Voorlopig vakantie- programma opgemaakt UiflËipUROL Juffrouw Nannynam afscheid van haar kleuters Verkeersexamen V.V.V.-nieuws AGENDA urgerlijke No. 23. Jaargang 10. ZATERDAG 7 JUNI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOITEHS WIEÜWSBtfl ntsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal 1 gave ^oiten^Teief "k^ss-^mw*blad Adv.-prija: 115 m.m.(acontant2. De plaatselijke verenigingen, welke zich de voorgaande jaren hiervoor ook reeds beschikbaar stelden, hebben toe gezegd hun medewerking te zullen ver lenen aan het V.V.V.-vakantie-program- ma, door verschillende evenementen te organiseren om de vreemdelingen en in gezetenen in het komend seizoen enige verstrooiing te bieden. Dit geschiedde in de maandagavond m café Maats onder voorzitterschap van Mr. W. H. Enklaar gehouden vergade ring van het bestuur der V.V.V. met ver schillende afgevaardigden der culturele- en sportverenigingen. Vast staat, dat de muziekvereniging het programma openen zal met een taptoe op maandag 30 juni a.s., ter gelegenheid van d£ verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. Ook zullen de muzikanten op woensdag 16 juli waar schijnlijk een jool-avond met lampion optocht voor de jongere vakantiegangers organiseren en op zaterdag 26 juli in samenwerking met de Bergruiters een hippisch en muzikaal programma met aan het slot een taptoe verzorgen. Uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente zullen de Horst-spelers op zaterdag 12 juli een Lekespel opvoe ren. De Wandel vereniging „De Trekkers" heeft toegezegd op zaterdag 19 juli een tamboer- en pijperkorps te laten optre den, terwijl zij op verschillende avonden in (het seizoen voor de vreemdelingen puzzle-wandeltochten zal organiseren. Holtens Toneel is voornemens een to neelvoorstelling te geven op woensdag 23 juli, terwijl de afdeling Dierenbescher ming denkt aan windhondenraces in sa menwerking met een boerenkapel uit de Achterhoek. In het V.V.V.-vakantie-programma Op donderdag, 5 juni j.l. kregen de schoolkinderen van de zesde klassen der 4 scholen voor g.l.o. in de gemeente Hol ten gelegenheid om praktisch verkeers- examen af te leggen. Ook de degenen die in 1957 waren afgewezen en nu in de ze vende klas zaten, mochten weer mee doen. Wie in het schriftelijk examen meer dan 8 fouten had gemaakt mocht geen praktisch gedeelte afleggen. Totaal deden er 117 leerlingen mee donderdag waarvan 96 slaagden terwijl er helaas 21 moesten worden afgewezen, doordat ze in het schriftelijk- en praktisch ge deelte van het examen meer dan 8 straf- punten opliepen. Een twaalftal slaagde met lof, daar er in beide examens geen enkele fout was gemaakt. Het waren: Hennie Aanstoot, Gerrit Aaltink, Jen nie Achterkamp, Hannie Beldman, Jan- nie Bronsvoort, Henk Hommes, Sijtze Marktvoort, Akke Meinsma, Jan Albert Podt, Gerard Schoneveld, Henk ten Vel de, Eppie Voordes. Voor de goede gang van zaken waren er weer heel wat personen nodig geweest om een en ander vlot te doen verlopen. De politie zorgde voor de rijwielkeu ring en voor de regeling van het verkeér op het gevaarlijke kruispunt van Dorps straat en Larenscweg. Een 15-tal contro leurs lette op of de verkeersregels goed werden nageleefd. Een administratie-commissie, bestaan de uit de dames Bal-Keiler, Petter-Sel- denrust en de heren F. J. Hol, G. J. Lan- genberg en J. W. Witner zorgde voor het verwerken der door ordenansen binnen gebrachte gegevens, 's Middags versche nen de Burgemeester en de Adjudant van Politie op de scholen om de diploma's uit te reiken aan de geslaagden. Verder ontvingen alle deelnemers een reep cho colade. De burgemeester wees op de waarde van het goed kennen van de ver keersregels en vooral van het toepassen in de praktijk. Hij hoopte dat de Adju dant, de heer R. Petten, nog menigmaal zou kunnen zien dat de jongelui die nu slaagden, zich werkelijk nauwgezet aan de geleerde regels zullen houden, wan neer ze zich in het verkeer begeven. Ook de heer Petter sprak tot de jeugd en merkte onder meer op, dat zo vele oude ren de regels van het verkeer niet ken nen en niet geleerd hebben. Menigeen rijdt liever om, dan dat hij een agent op het kruispunt moet passeren. Het is hoog nodig, aldus de heer Petter, dat de op groeiende generatie in het steeds gevaar lijker toenemenende verkeer zich toch rustig kan bewegen. De commissie die alles regelde bestond uit de Gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, de Adjudant van politie, de heer R. Petter, en de schoolhoofden in het dorp, de heren B. H. Brouwer en J. Kroon. vallen ook de jubileumfeesten ter gele genheid van het 25-jarig bestaan van de Holtense Handelsvereniging en van de L.R.V. „De Bergruiters", waarvoor een feestweek wordt voorbereid van 5 tot en met 9 augustus, met o.a. een driedaag se braderie, een concours-hippique, wie lerwedstrijden en een sterrit in de mid dag van 9 augustus, te organiseren door de M.A.C. „De Holterberg". De laatste avond wordt besloten met het optreden van een bekend cabaretgezelsohap in een grote tent op Kalfstermansweide. Hoewel zij zeer bezet zijn beraden de Bergruiters zich nog over het geven van ruiter-demonstraties in het vakantie-pro gramma op Kalfstermansweide, waar mede men tot nu toe steeds een grote belangstelling van de zijde der vakantie gangers heeft getrokken. Hierin zal ook de pony-club een aardige bijdrage kunnen leveren. Er heeft nog een verdergaand overleg plaats over de aanvulling van het pro gramma voor de maand augustus, waar voor men zich kan wenden tot de voor zitter van de programma-commissie, de heer W. Beijers, of tot de administrateur van de V.V.V., de heer G. H. Kers, in de serre van café Maats. In verband met haar huwelijk heeft mej. N. Arfman, dinsdagmiddag in Irene, waar de school nog wel geruime tijd ge vestigd zal blijven, in tegenwoordigheid van de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de voltallige oudercommissie en talrijke ouders, afscheid genomen als hoofdleid ster van de openbare kleuterschool. Het is een zeer hartelijk afscheid geworden. Juffrouw Nanny, zoals de kleintjes haar noemen, werd binnengeleid door Annemieke Pel en Albert Meerman, on der handgeklap van de hele kleuterschool en de aanwezigen en zij nam zichtbaar ontroerd plaats tussen de kinderen en de gasten van deze middag. Nadat de kinderen enkele liedjes had den gezongen hield de burgemeester 'n korte toespraak, waarin hij er aan herin nerde, dat mej. Arfman ruim 7 jaar aan de school verbonden was en met grote liefde en toewijding haar taak onder de kleintjes heeft vervuld. Het spijt het ge meentebestuur dan ook zeer, dat zij dit werk door haar huwelijk heeft moeten beëindigen, maar daarin schuilt toch weer een grote vreugde, omdat zij een belang- DE DUrVENKLOK REGISTREERDE. Uitslag Creil 31 mei (afd. mid-fond). Aantal duiven 65. Afstand 437. 1 L. Gazan 98.4 pt.; 2 G. Veldhuis 94.3 pt.3 G. Steunenberg 82.1 pt.; 4 idem 82.1 pt.5 J. Schoneveld 79.6 pt. 6 L. Gazan 75.5 pt.7 J. Schuppert 67.4 pt.8 G. Steunenberg 66.5 pt.; 9 idem 64.9 pt.10 H. Wansink 64.1 pt.11 H. J. Aaftink 62.5 pt.; 12 idem 59.2 pt.; 13 W. Aaftink 55.1 pt.14 C. W. Reeves 52.7 pt.; 15 J. Schuppert 51 pt.; 16 W. Aaftink 43.7 pt. Prijswinnaar: L. Gazan. Ie Scheerweg: G. Steunenberg. 2e Scheerweg: idem. De door de heer A. ter Harmsel be schikbaar gestelde rollade werd gewon nen door L. Gazan. Zaterdag 7 juni worden de duiven in de laatste vlucht in de afd. Vitesse ge lost te Noyon (Fr.). LOMPENACTIE „H.M.V.". Bij gebrek aan vervoermiddelen en man kracht is de lompeninzameling op za terdag 31 mei niet volledig geslaagd. Het is bekend dat verschillende mensen lompen hadden klaar gezet, die niet zijn afgehaald, doch waar bij de inzameling soms is afgeweken van het schema, is niet bekend waar de zakken met lompen staan. Het staat vast dat gedeelten van Espelo, Waterhoek en Dijkerhoek niet zijn bezocht. In deze buurtschappen zal maandagmiddag een vrachtwagen rijden om de lompen af te halen. Ingezetenen uit het dorp en de niet genoemde buurt schappen, die nog lompen hebben staan, worden vriendelijk verzocht dit even op te geven vóór maandag 9 juni, 12 uur, bij één van onderstaande adressen: Coöp. Winkel, Dijkerhoek, tel. 393; Bosman, Dijkerhoek, tel. 250; A. M. Nij- kamp, Dijkerhoek, tel. 301; H. J. Huzen, Holterbroek, tel. 222; B. J. Paalman, Dijkerhoek, tel. 387; A. Nekkers, tel. 329; Jo Slotman, tel. 288; J. Wiggers, tel. 356, of bij een van de leden van het korps. Daar er al weer tal van zomergasten in Holten zijn, heeft het bestuur van de VW besloten om het Informatie-bureau, dat tot nu toe aan de Larenseweg 3 was gevestigd, weer te verplaatsen naar de Serre van Café Maats, Dorpsstraat 38, tel. 373. Dit in verband met de enigszins gunstiger ligging van bovengenoemde Serre. De overhuizing zal geschieden met in gang van zaterdag 7 juni a.s. Verschil lende WV's zijn dit jaar weer uitgeko men met nieuwe folders en hotellijsten, waarvan in het Bureau weer vele uitga ven op de foldertafel zullen worden ge- etaleerd. Vooral de ingezetenen, welke nog geen vaststaande vakantieplannen hebben, kun nen aan de hand van deze folders of lijs ten nog een pracht vakantie bespreken, de administrateur wil gaarne zijn bemid deling hierbij verlenen. Ook ligt het in de bedoeling om vanaf 9 juli weer de wekelijkse Autobustocht door de Holterberg en omgeving te ma ken, en bij voldoende deelname zal er ook iedere week een avondwandeling naar een boerderij worden gemaakt, waarbij tevens deskundige uitleg aan de vakantiegasten zal werden gegeven. Verder kan op het Informatie-bureau weer" de boeking van de vele O.A.D.-va kantie-tochten worden gedaan, tal van dagtochten staan weer op het program ma. rijke taak in het leven vervullen gaat. Mr. Enklaar dankte mej. Arfman voor de wijze waarop zij haar taak als kleuter leidster steeds heeft vervuld. Album De kinderen deden hierna spelletjes en zongen liedjes met rhythmische be wegingen eri daarna bood de leidster mej. H. Kampman haar scheidende collega een album met foto's van de school en van de kinderen aan, met daarin geplakt ver schillende liedjes, de namen van de leer lingen en de handtekeningen van de le den der oudercommissie. Toen werd er gepauzeerd en werd de aanwezigen een kopje thee en de kinde ren snoep aangeboden. Ook kregen zij 'n glaasje ranja, dat een echte tractatie vormde. Namens de ouders bood de voorzitter van de oudercommissie, de heer L. C. van de Bovenkamp, mej. Arfman met een toepasselijk woord een schemerlamp aan en van de kleuters kreeg zij een theeser vies en een serveerblaadje, die haar wer den aangeboden door Willemien en Jo hanna Tuller. Henny Wennekes bood juf frouw Nanny nog een persoonlijk ca deautje aan in de vorm van een prachtige sjaal gekocht onderweg van Indonesië naar Nederland. Juffrouw Nanny was haar ontroering nauwelijks meester toen zij allen bedank te voor de hartelijke woorden en de mooie cadeuax, speciaal van haar kinderen, waarmede zij zo prettig had mogen om gaan. Er is een prettieg samenwerking geweest met het gemeentebestuur, met de oudercommissie had zij nog nauwe lijks wat te doen gehad, omdat deze pas op 1 augustus j.l. in functie is getreden. De tijdelijke hoofdleidster mej. A. C. Jansen uit Almelo sprak bij deze gele genheid nog een kort woord en hoopte het onderwijs aan de kinderen op dezelf de voet voort te kunnen zetten als tot nu toe door mej. Nanny was geschied. Nadat de kleintjes een afscheidslied hadden gezongen sloot de voorzitter van de oudercommissie deze afscheidssamen- komst, nadat hij namens de ouders mej. Arfman ook nog bedankt had voor de prettige wijze waarop zij de kinderen had onderwezen en bezig gehouden. TENTZENDING. Van zondag 10 augustus tot en met woensdag 13 augustus zullen in een grote tent op Kalfstermansweide weder evan gelisatiesamenkomsten plaats hebben, zoals deze ook voorgaande jaren werden gehouden. VERVOER VAN ZIEKENFONDS- PATIËNTEN In een mededeling in dit nummer wijst het Bestuur van het Algemeen Zieken fonds „D.O.Z. van 1860" haar leden er nog eens op, dat ziekenvervoer per taxi of per ziekenauto moet worden aange vraagd aan de meldingscentrale. Slechts in spoedgevallen kan hierop een uitzon dering worden gemaakt. PERSONEEL COMMANDOPOST B.B. MAAKTE UITSTAPJE Op vrijdag 30 mei maakte het bijna vol tallige personeel van de Provinciale Com mandopost der B.B., alhier, een uitstapje naar Amsterdam, Schiphol en Zandvoort. De tocht werd gemaakt met een com fortabele touringcar van de O.A.D. be stuurd door de heer H. Vincent, die het gezelschap onderweg via de geluidsinstal latie wees op de verschillende bijzonder heden op de route. In Soestdijk werd de koffie gebruikt en bij het paleis even uitgestapt, waarna werd doorgereden naar Zandvoort. Hoe wel het seizoen nog niet volledig is in getreden, kon men hier toch al genieten van hetgeen een badplaats te bieden heeft. Na een prettige verpozing werd de tocht voortgezet naar Amsterdam, waar gelegenheid werd geboden voor een vrije wandeling. Een bezoek aan Nederlands grootste vlieghaven Schiphol was het volgende doel van de tocht. Hier vond een speciale rondleiding plaats en werden de bezoe kers veel interessante bijzonderheden getoond. Het was jammer, dat tijdens de rondleiding de weersomstandigheden min der gunstig waren, hetgeen niet weg nam dat men toch wel een indruk kreeg van de enorme vlucht die het luchtverkeer heeft genomen. Als slot van deze dag werd hierna ge reden naar hotel d' Amstelhoek, waar de dames en heren een diner werd aange boden, dat zich goed liet smaken. De provinciale commandant van de BB, de heer A. F. J. Brummer, die zich op Schiphol, vergezeld van zijn echtgenote, bij het gezelschap had gevoegd, wees er in een toespraakje op, dat de vrijwilli gers deze dag met ere verdiend hebben. Hij prees de prettige onderlinge verhou dingen, die er bestaan en zeide te hopen, dat deze voor de dames en heren een sti mulans mag zijn, om het werk op de com mandopost in dezelfde geest voort te zet ten. De heer J. Kraayeveld, instructeur der provinciale BB, dankte voor het gebode- ne en wees er op, dat dit alles verkre gen werd door en met medewerking van de provinciale commandant. Hij sprak het vertrouwen uit. dat ook in het nieuwe cursusseizoen allen weer hun beste krach ten beschikbaar zullen stellen voor de op bouw van de BB. Welgemoed werd de terugtocht aan vaard en na onderweg nog eenmaal te hebben aangelegd werd in de beste wel stand het uitgangspunt weer bereikt. GROTE BELANGSTELLING VOOR TWEEDE ORIËNTERINGSRIT. Het zijn weer bijzonder aardige toch ten geworden, de oriënteringsritten, welke de M.A.C. „De Holterberg" zondag middag organiseerde, gedeeltelijk door Twente en de Achterhoek en in de om geving van Holten. 47 auto's en moto ren gingen om half drie van start bij het clublokaal, café Vruggink in de Stations straat, voor een rit door het Markelose Broek, de Stokkumer Es, het ruilverka- velingsgebied bij Gelselaar, langs de Die- penheimse watermolen en verder over Goor en Markelo weer naar Holten terug tot de finish bij het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Een tocht van 58 km. door een aan natuurschoon rijk gebied. De brommers en fietsers bleven wat dichter bij huis. Zij hadden 25 km. af te leggen. Door de Look, over de Borkeld naar de Pothoek onder Markelo, vervol gens naar de Televisietoren en via de Beuseberg weer naar Holten terug. Teu gen gezondheid waren op te doen bij het prachtige zomerweer, dat beide ritten deed slagen. Ook de sportieve prestaties werden beloond. De Heineckenbeker voor de beste individuele prestatie van een lid der Holtense motorclub werd gewonnen door de heer H. J. Stukker. De E.H.A.G. club-wisselbeker werd gewonnen door de motorclub „De Veluwe" te Apeldoorn. De overige prijzen, bestaande uit aar- lige kunst- en gebruiksvoorwerpen, wer den als volgt toegekend en met een toe passelijk woord uitgereikt door de voor zitter van „De Holterberg", de heer Joh. F. van Geenhuizen, die er aan herin nerde, dat een groot aantal clubleden van de Overijsselse motorclubs onder auspiciën van het afdelingsbestuur van de K.N.M.V. en met financiële medewer king van de Motorclub „Markelo" zondag, 8 juni, een gezamenlijke toertocht zullen maken naar Tecklenburg in Duitsland en dat in Holten op 13 juni een oriënterings- rit zal worden gehouden, waarvan de uitslag meetelt voor het provinciale kampioenschap. Auto's: 1 F. van der Heide, Apeldoorn, 8 strafpunten; 2 H. v. Laar, Apeldoorn, 8 str.pt.; 3 J. Zwanenburg, Apeldoorn, 8 str.pt.4 Sprokkereef, Neede, 9 str.pt. 5 H. Paalman, Holten, 10 str.pt.6 D. H. te Loo, Eefde, 11 str.pt.; 7 A. Jansen, Kampen, 12 str.pt. Motoren: 1 H. J. Stukker, Holten, 7 str.pt.2 R. van Nijen, Holten, 7 str.pt. 3 A. Hofhuis, Markelo, 7 str.pt.; 4 A. Nijhof, Holten, 7 str.pt.; 5 J. Huiskes, Zaterdag 7 juni: Dansen in hotel G. Müller. Zondag 8 juni: Hengelwedstrijd van de hengelvereniging „De Rietvoorn", van des voorm. 58 uur bij de Roudaalter- brug. Maandagmiddag 9 juni: Lompeninzame ling ten bate van H.M.V. Dinsdag 10 juni, 8 uur: Vergadering autobezitters met. bestuur Holtense Handelsvereniging, in hotel Muller (zie adv.). Dinsdag 10 juni, 8 uur: Ledenvergade ring P.v.d.A. in café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Addink. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Theologische Hoge school te Kampen. GeborenAdriaan Jelle, zv G. Stam en J. H. Aanstoot, Look 61. Ohristien, dv J. B. Schuppert en C. Meijer, Laren seweg 15. Tonia Teuntje, dv G. M. Traanman en M. W. Hoogvliet, Dorps straat 63. Ondertrouwd: F. Klein Lebbink, 31 j., en F. Scholman, 26 j., beiden wonende te Holten. Gehuwd: J. Steunenberg, 23 j., en H. Veneklaas, 23 j., beiden wonende te Hol ten. G. H. Blankena, 20 j., en H. Nek kers, 20 j., beiden wonende te Holten. J. Vincent, 24 j., en A. J. Ulfman, 22 j., beiden wonende te Holten. BEVOLKING. Vertrokken: W. F. Slee en gezin, van Look 40 naar Voorburg. J. A. M. Goverts, van Look 40 naar Breda. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 muntbiljet; 1 overall; 1 motorwant; 1 portemonnaie1 vest; 1 fineer; 1 sigarenaansteker. Verloren1 gereedschapstasje met ge reedschap; 1 dubbele rijwieltas; 1 opge rold tentzeil; 1 muntbiljeten in zakdoek; 1 bril; 1 portemonnaie met inhoud; 1 broche; 1 fietspompje. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN Het Bestuur van de Holtense Handels vereniging is voornemens om met mede werking van de plaatselijke autobezit ters binnenkort de jaarlijkse tocht voor de ouden van dagen te organiseren. Dit zal waarschijnlijk zijn op een maandag in de eerste helft van de maand juli. Verwezen wordt naar een aankondi ging in dit nummer. Ten einde de hoge kosten te dekken wordt een vriendelijk beroep gedaan op de ingezetenen hiervoor een bijdrage te verlenen. Voor dit doel zal de heer H. Bosman dezer dagen met een lijst rond gaan om deze bijdragen in te zamelen. HENGELWEDSTRIJD De Hengelvereniging „De Rietvoorn" houdt zondag 8 juni a.s. tussen 5 en 8 uur 's morgens haar eerste wedstrijd in de Schipbeek. Ingelegd zal worden bij de Roudaalterbrug. GESLAAGD ALS ONDERWIJZER. De heer H. J. ten Velde te Holten slaagde te Deventer voor onderwijzer met inbegrip van de akten gymnastiek en handenarbeid. „H.M.V." NAAR HEINO. Wegens drukke bezetting van het con cours te Roozendaal (bij Arnhem) heeft H.M.V. van deelname aan dit concours af moeten zien. Het corps zal thans deel nemen aan het concours te Heino op zaterdag 28 juni. Apeldoorn, 7 str.pt.; 6 N. C. Aa, Deven ter, 7 str.pt. Bromfietsen: 1 J. Mossink, Holten, 7 str.pt.; 2 B. Pieffers, Holten, 10 str.pt.; 3 J. Tkiller, Holten, 11 str.pt.; 4 A. H. Veldhuis, Harfsen, 13 str.pt.; 5 J. Arf man, Holten, 14 str.pt. Fietsen: 1 J. Sügman, Markelo, 5 str.pt.; 2 Mej. F. ten Velde, Holten, 6 str.pt.; 3 J. Kers, Holten, 7 str.pt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1