1958 Gemeenteraadsverkiezing in blijde Verwachting e i i i - - AGENDA tCxaniem doen? PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 22. Jaargang 10. ZATERDAG 31 MEI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Télef. K 5483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 SAMENSTELLING RAAD BLIJFT ONGEWIJZIGD. De verkiezing van de gemeenteraad, welke woensdag 28 mei j.l. heeft plaats gehad, brengt geen verandering in de •zetelverdeling van ons plaatselijk parle ment, dat op de eerste dinsdag van sep tember bijeen zal komen voor een vier jarige periode. Alle partijen behielden hun zetels. Wel heeft, zoals te verwach ten was, gezien de uitslag van de Sta tenverkiezing in maart j.l. een belang rijke stemmenverschuiving plaats gehad, maar deze was toch niet groot genoeg om ons hoogste bestuurscollege een ge wijzigde samenstelling te geven. Winnaar was de combinatie V.V.D.-'Al gemeen Belang, die vergeleken bij de raadsverkiezingen van 1953 298 stem men won en verliezer was de C.H.U., die 114 stemmen minder kreeg dan in 1953. De Partij van de Arbeid en de A.R. •wisten zich te handhaven. Zij deelden echter niet helemaal in het accrés door de jaarlijkse toename van het aantal kiesgerechtigden. In dit verband gezien ging de P.v.d.A. 0.50 achteruit en de Anti's 0.71 Vergeleken bij de uitslag van de jong ste Statenverkiezingen ging de P.v.d.A. 29 stemmen achteruit, de C.H.U. 31 stem men vooruit, boekten de combinatie V.V.D./Algemeen Belang niet minder dan 166 stemmen meer dan de V.V.D. en behaalden de Anti's precies hetzelfde aantal stemmen, n.l. 412. Maar deze uit slagen vormen niet helemaal een juiste vergelijkingsbasis. De stembusuitslag ziet er als volgt uit: C.H.U. P.v.d.A. VVD/Alg. BI. 978 A.R. 412 rH tó Xfl 1068 1182 1037 759 715 788 680 812 (VVD) 391 412 De zetelverdeling had als volgt plaats Uitgebracht werden 3217 geldige stemmen, zodat de kiesdeler bedroeg 3217 11 292 5'11. De C.H.U. kreeg bij de eerste toewij zing 3 zetels en hield een overschot van 190 7/11. De P.v.d.A. kreeg 2 zetels met een overschot van 174 Uil. V.V.D./Algemeen Belang kreeg ter stond 3 zetels en hield een overschot van 100 7/11. A.R. een zetel en een overschot van 119 6/11. Aangezien bij de eerste toewijzing nog maar 9 zetels waren toegekend, werden de twee overige zetels toegewezen aan de lijsten met de grootste overschotten, n.l. de C.H.U. en de P.v.d.A. NIEUW GEZICHT. Zoals reeds gezegd komt er door deze uitslag geen verandering in de politieke samenstelling van de raad. Wel komt er een wijziging in de bezetting van de ze tels, doordat bij de C.H.U. de plaats van de heer E. Dikkers Hzn., die zich niet herkiesbaar stelde, zal worden ingeno men door de heer A. Westerik. De nieuwe raad komt pas op 2 sep tember a.s. bijeen. Reeds vroeger zal men zich binnenskamers wellicht al vrij spoedig gaan beraden over de vraag, wie op deze datum als wethouder zullen worden gekozen. Wij laten hieronder nog de gedetail leerde uitslag van de stemming volgen: Stembureau* Aantal stemmen: o fi 1. C.H.U. B. J. Veneklaas Slots J. Rietberg A. Westerik M Teeselink A. J. Pekkeriet J. H. Bosschers E. Dikkers Wzn. H. Beldman G. Meilink J.Azn. A. Muller 192 40 20 14 3 6 2 2 183 14 9 168 13 19 12 1 10 11 10 4 2 2 842 77 59 44 8 11 15 2 1 339 1068 2. P.v.d.A. H. Soer A. Jansen G. Brands H. Meerman H. J. Fransen L. Veneklaas B. Broere geb. Bos G. van den Bos G. W. Knapen H. Sigger G. H. Kers G. L. Scholten J. ten Wolthuis 224 178 223 25 650 13 7 15 35 4 10 2 1 17 3 1 4 2 3 1 6 7 2 9 5 6 1 1 13 2 5 1 8 3 2 5 1 3 4 3 2 2 1 5 2 256 218 255 30 759 3. V.V.D./Algemeen Belang: D. J. Wansink H Klein Velderman J. H. Sprokkereef W. ten Berge E. Wegstapel J. W. Nagelhout geb. Klijzing G. W. Baltus J. F. van Geenhuizen Jr. J. Oolbekking Jr H. J. Slijkhuis G. J. Klein Hegeman J. Brinks J. W. Nijland A. Bekkernens 169 4 11 252 5 6 11 12 4 193 24 8 15 2 14 143 13 18 2 8 16 2 1 1 4 2 757 46 43 36 10 47 3 13 2 2 4 2 9 4 250 978 4. A.R.: G. Landeweerd A. Rietman W. Rietberg G. Stam D. Beldman H. Landeweerd J. Wiggers A. J. Nijkamp G. W. Rietman J. Aanstoot E. IJ. Hulsman Van onwaarde Totaal 105 68 137 21 321 28 13 12 53 1 3 4 1 1 1 2 1 6 1 6 1 6 8 2 2 4 1 1 142 86 161 23 412 18 5 13 4 40 904 825 915 613 3257 LANDELIJKE RIJVERENIGING „MARKELO" VERLOOR ZES PAARDEN In de vroege morgen van de Tweede Pinksterdag had op de Markeloseweg even voorbij de Borkelüsweg een ern stig ongeluk plaats, waarbij wel geen mensenlevens te betreuren waren, maar waardoor vier van de beste paarden van de Landelijke Rij vereniging „Mar kelo" de dood vonden. Vier Markelose ruiters verloren in enkele seconden tijds hun trouwe viervoeter, waarmede zij onderweg waren naar het concours- hippique te Rathmen. Een catastrofe voor de vereniging, die men niet zo gemakkelijk te boven zal komen, om dat het hier juist vier van de best ge dresseerde rijdieren betrof. Het was omstreeks half acht, dat de bewoners van de huizen in deze om geving opgeschrikt werden door een geweldige klap, die iets zeer ernstigs deed vermoeden. Dat was ook inder daad het geval, want toen zij zich naar buiten spoedden bood de rijksstraat weg, die hier een flinke bocht maakt, een ontzettende aanblik. Midden op de weg lag een gekantelde en bijna ge heel uiteengerukte aanhangwagen van een vrachtauto en tussen de brokstuk ken lagen twee dode en twee deerlijk verminkte paarden, terwijl twee die ren, die het er goed hadden afgebracht, als honden uit de resten van de aan hangwagen kropen. De vrachtauto, waaraan de aanhanger gekoppeld was geweest, was nog een eind doorgere den, maar was gestopt, omdat men met het rechter achterwiel een boom had geraakt, maar de inzittenden reali seerden zich toen nog niet, welk een catastrofe er zich achter hen voltrok ken had. Het was een ontzettende ra vage. Onmiddellijk werd de rijkspolitie ge waarschuwd die, omdat de gehele weg geblokkeerd was, het verkeer omleid de over de Borkeldsweg. Tezelfder tijd verschenen de dierenartsen J. H. ter Heege uit Markelo en G. S. E. Vegter, op wier verzoek he': vierde paard, dat een ernstige hoofdwonde had, met een revolverschot uit zijn lijden verlost werd. Het andere gewonde dier had men reeds onmiddellijk moeten afma ken. De Markelose ruiters zouden met een achttal uitkomen op het concours- hippique te Bathmen. De acht paar den werden vervoerd door het expe ditiebedrijf van de heer J. H. Wolbrink te Markelo. Wolbrink Jr. trad als be stuurder op. De juiste toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. De weg maakt hier wel een bocht, maar er werd toch niet zo snel gereden, dat men hierdoor geheel de buitenbocht moest nemen en tegen een boom te recht kwam. De gelukkige omstandig heid deed zich voor, dat de drie bege leidende ruiters niet met de dieren in de aanhangwagen meereden, zoals dik wijls het geval is, maar dat zij in de cabine van de vrachtauto hadden plaats genomen, die daarvoor speciaal is in gericht. De dieren die verongelukt zijn, wa ren: „Diana" van de heer J. H. Meijer, „Nelly" van de heer W. J. Stoelhorst, „Zidsard" van de heer G. H. Lammer- tink en het paard van de heer G. J. Zwiers. De lading was verzekerd. Het heeft nog geruime tijd geduurd, voordat de ontstane chaos was opge ruimd en de weg weer voor het ver keer kon worden vrijgegeven. Omwo nenden hebben met teilen water de straat van het bloed moeten reinigen. Men heeft later ook de twee andere paarden moeten afmaken, die door de shock waardeloos waren geworden. Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie zeep shampoo, f 5.90. Weten is gerust zijn. TIJDELIJKE SLUITING PLATTE LANDSBIBLIOTHEEK De plattelandsbibliotheek gaat haar boekerij gedurende de zomermaanden sluiten. Vanaf vrijdag 6 juni zullen geen boeken meer worden uitgegeven en krijgt m,en nog twee weken de tijd om in de omloop zijnde boeken in te leveren. Zij zal daarna niet meer in de u.l.o.- school terug keren, want er bestaan plan nen voor de inrichting van een nieuwe bi bliotheek in de Stationsstraat, die thans nog niet gerealiseerd kunnen worden, maar waarvan met hoopt, dat zij in sep tember a.s. zullen zijn uitgevoerd. Wij hopen hierop nader terug te komen. VERKEERSONGEVAL OP DE DEVENTERWEG Zaterdagmorgen is de bijna 71-jarige mevr. F. D. uit Amsterdam, die met een reisgezelschap van de NRV per autobus onderweg was naar Duitsland op de Deventerweg voor hotel Muller door een personenauto, bestuurd door de heer C. H. uit Rijswijk, geschept en ernstig gewond. Nadat zij door de juist passerende arts, de heer A. K. A. Gijs- berti Hodenpijl uit Enschede, voorlo pig was behandeld is zij op diens ad vies en in tegenwoordigheid van de heer W. ten Berge van de Holtense EH BO met een schedelbasisfractuur per ziekenauto naar het ziekenhuis „Zie kenzorg" te Enschede overgebracht. Haar toestand was naar omstandighe den vrij gunstig. De autobus, waarmede het gezel schap reisde, stopte omstreeks kwart voor elf aan de rechterzijde van de weg in de Aaltinkssteeg, om in het tegenoverliggende hotel Muller een kopje koffie te gebruiken. Terwijl de meeste inzittenden even langs de weg bleven staan om het drukke verkeer te laten passeren, strak mevr. D. plotse ling de weg over met het gevolg, dat zij werd aangereden. De bestuurder van de personenauto treft geen schuld. Het gezelschap heeft, nadat het van de eerste schrik was bekomen, de tocht naar Duitsland voortgezet. BERGRUITERS-PONYCLUB GAF AARDIGE DEMONSTRATIE Terwijl de Bergruiters op de 2e Pink sterdag op het concours-hippique te Lut- tenberg, gemeente Kaalte, een demonstra tie gaven voor een zeer talrijk publiek verzorgde de ponyclub op Kalfstermans- weide, onder grote belangstelling, voor al van de zijde van ouders met kinderen een bijzonder aardig en gevarieerd pro gramma. Het was weer een echt aantrekkelijk schouwspel om de elf jonge ruiters en een amazone op hun kleine paardjes in groene blazers, zwarte rijbroek en witte pet op het met publiek omzoomde ter rein te zien rijden en hun verschillende wedstrijdjes te zien doen. De leiding berustte bij de heer Herman Pieffers, terwijl de heer B. ter Harmsel via de microfoon de talrijke nummers aankondigde en daarbij een korte toe lichting gaf. Hij wees er in zijn wel komstwoord nog even op, dat met het ge- bodene moet zien als het werk van kin deren en niet als hogeschool rijderij, maar dat wel duidelijk aangetoond wordt hoe met deze pony's door geduld en oefening veel bereikt kan worden. Het programma begon met een ope ningsparade, zoals ook de senioren dat doen en het clubje werd al terstond met een hartelijk applaus begroet toen het saluerend aan het publiek de ruitergroet bracht. Er volgde daarna nog een twaalftal nummers als doekveroveren, springen over pony's, Graaf Sandor, Cowboys Jim my, springen, het rijden van een pyra- mide, van de postkoets, een snelheids race met het opvissen van een rietje uit een emmer water en dergelijke aardige wedstrijden, waarvan de jeugd om het terrein zeer genoot. Ook het nummer van de twaalf slapen de pony's, waarbij het meisje Hofman een slaapliedje zong, maakte een bijzonder aardige indruk. Het bleek wel, dat de jongens en meisjes hun paardjes al keu rig gedresseerd hebben al toonde er zich ook wel eens een 'n beetje onwillig. Met een vlotte parade werd afscheid genomen nadat een programma verzorgd was dat enkele uren in beslag nam. HOGERE CONTRIBUTIE GROENE KRUIS Het Bestuur van de Vereniging „Het Groene Kruis" verzoekt ons er op te wij zen, dat de contributie met ingang van het jaar 1958 is verhoogd tot minimaal f 5.per gezin en dat dubbele gezinnen derhalve f 10.per jaar moeten betalen. Hiertoe moest op de jongste jaarverga dering worden besloten in verband met de aanstelling van een tweede wijkver pleegster en in verband met de subsidie politiek van het gemeentebestuur. De contributie is ondanks deze verho ging nog zeer laag, want er zijn tal van plaatsen waar men onder gelijke omstan digheden f 7.tot f 10.per gezin be taalt. Indien betaling ineens bezwaarlijk is kan desnoods in twee termijnen worden betaald, maar men zal dan zelf bij de pen ningmeester deze termijnen moeten ko men afdragen. Het Groene Kruis heeft men te mor gen of te avond nodig. Het is daarom niet verstandig de contributie- kaart te weigeren, want wil men later toch weer toetreden dan moeten een be langrijk entreegeld worden betaald. Het Groene Kruiswerk draagt het devies: „Door allen, voor allen". Laat men toch verstandig zijn en volgens dit advies te werk gaan. Drie of vier pakjes cigaretten in een jaar minder en men heeft de ver-, hoging er al uit. Mannen toon uw kracht. Elke +cmd een Smeeuwwitjè Zaterdag 31 mei: Grote lompeninzame ling t.b.v. H.M.V. in de buurtschap pen en na-inzameling in het dorp en naaste omgeving (zie adv.). Zaterdag 31 mei, 8 uur, in gebouw Irene Vergadering Instuif kern. Zaterdag 7 juni: Dansen in hotel G. Müller. Bent U enige dagen voor die tijd reeds onrustig, neem dan Mijn- hardt's Zenuwtabletten, dan on dervindt U reeds van te voren hoe rustig, beheerst en heider- denkend U er door wordt en blijft. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Addink. In beide diensten collecte voor commis sie voor Noord-Holland boven het IJ. Dükerhoek. 10 uur Ds. Israël. Col lecte voor commissie voor Noord- Holland boven het IJ. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de evangelisa tie onder de studerenden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: bankbiljet; badhanddoek en washandje; damessjaal; parapluie- foudraal; gouden broche; linker kin derschoen; waardebon (sterw.); zwarte motorbroek; lederen etui met inhoud. Verloren: dames-regenjas; groen jon gensjasje; br. gebr. jongensslipover en een wieldop. Geboren.- Hendrik Willem, zv H. W. Tuller en G. K. Munnik, Kolweg 11. Ondertrouwd: G. H. Blankena, 20 jr. en H. Nekkers, 20 jr., beiden te Hol ten. G. J. Westerik, 26 jr. en W. Dol- lekamp, 27 jr., beiden te Holten. M. Morssink, 40 jr., Ambt-Delden en F. Kolkman, 27 jr., Holten. A. F. Dik kers, 27 jr., Diepenveen en J. J. Pasop, 26 jr., Holten. J. Smale, 27 jr. en J. Krikkink, 24 jr., beiden te Holten. Gehuwd: E. J. Huisken, 29 jr., Mar kelo en Z. Stitteler, 25 jr., Holten. H. Aanstoot, 24 jr. en H. T. Geerligs, 22 j., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: E. H. W. Vincent v. Hel- lendoorn naar Molenbelterweg 24. H. J. Wansink en gez. van Laren (Geld.) naar Beuseberg 102. Vertrokken: J. P. C. Lamsfus en ge zin van Look 40 naar Kampen. H. Wierda en gezin van Espelo 1 n. Gou da. M. Wiersma en gezin van Look 40 naar Vledder. M. A. Arends van Look 19 naar Zwollerkerspel. G. M. Dijkink van Beuseberg 38 naar Hellen- doorn. „DE RERGVLIEGERS" Uitslag van de j.l. zaterdag gehouden vlucht op Quievrain. Afstand 282 km. Aantal duiven: 75. 1 C. W. Reeves, 64,9 pt; 2 J. A.Schup- pert, 58,7 pt.; 3 G. Steunenberg, 58,2 fc/u.4 C. W. Reeves, 50,8 pt.5 idem, 48,5 pt; 6 G. Veldhuis, 48 pt.; 7 G. Steunen berg, 46,9 pt.; 8 H. Wansink, 43,5 pt.; 9 H. J. Aaftink, 42,3 pt.; 10 C. W. Ree ves, 40,6 pt.; 11 J. Arfman, 38,9 pt.; 12 J. Schoneveld, 37,2 pt.; ]3 J. Arfman, 36,7 pt.; 14 idem, 32,7 pt.; 15 H. Wan sink, 32,7 pt.; 16 G. Steunenberg 32.2 pt.; 17 J. Schoneveld 30,5 pt.; 18 H. Wansink 28,8 pt.; 19 H. J. Aaftink 28,2 pt. Prijswinnaar: C. W. Reeves. Ie Scheerweg: C. W. Reeves. 2e Scheerweg: J. Schuppert. De prijs, bestaande uit een rollade, was beschikbaar gesteld door de heer H. J. Aaftink. De stand luidt: 1 C. W. Reeves, 286,8 pt.; 2 G. Steu nenberg 273,8 pt.; 3 H. J. Aaftink, 224,5 pt.; 4 G. Veldhuis, 167,4 pt.; 5 J. Scho neveld 126,1 pt.; 6 H. Wansink 125,2 p.; 7 J. Arfman, 96,2 pt.; 8 J. Schuppert; 58,7 pt. MELKERSEXAMEN Op de te Raalte gehouden melkers examens slaagden alle leerlingen van de cursus, georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" te Holten. Met predicaat „uitmuntend": L. H. Rensen, W. Bekkernens, A. Pekkeriet, E. Veneklaas. Met predicaat „zeer goed": G. Slui ter en F. E. Boode. Met predicaat „goed": G. J. Beldman, H. Koetsier, B. J. Veneman, J. W. Riet berg, E. Struik en B. J. Boode. Voormelkers waren de heren D. Aan stoot, G. J. Klein Hegeman en J. W. Jansen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1