Zaterdag 26 juli t.m. 2 aug.Wegens vacantie gesloten E. J. Westerik, sme derij. Zaterdag 26 juli: „Bergruiters" naar concours-hippique te Rijs (Friesland). Maandag 28 juli: Schoenen-uitverkoop bij W. Oolbekkink en Zn. (zie adv.). Maandag 4 t.m. zaterdag 9 aug. wegens vacantie gesloten: E. Voordes, H. J. Wansinkstraat (zie adv.). Ned: Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink (Bed. H. Doop). In alle diensten collecte Jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Mol van Steen deren. Collecte Jeugdraad. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds Feen- stra van Zwagerveen. In beide dien sten is de derde collecte bestemd voor „Abinos" (Steun christelijk onderwijs op Soemba). R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondagen: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Advertenties voor het jubileumfeest en braderienummer moeten uiterlijk woensdag in ons bezit zijn. Inzending bij voorkeur echter reeds maandag of dins dag, opdat daaraan op de drukkerij de nodige zorg kan worden besteed. Het tarief voor dit nummer zal, in ver band met de grote verspreiding in de gehele omgeving, 10 ct. per mm. bedra gen (normaal 7 ct.). De omvang der ad vertenties gelieve men enigszins te be perken. Wij roepen de medewerking van de winkeliers en zakenmensen in, onze opzet in het belang van de propaganda voor de feestelijkheden zo goed mogelijk te doen slagen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johan Albert, zv J. Huzen en H. Koeleman, Dijkerhoek 50. BEVOLKING. Vertrokken: W. J. Blaauw en gezin van Look 40 naar Delfzijl. A. Meer man van Beuseberg 157 naar Amster dam. GROTE INSCHRIJVING VOOR HET CONCOURS HIPPIQUE. Voor het internationale concours hip- pique van de Bergruiters gedurende de a.s. jubileumfeesten is een grote inschrij ving ontvangen. Hieraan zullen deelne men de landelijke rijverenigingen uit Uelsen (Did.), Isterberg (Did.), Bath- men, Hanelandse ruiters Geesteren, St. Stephenruiters Laren, De Hertruitcrs uit Hellendoorn, De zeven buurtschappen Goor-Delden, Balkbrug, De Eschruiters uit Wierden, Loo-lee-ruiters uit Almelo, en verder Diepenheim, Neede, Markelo, Ommen en Holten, totaal 130 ruiters. Hieronder zijn 8 achttallen, 7 viertallen, 90 voor de B-dressuur, 15 L.M.Z.-dres- suur, 67 B-springers en 20 L.M.Z.-sprin- gers. In ons volgend nummer hopen wij wat uitvoeriger op het programma terug te komen. fietsers 23 km. Inleggeld: fietsers fl.—brommers f 1.50, auto's en motoren f 2.50. Er wor den prachtige prijzen beschikbaar ge steld. Wij kunnen zomergasten en ingezete nen van harte adviseren aan deze ritten deel te nemen. Gezellig, ontwikkelend en spannend zijn deze puzzle-tochten. o Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. o V oor de week van 4 tot en met 9 augus tus wort verwezen naar het programma van de Jubileumfeesten annex Braderie, Koningschieten, Concours-hippique, Ster- rit, Cabaretvoorstelling en Wielerwed strijden voor de jeugd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1