Verlegen of Brutaal? Henk Beltman opende eigen manufacturenzaak I SÉi mm AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 21. Jaargang 10. ZATERDAG 24 MEI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEHS NIEUWSBL1D De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.S5 v. kwartaal v,,ga™ Adv.-prijs: 1-15 m.m. (d contant) f2.-. Iedere Uitgave van de Stichting „Eolienu Nicn\c*öiad,: te Botten. Telef. K 6+bS - £S+ Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 En zij waren allengeheel met de zaak verlegen Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoeten wijn gehad. Hand. 2 12 en 13. Met Pinksteren verlegen! Dat waren die mensen daar in Je ruzalem, die het Pinkstergebeuren meemaakten. Wonderlijk? Met Pinksteren verle gen? Hebt u daar ook wel eens last van dat u met Pinksteren verlegen bent en er eigenlijk niet goed raad mee weet? „Wat een vraag!" hoor ik u uitroe pen. Wie is er nu verlegen met Pink steren? Met Pinksteren weet ieder onzer wel raad! Nota bene, twee vrije dagen, en er zijn motorraces hier en concours is er elders, en ook nog kerkdiensten overal, en we hopen op stralend weer, opdat wij ons kunnen koesteren in de voorjaarszon. Neen, wij komen met Pinksteren wel klaar! En wij zijn daarin heus niet de eni gen! Ook in Jeruzalem waren men sen, die gauw klaar waren met het Pinkstergebeuren. Hoor maar hoe zij over het Pinkstergebeuren spreken. Brutaalweg zeggen zij van de disci pelen, die Gods grote daden verkon digen in vele talen: „Zij hebben te veel zoeten wijn gehad". M.a.w. dit alles heeft niets te betekenen, het is alleen wat dwaze opgewondenheid en vro lijkheid, waaraan je met een spot lachje voorbij kunt gaan. Zij maakten zich brutaal van Pink steren af. Zij wisten met het Pink stergebeuren wel klaar te komen. Net als wij! Daarom: zijn wij ook niet bezig, op een wat andere wijze, door veel drukte, vertier en gezellige planne tjes vol zonneschijn, ons brutaalweg van Pinksteren af te maken? O, die dingen zijn op zichzelf niet verkeerd; het is alleen maar de vraag of wij ze niet misbruiken om ons brutaalweg van het eigenlijke Pinksterfeest af te maken.' Want Pinksteren is een feest om verlegen bij te worden. Allereerst voor de kerkmensen! Immers, Pinksteren wil zeggen: Gods Geest is uitgestort, God wil wo nen in mensenharten. Nu gaan onge kende mogelijkheden open. Mensen, die niets van Jezus moesten hebben en hard schreeuwden: „Kruist Hem", knielen nu voor de Heiland der wereld. Daarom is Pinksteren een feest dat ons verlegen maakt. Allereerst ons, kerkmensen. Verlegen over de gescheurdheid en verdeeldheid der kerk, die niet nodig is in het licht van Pinksteren, omdat God in de almacht van zijn Liefde te genwoordig is. Pinksteren is een feest, dat ons verlegen maakt. Verlegen met onze wereld vol felle tegenstellingen, vol haat en nijd, vol leed, honger en ellende. Want dit alles was niet nodig in het licht van Pinksteren, wanneer wij, mensen, ons slechts laten leiden door Gods Geest, die in onze har ten wonen wil. Dit zijn geen fantastische idealen, maar mogelijkheden, die God door de uitstorting van de Heilige Geest ont sloten heeft. De dingen, die onmoge lijk zijn bij de mensen, blijken moge lijk bij God. In Jeruzalem, dat Jezus uitwierp en kruisigde, komen drie duizend mensen tot geloof! Daarom: Pinksteren gaat ons allen aan! Pinksteren wil ons allen verlegen doen staan. Verlegen over onszelf... over onze kerk... over onze wereld. Verlegen over de geweldige moge lijkheden en uitzichten, die ons ont sloten worden doordat God zelf tegen woordig is. Alléén door deze verlegenheid heen wordt Pinksteren ons werkelijk tot een feest, dat wij dankbaar vieren kunnen, omdat Gods toekomst voor ons open ligt. C. C. A. P.V. „DE BERGVLIEGERS" Op zaterdag 3 mei werd een vlucht gehouden vanaf Tilburg over een af stand van 122 km. met 59 duiven. Uitslag: 1 C. W. Reeves; 2 G. Veld huis; 3 C. W. Reeves; 4 G. Veldhuis; 5 H. J. Aaftink; 6 en 7 G. Steunenberg; 8 H. J. Aaftink; 9 C. W. Reeves; 10 en 11 G. Veldhuis; 12 J. Schoneveld; 13 G. Steunenberg; 14 G. Veldhuis; 15 H. J. Aaftink. Ie Prijs en le Scheerweg C. W. Ree ves; 2 Scheerweg G. Veldhuis met no. 4. Op zaterdag 10 mei werd gevlogen vanaf Roosendaal over een afstand van 159 km. met 77 duiven. Uitslag: 1 en 2 G. Steunenberg; 3 G. Veldhuis; 4 C. W. Reeves; 5 J. Schone veld; 6 G. Steunenberg; 7 H. Wansink; 8 C. W. Reeves; 9 G. Veldhuis; 10 H. J. Aaftink; 11 H. Wansink; 12 H. J. Aaf tink; 13 H. Wansink; 14 C. W. Reeves; 15 G. Veldhuis; 16 J. Schoneveld; 17 H. J. Aaftink; 18 G. Veldhuis; 19 J. Schoneveld. le Prijs G. Steunenberg; le Scheer weg G. Veldhuis; 2e Scheerweg C. W. Reeves. Op zaterdag 17 mei werd met 42 dui ven gevlogen van Vilvoorde over een afstand van 206 km. Uitslag: 1 H. J. Aaftink; 2 C. W. Ree ves; 3 H. J. Aaftink: 4 G. Steunenberg; 5 C. W. Reeves; 6 G. Steunenberg; 7 H. J. Aaftink; 8 G. Steunenberg; 9 G. Veldhuis; 10 J. Arfman. le Prijs en le Scheerweg H. J. Aaf tink; 2e Scheerweg C. W. Reeves. Voor deze drie vluchten werden resp. prijzen beschikbaar gesteld door de fir ma's Gebr. Steunenberg, Gebr. Wan sink en Gebr. Veldhuis. De stand is thans: 1 C. W. Reeves met 171.1 punten; 2 G. Steunenberg 168.7 p.; 3 H. J. Aaftink 154 p.; 4 G. Veldhuis 119.4 p.; 5 J. Schoneveld 58.4 p.; 6 H. Wansink 49 p.; 7 J. Arfman 20.6 p. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 dames regenjas; 1 hals ketting; 2 paar dameshandschoenen; 1 etui met sleutels; li: postzegels; 1 alpi nomuts; 1 herenhandschoen; 2 porte- monnaies met inh.; 1 damesvest. Verloren: 1 rijwieltas; 1 gymnastiek schoen. OUDERAVOND „ZONNESTRAAL" Afscheid van mej. D. Kuyper. In de woensdagavond onder leiding van mevr. Israël gehouden jaarlijkse bijeenkomst van de afd. Holten van de vereniging „Zonnestraal" werd afscheid genomen van mej. D. Kuyper, die vele jaren met grote liefde en toewijding leiding gaf aan het plaatselijk „Zonne- straal"-werk. Mevr. Israël sprak een hartelijk woord van dank tot mej. Kuy per, die op deze afscheidsavond dank baar mag terugzien op het vele zegen rijke werk dat zij in Gods kracht heeft mogen verrichten, en zij sprak 'n har telijk woord van welkom tot de nieuwe leidster, mej. H. Kampman, die bij het vervullen van deze soms moeilijke taak Gods zegen werd toegewenst. De avond werd verder gevuld met leuke schetsjes, het ABC-lied en koek- happen. De meisjes die de verschillen de stukjes opvoerden, oogstten een wel verdiend applaus. Ook het resultaat van de gehouden verloting was reden voor een flink applaus. Al met al een geslaagde avond, die met samenzang werd besloten, nadat mevr. Israël een woord van dank had gesproken tot allen die medewerking verleenden. EERSTE PRIJS VOOR BERGRUITERS-ACHTTAL. De leden van de landelijke rijver- eniging „Bergruiters", die Hemelvaarts dag deelnamen aan een groot concours- hippique, georganiseerd door de lande lijke rijvereniging te Balkbrug, hebben fraaie successen geboekt. In de zware dressuur voor achttallen werd de le prijs behaald door het A- achttal, terwijl het jeugd-achttal in de L-dressuur de 5e plaats bezette. H. Beldman won met „Dolarprins" de le prijs in de zware dressuur, terwijl L. B. Bronsvoort met „Honduroe", H. Schoneveld met „Ivasie", Joh. Brons voort met „Klein Duimpje" en E. Aal- tink met „Supke" in de verschillende ringen le en 2e plaatsen bezetten in de B-dressuur. De Ponyclub. De Bergruiters-ponyclub gaf Hemel vaartsdag een demonstratie op 't land goed „Eikelhof" bij Olst. Er bestond voor deze demonstratie enorm grote belangstelling en het optreden van de jongelui werd buitengewoon gewaar deerd. Pinkstermaandag zal een demonstra tie worden gegeven in Kalfstermans- weide en ongetwijfeld zullen weer hon derden komen kijken naar de jongelui, die op hu|n kleine viervoeters grote prestaties verrichten. mem Na tal van jaren bij de viaduct in een gehuurd pand zijn bedrijf te hebben uit geoefend, opende de heer H. J. Beltman de vorige week zaterdagmiddag zijn nieuwe manufacturen- en confectiewinkel aan de Dorpsstraat tegenover hotel Hol- terman. De officiële opening geschiedde door de burgemeester, Mr, W. H. Enklaar, in tegenwoordigheid van de beide wethou ders, de heren M. Teeselink en D. J. Wansink, de gemeente-architect, de heer J. Louwerse, de bedrijfsleider van het G.E.B., de heer H. J. VVesterik, dc groeps commandant der rijkspolitie, de heer R. Petter, de verschillende aannemers en enkele genodigden. Er bestond voor deze opening vooral veel belangstelling van de zijde van de jeugd, want voordat de burgemeester tot het gebruikelijke ceremonieel overging het openen van de deur met een hem aangeboden sleutel werden door een sportvliegtuig, dat boven het dorp cir kelde, aan kleine parachutes een twee tal grote kartonnen sleutels uitgewor pen. Deze symbolische sleutels vertegen woordigden een waarde van resp. f 100 voor de gouden en f 50 voor de zilveren sleutel, in goederen te betrekken in de nieuwe zaak. Vandaar dat vooral de jongeren de ge dragingen van het vliegtuig, dat van het vliegveld Teuge was opgestegen, met spanning volgden. De zilveren sleutel kwam neer in de Gaarden bij een van de grote hopen zand, die daar voor de riolering gedolven zijn, en werd gevonden door de 13-jarige Ger- rit Soer, die juist zijn verjaardag vierde. Hij werd door de heer E. J. Brinkman per motorrijwiel gauw naar de nieuwe zaak gebracht, waar hij uit handen van de burgemeester de waardebon ontving. De gouden sleutel daalde in de Look bij het Erve „Meerman" en werd gevonden door Henk Wansink; ook hij kwam zo snel mogelijk aangefietst om de bon van f 100 dn ontvangst te nemen. Beide jon gens waren onder de indruk van hun vondst en de grote belangstelling, die hun daarbij te beurt viel. Het vliegtuig werd bestuurd door de heer A. L. Bauling uit Deventer, met als passagier onze oud-plaatsgenoot, de heer Herman Fransen, die de parachutes uit gooide. DE OPENING. Toen deze sensatie achter de rug was, opende de burgemeester, met een sleu- |lll!UlliIUI!IIIIIIIIIIIIUII!l!lllliO![lil!illlUl!llll!l!IIIIUIUIIIlliUlll!l!lillUllUIUIIUIII| 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW J H Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 M H behartigtM M kontröles Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiil FEESTELIJKE HERDENKING 75-JARIG BESTAAN O.L-SCHOOL DIJKERHOEK Op 9 en 10 juli aanstaande zal te Dij- kerhoek het lang verwachte feest plaats vinden ter gelgenheid van het 75-jarig bestaan van de o.l.-school aldaar. Ijverig is de afgelopen maanden ge werkt aan de voorbereidingen en men is daarmede zover gereed dat via een circulaire de bevolking van Dijkerhoek wordt ingelicht over de komende festi viteiten. Men hoopt dit feest op een bijzondere wijze te vieren met attracties die men andere jaren in Dijkerhoek bij school- en volksfeesten niet zou kunnen aantrekken. De 9e juli zal 's morgens een herden- kings bijeenkomst plaats vinden. Waar na de schooljeugd 's middags een pro gramma voorgezet wordt met o.a. een clown, acrobatiek, goochelen, poppenkast enz. enz. De 10 juli zal de jeugd haar feest voort zetten met een leuk programma, dat nu nog een verrassing dient te blijven. Voor de ouderen zal de eerste avond een cabaret-gezelschap optreden met als artisten o.a. Kees Manders en Zwarte Riek. De tv/eede avond zal verzorgd worden door de Larense Schotsers en de Hooi- plukkers uit Lochem met muziek en dans. 's Middags is er dan een programma van volksspelen, waarvoor zeker veel belangstelling zal bestaan. Er wordt gerekend op een groot aan tal bezoekers, gezien de grote tent, die op het feestterrein zal worden geplaatst. Daaromheen zullen de verschillende kramen hun plaats innemen. Zowel voor de ouderen als voor de jon geren zal er veel te zien zijn. De com missies die dit heeft hebben voorbereid zullen nog heel wat drukte te verwer ken krijgen, maar zij hopen dat het die twee dagen in Dijkerhoek drukker zal zijn dan ooit te voren. Zij zullen niets ongedaan laten om dit feest te doen sla gen. Gezien het programma zal het ze ker de moeite waard zijn die dagen een bezoek te brengen aan Dijkerhoek. Een uitvoerig programma zal enige tijd voor de aanvang van het feest worden gepubliseerd. Maandag 26 mei (2e Pinksterdag)Grote demonstratie van de Bergruiters- ponyclub in „Kalfstermansweide". Zaterdag 31 mei: Grote lompeninzame ling t.b.v. H.M.V. in de buurtschap pen en na-inzameling in het dorp en naaste omgeving (zie adv.). Maandag 26 t.m. vrijdag 30 mei: Wegens vacantie gesloten W. Drent. Zaterdag 24 mei, 8 uur: Reünie oud- J.D.G.-leden in hotel Holterman. Donderdagavond 29 mei, 7.30 uur, in 't Sportdal: Voetbalwedstrijd Holten- se caféhoudersOntbijtclub. Zaterdag 31 mei, 8 uur, in gebouw Irene: Vergadering Instuifkem. Dinsdag 27 mei, 13.3017 uur: Rente- bijschrijving Coöp. Boerenleenbank (zie adv.). Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. Tweede Pinksterdag 10 uur Ds van Waarde van Wesepe. In alle Pinksterdiensten collecte voor noodlijdende kerken en personen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collec te voor noodlijdende kerken en per sonen. Geref. Kerk. 9.30 uur Ds Hoogkamp en 3 uur Ds Schenk van Enter. Tweede Pinksterdag 9 uur (Zang- dienst) Ds Hoogkamp. Tijdens de Pinksterdagen is de 3e col lecte bestemd voor de Zending op Soemba. Geboren: Alice, dv A. J. Teeselink en G. Boode, Beuseberg 79. Antonia Ma ria, dv G. J. Aaftink en M. W. Rietman, H. J. Wansinkstraat 17. Jan Albert, zv B. J. H. Bronsvoort en H. J. Nijland, Borkeld 68. Gerritdina Johanna, dv J. H. Dangremond en H. Kappert, Raal- terweg 6. Ondertrouwd: J. Vincent, 24 j., en A. J. Ulfman, 22 j., beiden wonende te Holten. Gehuwd: J. Veneklaas, 23 j., en W. H. Meilink, 23 j., beiden wonende te Holten. A. Dekker, 25 j., Hellendoom, en H. Westerik, 22 j., Holten. BEVOLKING. Ingekomen: G. B. W. Hendriksen en gez., van Bandung naar Look 19. C. P. van der Gragt en gez., van Djakarta naar Look 19. H. Baudoin en gez., van Djakarta naar Look 19. H. J. Haverslag van Raalte naar Neerdorp 84. A. G. Leusink van Enschede naar Aalpolsweg 18. E. Stegeman en gez., van Rijssen naar Industriestraat 32. tel, welke hem op een kussen werd aan geboden door de jongste zoon van de heer Beltman, de winkeldeur van het nieuwe pand, waarna de familie Beltman en alle genodigden binnentraden. Mr. Enklaar zei in een korte toespraak dat de eigenaar van de nieuwe zaak zich als voorzitter van de Industriecommissie de laatste jaren telkens had ingespan nen voor anderen, o.a. voor de vestiging van de fabriek van de fa. Ter Horst, maar dat hij nu het voorrecht mocht smaken een eigen zaak te openen. Van viaducts-Beltman is hij nu Dorpsstraat- Beltman geworden in een goed geoutil leerd pand. Allen leven met hem mee en gunnen hem gaarne dit succes. De bur gemeester wenste de heer en mevrouw Beltman veel succes toe en wees nog op de originaliteit en zakelijkheid van de heer Beltman, die deze middag nog eens weer bewezen werd door de stunt, waar mede hij de opening van zijn pand liet gepaard gaan. Namens Holtens Nieuwsblad bood de heer Beijers de familie Beltman een enve loppe met inhoud aan, waarbij hij wees op de originaliteit, die deze zakenman ook steeds toont in de opstelling van zijn advertenties. De heer Beltman dankte de burgemees ter en de overige aanwezigen voor de vriendelijke woorden en hun aanwezig heid en wees er nog op, dat het werk van de industriecommissie mede door de ove rige leden werd verricht. De genodigden verenigden zich nog een wijle in hotel Holterman en onder tussen werd de nieuwe winkel al druk bezocht door kooplustige bezoekers, die de familie Beltman kwamen gelukwensen en een kijkje kwamen nemen in het nieu we winkelpand. Het pand moet van bui ten nog de nodige bewerkingen onder gaan, maar de winkel maakt, vooral ook door de uitstekende verlichting, een keu rige indruk. Er werden de heer en mevrouw Belt man bij de opening van hun nieuwe zaak talrijke bloemstukken aangeboden, ter wijl hen vele gelukwensen bereikten. .xij i fssf M>. i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1