jhrnrnmasm Herdenkingsdienst jubilerende CJ*M*V* Veertig jaar C.J.M.V. Herdenking der gevallenen AGENDA PUROL No. 19. Jaargang 10. ZATERDAG 10 MEI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting )yHoltenn Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 23+ Adv.-prija: 115 m.m. (acontant)fZ..Iedere m.m. meer 0.07 In een bijzondere dinest in de Ned. Herv. Kerk vond zondagmorgen de her denking plaats van het 40-jarig bestaan van de C.J.M.V. „Dient de Heer met blijdschap", welke werd opgericht op 5 mei 1918. Als liturg trad op Ds. J. H. Israël en als predicator Ds. C. C. Ad- dink. Na het uitspreken van votum en zegen door de liturg en het zingen van enkele verzen van de gezangen 135, 155, 138, 211 en psalm 150 sprak Ds. Addink zijn herdenkingsrede uit, die, zoals te ver wachten was geen opsomming bevatte van belangrijke feitelijkheden uit het le ven van de jubilerende C.J.M.V., maar haar werk plaatste tegen de geestelijke achtergrond van het evangelie. De predi kant had als tekstwoord gekozen het 58ste vers van hoofdstuk 15 uit de le brief van Paulus aan de Corinthiërs, lui dende: „Zo dan, mijn geüefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd over vloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere". De Schriftlezing van deze morgen be vat geen teksten, die ons in een jubli- leumstemming brengen, die moet al ge zakt zijn toen wij hier binnen kwamen, want we zijn niet in de kerk als leden van de C.J.M.V. Veertig jaar omspan nen, naar menselijke maatstaven, ge slachten. Zij betekenen een respectabele tijd. Het jongste lid kijkt, al schuchter naar een meisje, het oudste oud-lid is reeds grootvader. Voor God, de Eeuwi ge, zijn 40 jaren een zucht. Zo komt men met dit jubileum wat bedremmeld en verlegen te staan voor Gods aangezicht. Napoleon sprak bij zijn veldtocht in Egypte tot zijn soldaten: „40 eeuwen zien op u neer". Zij moesten voor hen een aansporing vormen. God zegt niet: 40 jaar C.J.M.V. ziet op ons neer. Zo wil len we het wel graag horen en zo zeg gen we het wel eens, maar Hij zegt met het tekstwoord: „broeders, weest on wankelbaar". Sprekende over de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen wijst spreker er op, dat alles is volbracht door Christus. Als de mens het zo kan zien, beleeft hij een stille vreugde onder de milde en be vrijdende glimlach van Gods liefde. Deze stille vreugde vormt de kern van ons leven en is ook de kern van het werk der jubilerende vereniging. De C.J.M.V. wil jonge mannen tot Christus brengen. Het is het doorgeven van de boodschap, die wij zelf ontvangen. In dat doorgeven staan Kerk en C.J.M.V. naast elkaar en horen zij bij elkaar. Blijkens de oude notulenboeken was de sfeer in de vereniging in de eerste jaren wat zwaarwichtig. Men sprak daar in van „heren", later werden de „heren" vrienden. Men richtte zich in een be paald jaar tot het gemeentebestuur over de afschaffing van de kermis? Hoorde dit wel tot de taak van de vereniging? Het is niet uitgesloten, ja wel zeker, dat dit geschiedde uit het gebod der liefde. De eerste tien jaren van haar be staan werden beheerst door de vraag: wat zegt de bijbel? Men hield zich bezig met de bespreking van bijbelse raadselen MILITAIRE OEFENING ,CITRA ULTRA' De militaire oefening „Oitra Ultra" (wat ongeveer wil zeggen van de ene naar de andere kant), die van 5 tot en met 10 mei in de omgeving van de IJssel bij Gorssel gehouden wordt en waarbij ook onze gemeente als achterland dienst doet as tot nu toe voor hier vrij onge merkt verlopen. De oefening resulteei'de in het over trekken van de IJssel richting Oost-West bij Epse en Gorssel, waarbij de Genie een belangrijk aandeel had. Een concentratie van troepen had plaats in de vierhoek Hellendoorn, Holten, Mar- kelo en Rijssen, van waaruit de aanval plaats had. Dit geschiedde voor een be langrijk deel des nachts. Voor de jeugd was het echter weer een belevenis om bij de soldaten te zijn, die o.m. een tentenkamp hadden opgeslagen op de Holterberg, waar zo nu en dan ook een helikopter landde. In de vroege ochtend van 8 mei had de daadwerkelijke overgang plaats en daar na keerden de troepen weer terug naar het concentratiegebied, van waar de aan val in de vroege ochtend van 9 mei nog eens herhaald werd. COLLECTE VOOR „SONNEVANCK" EN „SONNEGLOREN" In de week van 12 tot en met 17 mei a.s. zal de jaarlijkse collecte gehouden worden voor de bekende prot. christelij ke sanatoria „Sonnevanck" en „Sonneglo- ren". De schooljeugd zal een beroep op de ingezetenen doen in de hoop, dat ieder zijn steentje zal willen bijdragen voor het zo noodzakelijke werk der tubercu losebestrijding. en stichtelijke vragen. Men wilde in die jaren de bijbel leren kennen. Als christe nen zijn we niet in de eerste plaats ge roepen, aldus de predicator, een bron van weten, maar om het geweten te zijn en dit kan slechts goed functionneren als we de bijbel niet vergeten. Paulus zegt in zijn brief aan de Corinthiërs: „stand vastig, onwankelbaar, altijd overvloe dig". Met 40 jaren C.J.M.V. is er overi gens weinig veranderd. Er waren wetti sche vragen: „mag dit of mag dat?" Ligt daarin niet de beschamende vraag: „met hoe weinig kan ik toe?" Hierin weer spiegelt zich iets van hetgeen er ook leeft in de gemeente. De vraag: wat mo gen wij doen?, verdonkert en versom bert het leven, dan lijkt het wel of het werk uitzichtloos is. Die waarlijk God ontmoet heeft, wordt gesteld in de dankbaarheid. Alleen dank bare mensen zijn gelukkige mensen. Het moet ook anders te zeggen zijn, maakt ons overvloedig in het werk. Wie zich, zoals uit he tekstwoord spreekt, in dienst van Christus stelt en niet de vraag stelt wat mogen wij doen?, maar: wat kun nen wij doen?, zal ervaren, dat het werk niet uitzichtloos is. Hij ervaart, dat het werk niet ijdel is. Wanneer de Heer ons tot Zijn dienstknecht stelt, dan is het werk niet te vergeefs ook de C.J.M.V. haar werk dan zal het vruchtdragend zijn. Dat mogen wij ook van het C.J. M.V.-werk in Holten ervaren. .Voortgaan en juist vanuit deze opdracht: weest standvastig en overvloedig. Zijn zoals zij heten: „Dient den Heer met blijdschap". Dat werk is niet ijdel, Hij staat naast ons, aldus eindigde Ds. Addink zijn her denking. Aan het slot werden gezongen Gezang 211 1 en 2 en zong de gemeente staan de de drie coupletten van Gezang 120. De herdenking der gevallenen in de laatste wereldoorlog had zaterdagavond plaats door de stille gang naar het mo nument aan de Molenbelterweg van de oud-strijders, vergezeld van de muziek vereniging „H.M.V.". Voor aan de stoet liepen de drie plaatselijke predikanten. Enkele burgers en leden van de reserve- rijkspolitie hadden zich bij de stoet aan gesloten. Bij het monument wachtten de leden van het dagelijks bestuur der gemeente en hadden vele belangstellenden zich op gesteld om de eenvoudige plechtigheid bij te wonen. Terwijl de muziek het „Blijf bij mij, Heer" speelde werd namens de gemeente een krans gelegd door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en namens de oud strijders door de heer G. van den Bos, die de groep commmandeerde. Daarbij werden enkele toepasselijke woorden uit gesproken en de namen der gevallenen opgenoemd. Deze korte herdenking werd met het Wilhelmus besloten. Even te voren had Mr. Enklaar, als voorzitter van de afd. Holten van het Ned. Oorlogsgraven Comité, met de le den van dit comité een krans gelegd op de Canadese begraafplaats op de Holter- berg, waar de stoffelijke resten van meer dan duizend Canadezen rusten. In de Geref. Kerk had na afloop van de stille omgang een interkerkelijke her denkingsdienst plaats, waarin als predi cator optrad Ds. J. H. Israël, herv. pre dikant, en als liturg Ds. R. A. Hoogkamp, geref. predikant. Na yotum, zegen en gebed en het zin gen van enkele verzen van Gezang 302 en de Psalmen 105, 46, 146 en 16, sprak Ds. Israël zijn herdenkingsrede uit, waar in hij er aan herinnerde, dat in deze da gen weer een stoet van leed voorbij trekt, leed om hen die gestorven zijn in de strijd tegen de tyrannie. Op 5 mei 1945 was er intense blijheid, dat de strijd ten einde was en dat de vrijheid weer ons deel was geworden. Maar we zijn nu al weer bezig elkaar de loef af te steken. Weer is er een wedloop in bewapening en weer denkt de mens, dat hij het is die het kan. Slechts de afschuwelijke dreiging van het kernwapen, van de atoomwapens, weerhoudt ons elkaar weer naar de keel te vliegen. God was het, die de oorlog liet op houden. Ook nu zal God het moeten doen. Zonder Hem kunnen we het niet. Het is als in een der coupletten van het Wilhel mus wordt gezegd: „Tot God wil ik mij begeven". Verwacht het niet van de wapens, al dus spreker, alleen in Christus zal de ware bevrijding komen. Niet door kracht en niet door geweld, maar door Zijn Geest zal het geschieden. God, die in Jezus Christus onze Vader is, zal ons doen delen in Zijn overwinning. Staande zong de volle kerk twee cou pletten van ons volkslied, het Wilhelmus. HOLTEN BESCHIKT THANS OVER LIJKAUTO In de maand december van het vorige jaar dn het Bonte Paard te Dijkerhoek gehouden vergadering van de buurtver eniging „Schoolkring Dijkerhoek" en van het bestuur van Bethanië is uitvoerig ge sproken over de begrafenisgebrudken en -problemen, welke zich in de buurtschap pen steeds duidelijker manifesteren. Er zijn geen wagentjes meer, zo werd gezegd, om de familieleden te vervoeren, dikwijls is er geen buurman met daar voor geschikte paarden, die de lijkwagen kan rijden, maar bovendien vormt deze een gavaar op de weg. De vraag werd toen gesteld, alles wordt gemechaniseerd, moet ook de lijkwagen niet gemechaniseerd worden, m.a.w. moet er niet een lijkauto komen? Bovendien ondervindt men de moei lijkheid, dat volgauto's veel te langzaam achter de lijkkoets moeten rijden, waar door schade aan 't mechanisme kan ont staan. Dit is echter geen probleem, dat zich alleen in Dijkerhoek voordoet, zo werd gezegd, maar met uitzondering van het dorp, heeft de gehele gemeente met deze moeilijkheden te kampen. De vraag werd dan ook gesteld of hiér niet een taak lag voor de beide kerkvoogdijen om dit pro bleem met de diaconieën tot een oplos sing te brengen. Zonder met de traditie van burenplichten en dergelijke te bre ken, zou hier toch een belangrijke ver betering kunnen worden bereikt. Men is met de oplossing van het pro bleem niet verder gekomen, tot dat nu een perspectief wordt geopend, doordat de heer A. Muller, expjediteur en gara gehouder, een geheel nieuwe lijkauto heeft aangeschaft. Deze auto, een Ford Courier, maakt een zeer verzorgde in druk en de gemeen'-e Holten zal hier bij zonder goed mee geëquipeerd zijn. Het probleem van de ontbrekende volg- wagentjes en van de te langzaam rijden de volgauto's kan nu opgelost worden, maar thans rijst de vraag, op welke wijze kan hier gen organisatie tot stand komen, waardoor de lijkauto aan haar doel kan beantwoorden. Door dit particulier initiatief kunnen de buurtschappen uit de moeilijkheden worden geholpen, maar kan ook het dorp van de ontstane mogelijkheden gebruik maken. Het lijkt ons verstandig dat de hoofden bij elkaar worden gestoken, om tot een voor alle belanghebbenden aanvaardbare regeling te komen. Het zal dan blijken, dat de ondernemingsgeest van de heer Muller een voor het algemeen belang gezond initiatief heeft opgeleverd. Receptie in „Irene". Voorzitter Westerik gehuldigd. Het bestuur van de jubilerende ver eniging recipieerde maandagmiddag in „Irene" en velen kwamen de vertegen woordigers van de 40-jarige gelukwen sen. Voorzitter A. Westerik sprak een kort woord van welkom, waarbij hij zich in 't bizonder richtte tot burgemeester Mr. W. H. Enklaar, wethouder M. Tee- selink, gemeente-secretaris G. J. Lan- genfoarg en de beide Hervormde predi kanten Ds. C. C. Addink en Ds. J. H. Israël en de afgevaardigden van di verse verenigingen. In zijn openings woord herinnerde de heer Westerik aan het feit van de oprichting op 5 mei 1918. De vereniging bleef sinds de oprich ting onafgebroken bestaan en heeft, zo als bijna elke vereniging of organisatie, ups en downs gekend. Het ledental daalde soms tot even boven tien en fi nanciële zorgen zijn de vereniging niet bespaard gebleven. De vereniging heeft voor onze plaats zeker wat mogen be tekenen en op een dag als deze past ons bovenal dank aan God, Die ons de kracht gaf om dit mooie werk te kun nen doen. Wij danken Hem, dat Hij de ze jongelingsvereniging als middel heeft gegeven om jonge mensen de weg te wijzen naar Jezus Christus. Moge God ons de kracht geven om door te blijven werken aan dit stuk jeugdwerk, zo be sloot de heer Westerik. Mr. W. H. Enklaar, die sprak namens het gemeentebestuur, zeide gaarne ge bruik te maken van de gelegenheid om een enkel woord te zeggen om uiting te geven aan de waardering voor het vele en belangrijke werk, dat de CJMV in de loop der jaren verrichtte. Bij de oprichting kende men nauwe lijks een jeugdprobleem en van een werkelijk probleem is in onze gemeen te thans nog geen sprake. Wel zijn er verschillende dingen, die om een oplos sing vragen. Het is best mogelijk, dat bij het oplossen moed getoond moet worden. Misschien een „revolutionaire" oplossing. Wij zijn er echter van over tuigd, dat wij bij het zoeken naar de juiste weg kunnen rekenen op de steun en medewerking van de CJMV. Burge meester Enklaar bracht aan het slot van zijn toespraak een eresaluut aan de voorzitter, de heer Westerik, die van grote opofferingsgezindheid heeft blijk gegeven in de 18 jaar, dat hij leiding gaf aan de vereniging. Kerk en CJMV hebben elkaar hard nodig. Ds. J. H. Israël, sprekend namens de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, zei aan het begin van zijn korte toe spraak: „Als er twee bij elkaar horen, dan zijn dat de kerk en de jeugd". Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Toch kan de inhoud van deze slagzin gevaar lijk zijn en de jaren dat er gevaren in deze zin scholen, herinneren de oude ren onder ons zich nog heel goed. De kerkeraad weet echter, dat de CJMV op goed kompas vaart en dat de orga nisatie welbewust naar de kerk toe werkt. Moge het enthousiasme, na dit hoogtepunt in het bestaan van de ver eniging, voortduren en moge dit jubi leum u brengen tot nieuw enthousiasme. De kerkeraad wenst u voor de toe komst Gods zegen, want aan Zijn zegen is alles gelegen, zo besloot Ds. Israël. De heer E. J. Westerik, die sprak namens de oud-leden, wenste de afde ling van harte geluk met het 40-jarig bestaan. Op een dag als deze denken de oud-leden met dankbaarheid terug aan de jaren dat zij de vergaderingen van de CJMV bezochten. Namens het meisjesverbond ,CJVF sprak mej. N. Jansen te Deventer. Zij wenste de jubilerende vereniging van harte geluk en sprak de hoop uit, dat men er in de toekomst met Gods hulp in zal slagen de plaatselijke afdeling uit te bouwen. De heer H. Hilverink bracht namens de Prov. Commissie CJMV de harte lijke gelukwensen over. Het is bij de Provinciale Commissie geen gebruik om bij jubilea persoonlijk tegenwoordig te zijn, doch de PC heeft gemeend voor Holten een uitzondering te moeten ma ken. Als PC wordt regelmatig een be roep gedaan op de CJMV-band „De Te- gehaja's" en de voorzitter van de Hol- tense 40-jarige is tevens voorzitter van de Provinciale Commissie. De heer G. W. Rietman, sprekend na mens „De School met de Bijbel", wees op de band, die er bestaat tussen de Christelijke school en de jongelingsver eniging. Hij herinnerde aan het woord van de apostel Paulus om niet achter om maar vooruit te zien. Moge Paulus' doel u steeds voor ogen staan en moge het u gelukken om jonge mensen te winnen voor Jezus Christus. De leider van de Hervormde zon dagsschool, de heer B. H. Brouwer, wees op de band die er is tussen zondags school, knapenvereniging en CJMV en hij sprak de wens uit, dat veel kinde ren van de zondagsschool de weg zul len vinden naar de CJMV. Bij het uit bouwen van de CJMV zal men reke ning moeten houden met de wensen en ideeën van de hedendaagse jeugd. Mo ge de CJMV iets blijven betekenen voor onze Hervormde gemeente, zo besloot de heer Brouwer. Henk Abbink, die sprak namens de Geref. jongelingsvereniging, wees op de goede verstandhouding tussen de Her vormde en Geref. JV. Hij wenste de ju bilerende vereniging, thans op middel bare leeftijd, de leeftijd der zeer ster ken toe. De heer E. Achterkamp sprak ten slotte namens de jubilerende vereni ging een woord van dank tot voorzitter A. Westerik, die een lange reeks van jaren met grote liefde en toewijding zijn krachten aan het plaatselijk CJMV- werk heeft willen geven. Hij bood da' heer Westerik een boekenbon aan, ter wijl mevrouw J. Westerik-Hoeve een prachtige bloemenstandaard en 'n boe ket tulpen werden aangeboden. De heer Westerik dankte mede namens zijn vrouw met enkele woorden voor deze huldiging en voor de cadeaux, die wer den ontvangen en hij dankte tenslotte namens de jubilaresse voor de felici taties, de bloemen, cadeaux en de gif ten, die werden aangeboden. Bloemen en schriftelijke felicitaties waren binnengekomen van de bonds voorzitter Ds. H. J. van Heerden te Scheveningen; Ds. Jebbink te Almelo; Ds. H. J. van Achterberg te Leiden; mevr. A. Stukker-Stukker te Almelo, weduwe van de oprichter. Afgevaar digden van de CJMV's te Dijkerhoek, Beuseberg en Espelo en de meisjes- vereniging (Dorp) en Espelo boden een enveloppe met inhoud aan. UITVOERING „JONG SOLI" Het in het najaar van 1957 opgerich te kinderkoor van „Soli" geeft dinsdag avond in gebouw „Rehoboth" zijn eer ste uitvoering. Er zullen onder leiding van de heer W. van Erkelens uit En schede, enkele liederen worden gezon gen, terwijl de jongelui voor af wiss e- seling van het vocale programma zul len zorgen door het spelen van vro lijke één-actertjes en declamatie. Zaterdag 10 mei, 8 uur: Vrolijke Bonte Avond afd. Holten Dierenbescherming, in Amicitia, met Edelweiszkapel (zie adv.). Zaterdag 10 mei, tot 19 uur: Laatste dag inlevering vakantie-bonnen (vakantie fonds voor de landbouw) bij de heer H. Soer. Maandag 12 en dinsdag 13 mei: Herijk maten en gewichten (zie off. public.). Dinsdag 13 mei: Oefening blokplooegen I en H der B.B. Aanvang 8 uur. Dinsdag 13 mei, 's avonds 8 uur: Ver gadering Hervormde Vrouwenvereni ging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Dinsdag 13 mei, 8 uur: Uitvoering Kin derkoor „Jong Soli" in gebouw Re hoboth. Dinsdag 13 mei, 16.3017 uur: Zitting contr. geneesheer Dr. Tromp Visser, voor leden ziekenfonds ten huize fami lie Soer (vooruit bespreken). Woensdag 14 mei, 8 uur: Ledenverga dering afd. O.L.M. in Hotel Muller, Deventerweg. Zaterdag 17 mei: Grote lompeninzame ling t.b.v. H.M.V. in de buurtschap pen en na-inzameling in het dorp en naaste omgeving (zie adv.). Maandag 19 en dinsdag 20 mei: Schouw waterleidingen (zie off. public.). Vrijdag 23 mei, 8 uur: Vergadering Jonge Kerk in Irene. Spreker: Ds. Lentz van Hellendoorn. Maandag 26 mei (2e Pinksterdag)Grote demonstratie van de Bergruiters- ponyclub in „Kalfstermansweide". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten col lecte voor Inw. Zending. Hemelvaartsdag 10 uur Ds Israël. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collec te voor de geestelijke arbeid in de N.O. Polder. Hemelvaartsdag zie Holten. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de geestelijke arbeid onder de zeevarenden (koopvaardij). Hemelvaartsdag 9.30 uur Ds Hoog kamp. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Henry Johan, zv H. Lande- weerd en H. Stam, Beuseberg 161. Egbert Dinant, zv E. H. Teeselink en J. B. Honcoop, Holterbroek 94. Ondertrouwd: H. Aanstoot, 24 j., en H. T. Geerligs, 22 j., beiden wonende te Holten. Gehuwd: G. J. J. Dengerink, 26 j., wo nende te Epe, en H. Tiekink, 26 j., wo nende te Holten. G. J. Vincent, 26 j., en G. van den Berg, 21 j., beiden wo nende te Holten. OverledenJ. M. Klein Horstman, wed. van A. J. Wilmerink, 88 j., Dijkerhoek 22. BEVOLKING. Ingekomen: J. P. Poll Jonker en gez. van Bathmen naar Dorpsstraat 22. J. C. Keesmaat en gez., van Markelo naar Look 40. Vertrokken: G. Paalman, van Pasto riestraat 23 naar Voorst. R. S. van Breukelen en gez. van Look 40 naar Ca nada. C. B. Hagenstein en gez. van Look 40 naar Vledder. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352. Gevonden: 1 broche; 1 alpinomuts; 1 herenregenjas; 1 beursje; 1 pakje siga retten; 1 theedoek; 1 groen kinderre genjasje. Verloren: 1 wieldop van Volkswagen; 1 blauw jongensjasje; 1 fototoestel; 1 kinderportemonnaie z. i. ACTIVITEITEN VOOR DE PLATTE LANDSVROUWEN Uit Espelo verzoekt men ons de aan dacht te vestigen op de cursus voor huis vrouwen, welke van 24 tot 27 juni a.s. gehouden zal worden op de Volkshoge school „Diependaal" te Markelo. Veel ontspannende, praktische dingen staan op het programma, terwijl er ook aandacht geschonken zal worden aan vra gen als: waartoe voedt u uw kinderen op en wat wordt er van hen verlangd in de ze veranderde maatschappij. In de maand september gaan de Espe- lose plattelandsvrouwen naar de Jaar beurs te Utrecht. De secretaresse wil graag alvast voorlopige opgave er wie voor voelt mee te gaan. In beide gevallen geldt, dat ook niet- leden of leden van de andere afdelin gen hartelijk welkom zijn. SP* JcfiSS verdwijnen met

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1