Coöp* zuivelfabriek De Vrijheid'' had een goed jaar ■lil ALGEMENE OPROEP Holten vierde een opgewekt Oranjefeest Huidgenezirn AGENDA REDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND No. 18. Jaargang 10. ZATERDAG 3 MEI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD a- I Uitgave van de Stichting Holten* Nieutosblad" De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.35 p. Kwartaal i0 HoJten Teler, ks^ss-ssj, Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 VOORUITZICHTEN LIJKEN MINDER ROOSKLEURIG. BEDRIJF IS ECHTER KERNGEZOND. Het jaar 1957 is voor de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" nog wel een goed jaar geweest, maar de vooruitzichten lijken, in verband met de ontwikkeling op de wereldmarkt, niet zo gunstig. Dit was de teneur, welke viel at' te leiden uit het openingswoord van de voorzitter, de heer J. Wegstapel, in de jaarvergadering van de fabriek, wel de vorige week woensdag, in café „Sta- tionszicht" van de heer Vruggink, ge houden werd en uit het overzicht van de bedrijfsresultaten en de toekomstver wachtingen, welke door de directeur, de heer C. Broersma, in deze vergadering gegeven werden. Een zekere kentering valt uit de hier onder gepubliceerde cijfers reeds nu op te merken. De melkontvangst bleef b.v. ge lijk aan het voorgaande jaar en het vet gehalte daalde met enkele honderdste procenten, een omstandigheid, welke echter minder met de conjunctuur dan met de voederpositie in 1957 te maken had. Ernstiger is, dat de afzet der zui velproducten reeds nu grote moeilijk heden baart en grote kwantums aan de regering moeten woorden ingeleverd. OPENINGSWOORD. In zijn openingswoord wees de heer Wegstapel er op, dat de resultaten over het afgelopen jaar voor de eigen fa briek nog wel. gunstig waren, maar dat de vooruitzichten in de zuivelsector zeer ongunstig lijken. Hij sprak de verwach ting uit, dat het Nederlandse volk wel eens niet bereid kon blijken te zijn in de toekomst steeds hogere bijdragen te ste ken in de agrarische sector, door middel van het Landbouw Egalisatiefonds. In het verleden is wel eens geklaagd over onvoldoende publiciteit betreffende de vooruitzichten en mogelijkheden in de zuivel. De laatste tijd zou men willen, dat men maar niet zo uitvoerig ingang op de moeilijkheden, welke zich gaandeweg openbaren om daardoor onnodige onrust onder de bedrijfsgenoten te voorkomen. Hij noemde 1957 een belangrijk jaar door de directeursverandering, welke plaats vond en sprak de hoop en het vertrou wen uit, dat de samenwerking met de nieuwe directeur goed zal zijn. PRODUCTIE-CIJFERS. Deze gaf in de eerste plaats een over zicht van de productiecijfers, waaruit bleek, dat de melkontvangst constant gebleven is bij het vorige jaar. n.l. 13.207.830 kg. (v.j. 13.206.686 kg.). Het gemiddelde vetgehalte daalde met 4/100 van 3.59 in 1956 tot 3.55 in 1957. Deze vermindering moet z.i. hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de minder gunstige voederomstandighe den in de stalperiode slechte hooioogst 1956 en aan het natte nazomer van 1957. Wat de melkprijs betreft lag de fa briek op het landsgemiddelde. Bij 3.70 vet op het garantieprijspeil van f 28.85. De boterproductie was aanzienlijk la ger en bedroeg 164.670 kg. (v.j. 182.530 kg.). Daarentegen steeg de productie van kaas, t.w. Gouda volvet 88.723 stuks (v.j. 86.361 st.), en daalde Edammer 40 plus 3731 (v.j. 4271) en broodkazen 40plus 18.450 (v.j. 20.309 st.). Een belangrijke stijging vertoonde de productie van volle melkpoeder in Isa- lacta-verband, n.l. 96.595 kg. (v.j. 37.500 kg.), maar daalde het volume magere melkpoeder, n.l. 39.075 kg. tegen 85.100 in 1956. Verder werd nog gepubliceerd 166.000 kg. weibrokken (v.j. 158.445 kg.). KERNGEZOND. Aan de hand van de balans en de ver lies- en winstrekening constateerde de heer Broersma, dat het bedrijf kernge zond is. Het totaal bezit aan de gebou wen komt slechts voor twee en een halve ton op de balans voor. Het onkosten- cijfer is in het afgelopen jaar met slechts 2/10 gestegen en bedroeg 3.43 (v.j. 3.23 De financiering veroorzaakte tot nog toe geen moeilijkheden, omdat voldoende langlopende middelen konden worden aangetrokken voor de noodzake lijke investeringen en voldoende liquide middelen aanwezig waren voor de dage lijkse bedrijfsvoering. Het aantal leden bedroeg 422 en het aantal losse leveran ciers 96. Van de nabetaling werd 10 ct. per 100 kg. melk op de ledenrekening bijgeschre ven, terwijl de rest procentsgewijze over het melkgeld van leden en leveranciers werd verdeeld en uitbetaald. Het ledenkapitaal beloopt een bedrag van f 30.999.29, waarover 4 rente wordt vergoed. PROGNOSE. Na het bekend maken van deze cijfers gaf de heer Broersma zijn prognose van de huidige marktsituatie en de toekomst verwachtingen. Alle boter wordt, momenteel practisch ingeleverd bij het I.V.Z. (het fonds van de regering). Spr. verwacht een prijs verlaging van de boter van f 1.24 per kg. (Het juiste cijfer was toen nog niet be kend, maar klopt inmiddels met de wer kelijkheid.) De oorzaak is te verklaren doordat landen als België, Italië, Zwit serland en West-Duitsland van bo ter importeur exporteur geworden zijn. Dene marken en Zweden liggen momenteel la ger wat hun melkproductie betreft dan voorheen. Hier wordt met de gewijzigde omstandigheden reeds rekening gehou den. Vooral Zweden schijnt zich drastisch te beperken. Momenteel liggen er grote voorraden bij het I.V.Z., o.a. 800.000 ton boter, 85.000 ton melkpoeder en 20.000 ton kaas. De heer Broersma verwachtte, dat de kaasprijs met 37 ct. per kg. zal zak ken. Uitvoerig ging de directeur nog in op de kwestie van het eiwit-onderzoek, waarover hij onlangs heeft gesproken in een vergadering van de controle-vereni ging. Zijn utspraak, dat er geen kans is om de melkprijs op basis van het eiwit gehalte te verhogen, is naar hij verklaar de, wel uitgekomen. Daarom zal een toe slag van de regering nodig zijn. De voorzitter bracht de heer Broersma dank voor zijn uiteenzetting omtrent de toestand van de fabriek en de toekomst verwachtingen. Nadat nog gesproken was over de boterafzet in eigen kring sloot hij de niet druk bezochte vergadering. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de gang naar het Monument der gevallen Strijders aan de Molenbelterweg op zaterdag 3 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Na afloop der herdenking om pl.m. 20.15 uur vindt een interkerkelijke dienst plaats in de Geref. Kerk. Predicator: Ds. J. H. Israël, Herv. predikant. Liturg: Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. predikant. Niemand verzuime aan deze herdenking deel te nemen. De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-strijders en de B.S. Huidzuiverheid-Huldg Puistjes verdrogei CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Op dinsdag 6 mei a.s. zal consulta tiebureau voor zuigelingen gehouden worden voor hen, die op 29 april j.l. hadden moeten komen of door ziekte van de dokter tevergeefs gekomen zijn. De beide elftallen der Oranjeverenigingen voor de gecostumeerde voetbalwedstrij d. Dat met een prachtige taptoe werd besloten. Onder ideale weeromstandigheden vier de Holten woensdag in een zonovergoten Sportdal eendrachtelijk Koninginnefeest, georganiseerd door de beide Oranjever enigingen. Groot was de belangstelling voor de gecostumeerde voetbalwedstrijd en de volksspelen, die deze middag wer den gehouden. De feestelijkheden begonnen 's mor gens met de gebruikelijke aubade, die de leerlingen van de beide'dorpsscholen onze burgemeester brachten voor de bor des van het gemeentehuis. Vrolijke kin derstemmen zongen de vertegenwoordi ger van H.M. de Koningin enkele toepas selijke liederen toe, deze keef gediri geerd werden door het hoofd van de o.l. dorpsschool, de heer B, H, Brouwer. „Lof zij den Heer" en „Hollands vlag" klonken uit honderden kinderkelen en daarna volgden o.a. „Rijk is mijn Holter. land", een nieuwe compositie van de di rigent van deze morgen, het Twents Volkslied en tot slot onze nationale hym ne het Wilhelmus. Mr. Enklaar dankte de kinderen en het onderwijzend personeel voor de zang, hulde, welke hem voor de jarige vorstin gebracht werd en wees op de grote bete kenis van het Oranjehuis voor ons land en volk. De leerlingen van de Dorpsschool gin gen daarna naar Amicitia waar prof. Her- be Maison uit Eefde een bijzonder aar dig goochelprogramma verzorgde, met sterke staaltjes van verdwijnende tor telduiven, enz. en de kinderen van de School met de Bijbel verzamelde zich in Irene waar een aantal leuke films werd vertoond en de jeugdclubs van de C.O.C. heel keurig het sprookje opvoerde van de schoorsteenveger, die een prins bleek te zijn. In beide zalen werden de kinde ren getracteerd. In het Sportdal. Met een muzikale rondgang van de mu ziekvereniging „H.M.V." werd het mid dag programma in het Sportdal begon nen. De burgemeester hield voor de micro foon een korte toespraak, waarin hij zei- de zeer dankbaar te zijn, dat de beide oranjeverenigingen in broederlijke saam horigheid voor deze middag de nodige initiatieven hadden genomen en verklaar de na een driewerf hoera de feestelijk heden voor geopend. Het publiek, dat in groten getale was opgekomen, amuseer de zich uitstekend met de gecostumeerde voetbalwedstrijd op het sportveld, waar Dor us, in hoogst eigen persoon, met zijn Fondje van 1930 en gevolg was gearri veerd en waar boerenvrouwen, lakeien, brandweerlieden, bakkers, slagers, ver pleegsters,chinezen,pierots en pierrettes, B.B.-mensen, boemelaars, veldwachters en jachtopzieners tegen een bal aan trapten. Beide partijen wisten, zelfs 3 maal te scoren. Nadat H.M.V. een rondgang over het terrein had gemaakt en het Wilhelmus had gespeeld werden de volksspelen ge houden. Bij het touwtrekken bleken de vier bezoekers van café Jansen sterker, dan de 4 mannen van gemeentewerken, die op hun beurt weer sterker waren dan de kaartclub van café Maats. De overige ploegen waren toen reeds uitgeschakeld. Voor de stoelendans bestond zeer grote belangstelling. De uitslag hiervan was: 1. Janny Schuppert; 2. Jenneken Kruime laar; 3. Gerry Megelink; 4. Joh. Kruime laar; 5. mevr. Dion en 6. Dina Stam. Het mastklimmen bleek een moeilijke opgave te zijn omdat de paal te dik was. toch kwamen hier twee winnaars uit de bus n.l.: 1. J. Dij kink in 32 4/5 sec. en G. J. Beldman in 38 3/5 sec. Een aardige attractie vormde ook het hindernisrijden op bromfiesten. Sommige jongelui bleken zeer bedreven in het be sturen van hun brommers, zodat er om de prijzen enkele keren gekampt moest worden. De uitslag was hier: 1. G. Tui- tert; 2. W. Winkeldermaat; 3. H. van Lindenberg en 4 W. Huzen. Het heerlijke weer begunstigde deze middag wel op een bijzondere wijze en namens de beide oranjeverenigingen sprak de heer H. J. A. Koldeweij dan ook de hoop uit, dat het volgend jaar onder dezelfde prettige omstandigheden weer feestgevierd zou kunnen worden. Hij dankte allen, die aan de organisatie had den medegewerkt in het bijzonder de mo torclub en de politie. Het was wel erg jammer, dat H.M.V. deze middag drie kwartier te laat in het Sportdal arriveerde, waardoor het pro gramma niet op tijd kon worden afge werkt en het publiek ongeduldig begon te worden. Dit moet in de toekomst toch wel worden vermeden. Avondbijeenkomsten. De feestelijkheden werden 's avonds voortgezet met bijeenkomsten in Irene en Amicitia, die beide zeer druk bezocht waren. In Irene was het de voorzitter van de Chr. Oranjevereniging, de heer J. Kroon, die de geheel gevulde zaal toesprak en na het zingen van de verzen 1 en 3 van gezang 135 in gebed voorging. Hij heette de burgemeester welkom en wees er op hoe Koningin Juliana met het wel en mee van ons volk meeleeft eri noemde het een groot geluk, dat God weer een jaar aan haar leven heeft toegevoegd. Het film-varia program bracht 'n paar amusante films o.a. „Een hoeraatje •froor Mr. Kennedy" en „Vrienden in de nood" en daarna speelde de C.O.C. het blijspel in twee bedrijven van C. van Lingen „De trekpleister", dat bij de bezoekers zeer goed in de smaak viel, en onder leiding van de heer K. A. Koekoek werd opgevoerd. Het was een vrolijke klucht van een va der met 2 dochters, die 14 dagen aan zee gingen logeren, er op staande voet' ver liefd werden en daarna heel wat beleef den. Het publiek heeft zich met dit stuk, dat vlot gespeeld werd, uitstekend ge amuseerd. Met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus werd deze avond be sloten. In Amicititia sprak de voorzitter van de Holtense Oranjevereniging, de heer H. J. A. Koldeweij, de geheel uitver kochte zaal toe en schetse in het kort de betekenis van de Oranjedynastie, die niet alleen in tijden van voorspoed, maar vooral in tijden van nood heel veel voor ons volk heeft betekend. Er werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen en daarna kwam Holtens Toneel voor het voetlicht met de klucht in drie bedrijven van Frans Arnold en Ernst Bach „De ware Jacob". Er is hartelijk gelachen om dit luchtig spel dat onder regie van Piet Bos op uitstekende wijze werd opgevoerd en waarin de voorziter en de secretaris-pen ningmeester van de bond voor het be houd van zedelijkheid en moraal een grote rol speelden. Zij bleken van een heel ander allooi te zijn als waarvoor zij zich thuis uitgaven toen zij eenmaal in de grote wereldstad Berlijn belandden. In de pauze was de burgemeester ge arriveerd, die nog even met enkele har-1 telijke woorden door de heer Kolde weij werd verwelkomd. Met een druk en gezellig bal werd de ze avond besloten. Zaterdag 3 mei: Herdenking gevallenen bij het monument (zie alg. oproep). Maandag 5 mei (bevrijdingsdag), 7.30 u. Uitvoering toneelvereniging O.C.H. in Amicitia, met toneelspel „Vier mannen en één meisje" (zie adv.). Maandag 5 mei: Receptie C.J.M.V. (Dorp) (zie adv.). Dinsdag 6 mei, 8 uur, Middenlokaal der Geref. Kerk: Ledenvergadering A.R. Kiesvereniging. Woensdag 7 mei, 8 uur: Vergadering afd. Holten van de Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman. Donderdag 8 mei: Jaarvergadering Buurtver. Dijkerhoek, 8 uur, in Het Bonte Paard. Donderdag 8 t.m. dinsdag 13 mei: Dro- gisterij/Fotohandel Van Leeuwen ge sloten (zie adv.). Zaterdag 10 mei, 8 uur: Vrolijke Bonte Avond afd. Holten Dierenbescherming, in Amicitia, met Edelweiszkapel (zie adv.). Maandag 12 en dinsdag 13 mei: Herijk maten en gewichten (zie off. public.). Maandag 19 en dinsdag 20 mei: Schouw waterleidingen (zie off. public.). Zaterdag 3 'mei a.s., 20.15 uur: Interker kelijke dienst ter herdenking van de bevrijding in de Geref. kerk. Predica tor: Ds. Israël. Liturg: Ds. Hoog kamp. Collecte voor het fonds „Ere schuld en Dankbaarheid. Ned. Herv. Kerk. Zondag. 8.30 uur Ds. Addink (Bevestiging lidmaten). Col lecte voor „Ereschuld en Dankbaar heid". 10.30 uur Herdenkingsdienst 40-jarig bestaan van CJMV „Dient de Heer met blijdschap". Predicator: Ds. Addink. Liturg: Ds. Israël. Collecte voor de jubilerende CJMV. 19.30 uur jeugddienst. Voorganger: Ds. Polhuys van Colmschate. Ond.: „Waarvoor le ven wij?" Collecte voor „Ereschuld en Dankbaarheid". D(ijkerhoek. zaterdag 3 mei: zie Hol ten. Zondag: 10 uur Dr. Oberman. Collecte voor „Ereschuld en Dank baarheid". Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Evangelisa tie in de classis Deventer. Geboren: Gerarda Antonia, dv C. M. Kissing en C. Mejjjers, Dorpsstraat 58. Gerrit Hendrik, zv J. W. Stevens en H. J. Klein Teeselink, Espelo 83a. Jacob Hendrik Arnold, zv Jhr. H. van Coeverden en J. W. T. Nijland, Beuse- berg 88. Gehuwd: J. Lubberts, 24 jr., Voorst en G. Paalman, 23 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: G. Colmjon van 's-Gra- venhage naar Raalterweg 32. E. Alt man en gezin van Djakarta naar Look 19. H. Huisman en gezin van Djakar ta naar Holterberg 26. J. Meuleman en gez. van Nijmegen n. Holterberg 47. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: sjaaltje; kinderportemon- naie met inhoud; portemonnaie m. inh.; kinderportemonnaie. Verloren: twee slotsleutels van brom fiets. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau van de Rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. K 5483-352. Prachtige taptoe. Een bijzonder slot aan de feestelijk heden van deze dag vormde de taptoe van „H.M.V." op het plein van voor de zuivelfabriek „De Vrijheid" te ruim 11 uur. Onder doodse stilte van de vele hon derden, die hier waren samengestroomd werd zij uitgevoerd. Zoals bij een taptoe gebruikelijk wisselden het optreden van muziekkorps en drumband elkaar af. Na de roffels van de tamboers volg den een trompet signaal, uitgevoerd door Wim van Geenhuizen, later herhaald door Pinkert en Broekmaat en werd koraal- muziek afgewisseld door verschillende marsen. Met het Wilhelmus werd deze taptoe, die een diepe indruk maakte op de toeschou wers en toehoorders, besloten en kwam tevens een einde aan de officiële feest viering. Het was een prachtige Oranjedag ge weest, die zonder enige wanklank ver liep.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1