s Holtenaren boden de VARA een opgezette haan aan gUlSySei PREDIKBEURTEN Burgemeester Enklaar bediende de Dragline Druk bezoek op Hemelvaartsdag Motorrsces Tubbergen AGENDA iPUROL BURGERLIJKE STAND No. 20. Jaargang 10. ZATERDAG 17 MEI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEMS NIHIWSBUD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal n"gave ^1^1%'^°^'- £^8"u"i"a<, Adv.-prijs1-15 m.m. (dcontant) f 2.—. Iedere JJitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^83 - 23^ Adv.-prija115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 Enkele Holtense Vara-leden hebben, daartoe geïnspireerd door het in het af gelopen seizoen zo veelvuldig opgevoerde programma „Als de haan kraait" het hoofdbestuur van deze omroepvereniging een geprepareerde (opgezette) haan aan geboden. Het was een prachtige grote Red Islands-stamboekhaan, afkomstig van een vermeerderingsbedrijf uit Mar kelo, waarin een luidsprekertje is ge bouwd, zodat men de haan ook kan laten kraaien en iets kan laten zeggen, indien daarvoor 'n mechanisme wordt gemaakt. Het aardige idee was afkomstig van de heer G. W. Knapen en is verder uit gewerkt in het preparateursbedrijf van de heer Piet Bos door de heren Frits Russ en Kees Bos, die er een prachtig stukje werk van hebben gemaakt. Het Vara-bestuur was dan ook bijzonder in genomen met dit geschenk, dat be doeld is voor de hall van het nieuwe stu dio-gebouw maar met de aanbieding waarvan men toch niet heeft willen wachten, totdat dit -over enkele jaren pas gereed is. De gedachte, die bij de schenkers leefde, was, dat men in Hil versum met deze haan in een van de programma's nog wel eens iets aardigs zou kunnen doen. Het gezelschap, dat de „rode haan" kwam aanbieden, reisde met de station car van de heer D. J. Muller naar Hil versum, en werd daar zaterdagmiddag ontvangen door de chef van de afdeling Organisatie, mevr. M. Kuurstra-Kraan in de Vara-studio, waarbij verschillende fo to's werden gemaakt, voor het kaderblad „De rode Omroep" en voor „De Wek- groep". Daarna werd het gezelschap ontvan gen door de secretaris-penningmeester, de heer Lebon, die verklaarde deze aan bieding van „het symbool van de Vara", zeer te appreciëren. De gasten werden uitgenodigd om deze middag in de N.C. R.V.-studio de opnamen voor het pro gramma van zaterdagavond „Plein 8 uur 13" bij te wonen, waarvan zeer werd genoten en waardoor men eens een kijkje kreeg op welke wijze zo'n programma in elkaar wordt gezet. Men had zich van te voren niet gerealiseerd, dat dit nog al afwijkt van de meer gebruikelijke toneel- of cabaretuitvoering, maar heeft toch bijzonder genoten van het optreden van Tom Manders als Dorus, van de Rem- blers, Harry Knap, Tom Kelling en bo venal van het prachtig Metropoolorkest van Dolf van der Linden. Het uit acht personen bestaande gezelschap had een bijzonder gezellige middag. De Hemelvaartsdag bracht dit jaar weer een enorme stroom van mensen in en door Holten. De Dorpsstraat daverde de gehele dag van het verkeer en op diïe plaatsen stond de Rijkspolitie het ver keer te regelen, waaraan zij de handen vol had. Een stroom van auto's, moto ren, bromfietsen en fietsers takte zich af naar en van de Holterberg, waar in de omgeving van hotel ,,'t Lösse Hoes" een grote drukte heerste. Het café en terras waren hoewel het herbouwde hotel nog niet gereed is geopend en zullen ook geopend blijven. De theeschenkerij „De Wielen" was weer opgebouwd en zeer veel bezoekers bezichtigden de prach tige nieuwe vleugel van het natuur-liis- torisch museum van de heer Piet Bos, dat binnenkort officieel geopend zal wor den. Velen toefden een ogenblik op de Canadese begraafplaats, die door het jonge groen omzoomd, een rustieke plek vormt op de Holterberg. Een fikse regenbui dreef de dauwtrap pers even naar binnen, zodat zowel op de Holterberg als in het Dorp de hotels en café's het zeer druk hadden. Ook de ver schillende kranen en ijscotentjes hebben goede zaken gedaan, al was het weer des middags beslist niet warm, en niet bij zonder aantrekkelijk voor ijs. Toen om ruim zeven uur de stroom van bezoekers van de Internationale Mo tor-terreinwedstrijden te Markelo en van de voetbalwedstrijd Sportclub Enschede- Sparta gepasseerd waren keerde de rust weer en konden de verkeersmaatregelen worden opgeheven. Holten had weer een drukke Hemelvaartsdag achter de rug, waarop vooral veel jonge mensen onze prachtige omgeving, a.h.w. badend in het jonge groen, bezochten. Altijd gaaf huidje POEDER-ZALF-OUE-ZEEP TYROLERKAPEL MAAKTE MUZIKALE RONDGANG. De muziek, die de ingezetenen in het dorp zaterdagavond omstreeks 7 uur te horen kregen, was afkomstig van de Tyrolerkapel „Edelweisz", afkomstig uit Olst, die voor haar optreden in Amicitia een muzikale rondgang maakte. Op uitnodiging van de afdeling Holten van Dierenbescherming en ten bate van haar kas gaf dit uit pl.m. 16 personen bestaande orkest een dansavond in de zaal van hotel Holterman. De opkomst voor en de organisatie van deze avond bleef beneden de verwachtingen. SLUÏTINGDIENST WINTERWERK NED. HERV. KERK A.s. zondagavond zal in een bijzondere kerkdienst de afsluiting van het winter werk plaats hebben. Alle leden van ver enigingen en alle catechisanten in zo'nder- heid, maar toch net zo goed ook de ande re leden van de gemeente worden om half acht uur verwacht. Het ligt in de bedoeling, dat ,na de li- turgie een meditatie gehouden wordt, ter wijl hierna een kort lekespel zal worden opgevoerd, n.l.: „Mattheus, de tollenaar". Het is te hopen, dat vele jongeren met hun ouders deze dienst zullen meemaken. BOTERBEEK STERK VERONTREINIGD In de Boterbeek ter hoogte van de gron den van de heer J. Arfman is een plaats waar veel kinderen pootje-baden en ploe teren en waar ze veel plezier maken. Dat genoegen wordt hun gaarne ge gund, maar thans moeten we een waar schuwing laten horen. Door de omlegging van de dorpsriole ring in verband met de aanleg van de toevoerleidingen naar de zuiveringsin stallatie komt er rioolwater in de boter beek en is het water daarvan sterk ver ontreinigd. Met 't oog op 't gevaar voor hun gezond heid is het derhalve niet verantwoord, dat de kinderen in dit water spelen. Zij zouden zich een ziekte op de hals kun nen halen. De ouders in deze omgeving worden verzocht hun kinderen hiervoor te waar schuwen. O.L.M.-VOORZITTER VERWACHT MOEILIJKE TIJD VOOR DE ORGANISATIES. De afdeling Holten van de O.L.M. hield woensdagavond in hotel Muller een le denvergadering onder voorzitterschap van de heer A. J. Pekkeriet, die onlangs in deze functie is gekozen, doordat de heer J. H. Sprokkereef wegens drukke werkzaamheden bedankte. De heer Pekkeriet betreurde dit tus sentijds heengaan, zo zei hij in zijn ope ningswoord, maar men heeft de motieven moeten billijken. Hij wees op de moeilijk heden bij de afzet van zuivelproducten en verwacht een zware strijd voor de or ganisaties om voor de boer een lonende prijs voor zijn producten te verwerven. In dit verband betreurde hij het, dat de organisatie „De Vrije Boer" deze strijd doorkruist, terwijl zij nog geen enkel be wijs geleverd heeft, ook maar iets te kunnen bereiken. De standsorganisaties zullen tegen deze mensen positief stelling moeten blijven nemen, zo verklaarde hij. Nadat enkele ingekomen stukken en mededelingen waren behandeld, werd een plan voor een excursie vastgesteld. Deze zal gaan naar Noord-Brabant, n.l. naar de Markt te 's-Hertogen'ooseh, waar te vens de St. Janskerk zal worden bezich tigd. Voorts zal een bezoek gebracht wor- Georg Klinger, kampioen van Oostenrijk komt naar Tubbergen. Het bestuur van de Stichting Circuit Tubbergen is er in geslaagd een der suc cesvolste coureurs van de laatste tijd, na melijk de Oostenrijkse kampioen Georg Klinger, voor de internationale motor races op het Circuit van Tubbergen op Tweede Pinksterdag te contracteren. Het ziet er naar uit, dat de strijd in de zware klasse in hoofdzaak zal worden uitgevochten tussen deze geweldenaar en de winnaar van vorig jaar, Ernst Hiller. Beide starten op BMW. De voorbereidingen voor de komende races zijn inmiddels al veer in volle gang. De tribunes in de omgeving van de start zullen dit jaar dichter langs het circuit worden gebouwd, zodat de toeschouwers een beter beeld van de strijd zullen krij gen. den aan de grote uitspanning „De Efte ling" te Kaatsheuvel, het Oorlogsmuse um te Overloon en indien daarvoor nog tijd beschikbaar is aan de Coöp. Pluim vee-exportslachterij te Boxmeer. Als voorlopige datum werd vastgesteld 4 juni. Tijdens de vergadering gaven zich reeds deelnemers op. Half augustus zal een excursie ge maakt worden naar de ruilverkavelings- werken te Vriezenveen. In de plaats van de heer H. Markvoort, die onlangs zijn benoeming als bestuurs lid niet heeft aangenomen, werd geko zen de heer H. Struik te Espelo. Het be stuur had voorts nog candidaat gesteld de heren Joh. Lubbersen en H. W. Wech- stapel. Op een vraag uit de vergadering, hoe het met de inning der contributie is af gelopen, deelde de secretaris, de heer J. H. Veneklaas Slots, mede, dat slechts 12 leden hebben bedankt, waaronder enkele die geen eigen bedrijf meer voeren. Het bedanken van enkele leden moet in ver band worden gebracht met de onlangs gevoerde actie van „De Vrije Boer". BROMFIETSER OVER DE KOP. Hemelvaartsdag, met zijn enorm druk I verkeer, was in onze plaats bijna zonder j ongelukken verlopen als niet omstreeks negen uur 's avonds de heer G. Veldhuis uit Rijssen op weg naar huis ter hoogte van pension „De Dikke Steen" met zijn bromfiets over de kop geslagen was. Hij bekwam een hersenschudding, terwijl zijn echtgenote, die achter op de bromfiets zat, met de schrik vrij kwam. Dokter C. H. Rietdijk verleende de eer ste hulp. De heer V. en zijn vrouw zijn per ziekenauto naar huis vervoerd. De oorzaak van het ongeval moet vermoe delijk gezocht worden in. een slechte plek van het wegdek ter plaatse. POLIO-INENTING. De immunisatie van de kinderen tegen poliomyelitis vindt geregeld voortgang. Voor de derde injectie tegen de polio zijn voor maandag 19 mei a.s. in het gebouw Rehoboth opgeroepen de kinderen, gebo ren in het jaar 1955. Daarbij wordt door de burgemeester in overweging gegeven om precies aanwezig te zijn op het tijd stip, dat op de oproepingskaart vermeld staat. Wij wekken de ouders gaarne op deze gelegenheid om hun kinderen tegen deze nare ziekte te behoeden, niet voorbij te laten gaan. Maandag 19 mei, 8 uur: Ledenvergade ring afd. P.v.d.A. in de zaal van de heer K. ter Horst. Maandag 19 en dinsdag 20 mei: Schouw waterleidingen (zie off. public.). Vrijdag 23 mei, 8 uur: Vergadering Jonge Kerk in Irene. Spreker: Ds. Lentz van Hellendoorn. Vrijdag 23 mei, 7.30 uur: Vergadering met jachtaktehouders en andere be langhebbenden ten gemeentehuize (zie off. public.). Maandag 26 mei (2e Pinksterdag)Grote demonstratie van de Bergruiters- ponyclub in „Kalfstermansweide". Zaterdag 31 mei: Grote lompeninzame ling t.b.v. H.M.V. in de buurtschap pen en na-inzameling in het dorp en naaste omgeving (zie adv.). ;„fïpS verdwijnen met Ned. Herv. Kerk. Holten 8.30 en 10 30 uur Ds. Addink. In beide diensten collecte voor het kerkkoor. 19.30 uur Ds. Addink. Sluiting winterwerk. Op voering lekespel „Mattheus de Tolle naar". Collecte voor het jeugdwerk. Djjkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Col lecte voor het kerkkoor. Geref. Kerk. 10 uur Ds. Hoogkamp en 3 uur Ds. Heijerman van NijverdaL In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Kas Art. 13 (emeritus predikanten, predikants-weduwen en -wezen). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: herenrijwiel; melkbus; he ren-jack; handpompje; herenrijwiel; 'n dubbele rijwieltas; herensjaal; heren- rijwiel. Verloren: jongensjasje; 'n portemon- naie met inhoud; rijwielsleutel; tabaks doos; rijwieltas met andere tas; dames rijwiel; jongensbril; plastic dames-re genjas. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie. Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352. In de Gaarden waren de werkzaam heden aan de toevoerleidingen, welke daar gelegd worden naar de rioolzui veringsinstallatie vrijdag van de vorige week zover gevorderd, dat de laatste grote rioolbuis met een doorsnede van 125 cm en een gewicht van 1500 kg aangebracht moest worden op 't punt waar een put gemetseld wordt en waar de leiding verder dorpwaarts gaat met buizen van 100 cm diameter. Dit was voor de aannemers van dit grote werk, de Fa. J. Krekel en Zn. te Holten en Gebr. Van Beteren uit Al melo, aanleiding onze burgemeester te verzoeken met de daarvoor bestemde dragline de laatste buis in de diepe sleuf te plaatsen. Dit geschiedde onder grote belang stelling van de zijde van het aldaar werkzame personeel en de omwonen den, in tegenwoordigheid van de beide wethouders, de heren M. Teeselink en D. J. Wansink, de gemeente-secre taris, de heer G. J. Langenbarg, de ge meente-architect, de heer J. Louwerse, de techn. ambtenaar, de heer H. Brands en de aannemers. Bijgestaan door de machinist, die deze machine bedient, plaatste Mr. Enklaar met vaste hand de zware rioolbuis aan het eind van de lange rij buizen, die daar reeds op een betonnen fundament rustten. De burgemeester dankte na deze han deling de aannemers en de arbeiders voor het vlotte tempo, waarin 't werk tot nu toe verricht werd en sprak de hoop uit, dat men dit tempo zal kun nen handhaven, opdat de zuiveringsin stallatie, die haar voltooiing nadert, spoedig in gebruik kan worden geno men. Hij dankte in het bizonder de heer Brands, die als technisch ambte naar van gemeentewerken het dage lijks toezicht op deze werken heeft, welke zijn volle aandacht vragen. De arbeiders ontvingen van het ge meentebestuur het z.g. richtegeld, ter wijl de aannemers de officiële perso nen in hotel Muller een verversing aanboden. DRAGLINE STOND IN BRAND Even voordat de burgemeester in de Gaarden de laatste .vgrote rioolbuis plaatst omstreeks kwart voor vier brak in een dragline, die op hetzelfde terrein bezig was met het graven van sleuven, brand uit, waardoor de ma chinist, de heer M. Brand uit Almelo, aan het gelaat, hals en onderarm werd gewond. Met behoorlijke brandwonden werd hij naar dokter Rietdijk vervoerd, die de eerste hulp verleende en de ge troffene naar het Algemeen Ziekenhuis in Almelo verwees. Arbeiders wisten de brand in de drag line met zand te blussen. Deze is ver moedelijk ontstaan doordat men de mo tor de dag tevoren met benzine had schoongemaakt. Toen deze zeer warm werd is waarschijnlijk een gasmengsel ontstaan, want B. werd getroffen door 'n steekvlam die van de motor kwam. Gelukkig kon hij zich onmiddellijk uit I de cabine verwijderen. Zijn toestand is thans goed vooruitgaande. Geboren: Gerrit Jan Antonie, zv A. J. H. Tuitert en J. Oostenenk, Dijker- hoek 101. Fenna Dieuwke, dv J. Sinnema en S. Leekstra, Holterberg 24. Reinie Gerrie, dv H. Jansen en G. Jansen, Espelo 27. Bernards Jantina, dv D. Nyland en G. Nijhof, Kolweg 40. Ondertrouwd: J. Veneklaas, 23 jr. en W. H. Meilink, 23 jr., beiden te Holten E. J. Huisken, 29 jr., Markelo en Z. Stitteler, 25 jr., Holten. H. J. Bek- kernens, 21 jr., Hellendoorn en N. Arf man, 24 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: F. Veenbaas van Nijme gen naar Holterberg 47. H. W. Kalf- sterman van Zand voort naar Stations straat 7. M. van Assenderp en gezin van Baarn naar Look 40. J. A. M. Goverts van Djakarta naar Look 40. Vertrokken: J. H. Veneklaas van Dij- kerhoek 100 naar Diepenveen. UITBREIDING GEZINSVERZORGSTERS. De Stichting voor de gezinsverzorging in onze gemeente heeft haar 4e en 5e ge- diplomeerde gezinsverzorgster in dienst genomen. Het zijn de dames G. Bolink en L. Kelder uit Nijverdal. Zoals uit deze aanstelling moge blijken, voorziet de gezinsverzorging hier in een grote be hoefte. Tot nu toe moest het werk met enkele hulp-krachten worden gedaan, die 'zich hiervoor met grote liefde beschik baar stelden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1