91 Hotel ft Lösse Hoes* als een Phoenix uit de as herrezen #4- De feesien te Dijkerhoek V.V.U. Uakantie.- pïayAamma De heer M. Bouwhuis 25 jaar directeur der Coöperatie \<i£S 1 i-'ÊSé 5:111 AGENDA BURGERLIJKE STAND No. 27. Jaargang 10. ZATERDAG 5 JULI 1958 HOLTEWS NIFUWSRI De abonnementsprijs van dit blad bedraaat f 1.35 n kwartaal Uitgave van do stichting ,Moitona Nieuwsblad" i l' te Holten. Tele*, k 5&S - ssi, Adv.-pry s1—15 m.m. a contant) 2.- Verschjjnt elke zaterdag Uitgave van do Stichting >yHoltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5+3S - &9Jf Bij de grote feestelijkheden te Dijker- hoek op woensdag en donderdag aan staande zal het accent meer komen te liggen op de traditie van het jaarlijks school- en volksfeest aldaar, dat thans een meer uitgebreid karakter krijgt, dan op het 75-jarig bestaan van de school. Men is tot de conclusie gekomen, dat, aangezien het onderwijs in deze omge ving een veel ouder stempel draagt dan zeven en een half decennia het boekje „De Marke van Holten" van J. A. de Graaf, oud-secretaris van Gorssel, wet tigt een periode van bijna 165 jaar er veel voor te zeggen valt, mede gelet op een aantal interne factoren, het be staan van de huidige school in meer in tiemere kring te vieren. Het feest voor de kinderen en natuur rijk ook voor de groten, zal er niet min der om zijn. Het vindt plaats in een grote tent en op het terrein bij ,,'t Bonte Paard". De jeugd van de laagste drie klas sen der school zal op woensdagmorgen kinderspelen doen, nadat daaraan een op tocht met muziek en een ballonwedstrijd vooraf zijn gegaan. In de grote tent zal de kinderen een zeer gevarieerd ontspan- nings- en feestprogramma worden ge boden, met o.a. het optreden van de be kende goochelaar en illusionist Pierre Duro uit Hengelo. De tweede dag gaat de school in op tocht naar het feestterrein en wordt een leuk programma uitgevoerd, waarvan wij de details nog niet mogen verklap pen, maar dat ook weer gedeeltelijk zal bestaan uit kinderspelen, waarbij de kin deren de gehele dag in de weer zullen zijn en o.a. ook in de tent zullen eten. Het volksfeest begint woensdagavond met het optreden in de grote tent van het Cabaretgezelschap met Kees Man- ders, Zwarte Riek, en tal van andere artisten. Na afloop is er gelegenheid voor het maken van een dansje. De volksfeestcommisie verzoekt de in tekenaren op de lijsten om de reductie- kaarten vóór maandagavond 7 uur in café ,,'t Bonte Paard" in ontvangst te komen nemen. Tot dat tijdstip is er ook gelegenheid zich aldaar op te geven voor de volks spelen op de beide feestdagen. Donderdagavond volgt het optreden van de .Volksdansgroep „De Larense Schotsers" met medewerking van de boe- renkapel „De Hooiplukkers" uit Lochem. De Volksfeestcommissie is voornemens de wisselbeker voor het karretje rijden, paardrijden en schieten tijdens dit feest definitief beschikbaar te stellen op don derdag. Men heeft nog bepaald, dat de leer lingen der lagere school geen toegang zullen hebben tot de cabaretavond. j Adv.-prys115 m.m. d contant2.Iedere m. .m. meerf 0.0 7 Hotel ,,'t Lösse Hoes", het toeristisch trefpunt op de Ilolterberg, dat op 26 juni 1957 bijna geheel door brand werd ver woest en dat een treurige aanblik bood, is onder architectuur van onze plaats genoot, de heer L. C. van de Boven- kamp, als een Phoenix uit de as her rezen. Het is stijlvoller en doelmatiger herbouwd en biedt in zijn nieuwe ge daante een prachtige aanblik, die velen verlokken zal hier een ogenblik te toeven. De heer Meuleman heeft, wat het in terieur betreft, kosten noch moeite ge spaard om het zijn gasten zo goed en aangenaam mogelijk te maken. Met een druk bezochte receptie is het gemoderniseerde hotel, dat, zoals de foto laat zien, naar het uiterlijk in de oud- Saksische stijl is opgetrokken, heropend, waarbij de heer en mevrouw Meuleman van vele zijden gelukwensen in ontvangst te nemen hadden. Tot de aanwezigen behoorden het da gelijks bestuur der gemeente, het be stuur van de V.V.V. en tal van plaatse lijke autoriteiten, zakenrelaties en vrien den van de familie Meuleman. In een volgend nummer hopen wij uit voeriger op deze heropening terug te komen. Al V 'S® Zaterdag 12 juli, te 20.— uur: Opvoe ring door „De Horstspelers" uit Drie bergen van de lekespelen „Kim" en „Hal- lonen" in de openlucht onder de Feest- bomen op. de Holterberg (bij regenach tig weer in Irene, Boschkampstraat). Toegang fl.jongeren beneden 16 jaar f 0.50. De Horstspelers zijn wika's van het Instituut „Kerk en Wereld" te Drieber gen, dat opleidt tot „werkers in kerke lijke arbeid" en „maatschappelijke wer kers". De voorstelling duurt ongeveer ander half uur en heeft plaats dit zij gezegd tot onze zomergasten op een voor dit doel zeer aantrekkelijk plekje op de Hol terberg. Men zie de advertentie in dit nummer. o Bij voldoende deelname V.V.V.-Holter- bergrit op woensdag of donderdag of vrijdag. Aangifte zo spoedig mogelijk bij het informatebureau van de V.V.V., serre van café Maats in de Dorpsstraat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat over de Holterberg met tal van prachtige vergezichten, terwijl gedurende de rit enige explicatie zal worden gegeven. Het informatiebureau van de V.V.V. verleent zijn bemiddeling voor het ma ken van tochten per touringcar. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen' over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. DE AUTOTOCHT VOOR DE BEJAAR DEN OP 14 JULI De jaarlijkse tocht voor de beja'arden zal deze keer gaan door de Achterhoek van Gelderland n.l. over Markelo, Laren, Lochem en Barchem naar Doetinchem waar rust .gehouden zal worden. De 2de etappe gaat via Varseveld langs de grens over Woold naar Winterswijk waar een tweede pauze volgt, waarna men over Groenlo, Borculo en Diepenheim naar Holten terug denkt te keren. Alle deelnemers moeten om 10.45 uur in de Schoolstraat aanwezig zijn want het vertrek is bepaald op 11 uur. De aangifte voor deelname is gesloten. Ten einde de Espelose en Dijkerhoekse deelnemers op te halen, rijdt er een bus met de volgende stoptijden: 10.30 uur Schippers (De Flis); 10.35 Zondagsschool gebouw; 10.40 uur Vale Mars; 10.45 uur Hoek Manenschijnsweg; 10.50 uur cen trum Dijkerhoek; 10.55 aankomst Holten. De terugkeer is bepaald op 's avonds 8 uur bij Slotman, Rijssenseweg en van daar gaat men naar Amicitia. PIET BOS OPENDE SHOWRUIMTE VOOR ZIJN GEPREPAREERDE DIEREN De heer Piet Bos, de bekende fauna kenner en jager, heeft zijn preparateurs- bedrijf, dat heel onopvallend was geves tigd achter de boekwinkel in de Dorpsstr. thans overgebracht naar het pand bij de Viaduct waarin tot voor kort de manu facturenzaak van de heer H. J. Beltman gevestigd was. De werkplaats is op de eerste verdie ping gevestigd en daardoor is de ruimte voor de winkel vrijgekomen, die de bui tengewoon artistieke en smaakvolle wij ze is ingericht. Het geheel ademt de geest van de natuur en zo zijn voor het etale ren van de talrijke geprepareerde vogels en kleinere zoogdieren oude boomstam men en talrijke houtsoorten gebezigd, die het geheel een bijzonder aanzien geven. Voor de toog, die de entree vormt tot de ze ruimte, zijn jonge eiken gebruikt. In bijzonder knoestige stronken zijn bloembakken ingericht en een zeer aar dig effect maakt de haard van natuur steen, die door de rode gloed de aan dacht trekt. Het geheel wordt 's avonds verlicht door een lamp van handsmeedwerk en hertengeweien ontworpen door de heer A. Brand te Gorssel, waarop nog beves tigd een drietal zittende eekhoorns. Voor de wapenhandel is een afzonder lijke etalage ingericht, die in dezelfde geest is opgebouwd. Het geheel maakt, zoals reeds gezegd, een zeer artistieke in druk. Deze winkel- en ontvangruimte is de zer dagen in tegenwoordigheid van een aantal genodigden geopend, waarbij de heer Bos tal van gelukwensen en bloem stukken werden aangeboden. GESLAAGD Hannie Beldman (H. J. Wansinkstraat) en Jannie Bronsvoort (Rijssensestraat) leerlingen van de School met de Bijbel, slaagden voor het toelatingsexamen van het Christelijk Lyceum te Almelo. Maandag herdenkt de heer M. Bouwhuis, directeur van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Hol ten" de dag, dat hij 25 jaar geleden als zodanig in vaste dienst trad. De aanstelling had plaats op 1 maart 1933, maar aangezien de heer en me vrouw Bouwhuis op 7 juli hun 25- jarige echtvereniging herdenken, is de feestelijke herdenking van het ambtsjubileum naar deze dag ver schoven. Maandagmiddag zal in Amicitia een receptie plaats vinden, waarop velen worden verwacht oin de familie Bouwhuis geluk te wen sen met deze zilveren hoogtijdag. M. BOUWHUIS VANAF JONGSTE BEDIENDE. De heer Bouwhuis heeft in het bedrijf, waarover hij thans het beheer voert, zijn carrière gemaakt. Hij is daarin op 23 fe bruari 1925 als jongste bediende begon nen, nadat hij een tijdlang werkzaam was geweest bij Van Gend en Loos te Al melo. Hij is daarna opgeklommen tot boekhouder om vervolgens in 1933 te worden benoemd tot directeur, als opvol ger van de heer J. Nakke, nadat hij deze wegens ziekte bijna 5 maanden had ver vangen. Onder zijn doelbewuste leiding is het bedrijf sterk uitgegroeid, hetgeen o.m. blijkt uit het feit, dat de jaarlijkse om zet naar het gewicht bij de aanvaarding van zijn functie bijna 3 miljoen kg. be droeg, terwijl deze thans de 8 miljoen kg. zeer dicht is genaderd, met een waar de in geld van bijna 2 miljoen gulden. Door de bouw van een enorme silo en grote bedrijfsruimten heeft het bedrijf ook naar de uiterlijke vormen een sterke uitbreiding ondergaan, zonder dat hier voor abnormale risico's op de leden rus ten en in de balans voorkomen. VOOR DE GEMEENSCHAP. De heer Bouwhuis, die Holtenaar van geboorte is, was de afgelopen jaren niet alleen een goed zaakvoerder, maar hij heeft zich ook in verschillende functies verdienstelijk gemaakt op maatschappe lijk terrein. Hij is steeds bereid anderen behulpzaam te zijn. Hij was in zijn jonge jaren o.a. be stuurslid van de voetbalvereniging, lid van de volksfeestcommissie en had zit ting in allerlei comité's. Van 1947 tot 1954 was hij secretaris van de Vereniging voor Vreemdelingen verkeer „Holtens Belang". Hij is thans nog bestuurslid van de Holtense Oranje vereniging en penningmeester van de voormalige Prot. Kleuterschool, welke laatste functie wegens de overgang in een openbare kleuterschool thans ten einde loopt. De grote verdienste van de jubi laris is echter zijn langdurige staat van dienst als werkend lid van de muziekvereniging „H.M.V.", waar van hij reeds op 12-jarige leeftijd lid werd, die hij van 1920 en ook na de fusie met „Excelsior" tot 1945 als secretaris diende en waarvan hij met een enkele onderbreking van 1945 tot 1956 voorzitter is geweest. On danks zijn drukke werkkring is de jubilaris nog steeds een geregeld oefenend en werkend lid, waaraan ons muziekkorps veel te danken heeft. Van 1916 tot 1958 wekelijks de muziek beoefenen, is 'n hele pres tatie. Op het terrein van zijn werkkring is de heer Bouwhuis nog bestuurs lid van de Coöp. Landbouwwerktuigen combinatie „Twente". SCHOOLSPORTDAG In het versla# over de Schoolsportdag in het nummer van vorige week zijn on juiste aantallen behaalde diploma's weer gegeven. De vermelde aantallen betroffen de prestaties van één school. Het juiste aan tal diploma's moet zijn: A: 50; B 84; C: 56; D: 31; E: 3. Totaal 224. Er namen 420 leerlingen aan de schoolsportdag deel. Vrijdag 4 tot dinsdag 15 juli: Wegens vakantie gesloten smederij J. Maats. Maandag 7 t.m. zaterdag 12 juli: We gens vacantie gesloten H. J. Oolbek- kink, schoenhandel en rep.inrichting, Oranjestraat 80. Maandag 7 t.m. zaterdag 12 juli: Fa. H. Haan en Zoon wegens vacantie ge sloten. Van Maandag 7 t.m. zaterdag 12 juli: Wegens vacantie gesloten: A. J. Nijen- dijk, Molenbeltervveg 5 (zie adv.). Dinsdag 8 juli, 19-20 uur: Aanmelding personeel Ter Horst en Co. (zie adv.). Woensdag 8 en donderdag 9 juli: Grote School- en Volksfeesten te Dijkerhoek (zie adv.). Vrijdag 11 juli22 juli: Vacantie B. J. Nijland, Espelo (zie adv.). Zaterdag 12 Juli, 8 uur: De Horstspe lers voeren twee lekespelen op onder de Feestbomen (zie annonce). Van zaterdag 12 t.m. vrijdag 18 juli: Wegens vacantie gesloten: E. Achter kamp, Larenseweg 18 (zie adv.). Van zaterdag 12 t.m. zaterdag 19 juli: Wegens vacantie gesloten: G. v. d. Bos, Larenseweg (zie adv.). Zaterdag 12 juli t.m. maandag 21 juli: Bedrijven Holtense Bouwvakpatroons wegens vacantie gesloten (zie adv.). Zondag 13 juli: Oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. Zondag 13 juli, 7.30 uur: Jeugddienst. Voorganger Ds. P. Lugtigheid van Den Haag (zie adv.). Maandag 14 juli, 11 uur: Autotocht be jaarden (zie bericht). Dinsdag 15 juli: Jaarlijks uitstapje klan ten en personeel fa. C. A. Müller en Zoon naar Rotterdam. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Stemfert Kroese van Almelo en 10.30 uur Ds Stemfert Kroese (Voorb. H. Avondmaal). In beide diensten collec te voor het Nederl. Bijbelgenootschap. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink (Voorb. H. Avondmaal). Collecte voor het Ne derl. Bijbelgenootschap. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bediening H. Avondmaal en 3 uur (Bed. H. Avond maal en Dankzegging) Ds R. A. Hoog kamp. R.K. Kerkdiensten. Nieuw-HeetcnWerk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur. Geboren: Herman Engelbert, zv H. Beldman en H. Bosch, Borkeld 81 Geertrude Monnica, dv E. de Jong en K. van den Bosse, Kolweg 32. Gehuwd: H. M. Kappert, 24 j., en W. A. Kolkman, 22 j., beiden wonende te Holten. Overleden; H. Bosman, wv J. Vincent, 85 j., Beuzeberg 22 W. Paalman, wv J. Spenkelink, 77 j., Holterbroek 22 (over leden te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: F. Budde en gezin, van Put ten naar Look 40 Marianah, van Hel- lendoorn naar Look 40- A. Jurjens, van Hardenberg naar Beuseberg 63. Vertrokken: J. J. Aukema en gezin, van Holterberg 12 naar Steenwijk. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: dameshandschoen; doos cho colade; voetsteun van motorrijwiel; zon nebril; portemonnaie met inhoud; een paar voetbalschoenen; bacosleutel; zand- vormpje. Verloren: regenbroek; fototoestel; hond (boxer); koffer; 2 regenjassen; herenrij wiel; overjas; wieldop van auto; porte monnaie zonder inhoud. SCHOOLREISJE ESPELO Op vrijdag 27 juni stapten 57 leerlin gen en zes geleiders (sters) in een prach tige touringcar van de O.A.D. om een schoolreis te gaan maken. Het weer scheen niet erg mee te willen werken, want het regende dat het goot. De rëk> ging over Laren, Zutphen en Arnhem naar Oosterbeek, alwaar een bezoek ge bracht werd aan de bekende speeltuin de Westerbouwing. Het laatste gedeelte van deze tocht werd met een plezierboot over de Rijn gemaakt. 's Middags werd nog een uitgebreid be zoek gebracht aan Ouwehands Dieren park te Rhenen, waar, het weer was in tussen veel vriendelijker geworden, veel genoten en gespeeld werd. Vooral de groep tien wolven maakte nogal indruk. Tenslotte arriveerde de Espelose school jeugd moegespeeld en moegesprongen om half zeven weer bij de school, waarna ieder voldaan huiswaarts ging, met dank aan de O.A.D. (chauffeur Vincent) de da mes Paalman en Tuitert en de heer E. Krikkink van de Oudercommissie. DIPLOMA GEMEENTE-FINANCIEN De heer J. Klaassens, commies ter se cretarie te Holten en de heer J. Schip pers, commies ter secretarie van Deven ter te Holten slaagden te 's-Gravenhage voor het diploma gemeente-financiën.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1