JSl ALGEMENE OPROEP 30 april verjaardag van H.M. Koningin Juliana Veertig jaar C.J.M.V. dorp Oranjefeest in "f Sportdal verwachting AGENDA REDIKBEURTEN No. 17. Jaargang 10. ZATERDAG 26 APRIL 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. TeloJ. S 5+88 - 234 Adv.-prys: 115 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 Het zal opj 5 mei a.s. veertig jaar ge leden zijn, dat de C.J.M.V. „Dient de Heer met blijdschapf' werd opgericht. En hoewel het niet bij alle verenigingen de gewoonte is een veertigjarig jubileum op uitgebreide schaal te herdenken, zijn het vooral de oudleden geweest, die ge meend hebben, dat deze dag niet onopge merkt voorbij mocht gaan, want de C.J. M.V. heeft in de loop van haar bestaan belangrijk werk gedaan onder de jonge mensen op geestelijk en cultureel gebied niet alleen, maar ook ten aanzien van de beoefening van sport en spel. Het is vooral haar tegenwoordige voorzitter, de heer A. Westerik, meer dan 35 jaar lid en 18 jaar voorzitter, die een zeer belang rijk aandeel heeft gehad in dit jeugd werk, dat hem nog heel na aan het hart ligt. De feestelijkheden aan dit jubileum verbonden, zullen worden voorafge gaan' door een herdenkingsdienst in de Ned. Herv. kerk op zondag 4 mei tweede morgendienst, waarin de beide plaatselijke predikanten zullen voor gaan. Op maandag 5 mei zal het bestuur recipiëren in 't gebouw „Irene", waar na 'n gezamenlijke broodmaaltijd volgt met de oud-leden en tot slot een reünie plaats vindt met de oud-leden. De daarop volgende dag wordt een feestavond gehouden voor de donateurs, welke verzorgd wordt door de oud-le den, waarbij zal worden opgevoerd het toneelspel „Vlammende vleugels". On der leiding van de oud-leden E. Lam- mers en J. van Bruggen heeft zich een commissie gevormd, die wij mogen dit rustig verklappen de jubilerende vereniging een cadeau zal aanbieden. Als afsluiting van de herdenking wordt er in de maand juni een weekend voor alle leden gehouden op de Ernst-Sil- lemshoeve, het conferentie-oord van de landelijke CJMV op de Lage Vuursche. HOE HET GROEIDE. „Dient de Heer met blijdschap" is niet de eerste vereniging op dit gebied, welke in Holten heeft bestaan. Al eer der was door de heer Bruinenberg, des tijds godsdienstonderwijzer in onze ge meente, een jongelingsvereniging opge richt. Maar deze bleek toen geen le vensvatbaarheid te bezitten. Daarna heeft wijlen de heer H. Stok kers, eveneens godsdienstonderwijzer DIPLOMA BROOD- EN BANKET BAKKER Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Wan- sink JAzn. slaagde te Arnhem voor het diploma brood- en banketbakker. Hij ont ving daarbij een boekwerk voor het feit, dat hij de beste leerling van zijn klas was. algemeen de „leermeester" genoemd het nog eens geprobeerd en met succes. Een aantal „jongelingen" zoals zij toen genoemd werden heeft vanaf 1918 regelmatig vergaderd. Het was de heer W. Steunenberg, die zich voor de groei van de vereniging beijverde en het voorzitterschap aanvaardde, even wel niet zo lang, want later heeft de heer Stokkers deze functie overgeno men en onder zijn goede leiding heeft de CJMV goede dagen gekend. De heer Herman Bosschers, thans spoorweg ambtenaar te Assen, was, voorzover kan worden nagegaan, de eerste secre taris. Doel was, zoals het officieel heet te, de jonge mannen de hoogste belan gen van ons volk bij te brengen met als grondslag de Bijbel. Tegenwoordig wordt dit doel o.m. aangeduid met „het begeleiden naar volwassenheid", waar bij het Evangelie nog altijd het richt snoer vormt. Op initiatief van de Holtense' CJMV werden na de bevrijding afdelingen op gericht in de buurtschappen Dijker- hoek, Beuseberg en Espelo. Ook ont stonden jongensclubs, die he.t voorpor taal vormden van de grote vereniging. Zij hielden zich onder leiding bezig met sport en spel, kamperen en het hou den van samenkomsten en weekenden. Er ontstond nog een aardige club uit de CJMV, n.l. de band „De Tegehaja's", die met zang en muziek heel wat avon den heeft opgeluisterd en ook buiten de gemeente bekendheid heeft verwor ven door haar optreden op bonds- en toogdagen en provinciale bijeenkomsten. Naar schatting hebben meer dan dui zend jongens zich in de loop der jaren geschaard rond het vaandel der jubile rende vereniging en haar grondslagen aanvaard. Dat zij daarvan niet alleen op het geestelijk vlak, maar ook voor hun culturele vorming veel van hebben opgestoken, staat vast. De jubilaresse kan dan ook op een zeer belangrijk werk onder de jeugd van Holten te rugzien. Vermelden we tenslotte nog, dat het tegenwoordige bestuur bestaat uit de heren A. Westerik, voorzitter; M. Wes- seldyk, secretaris; E. Achterkamp, pen ningmeester; C. van Bruggen, 2e voor zitter; H. Paalman, 2e secretaris; H. Westerik, 2e penningmeester en G.Nij- land, lid. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de gang naar hei Monument der gevallen Strijders aan de Molenbelterïveg op zaterdag 3 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Na afloop der herdenking om pl.m. 20.15 uur vindt een interkerkelijke dienst plaats in de Geref. Kerk. Predieator: Ds. J. H. Israël, Herv. predikant. Liturg: Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. predikant. Niemand verzuime aan deze herdenking deel te nemen. De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-strijders en de B.S. Het programma van de feestelijkheden, dat door de besturen van de beide Oranje verenigingen ter gelegenheid van de vie ring van de verjaardag van onze geëer biedigde Landsvrouwe is opgesteld en dat zich voornamelijk in het Sportdal zal afspelen, ziet er als volgt uit: 1.302 uur: Rondgang van de muziek vereniging „H.M.V." door het Dorp. 2 uur: Officiële opening door de Edel achtbare Heer Burgemeester Mr. W. H. Enklaar. 22.30 uur: Gecostunieerde Voetbal wedstrijd van een paar nationale ploegen. 2.303 uur: Touwtrekken in ploegen van 4 en stoelendans. (Gedacht is aan 4-tallen uit de buurtschappen en aan fabrieks- en bedrijf sploegen) 33.30 uur: Mastklimmen. Na 3.30 uur: Hindernisrijden op brom fietsen. Deelnemers geen leerlingen van de lagere scholen kunnen zich aanmel den op het terrein vóór de aanvang der spelen. Het inleggeld bedraagt 25 ct. voor elk der spelen. Om 11 uur 's avonds houdt „H.M.V." een taptoe op het plein voor de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in de Sta tionsstraat. In verband hiermede is het aanvangs- uur van de Oranje-avond van de Chr. Oranjevereniging in Irene met een half uur vervroegd en zal de uitvoering van de Holtense Oranjevereniging in Amici- tia precies om 8 uur beginnen. Koninginnefeest is geen feest voor de enkeling, maar voor alle inwo ners te samen. De Oranjeverenigin gen bieden u in samenwerking met H.M.V. een aardig programma. Komt dus allen 's middags op de feestweide en 's avonds in een der feestzalen. Toon uw belangstelling en doe mee aan de spelen. Traditiegetrouw zullen de schoolkinde ren onze burgemeester als vertegenwoor diger van H.M. de Koningin des morgens een aubade brengen voor het gemeente huis. Het bestuur van de feestcommissie wil nog enkele plaatsen verpachten op de feestweide. Verwezen wordt naar de ad vertentie in dit nummer. Vergeet tenslotte niet op 30 april de vlag uit te steken. Geeft ons dorp een feestelijk aanzien. IPIIIIIIIIIIIIIIIIUIU 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW g Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 j§ behartigt belastingaangiftes llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllIIIIUUIUIIIIlllUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliM Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis is in gesleten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. rWNÏÜn hA^Pf^AAKT I5j30in)"j|f P.J.O.'ERS SPRAKEN OVER VESTIGINGSEISEN IN DE LANDBOUW. De afdeling Holten van de Platte lands Jongeren Organisatie hield dins dagavond in hotel „De kleine Viaduct" van de heer G. Muller een druk bezochte ledenvergadering onder voorzitterschap van de 2e voorzitter, de heer J. Vene klaas. Deze heette in het bijzonder welkom de nieuwe leden, welke zijn toegetreden, nadat zij dezer dagen het einddiploma van de lagere landbouwschool hebben behaald, alsmede de adviserende leden, de heren H. J. A. Koldeweij en A. J. Snij ders. Nadat een tweetal coupletten van het bondslied waren gezongen, werd uitvoe rig gesproken over een schrijven betref fende de provinciale wedstrijddag, welke binnenkort te Raalte zal worden gehou den. Daar kan o.m. worden deelgenomen aan rundveebeoordeling, paardenbeoor- deling, trekkerbehendigheidswedstrijd, enz. Voor de rundveebeoordeling gaf zich op G. Bosman, voor paardenbeoordeling: G. Bosman, H. Reilink en G. van de Berg. Voor een excursie naar de proefboer- derij te Heino gaven zich reeds een twaalftal leden op. Aan het werk van de kalveropfokclub zullen gaan deelnemen E. Haverslag en G. Sluiter. In de vorige vergadering kon een der van het hoofdbestuur ontvangen vraag punten wegens tijdsgebrek niet behan deld worden. Het luidde: „Zijn vesti gingseisen in de landbouw noodzakelijk?" Uitvoerig werd over deze vraag ge discussieerd. Als discussieleider trad op de heer A. J. Snijders, die zelf verschil lende voor- en nadelen aanstipte en in bespreking gaf. De meerderheid der vergadering was van oordeel, dat geen eisen dienen te worden gesteld aan de grootte of de sa menstelling van het landbouwbedrijf, maar wel ten aanzien van de persoon lijke ontwikkeling, in het bijzonder aan de vakbekwaamheid, van de toekomstige landbouwers. Na deze gedachtenwisseling werden nog een aantal vragen behandeld, welke op de in het afgelopen najaar gehouden forum-avond niet afgedaan konden wor den. De voorzitter bracht de heer Snijders dank voor zijn prettige en leerzame lei ding. Door een van de leden werd ten slotte nog het denkbeeld geopperd om in de periode tussen voor- en najaar, wanneer geen bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden, in samenwerking met de Plattelandsmeisjes een sportdag te organiseren. Deze idee zal door het be stuur nader worden onderzocht. VLIEGTUIGHULP BIJ BOSBRAND Indien bij het uitbreken van bosbrand door de bevoegde autoriteiten militaire- hulp wordt ingeroepen brengt dit auto matisch mee, dat ook een verkennings vliegtuig zal worden ingezet. De bosbrandweer in onze gemeente is thans in het bezit gekomen van een radio zend- en ontvangtoestel, waarmee het contact met dit vliegtuig kan worden on derhouden, dat daardoor vanuit de lucht Zaterdag 26 april: Lompeninzameling in dorp en naaste omgeving ten bate van „H.M.V.". Zaterdag 26 april: Na afloop Overijssel- rit K.N.M.V. gezellig dansen in hotel G. Müller. Zaterdag 26 april, 7.30 uur Balavond Accordeonvereniging „D.S.V.", Bath- men, in Amicitia. Maandag 28 april, 8 uur: Bijeenkomst oudleden C.J.M.V. in de consistorie der Ned. Herv. Kerk (zie adv.). Maandag 28 april: Inlevering inschrij vingsbiljetten Oranjefeest in 't Sport dal (zie adv.). Dinsdag 29 april: Sportclub Enschede- Blackburn Rovers (zie adv.). Dinsdag 29 april: Laatste dag inlevering formulieren Varkensfokdag Goor bij W. Rensen, E 47 (zie adv.). Dinsdag 29 april, 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in gebouw „Bethanië". Woensdag 30 april, 8 uur precies: Feest avond in Amicitia van de Holtense Oranjevereniging met opvoering van het vrolijk spel door Holtens Toneel: „De ware Jacob". Woensdag 30 april, 7.30 uur: Oranje feestavond Chr. Oranjevereniging in Irene (zie adv.). Woensdag 30 april: Oranjefeest in het Sportdal (zie programma). Zaterdag 3 mei: Herdenking gevallenen bij het monument (zie alg. oproep). Maandag 5 mei (bevrijdingsdag), 7.30 u.: Uitvoering toneelvereniging O.C.H. in Amicitia, met toneelspel „Vier mannen en één meisje" (zie adv.). Maandag 5 meiReceptie C.J.M.V. (Dorp) (zie adv.). Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël. In beide diensten extra collecte voor de geestelijke arbeid in de N.O.-pol- der. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Col lecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de evangelisa tie in België. 'urgerlgke Geboren: Johanna, dv C. M. Kissing en C. Meijers, Dorpsstraat 58. Eg- bert, zv D. Bultman en A. Hijlarides, Holterberg 73. Egbert Gerrit Jan, zv G. H. Kruiskamp en A. Nekkers, Bor- keld 33. Jan Willem, zv H. Baltes en J. Krikkink, Espelo 68. Ondertrouwd: G. J. J. Dengerihk, 26 jr., Vaassen en H. Tiekink, 26 jr., Hol ten. Gehuwd: L. H. Bronsvoort, 24 jr. en G. B. Stevens, 16 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: E. Vorst van Enschede naar Look 19. A. H. Westerik v. En schede naar Pastoriestraat 47. J. Kolkman van Harderwijk naar Beuse berg 29. S. Algera van Weststelling werf naar salonwagen Oranjestraat. B. Homburg van Weststellingwerf naar Holterberg 25. T. de Jonge van' Al melo naar Boschkampsstraat 24. Vertrokken: G. G. Westerik van La- renseweg 1 naar Arnhem. H. Por tier van Holterberg 42 naar Zwoller- kerspel. H. Wansink van Look 28 n. Nijmegen. M. M. Verbeeten en gez. van Look 40 naar Canada. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: kinderwantje (blauw); 2 plastic schorten; portemonnaie met in houd; gebreide handschoen; bacosleu- tel; paar witte gymnastiekschoenen. Verloren: reserveband m. wiel; vaat je, inh. twee rubberschorten; bl. regen broek; bruine pet; rechter handschoen. Weggelopen: kleine bruine hond met groene halsband. verdwijnt door de nodige aanwijzingen kan geven. Don derdagmiddag werd reeds een oefening met dit toestel gehouden, waarbij van de ^rond af contact werd opgenomen met een vliegtuig van de vliegbasis Deelen, dat boven de Holterberg en omgeving cirkelde. De oefening verliep vlot en voL deed aan de gestelde eisen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1