Hotel 't Lösse Hoes heropend V.U.U. Uahmtit- pAo-gAanwia De heer M. Bouwhuis gehuldigd als directeur der Coöperatie AGENDA Twee bijzondere momenten No. 28. Jaargang 10. ZATERDAG 12 JULI 1958 Verschjjnt elke zaterdag HOLTEN S NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van die blad bedraagt 1.35 p. kwartaal I Uitgave van de stichting Molten* Nieuvtblad" 1 te Holten. Télef. E 5+83 - 25* Grote belangstelling van vele zijden. Tijdens een druk bezochte receptie in hotel ,,'t Lösse Hoes" op de Holterberg, dat op 26 juni 1957 door brand verwoest vrijdag j.l., geheel vernieuwd en gemo derniseerd, weer in gebruik genomen. Het kan zijn taak, de vreemdelingen en zomergasten de grootst mogelijke service te bieden, weer volledig vervullen. Behalve het dagelijks bestuur der ge meente, waren vertegenwoordigers van de Horecaf, van de provinciale, regionale en plaatselijke WV's en tal van gasten en vrienden van de familie Meuleman bij deze feestelijke heropening aanwezig. Er is sedert de catastrofale brand, ont zettend veel werk verricht, maar allen die hierin hun aandeel hebben geleverd, kunnen met de grootste voldoening op hun arbeid terugzien. Het werk, dat ge leverd werd, is af. Het gebouw is naar zijn uiterlijk weer in de oud-Saksische stijl opgetrokken, maar van binnen kent men het niet weer. De heer en mevrouw Meuleman hebben hun nieuwe hotel op zo'n stijlvolle en smaakvolle wijze inge richt, dat er niets dan woorden van lof over de lippen kwamen van hen, die deze middag aanwezig waren. De heer Meuleman heette zijn talrij ke gasten welkom en sprak woorden van lof tot de architect, de aannemers en de vele vaklieden, die vooral de laatste tijd onder de meest moeilijke omstandighe den hun werk hebben verricht, want het bedrijf moest doorgaan, daar is het nu eenmaal vreemdelingenseizoen voor. Het zal de allerliefste wens van hem en zijn echtgenote zijn, zo verklaarde hij ten slotte, om het Lösse Hoes zijn oude repu tatie weer terug te geven. Waardering gemeentebestuur De loco-burgemeester, de heer M. Tee- seling, die wegens vakantie van de bur gemeester, namens het gemeentebestuur sprak, dankte in de eerste plaats voor de invitatie van deze middag. Elk bedrijf heeft de belangstelling van het gemeen tebestuur, zodat het ook gaarne bij de opening van dit prachtige hotel tegen woordig wilde zijn. Spr. had respect voor, de wijze waarop de heer Meuleman na* de brand het bedrijf weer aan de gang heeft gekregen, 't Getuigt van bekwaam heid, die men in hem als hotelhouder reeds had onderkent en van dooi'zettings. vermogen. Hij liet zich vol lof uit over het prachtige bedrijf, dat na de brand tot stand is gekomen en sprak de hoop uit, dat de familie Meuleman, gedurende een lang en gelukkige periode de vruchten mag plukken van haar arbeid in dit mooie bedrijf. Ook de eigenaar, de heer J. M. Metzger en zijn echtgenote, complimenteerde de beide families in dit verband de beste ze gen op hun levenswerk. Vakmanschap De 2e voorzitter van de VVV, de heer Beijers, wees er op, dat door het grote vakmanschap van de heer Meuleman, 't Lösse Hoes, dat toch al een grote ver maardheid genoot, een nog grotere be kendheid heeft verworven. Dat bleek toen terstond nadat het A.N.P. de mare van de brand in de nieuwsberichten had be kend gemaakt zeer velen een kijkje kwa men nemen. Die grote vermaardheid is belangrijk voor de familie Meuleman, maar zij leidt tevens tot een grotere be kendheid van Holten als toeristencen trum. Bij zijn gelukwensen sprak de heer Beijers jegens de families Meuleman en Metzger de hoop uit, dat zij veel voor spoed in hun prachtige nieuwe hotel zul len mogen ondervinden. Renomé De heer Weischedé uit Hengelo sprak namens afdeling Twente van de Horecaf de beste wensen uit. Hij hoopte, dat de heer Meuleman, het renomé, dat van hem bekend was uit het westen van het land, ook zal kunnen blijven uitdragen in deze streken. Ook hij wenste de heer Metzger geluk met de hei-bouw van diens hotel. Verder gaf de ai-chitect, de heer L. C. van de Bovenkamp een schets van de moeilijkheden welke moesten worden maar die uiteindelijk resulteerden in een prachtig hotel. Hij hoopte van hai-te, dat de nu tweemaal plaats gevonden ramp zich nimmer zou herhalen. De gemeente-ai-chitect en brandweer commandant, de heer Jac. Louwerse, zei- de in aansluiting hierop, dat in samen werking met architect, nu voorzieningen zijn getroffen om een eventuele brand be ter te kunnen bestrijden zeven brandwe ren waren er aan te pas gekomen, maar men had door de rietbedekking voor een hopeloze taak gestaan. Beide sprekers spraken gelukwensen uit jegens de heren Meuleman en Metzger. De heer Buitenhuis, inspecteur van de Horecaf schetste de vele voorzieningen en oplossingen, welke moesten worden ge zocht na de brand in technisch opzicht. Hij dankte de familie Mensink in wier hotel „Hoog Holten" hij vele problemen had kunnen bespreken en wenste de ho teliers geluk met de restauratie. De heer Metzger dankte ook de vaklie den, die de snelle herbouw hadden be vorderd. Als afgevaardigde van de Prov. Overijsselse VVV complimenteerde hij de familie Meuleman met de wederinge- bruikneming van hun bedrijf en dat was tenslotte een komische noot bij deze toe spraken, wenste hij zich zelf namens die organisatie, geluk, dat het hotel weer is herbouwd en de toeristen-stroom weer kan opvangen. Voor de gelegenheid om het interieur van het bedrijf te bezichtigen, werden tenslotte door de aanwezigen een druk gebruik gemaakt. Dat men vol lof was over de accomodatie en technische snuf jes in het bedrijf hebben wij reeds ge zegd. Ten slotte heeft het de gasten van de familie Meuleman deze middag aan niets ontbroken. ,,'t Lösse Hoes" heeft een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter verlo ren, het is er naar onze mening voor de toerist en voor diners en partijen slechts aantrekkelijker door geworden. Het zal zijn goede naam zeker behouden, daar za] de familie Meuleman wel voor zorgen. Adv.-prijs: 1—15 m.m.dcontant)f2.—.Iedere m.m.metrf 0.07 Zaterdag 12 juli, te 20.— uur: Opvoe ring door „De Horstspelers" uit Drie bergen van de lekespelen „Kim" en „Hal- lonen" in de openlucht onder de Feest- bomen op de Holterberg (bij regenach tig weer in Irene, Boschkampstraat). Toegang f 1.jongeren beneden 16 jaar f 0.50. De Horstspelers zijn wika's van het Instituut „Kerk en Wereld" te Drieber gen, dat opleidt tot „werkers in kerke lijke arbeid" en „maatschappelijke wer kers". De voorstelling duurt ongeveer ander half uur en heeft plaats dit zij gezegd tot onze zomergasten op een voor dit doel zeer aantrekkelijk plekje op de Hol terberg. Men zie de korte toelichting elders in dit nummer. o Zondag 13 juli organiseert de Motor en Automobielclub „De Holterberg" een oriënteringsrit vcor auto's, motoren, brommers en fietsen, door onze prach tige omgeving. Start om 2.30 uur nam. In verband met zijn zilveren jubileum als directeur van de Coöperatieve Aan- en VerkoopVereniging „Holten" is de heer M. Bouwhuis op hartelijke en spontane wijze hulde gebracht voor zijn arbeid in het belang van de Holtense boei'enstand. Dit huldebetoon ging niet alleen uit van het bestuur der landbouwvereniging, maar ook het gemeentebestuur en het toporgaan der coöperatieve aankoopver eniging het „Centraal Bureau" gaven ui ting aan hun waardering voor het werk van de jubilaris, in de afgelopen jaren. Tijdens een zeer druk bezochte receptie Amicitia kon de bezoekers niet alle maal bevatten hebben vertegenwoordi gers van het pérsoneel en van aanver wante regionale landbouw-organisaties zich met woord en gebaar bij dit hulde betoon aangesloten. Hierin deelde de ge hele familie, aangezien 't echtpaar Bouw huis op deze dag zijn zilveren echtver eniging herdacht. Het is zeker niet uitsluitend het 25-ja rig directeurschap geweest, dat de aan leiding vormde tot deze grote belangstel ling, want de jubilaris is reeds 33 jaar in dienst van de coöperatie, waar hij op 23 februari 1925 als jongste bediende begon. Veel lof is hem toegezwaaid, voor de wijze waarop hij het bedrijf, dat er bij de aanvaarding van zijn directeurschap niet zo florisant bijstond, heeft geleid en opgewerkt, waai'bij hij dikwijls voor moeilijke beslissingen is komen te staan. In een sympathieke en in warme be woordingen gestelde toespraak heeft de voorzitter der vei'eniging, de heer G. Stam, al deze moeilijkheden nog eens even in het kort de revue laten passeren, om daarmede te beklemtonen hoe door de onvermoeide ijver van de jubilaris 'n bedrijf is gegroeid, dat zich kan laten zien en dat een belangrijke plaats inneemt in de economische huishouding van de plaatselijke boerenstand. Van een geld- omzet van f 220.000 in 1933 is men geste gen tot een omzet, die dit jaar'zeer waar schijnlijk de 2 miljoen zal overschrijden. Van nog geen 300 wagons van 10 ton steeg de omzet der producten tot meer dan 750 wagons. De mens De heer Stam herinnerde aan de moei lijke crisisjaren aan cle tweede wereld oorlog gedurende welke pei'iode de heer Bouwhuis het vaderland moest dienen, maar zich toch altijd bezig hield met de belangen van de zaak. Na de bevrijding volgde een snelle opgang en volgde de ene verbouwing op de andere. Grote be dragen moesten worden geïnvesteerd, waarbij het steeds de jubilaris was, die na lang wikken en wegen met gedegen adviezen bij het bestuur kwam. Het per soneel van hoog tot laag, weet wat het aan zijn chef heeft. Bij hem ontbreekt nooit de belangstelling voor de mens. Een bewijs van grote erkentelijkheid is de jubilaris reeds overhandigd op 1 maart j.l. de eigenlijke datum van dit jubileum, maar ook nu overhandigde de voorzitter het echtpaar Bouwhuis, nog een stoffelij ke blijk van waai'dering onder couverte, de hoop uitsprekend, dat beiden onder de zegen des Heren nog vele jaren met liefde en toewijding mogen wei-ken voor aller mooie vereniging. Coöperatie De loco-burgemeester, wethouder Tee- selxnk, die met wethouder Wansrnk en de gemeente-secretaris, de heer G. J. Lan- genberg, het gemeentebestuur vertegen woordigde, wees er op, dat de heer Bouw huis, die thans een dubbel feest viert, op zo'n uitstekende wijze de belangen behar tigd heeft van een belangrijk deel der agrarische bevolking der gemeente Hol ten. Wat hij daarbij bijzonder kon waar deren was, dat iemand uit eigen plaats, zich zo uitstekend heeft weten te hand haven, te meer wa r de coöperatieve ge dachte onder de Holtense boerenstand, nog niet algemeen ingang gevonden heeft. Hij prees ook het werk dat de jubilaris op ander terrein verricht en waarvan de dorpsgemeenschap bijzonder profiteert. Dat doet ons zeer goed, aldus de heer Teeselink en daarvoor komt u onze bij zondere waardering toe. Hij wenste de jubilaris en zijn echtgenote nog vele goe de en gelukkige jaren toe. Namens de directie van Centraal Bu reau sprak Mr. B. J. Onderwater geluk wensen uit, waarbij hij wees van welk een groot belang het is, dat de aankoop verenigingen beschikken over een be kwame directeur. Ook deze spreker schet ste de moeilijkheden die er in den begin ne voor de heer Bouwhuis geweest zijn en waaraan hij zwaar tilde. Bij het opheffen van de vele euvelen heeft het Centraal Bureau gaarne zijn diensten verleend. De heer Bouwhuis heeft zich met volle ovei'gave achter dit werk gezet. Op het ogenblik staat de ver eniging er zeer goed voor, aldus Mr. On derwater. Dat is niet bereikt met groot bravour, maar door noeste toewijding. Bij dit woord van waai'dering komt ook de echtgenote veel lof toe. Met zijn ge lukwensen bood Mi'. Onderwater, even eens de gebruikelijke enveloppe aan. De heer G. Offerijns uit Bathmen sprak namens het,Coöp Overslagbedrijf „Codo" te Deventer. De heer J. Wegstapel, na mens de Coöp. Boerenleenbank en de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid", de heer F Morsink uit Enter namens de Twentse collega's, de heer D. Beltman te Holten namens de bedrijfsvereniging en de afdeling der C.B.T.B., de heer A. J. Pekkeriet, namens de afdeling der O.L.M. Allen boden enveloppen en cadeaux aan. De heer G. Sieders wees nog op de grote verdiensten van de jubilaris bij de oprichting en instandhouding van de af deling der G.O.S., de heer Joh. Nikkels sprak voor de jongeren n.l. de B.D.V., C.J.O. en Jong Holten en de heer H. W. Veneklaas, namens de beide fokvereni- gingen en de controlevereniging. Waardering personeel Hartelijke woorden werden er gespro ken namens het personeel door een hun ner, de heer F. Stam, die de prettige ver standhouding belichte en met woorden van grote waardering eveneens een ca deau onder couvert overhandigde. Als de enige niet-agrariër, sprak de 2e voorzitter van de VVV de heer W. Beijers, waarderende woorden voor de vervulling van het secretariaat der vereniging door de jubilaris gedurende 7 jaar. Ondanks zijn drukke werkkring wist de heer Bouwhuis aanvankelijk hiervoor nog tijd te vinden, waardoor men hem zeer dank baar is. De laatste spreker was de heer R. Hun- ze, directeur van de Coöperatie te Almelo, die zijn kwaliteit van voorzitter van de bond van directeur meer op de persoon lijke kwaliteiten van de jubilaris de na bij café Vruggink in de Stationsstraat. Er wordt een klein inleggeld geheven, terwijl aardige prijzen worden uitge loofd. Voor auto's en motoren bedraagt de afstand pl.m. 62 km. bij een gemiddelde snelheid van 36 km. per uur, voor brom fietsen en fietsen bedraagt de afstand pl.m. 20 km. Zij behoeven helemaal niet hard te rijden om het traject af te leg gen en kunnen onderwijl zeer genieten van het natuurschoon. Onze zomergasten kunnen wij deelname ten zeerste aanbe velen. o V.V.V. Holterbergrit. Bij voldoende deelname organiseert de V.V.V. op woensdag, donderdag of vrijdag een bus tochtje door de prachtige omgeving van de Holterberg. Aangifte zo spoedig mo gelijk bij het informatiebureau van de V.V.V., serre café Maats in de Dorps straat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat door een omgeving met tal van prachtige vergezichten, terwijl tijdens de rit enige explicatie zal worden gegeven. DAGTOCHTEN VAN DE O.A.D. IN BINNEN- EN BUITENLAND. Blijkens een aankondiging in dit num mer organiseren de Overijsselse Auto busdiensten dagtochten in binnen- en buitenland. Het V.V.V.-bureau verleent zijn bemiddeling voor deelname aan deze bij de V.V.V. of O.A.D. o Op vrijdag, 25 juli, om 20.15 uur bren gen de Haagse Operettespelers in het zo mooi gelegen plantsoentheater aan de Ceintuurbaan te Deventer in een sprook jesachtige sfeer de operette „lm Weis- sen RössT'. Kosten f 1.25 per persoon. Bij vol doende deelname rijdt een toeringcar van de O.A.D. naar Deventer. Het V.V.V.- bureau serre café Maats verleent zijn bemiddeling. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de voorstelling verplaatst naar de Deventer Schouwburg, Grote Kerkhof. o Woensdag 23 juli Uitvoering van „Hol lens Toneel", 's avonds 8 uur in Amici tia. Opvoering van het bijzonder aardige blijspel „De dochters van de baas". Nadere bijzonderheden worden in het volgend nummer bekend gemaakt. o Wekelykse rondleiding in het Natuur- hitsorisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 urn- door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. Op donderdag 17 juli organiseert de Holtense Wandelsportvereniging „De Trekkers" een puzzlewandeltocht door onze mooie omgeving. De start is om 19 uur bij café Jansen, Dorpsstraat. Men wordt verzocht een kwartier voor de start aanwezig te zijn. Het inleggeld bedraagt f 0.50 per per soon. Er worden mooie prijzen beschik baar gesteld. De tocht gaat over een afstand van 8^-10 km. Wij kunnen niet alleen de zomergasten maar ook de ingezetenen aanraden aan deze tocht deel te nemen. Men komt op mooie plekjes, en er zit spanning in door het puzzlen. o De muziekvereniging „H.M.V." is voor nemens binnenkort een jool-avond met lampionoptocht enz. te organiseren. In ons volgend programma hopen wij hierover nadere mededelingen te doen. Vrijdag 4 tot dinsdag 15 juli: Wegens vakantie gesloten smederij J. Maats. Vrijdag 11 juli—22 juli: Vacantie B. J. Nijland, Espelo. Zaterdag 12 Juli, 8 uur: De Horstspe lers voeren twee lekespelen op onder de Feestbomen. Van zaterdag 12 t.m. vrijdag 18 juli: Wegens vacantie gesloten: E. Achter kamp, Larenseweg 18. Zaterdag 12 juli t.m. maandag 21 juli: Bedrijven Holtense Bouwvakpatroons wegens vacantie gesloten. Zondag 13 juli: Oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. Zondag 13 juli, 7.30 uur: Jeugddienst. Voorganger Ds. P. Lugtigheid van Den Haag. Maandag 14 t.m. maandag 21 juli: A. Fransen, Dorpsstraat, wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Maandag 14 juli, 11 uur: Autotocht be jaarden. Maandag 14 t.m. zaterdag 19 juli: We gens vakantie gesloten G. v. d. Bos, Larenseweg (zie adv.). Dinsdag 15 juli: Jaarlijks uitstapje klan ten en personeel fa. C. A. Müller en Zoon naar Rotterdam. Dinsdag 15 t.m. zaterdag 19 juli: Grote verbouwings- en seizoenopruiming fa. E. Wonnink (zie adv.). Dinsdag 15 en woensdag 16 juli: Half jaarlijkse opruiming bij Joh. Huzen, Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag 15 juli begint Opruiming bij H. Roelofs, Manufacturen (zie adv.). Dinsdag 1o juli: „Feest voor de Huis moeders" bij fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Dinsdag 15 juli: Grote opruiming bij A. Mulder, Oranjestraat (zie adv.). Dinsdag 15 juli: Seizoenopruiming H. Steunenberg en Zn. (zie adv.). Woensdagavond 16 juli, 7.30 uur: Sportdal: Voetbalwedstrijd Gemeen tewerkenCentrale Bakkerij „De Halm", ten bate van H.M.V. Maandag 21 juli t.m. zaterdag 26 juli: Coöp. Aan -en Verkoopver. „Holten", en Gebr. Dikkers, Holten (afd. molen) en Dijkerhoek (molen en winkel), en Rijwielhandel Bets van den Bos, Smids belt, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 26 juli, 's avonds 7.30 uur: Puzzlerit per fiets door de „Instuif". Start bij Irene (zie adv.). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 doosdeksel (eboniet) van scooter1 zonnebril1 wieldop van auto 1 rozekrans; 1 zijkammetje; 1 gereed schapstasje met inh.; 1 portemonnee; 1 mariniersmuts; 1 herenrijwiel. Verloren: 1 sok; 1 bril; 1 fototoe stel; 1 voetbalnet; 1 snoer kralen; 1 rol- film. Het Bestuur van de Bad- en Zwem inrichting „Neptunus" vestigt er de aan dacht op, dat van het bad in de Schip beek geen gebruik mag worden gemaakt, indien men niet in het bezit is van een (Zie pagina 2) Alles kan nog zo perfect georganiseerd zijn ALS U NIET KOMT, WORDT HET EEN MISLUKKING! Daarom: hartelijk welkom! HERV. JEUGDRAAD. ledenkaart of toegangsbewijs tot de beek, dat tevens geldig is voor 1 bad. Losse baden 15 ct. Ledenkaarten t.m. 15 jaar f 1.boven 15 jaar f 2.Sei zoenkaarten dezelfde prijs. De kaarten zijn uitsluitend verkrijg baar op het V.V.V.-bureau. Kinderen zonder geleide hebben geen toegang. Aangezien niet geregeld toe zicht aanwezig is, worden ouders drin- ged aangeraden hun kinderen niet alleen naar de Schipbeek te laten gaan. Het Bestuur zoekt een jonge man of man (die de zwemkunst meester is) voor toezicht. Aanmelden bij de heer E. Dik kers, Dorpsstraat. Beloning nader over een te komen. druk legde. De heer Hunze sprak de hoop uit, dat de oudedagsvoorzieningen voor 't personeel even goed verzorgd zijn als als alles in Holten geregeld is. De heer Bouwhuis heeft alle sprekers bedankt voor hun waax'derende woorden en cadeaux en stond uitvoerig stil bij de toespraak van de voorzitter, waarbij hij ook verschillende herinneringen ophaalde. Zeer dankbaar zijn hij en zijn vrouw het bestuur, de raad van toezicht, het per soneel, de leden en afnemers en de vele aanwezigen voor de grote waardei'ing, die uit hun aanwezigheid" hier blijkt. Gaarne wilde hij een groot deel van de hem toe gezwaaide lof delegeren aan het personeel, zonder welke grote medewer king hij zijn taak niet, als is geschied, zou hebben kunnen verrichten. Veel bloemen zijn het echtpaar Bouw huis deze dag nog toegezonden. Zij maak ten, dat de gezellige sfeer in Amicitia bij deze receptie nog werd verhoogd. 's Avonds heeft de muziekvereniging H.M.V. de jubilaris, die deze vereninging in bijna alle rangen heeft gediend en waarvan hij thans nog werkend lid is voor Amicitia een serenade gebracht, waarbij eveneens woorden van dank en waarde ring zijn gesproken door haar voorzitter de heer A. Westerik. Een prettig familiefeest met buren en genodigden vormde 't slot van deze feest dag voor de familie Bouwhuis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1