Z.K.H. Prins Bernhard [)rjecjaagSe {rei({ocht naar Nunspeet AGENDA V.U.U. Vakantie- pAo-gAcuntna Telefoon en Draadomroep weer iels duurder BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN No. 26. Jaargang 10. ZATERDAG 28 JUNI 1958 Verschijnt elke zaterdag lOi-ïllS MIIÜBliD ntaprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal 9 fe Ho^en ^eiej "k^IsT- ^mwsblad Adv.-prija: 115 m.m.(a contant) f2.Iedere m.m.m Foto: N. Drakulik. Zondag 29 juni verjaardag van Hoewel het vakantie-seizoen nog niet volledig is begonnen zijn er in de hotels, pensions en zomerhuisjes toch reeds tal van gasten. De V.V.V. begint daarom met haar activiteiten om de zomergasten iets te laten zien van de omgeving. Zij organi seert bij voldoende deelname op donder dagmiddag of -avond de V.V.V. Holterbergrit per autobus. Aan gifte zo spoedig mogelijk bij het infor matiebureau van de V.V.V., serre van café Maats in de Dorpsstraat. De kosten bedragen f 1.25. De rit gaat over de Holterberg met tal van prachtige vergezichten, terwijl gedurende de rit enige explicatie zal worden gegeven. Het informatiebureau van de V.V.V. verleent zijn bemiddeling voor het ma ken van tochten per touringcar. Aange zien de O.A.D. nog niet met deze dag tochten is begonnen, bestaat momenteel gelegenheid voor tochten naar Giethoorn en Tecklenburg-Münster (Duitsland) per Oosterveens Tours uit Nijverdal. Men vrage inlichtingen. VISWEDSTRIJD. De tweede hengelwedstrijd, welke de hengelvereniging „De Rietvoorn" zondag morgen tussen 5 en 8 uur hield bij de Wippert, heeft, evenals de eerste keer, geen grote vangsten opgeleverd. Alleen de heer G. J. Jansen wist enkele visjes te verschalken en werd daarmede tweede in deze beide wedstrijden. De wisselbeker werd gewonnen door de heer Joh. van Geenhuizen, die in de vo rige wedstrijd 80 cm. wist te bemachti gen en daarmede eerste werd. 3e werd de heer G. J. Menkhorst met 76 cm. EINDDIPLOMA HOGERE HOTELSCHOOL. De heer K. ten Velde slaagde aan de R.K. Hogere Hotelschool te Maastricht voor het einddiploma. Wekelijkse rondleiding in het Natuur historisch Museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de eigenaar zelf. De heer Bos is een gezellig en deskun dig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum ds dit voorjaar uitgebreid met een tropisch gedeelte met een prachtige en kleurrijke inhoud. SCIIOOLSPORTDAG Woensdag 25 juni werd de jaarlijkse sportdag gehouden, waaraan door 420 leerlingen van de vier lagere scholen van Holten werd deelgenomen. Allen legden de proeven voor vier onderdelen af t.w.: 60 meter hardlopen, kastiebal werpen, ver-springen, en behendigheidsproeven. Om alles vlot te doen verlopen moest veel voorbereidend werk verricht wor den. De kinderen waren in 20 groepen verdeeld: hierdoor moesten reeds 200 lijs ten geschreven worden. De algemgne lei ding berustte dit jaar bij de heer B. H. Brouwer, die alles voortreffelijk had voor bereid, zodat inderdaad de sportdag zon der enige stagnatie kon verlopen. Hij werd hierin bijgestaan door het personeel van de vier lager scholen en enkele inge zetenen, die behulpzaam waren bij de om vangrijke administratie. De heer E. J. van Koningsveld, consulent voor de lichame lijke opvoeding, bracht in de morgenuren een bezoek. Van de 420 leerlingen wisten er 224 een diploma te behalen, door voor het eerst een prestatie te leveren dan wel die van het voorgaande jaar te verbete ren. Er werden 12 diploma's A, 28 B, 18 C, 8 D en slechts 3 diploma's E uitgereikt. De hoogste letter geeft de hoogste presta tie weer. Opmerkelijk is dat deze presta ties door meisjes werden geleverd; de jon gens konden het dit jaar niet zover bren gen. Uit de gegevens blijkt, dat vooral de onderdelen ver-springen en bal werpen de meeste moeite veroorzaken, zodat de jeugd in deze beide onderdelen dit jaar eens flink moet oefenen. Op woensdag, donderdag en vrijdag van de vorige week ging een groep leer lingen van de zesde, zevende en achtste klasse der Dorpsschool per fiets op reis voor drie dagen. Er waren 55 kinderen, begeleid door de leerkrachten B. H. Brou wer, J. W. Fieth, J. H. Wolters en D. Tjepkema. Op de wegen was het in de hoofdverkeersweg van Holten verreweg het allerdrukst. Een chauffeur stoorde zich hier al dadelijk niet aan de regels door tussen de jongens en meisjes, die twee aan twee reden, en een file auto's door te boren. Zulke lui kunnen onge lukken veroorzaken. Door Holten had den de jeugdige trekkers te veel haast om weg te komen en vergaten ze de voor geschreven onderlinge afstanden, maar op de Raalterweg kwam reeds de bezin ning en heerste er rust in de gelederen. Via Espelo, Wesepe, Olst, Ernst en Vier houten arriveerde de karavaan tenslotte in Nunspeet en Nunspeet aan Zee. Te Ernst waren de viskwekerijen van de Ned. Heide Mij. bezichtigd en de veer pont te Olst was ook een sensatie. Het verblijf in het Piashuis te Nun speet aan Zee is onvergetelijk geworden door de watervlakte, die overal ondiep was, wel 1 a 2 km ver van de oever. Er lagen 20 kano's en ongeveer evenveel roeiboten, zodat men wel met 100 per sonen tegelijk kon gaan varen. En dan voor de abnormaal lage prijs van 50 ct. per persoon per dag, waardoor men vier keer een uur aaneen mocht varen. Daar de kano's zeer in trek waren, moest er een ruilsysteem worden bedacht. Ook de derde dag ging Holten voor het vertrek nog een uur varen met ieder, die er nog lust in had. Het meer wemelde dan ook weldra van boten, nadat de armada was uitgevaren. Het eten was zeer goed. De warme maaltijd bestond uit drie gangen. Het brood was prima. De slaapgelegenheid was in orde en de speeltuin op het terrein bood voortdurend afwisseling. SCHOOLREISJE SCHOOL MET DE BIJBEL Donderdag 19 juni maakten een hon- rerdtal leerlingen van de laagste klassen een reisje naar Arnhem, 's Morgens half negen werd met de bussen van de OAD in de richting Zutphen de reis aanvaard, nagewuifd door vele familieleden. Eerst werd een bezoek gebracht aan 't bekende park „Rosendael", waar de kin deren veel plezier beleefden op de be driegertjes'' en de kettingbrug. Na een korte wandeling door het mooie park gemaakt te hebben werden de kin deren naar de boot gebracht. Voor velen was dit tochtje naar Westerbouwing wel een zeer bijzondere belevenis, omdat ze voor de eerste keer in hun leven met een boot reisden. Toen de middagboterham genuttigd was en er in de speeltuin naar hartelust was gegleden, gewipt en gedraaid, werd een bezoek gebracht aan Burgers Dierenpark en de naburige speeltuin. Om ruim half zes kwamen de bussen weer bij de school terug en konden de fa milieleden de reizigers mee naar huis ne men. Deze tocht werd door prachtig weer be- bunstigd. HANDHAAF DE GOEDE TRADITIE In de komende weken zal de Stichting 1940-1945 blijkens een advertentie in dit nummer bij de contribuanten in deze ge meente de kwitanties 1958 aanbieden. De verzorging van de slachtoffers van het verzet en van de nagelaten betrek kingen moet regelmatig kunnen door gaan en vraagt, boven hetgeen door de Staat wordt gedaan, jaarlijks belangrij ke sommen. De Stichting 1940-1945 is sinds 1955 van de openbare inzamelmarkt verdwenen, doch blijft vertrouwen op haar jaarlijkse contribuanten. De taak van de Stichting is nog niet geëindigd; zij zal zeker nog plm. 15 jaar voor de meer dan zes duizend gezinnen van verzetsslachtoffers werkzaam moe ten blijven. Handhaaf daarom de goede traditie en houdt uw vaste jaarlijkse contributie ge reed als de heer Schöppers u een dezer dagen de kwitantie 1958 komt aanbieden. TWEEDE SCHILDER BENOEMD Uit vier sollicitanten is tot 2e gemeente- schilder benoemd de heer J. Schuppert DJzn., Larenseweg 9. KERKELIJKE VERKIEZING Ter voorziening in de vacature ontstaan wegens aftreden van de heer H. Schup pert Johzn. en uitbreiding van het aantal ouderlingen van 7 op 8 zijn tot ouderlin gen der gereformeerde kerk gekozen de heren H. Beltman, Roudaalterweg, Mar- kelo en R. Reinink. Door de kerkeraad waren tevens candi- daat gesteld de heren G. J. Ekkelkamp en E. Limbeek. In de vacature ontstaan wegens aftre den van de heer G. Stam werd uit het dubbeltal J. W. Jansen en M. Scholman eerstgenoemde tot diaken gekozen. De tweede avond werd besloten met een gezamenlijke wandeling en een paar kringspelen. Om half negen gingen allen in de zaal om nog wat te zingen en te luisteren naar een lang verhaal over de belevenissen van de molenaarsknecht, die 's nachts in de oude molen durfde. Op de terugreis was het regenachtig. De stemming bleef ondanks dat goed en tegen een uur of zes werd het eind punt in de Tuinstraat voor de school bereikt. Slechts één keer liep er een band leeg in de drie dagen. Verder geen pech. Op nieuwsbulletins bij de heren Ger- vedink, Müller en Slotman kon men des avonds een kort verslag lezen. pilllllllllllllilillllllllIIIIIIIIIIllllllliillllllUIIIIIIIIIJllllllIIlllllllllHIIIIIIIIIIIIIIiinillllljj 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 J Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 g Zitting in Hotel Holterman M H elke maandagmiddag. illllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll M.U.L.O.-EXAMENS. Van de openbare ulo-school nemen dit jaar 35 leerlingen aan het eindexamen deel. Tot donderdag slaagden: Ina Pak- kert en Toosje Muller (diploma A), M. Achterkamp (diploma A en Midden standsdiploma) Marijke Berends, M. Rei- link, M. Klein .Velderman, H. Klein He geman en G. Korterink (Larensebroek) (diploma B), Riemko Berends en Rolf Zomer (aanvullend diploma B). Drie can- didaten werden afgewezen. VOETBAL. Programma zondag: G.F.C. IV—Holten IH, 12 uur. PERSONEEL GEBR SCHUPPERT N.V. MAAKTE UITSTAPJE NAAR DUITSLAND Begunstigd door fraai zomerweer maak te maandag 23 juni het personeel van de Gebr. Schuppert,. per OAD-bus, een uit stapje naar Duitsland. Het einddoel van de reis was Syburg (Sauerland) waar o.a. 't prachtige stand beeld van Keizer Wilhelm werd bezich tigd. Ook werd bezoek gebracht aan de Mohnesee en de Mohnedam die op 17 mei 1943 door geallieerde vliegers met diep tebommen werd bestookt en vernield. Door de stad Hagen even ten oosten van Dortmund werd een wandeling gemaakt en werd een souveniertje gekocht als her innering aan deze prachtige dag. Op de terugreis werd in Aalten „geta feld" bij Tante Mina". De spijzen, die hier werden opgediend waren verrukke lijk en er werd dan ook naar hartelust gesmuld. Hoogstvoldaan over de prachtige reis arriveerde het gezelschap om half twaalf weer in Holten. Officiële publicaties AFWEZIGHEID BURGEMEESTER De Burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij van 1 juli tot 26 juli e.k. met vakantieverlof buiten de gemeente zal zijn. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR, Volgende maand: Met ingang van 1 juli worden enkele telefoontarieven verhoogd, als gevolg van de jongste salarisverhoging, waar door de exploitatielasten jaarlijks met een totaalbedrag van circa 8 miljoen zullen stijgen. Aldus deelt de pers dienst van de PTT mede. De wens de basistarieven hiertoe iets te wijzigen heeft er toe geleid de vorm te kiezen van een toeslag van 4 pet. op die tele foontarieven, die periodiek per nota aan het publiek in rekening worden ge bracht. Voorts zal het abonnement voor een hoofdaansluiting op de draadomroep, dat thans f 2,50 per maand bedraagt, met ingang van 1 juli a.s. met 10 cent per maand worden verhoogd. Dit om te voorkomen, dat de verliezen bij dit be drijfsonderdeel wederom zouden stij gen. Hoewel de stijging der lasten het ge hele PTT-bedrijl betreft, zullen dus de post- en telegraaf tarieven niet worden verhoogd. Maandag 23 t.m. zaterdag 28 juni: Va kantie levensmiddelenbedrijf J. G. P. Muller. Zaterdag 28 juni: „H.M.V." naar het muziekconcours te Heino. Maandag 30 juni en dinsdag 1 juli: We gens vacantie gesloten Fa. J. F. van Geenhuizen en Zn., Herenkapperszaak, Dorpstraat 60 (zie adv.). Dinsdag 1 juli, 2 uur: Verkoop bij A. M. Tuitert (zie adv.). Vrijdag 4 juli: Heropening hotel ,,'t Los se Hoes" (zie adv.). Vrijdag 4 tot dinsdag 15 juli: Wegens vakantie gesloten smederij J. Maats (zie adv.). Maandag 7 t.m. zaterdag 12 juli: We gens vacantie gesloten H. J. Oolbek- kink, schoenhandel en rep.inrichting, Oranjestraat 80 (zie adv.). Maandag 7 t.m. zaterdag 12 juli: Fa. H. Haan en Zoon wegens vacantie ge sloten (zie adv.). Maandag 14 juli: Autotocht bejaarden. Dinsdag 15 juli: Jaarlijks uitstapje klan ten en personeel fa. C. A. Müller en Zoon naar Rotterdam. Geboren: Willemina Martina Johanna, dv M. J. Klein Horsman en M. Klein Bal- tink, Borkeld 53. Gerritje Johanna, dv J. Prins en A. Nijkamp, Dijkerhoek 5. Bernard Dinant, zv D. J. Pekkeriet en H. Klein Teeselink, Neerdorp 4. Ondertrouwd: H. M. Kappert, 24 j., en W. A. Kolkman, 22 j., beiden te Holten. Gehuwd: G. J. Westerik, 26 j., en W. Dollekamp, 27 j., beiden te Holten. Overleden: A. Brinkman, 73 j., wed. van H. J. Nijmeijer, Holterbroek 58. BEVOLKING. IngekomenW. J. Eshuis en gezin, van Rijssen naar A. J. Goldsteinstraat 27. T. S. van der Heide, van Achtkarspelen naar Holterberg 46. H. E. Borné, van Ommen naar Look 40. J. den Heijer en gezin, van 's-Gravenhage naar Look 54. R. M. van Hall, van Bindjai naar Look 40. R. Lufting en gezin, van Surabaja naar Look 19. Vertrokken: H. A. Oberman en gez., van Holterberg 79 naar Brummen. R. Roumimper en gez., van Look 40 naar 's-Gravenhage. C. R. Loveriks en gez., van Look 40 naar Delfzijl. I. Hoekstra en gez., van Industriestraat 26 naar Leersum. A. M. G. Tibben, van Dorps straat 8 naar Rotterdam. D. J. Ach terkamp, van Kerkstraat 24 naar Rijs sen. G. A. Rubben, van Dorpsstraat 58 naar Dordrecht. R. G. E. Steenber gen en gez., van Look 40 naar Hengelo (O.). J. H. Potman, van Beuseberg 43 naar Termunten. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink (Bed. H. Doop). In beide diensten collecte Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Jan sen van Deventer. Collecte voor „Be- thanië". Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur Ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de christelijke kleuterschool. R.K. Kerkdiensten. Nieuw-Heeten: Werk dagen 8 uur. Zondag 7.30 en 10 uur. Rijssen: Werkdagen: 7.15 en 8 uur (wegens vakantie tot 5 juü alleen 8 uur. Zondag: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten. Tel. 352. Gevonden: 1 bal; 1 sjaal: 1 armband; 1 postduif. Verloren1 speelgoedauto1 manches- terjas; 1 plastic bal; 1 fietspompje; 2 kanaries; 1 kinderportemonnaie zonder inh.; 1 jongensjas (petrol-kleur). AMINTORE FANFANI de vermoedelijke nieuwe regeringschef van Italië.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1