Programma Jubileumfeesten BURGERLIJKE STAND van de Braderienummer Minister Klompé naar Twenhaarsveld U.U.U. VaJkanüt- pïag.ïamfna AGENDA PREDIKBEURTEN Huid genezing No. 29. Jaargang 10. ZATERDAG 19 JULI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" te Bolton, Telef. K 5483 - Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 <VVV^A^^AAA/^A^*AVWWW*VW^A^A/WWVWW>/WvW^/V^/WWWVW* ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Holtense Handelsvereniging en de L.R.V. ,De Bergruiters' op 4, 5, 6, 7, 8 en 9 augustus a.s. in het centrum van het Dorp. Maandag 4 augustus: 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1958 in „Kalfstermans- weide". 21.00 uur: Rondgang van de Koningin door het dorp met muziek van „H.M.V." en Drumband. 21.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren in hotel „Holterman". Dinsdag 5 augustus (le Braderiedag): 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie door de EdelAchtb. Heer Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. 14.30 uur: Afhalen sehutterskoning 1957 van Hotel „Vosman" naar het schietterrein. 15.00 uur: Koningsschieten op nader aan te geven terrein. 15.00 uur: Eerste kindervoorstelling door het gezelschap Carla Flink in tent Kalfstermansweide of in Amicitia (leerlingen kleuter- en lagere scholen). 16.30 uurBij optreden in Amicitia 2e kindervoorstelling alsvoren. 19.00 uur: Rondgang Sehutterskoning 1958 met muziek van „H.M.V.", Drumband en Boerenkapel „De Hooiplukkers". 20.00 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" op podium in Kalfstermansweide met „De Hooiplukkers". Na afloop in optocht naar de Braderie. Woensdag 6 augustus (2e Braderiedag): 14.00 uur: Ballonwedstrijd voor de jeugd van 380 jaar in Kalf stermansweide, met mooie prijzen. 15.00 uur: Optreden van de ponyclub van de L.R.V. „De Berg ruiters" in Kalfstermansweide, met zeer gevarieerd pro gramma, dat nog nader wordt bekend gemaakt. 19.30 uur: Optreden boerendansgroep „De Larense Schotsers" en de boerenkapel „De Hooiplukkers" op podium in Kalfster mansweide. Na afloop in optocht naar de braderie voor de grote attractie van deze avond: 21.00 uur: Jennekesmarkt op de Braderie. (Flinke prijzen voor de eerste drie paren, welke zich bij de radiowagen melden). Donderdag 7 augustus (3e Braderiedag): 13.30 uur: Groot internationaal concours-hippique van de L.R.V. „De Bergruiters" op Kevelamsweide (ingang Industriestraat en Kolweg). Deelname van een groot aantal Nederlandse en Duitse Lan delijke Rijverenigingen, o.a. uit Uelsen, Hilhaus en Isterberg. Internationaal springconcours (lichte en zware klasse). Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 17.00 uur: Sprintkampioenschap op de Boschkamp. 19.00 uur: 'Stayerkampioenschap op de Boschkamp. 19.30 uur: Optreden van de boerendansgroep „De Larense Schot sers" en de boerenkapel „De Hooiplukkers" op het podium in Kalfstermansweide. 22.00 uur: Taptoe van de muziekvereniging „H.M.V." met drum band plein Zuivelfabriek in de Stationsstraat. Na afloop optocht naar de braderie. Vrijdag 8 augustus: 15.0017.00 uur: Receptie van de L.R.V. „De Bergruiters" in Hotel Vosman. Provinciale Wielerwedstrijden voor de jeugd: 9.30 uur: Tijdrit over 8.2 km. 16.00 uur: Wegwedstrijd om het kampioenschap op de weg over 32 km. (t.m. 13 jaar). 19.00 uur: Wegwedstrijd als voren over 42 km. (t.m. 15 jaar). Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. Zaterdag 9 augustus: 15.0017.00 uur: Heide- en pannekoekenrit voor auto's en moto ren. Verzamelpunt op Kalfstermansweide. 17.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers door de voorzitter der jubileumfeestcommissie en prijsuitreiking. 18.00 uur: Gezamenlijke pannekoekenmaaltijd met gezellig strijkje in de tent op Kalfstermansweide. 20.00 uur: Cabaretvoorstelling in de grote tent op Kalfstermans weide. Optreden van De Selvera's, de 3 Jacksons, Frans Vrolijk, Willy Alberti, de Spelbrekers, Fransky, Geri en Marion en de Original Dutch Rolling Stars. Feestelijke verlichting van het Dorp. Rondgang van het Braderietreintje. Muziek en gezelligheid in het centrum van het Dorp. (Dit programma draagt nog een voorlopig karakter). In verband met de jubileumfeesten, annex braderie, concours-liippique en cabaret-avond, zal Holtens Nieuwsblad in de weck van 28 juli-2 augustus a.s. ook in de omliggende gemeenten in een grote oplage verschijnen. Dit is een uitstekende gelegenheid voor de winkeliers en zakenmensen om in dit nummer te adverteren. Hierom trent zullen hen nog nadere medede lingen bereiken. Zij worden verzocht hun annonces reeds thans zoveel moge lijk gereed te maken, opdat hieraan op de drukkerij goede zorg kan worden be steed. De Minister van Maatschappelijk Werk Mej. Dr. M. A. M .Klompé, zal een werk bezoek brengen aan de provincie Over ijssel op 22, 23 en 24 juli a.s. In de middag van de eerste dag zal zij daarbij ook een bezoek brengen aan de gerepatrieerden, die gehuisvest zijn in 't buitencentrum „Twenhaarsveld" in onze gemeente. Diezelfde middag tc vijf uur zal zij op het Goevernementsgcbouw te Zwolle officieel ontvangen worden door hot College van Gedeputeerde Staten van onze provincie. VOORLOPIG PROGRAMMA JUBILEUMFEESTEN Het voorlopig programma van de jubi leumfeesten, dat men op de voorzijde van dit blad vindt afgedrukt zal nog bespro ken worden in de ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging, welke maandagavond gehouden zal worden in café Maats. De jubileum- en braderie-commissie acht het dringend noodzakelijk dat alle leden in deze vergadering aanwezig zijn om definitieve afspraken te maken om trent de braderie en de andere feestelijk heden. pillilllllillillillillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll!llliillllllllllllliy| ACCOUNTANTSKANTOOR POUW g p Enterstraat 33 Rijssen Tel, 2737 p g behartigtt M BOEKHOUDINGEN Illiniillllll!lll!IIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllI[|II!l!llinillill!llllll!!llli ADRESVERANDERING WIJKVER PLEEGSTER De 'wijkverpleegster van het Groene Kruis, zuster T. C. J. Groenekamp, .is ver huisd en woont nu aan het adres H. J. Wansinkstrat 35, ingang door de groene deur aan de Kolweg. Op dinsdag 22 juli organiseert de Hol tense Wandelsportvereniging „De Trek kers" haar 2e puzzle-wandeltoeht door onze mooie omgeving. De start is om 19 uur bij café Jansen, Dorpsstraat. Het startbureau is,een half uur voor de aan vang geopend. Opgave voor deelname van te voren op V.V.V.-bureau, Serre café Maats, Dorpsstraat. Het inleggeld bedraagt f 0.50 per per soon. Er worden mooie prijzen beschik baar gesteld. De tocht gaat over een af stand van pl.m. 8 km. Wij kunnen niet alleen de zomergasten maar ook de ingezetenen aanraden aan deze tocht deel te nemen. Men komt op mooie plekjes, en er zit spanning in door het puzzlen. Woensdag 23 juli brengt „Holtens To neel" in Amicitia het bijzonder aardige blijspel in drie bedrijven van C. van Lin- gen: „De dochters van de baas", Aan vang der uitvoering 8 uur. Bal na. Dit stuk is door onze plaatselijke to neelvereniging reeds een keer of vijf op gevoerd. Op 2 aug. gaat men er mee naar Oldeberkoop in Friesland. De toegangsprijs bedraagt in voorver koop (Hotel Holterman en V.V.V.-bu reau) f 1.25. 's Avonds aan de zaal f 1.50. Regie Piet Bos. Muziek Goorse Rhythme Band. o Donderdag 24 juli Prachtige demon stratie van de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" met ponyclub en rij vereniging op Kalfstermansweide. Aan vang 7.30 uur. Muzikale omlijsting van de muziekvereniging „H.M.V." na rond gang vanaf de o.l. dorpsschool, om 7.15 uur. Toegangsprijs f 1.kinderen f 0.50. Van het programma noemen wij de ope ningsparade, Jeu de Rose, Kareltje eet aan tafel, Graaf Sindor, Springen, Pyra- mide, enz. Tot de jaarlijkse attractie voor de vreemdelingen behoort het optreden van de Bergruiters. Voor de kinderen is de ponyclub een attractie. o Vrijdag 25 juli: Kampvuur in de grint- kuil tegenover hotel „In den Swarten Ruyter" op de Holterberg. Krontjong- en Hawaiianmuziek van de Tegehaja's. De clamaties in klederdracht over zeden en gewoonten van Holten en omgeving. Dit kampvuur gaat uit van de Herv. Jeugdraad en begint om 8 uur. De samen zang zal worden begeleid door enige trompetten. Zie bericht elders in dit num mer. o V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deelname organiseert de V.V.V. op woensdag, donderdag of vrijdag een bus- tochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mo gelijk bij het informatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorps straat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. o DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D. IN BINNEN- EN BUITENLAND. Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze autobustochten. Opgave voor deelname bij de V.V.V. of O.A.D. —o Op vrijdag, 25 juli, om 20.15 uur bren gen de Haagse Operettespelers in het zo mooi gelegen plantsoentheater aan de Ceintuurbaan te Deventer in een sprook jesachtige sfeer de operette „lm Weis- sen Röss'l". Kosten f 1.25 per persoon. Bij vol doende deelname rijdt een touringcar van de O.A.D. naar Deventer. Het V.V.V.- bureau serre café Maats verleent zijn bemiddeling. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de voorstelling verplaatst naar de Deventer Schouwburg, Grote Kerkhof. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. o Voor de week van 28 juli t.m. 2 aug. staan op het programma Een jool-avond met lampion-optocht van de muziekvereniging „H.M.V.". Een avond van de afd. Holten van de Vereniging voor Dierenbescherming op woensdag 30 juli a.s. Puzzle-wandeltoeht van de W.S.V. „De Trekkers" op donderdag 31 juli a.s. De Wandelsportvereniging „De Trekkers" organiseert op zaterdag 2 aug. een avond in het Sportdal met het optre den van de „Monga-band" en het Tam boer- en pijperkorps „O.K.K." uit Nijver- dal. Kunstfluiter J. Reinders, conferen ce Hoek. De avond wordt geopend met een rondgang door het dorp en gesloten met een taptoe van het tamboer- en pij perkorps. Nadere bijzonderheden volgen nog. o Het Bestuur van de Bad- en Zwem inrichting „Neptunus" vestigt er de aan dacht op, dat van het bad in de Schip beek geen gebruik mag worden gemaakt, indien men niet in het bezit is van een ledenkaart of toegangsbewijs tot de beek, dat tevens geldig is voor 1 bad. Losse baden 15 ct. Ledenkaarten t.m. 15 jaar f 1.boven 15 jaar f 2..Sei zoenkaarten dezelfde prijs. De kaarten zijn uitsluitend verkrijg baar op het V.V.V.-bureau. Kinderen zonder geleide hebben geen toegang. Aangezien niet geregeld toe zicht aanwezig is, worden ouders drin gend aangeraden hun kinderen niet alleen naar de Schipbeek te laten gaan. Het Bestuur zoekt een jonge man of man( die de zwemkunst machtig is) voor toezicht. Aanmelden bij de heer E. Dik kers, Dorpsstraat. Beloning nader over een te komen. Vrijdag 11 juli-22 juli: Vacantie B. J. Nijland, Espelo. Zaterdag 12 juli t.m. maandag 21 juli: Bedrijven Holtense Bouwvakpatroons wegens vacantie gesloten. Zaterdag 19 juli: Reisje naar Rotterdam per Havi-tours van de afd. Holten van de A.N.B. 6 uur v.m. start op de Smidsbelt. Zaterdag 19 juli: „Bergruiters" naar Proviieiale Kampioenswedstrijden te Ommen. Maandag 14 t.m. maandag 21 juli: A. Fransen, Dorpsstraat, wegens vakan tie gesloten. Maandag 14 t:m: zaterdag 19 juli: We gens vakantie gesloten G. v. d. Bos, Larenseweg. Dinsdag 15 t.m. zaterdag 19 juli: Grote verbouwings- en seizoenopruiming fa. E. Wonnink. Zaterdag 19 juli: Loten 540e Staats loterij verkrijgbaar (zie adv.). Maandag 21 juli: Geen repetitie H.G.K. Mkandag 21 juli, 8 uur: Ledenvergade ring Holtense Handelsvereniging. Maandag 21 juli begint grote opruiming van schoenen bij H. J. Oolbekkink, Oranjestraat 80 (zie adv.). Maandag 21 juli t.m. zaterdag 26 juli: Coöp. Aan -en Verkoopver. „Holten", en Gebr. Dikkers, Holten (afd. molen) en Dijkerhoek (molen en winkel), en Rijwielhandel Bets van den Bos, Smids belt, wegens vakantie gesloten. Dinsdagmorgen 22 juli begint grote sei zoen-opruiming glas-, porcelein en aar dewerk G. Veldhuis, Lauensweg (zie adv.). Dinsdag 22 juli: Grote opruiming bij fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Dinsdag 22 juli: Opruiming bij G. Schup pert, Oranjestraat (zie adv.). Dinsdag 22 juli en woensdag 23 juli: Grote opruiming bij Gebr. Steunenberg (zie adv.). Zaterdag 26 juli, 's avonds 7.30 uur: Puzzlerit per fiets door de „Instuif". Start bij Irene. Zaterdag 26 juli t.m. 2 aug.: Wegens vacantie gesloten E. J. Westerik, sme derij (zie adv.). Zaterdag 26 juli: „Bergruiters" naar concours-hippique te Rijs (Friesland). Geboren: Jannes, zv G. J. Paalman en E. A. ter Denge, Beuseberg 127. BEVOLKING: Ingekomen: H. Kleene en gezin van Amerongen naar Industriestraat 26. J. M. Noordhoff van Enschede naar Hol terberg 53. G. J. Stevens van Rijssen naar Burg. v. d. Borchstraat 17. H. Steunenberg van Hellendoorn n. Burg. v. d. Borchstraat 8. H. Bosma en gezin van Leeuwarden naar Look 19. C. Stuldreher van Almelo naar Holter berg 53. M. T. A. Polman van Almelo naar Holterberg 53. F. Hazemeijer van Hummelo en Keppel naar Holter berg 67. K. Dunnink, ev G. J. Huis man, van Nieuwleusen naar A. J. Gold- steinstraat 9. Vertrokken: M. E. Budde en gezin van Look 40 naar Almelo. G. Budde van Look 40 naar Almelo. A. J. Colman v. Look 40 naar Almelo. P. J. W. Delwei en gezin van Look 40 naar "s-Graven- hage. G. B. W. Hendriksen en gezin v. Look 40 naar 's-Gravenhage. A. Wil- lemsen en gezin van Look 40 naar Al melo. Wakkum van Look 40 naar Al melo. E. K. Vuurpijl van Look 40 naar Almelo. L. den Dekker en gezin van Look 40 naar Almelo. H. P. Claasen van Holterberg 32 naar Zürich (Zwitser land) Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 u. Ds. Mol v. Steenderen. In beide dien sten collecte „Kerk en Ziekenzorg". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collec te „Kerk en Ziekenzorg". GereL Kerk. 10 en 3 uur Ds. Smeenk v. Almelo. R.K. Kerkdiensten Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 en 10 uur. Huidzuiverheid-Huidgezoncheid Voeten en oksels fris door Puroi-poeder GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: kinderportemonnaie; zak doek; damesregenmantel; zonnebril; contactsleutels; wieldop; krik; kastsleu- tel; fototoestel; rolfilm. Verloren: deel II van kentekenbewijs; jongensoverjas; blauw jongensvest, windjack met rood lederen portemon- naie; zonnebril; bruin lederen tas van fototoestel. Komen aanlopen: een pauwhen en een witte kees.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1