Officiële opening garage „E.H.A.G." ZENUWRUST Onze voeding iPUftOL AGENDA Laatste herinnering Abonnementsgeld Ook Spierpijn] No. 16. Jaargang 10. ZATERDAG 19 APRIL 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEWS WEUWSBI in De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Ui,gave Nieuwsblad" Adv.-prijs1-15 m.m. (a contant)f2.~. Iedere Uitgave van de Stichting Holtent Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 834 Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer 0.07 De fa. T. Stokkers en Zn. gaat op donderdag 24 april a.s. haar nieuwe be drijf openen, beter bekend als Garage „E.H.A.G.". De officiële opening zal ge schieden door onze burgemeester, Mr. W. II. Enklaar, in tegenwoordigheid van naar verwacht wordt tal van be langstellenden, want de heren Stokkers zullen er prijs op stellen al hun klanten en bekenden bij deze plechtigheid aan wezig te zien, waarvoor een uitnodiging in dit blad is opgenomen. Op de plaats waar eens de schoen makerij van de heer II. J. Stokkers stond, lange tijd tevens telefoonkantoor, is thans een modern garagebedrijf verre zen, dat zo nodig ruimte biedt voor we! 25 personenauto's. Het is van de modernste gemakken voorzien, o.a. een doorsmeerkelder met doorsmeerinrichting, een z.g. oil-bar, enz. Hoewel de outillage misschien nog niet helemaal compleet is de hoge investe ringen maken dat niet allemaal gelijk tijdig mogelijk kunnen de klanten toch op de snelste wijze worden bediend. Naast de garage, op de plaats waar de oude werkplaats gevestigd was, is thans een aardige showroom verrezen, waarin behalve motorrijwielen, scooters en brommers ook personenauto's kunnen worden geëtalleerd. De rijwielen, waar van de verkoop en reparatie niet ver waarloosd zullen worden, krijgen een plaatsje in de oorspronkelijke winkel. De garage, welke ontworpen is door het architectenbureau L. C. van de Bo- venkamp en M. van Guilik, heeft een met het oog op de daarvoor geplaatste benzinepompen wat teruggetrokken front, waarin zich in het midden een kantoortje of kleine showruimte bevindt. Het bedrijf zelf heeft een inwendige op pervlakte van 15 bij 20 meter en kan, naar wij reeds zeiden, een groot aantal wagens bevatten. Een praktische licht- kap in het platte dak geeft het interieur een lichte toets, welke bij avond wordt gehandhaafd door een uitgebreide TL- verlichting. De verlichting van het Esso-tanksta- tion geeft het gebouw bij 'avond een op vallend aanzien, zodat de automobilist en motorist, die op zijn laatste liters rijdt, terstond de plaats ziet waar hij tanken kan. Met de bouw is het vorige jaar in de 'zomer begonnen. Ze heeft door de weers omstandigheden van deze winter wat langer geduurd dan verwacht werd, maar nu is het dan zover, dat het bedrijf officieel in gebruik kan worden genomen. De stichting van de nieuwe E.H.A.G. - garage, die waarschijnlijk spoedig haar vijfde lustrum tegemoet gaat, heeft wel lang op zich laten wachten, maar nu is er dan ook een prachtig bedrijf verre zen, waarmede men de heren Stokkers zeker kan gelukwensen. PLATTELANDSMEISJES DISCUSSIEERDEN OVER MAKE UP EN DE MODE In de maandagavond in hotel Holter- man onder leiding van de waarnemend presidente Mej. D. Lubbersen gehouden vergadering van de plaatselijke afdeling der Plattelandsmeisjes heeft Henk Riet berg, bestuurslid van „Jong Holten'', die onlangs een cursus als discussieleider volgde op de Volkshogeschool „Diepen- daal" gesproken over de mode. Voordat hij echter zijn causerie hield werd eerst met de talrijke opgekomen meisjes gediscussieerd over de wenselijk, heia van make up voor de plattelands- meisjes. Dat werd een aardig gesprek, waarbij men tot de slotsom kwam, dat het voor de toepassing van een make up wel enig verschil maakt uit welk millieu men komt, maar dat zij voor eenvoudi ge meisjes zeker niet is af te wijken, wanneer de make up, maar niet te over dadig is. Het aanzien van het meisje en haar persoonlijkheid wordt er door be vorderd, terwijl de make up het voor deel heeft, schoonheidsgebreken te ver bergen. De vraag, die Henk Rietberg daarna de orde stelde, „wat is mode eigenlijk?" bleek moeilijker te beantwoorden te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Andere vragen waren: „Is mode alleen een zaak voor meisjes en vrouwen of hebben man nen ar ook wat mee te maken". „Hangt zij samen met de tijd en de omstandighe. den waarin men leeft?" Heeft kleding te maken met het karakter en, welke ver schillende instellingen hebben mannen en vrouwen ten opzichte van hun kle ding? Het waren onderwerpen, die een leuke gedachtenwisseling opriep. De meisjes waren een en al oor toen de discussieleider zelf iets vertelde over de betekenis van de mode en er op wees, dat in 1955 in ons land 1150 confectiebe drijven werkten met 63.500 vaste werk krachten en een omzet van 910 millioen Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENU WTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. I gulden. In vroeger tijden was de mode vaak vaak een manier om te tonen tot welke stand of klasse men behoorde. Zo was b.v. in het Romeinse keizerrijk het dra gen van de purperrode tunica uitslui tend het voorrecht van de allerhoogste stand. In de Middeleeuwend tooiden de ridders zich met heldere kleuren en de z.g. derde stand ging in grauw linnen ge kleed. Hierdoor is de benaming het „grauw" ontstaan, welke nu alleen nog maar in ongunstige betekenis kennen. Tijdelijk karakter. Kenmerkend voor de mode is het tij delijke. Het is niet altijd aan te geven waardoor de mode verandert. Gezegd kan worden, dat de veranderingen samenhan gen met de veranderingen in de levens omstandigheden, gewoonten en opvattin gen. Henk Rietberg vertelde zijn gehoor over de Roccocotijd met haar vele uit bundige versieringen. Vergeleken bij vroegere tijden is er een snellere wisseling en dit hangt onge twijfeld samen met het hogere levens tempo. Sinde lange tijd is Parijs de stad van de mode al zijn er belangrijke concurre rende centra als het Italiaanse Florence, Londen en New York. Tal van namen als Fath en Dior passeerden de revue! Tenslotte werd uitvoerig stilgestaan bij de practische kant van de mode. De kle ding dient om ons lichaam te bedekken om ons te beschermen tegen de invloeden van het klimaat, en om ons te versieren. Over het algemeen zal bij de man het accent liggen op het beschermen en bij de vrouw op het „versieren". Belangrijk is, dat men zijn kleding kiest in overeenstemming met eigen per soonlijkheid en dat men zich zelf kri tisch bekijkt. Men moet niet klakkeloos een ander nadoen en verhoeden een con- fectie-mens te worden. Misschien denkt men, dat dit in een tijd waarin de con fectie meer en meer het maatwerk ver dringt niet te vermijden is, maar dat is dan een vergissing, want zelfs met con- fectie-kleding blijft het mogelijk een per soonlijk accent in de kleding te leggen. Er werd nog geruime tijd nageboomd over de besproken stof, waarna de dis cussieleider door mej. Willy Slijkhuis be dankt werd voor de prettige avond. MEJ. ROTTINK SPRAK VOOR DE CHR. PLATTELANDSVROUWEN. De leden van de Chr. Plattelandsvrou wenvereniging kwamen woensdagavond der vorige week in vergadering bijeen in het gebouw „Rehoboth". De presidente, mevrouw J. Rietberg van Lindenberg, opende de vergadering en liet zingen Psalm 25 2, waarna zij voorging in gebed. Daarna werd gele zen Psalm 65. Nadat door de secretaresse, mevrouw J. Wiggers-Aanstoot, de notulen van de vorige vergadering waren gelezen, heette de presidente allen welkom en wenste alle aanwezigen een goede avond. In het bijzonder werd welkom geheten de spreekster voor deze avond, mej. Rot- tink, die een inleiding hield over het on derwerp: „Onze voeding". Er zijn nog veel mensen, die niet vol doende op de hoogte zijn met de voe ding, zo begon de spreekster haar lezing. Doel van de voeding. Wij hebben voedsel nodig om ons li chaam op te bouwen en slijtage te her stellen, arbeidskracht en warmte te ge ven; te beschermen tegen nadelige in vloeden en de lichaamsprocessen goed te laten verlopen. Samenstelling van de voeding. Niet alle levensmiddelen hebben de zelfde waarde, Er zijn levensmiddelen, die ons veel arbeidskracht en warmte ge ven, maar weinig stoffen om het lichaam op te bouwen. Weer andere, die veel beschermende stoffen, maar daarentegen weinig warmte en arbeidskracht leve ren. Om een juiste keuze te vergemak kelijken, zijn de levensmiddelen in vijf groepen ingedeeld: Groep één. Het is gewenst, om bij iedere maaltijd melk .karnemelk of yoghurt of een ge recht, daarvan bereid, te geven. Melk, karnemelk en yoghurt behoren tot de meest volledige voedingsmiddelen. Zij be vatten èn bouwstoffen èn brandstoffen èn beschermende stoffen. Zij danken hun betekenis voor onzr voeding vooral aan hun rijkdom aan caicium-zouten, vita mine A en bepaalde B vitamines. Groep twee. Aardappelen, groenten en vruchten. Dagelijks behoren deze drie soorten le vensmiddelen in de voeding voor te ko men. Zij zijn in het bijzonder rijk aan beschermende stoffen, waaronder vita mine C. Afwisseling in de groentesoor ten is noodzakelijk. Groep drie. Kaas en vlees of vis of peulvruchten. Gebruik iedere dag kaas ên één of meer van de andere produkten. De levensmid delen uit deze groep zijn vooral rijk aan eiwitten, maar bevatten daarnaast niet onaanzienlijke hoeveelheden voedingszou- ten en vitamines. Het is niet mogelijk een goede voeding samen te stellen zon der kaas en vlees, vis, ei of peulvruchten. Groep vier. Boter, margarine en levertraan voor de jeugd en de a.s. moeders. De in vo rige groepen besproken levensmiddelen zijn vooral rijk aan bouwstoffen en be schermende stoffen. Boter en gevitami neerde margarine zijn rijk aan lichaams brandstoffen, maar bevatten bovendien beschermende stoffen. Groep vijf. Bruinbrood, roggebrood of havermout e.a. graanproducten. In één van onze maaltijden moet iedere dag iets van deze levensmiddelen voorkomen. Zij zijn niet alleen rijk aan brandstoffen, maar bevat ten bovendien nog beschermende stoffen. Deze komen in geringe hoeveelheden voor in zuiver wittebrood, aardappelmeel, bloem en andere bindmiddelen. Deze bindmiddelen kunnen wij, evenals wit brood, eventueel uit onze voeding mis sen. Bruinbrood, roggebrood, havermout en gort e.a. echter niet. De bereiding van de maaltijden. Bij de bereiding van de maaltijd is het belangrijk er op te letten dal vooral de groenten op de juiste wijze worden klaar gemaakt. De groenten mogen, nadat zij zijn gewassen, niet in het waswater blij ven staan, en moeten, als ze niet rauw gegeten worden, kort voor het gebruik in weinig water worden gekookt en dan niet langer dan nodig is om gaar te ma ken. De kooktijd van de meeste groente soorten bedraagt uur of korter. Het is niet goed, aardappelen en groenten warm te houden. Ook „na-eters" zullen in de regel vers gekookte groenten en aardappelen voorgezet moeten krijgen, aldus besloot mej. Rottink haar lezing. Daar het filmapparaat weigerde, be loofde mej. Rottink toch de film „Van tuin naar tafel" te zullen draaien op de a.s. kookcursus, die ze de volgende week zal geven. Zeer veel belangstelling be stond voor de a.s. kookcursus. Nadat de presidente de spreekster had dank gezegd voor haar boeiende lezing, GEEN KLEUTERBUREAU In verband met ziekte van de kinder arts zal er dinsdag a.s. geen kleuterbu reau worden gehouden in Rehoboth. MEIMARKT OP 24 APRIL De meimarkt valt dit jaar op donder dag 24 april. Naar verwacht wordt zal het weer een drukke markt worden, vooral wat de kramerijen betreft. Er hebben enkele kermisexploitanten inge schreven voor kleine kermisvermakelijk_ heden. j verdwijnt door RAADSVERGADERING De gemeenteraad komt donderdag 24 april a.s., des avonds 7.30 uur, in open bare vergadering bijeen voor de be handeling van de volgende agenda: 1. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 2. Voorstel tot verkoop van een stuk je grond aan de heer W. Rietberg, Boschkampsstraat 25, alhier. 3. Voorstel tot wijziging van de be groting 1958: a. extra-krediet t.b.v. aankoop ont wikkelingsmateriaal openbare kleuterschool; b. extra-krediet t.b.v. aankoop meu bilair openbare Uloschool we gens uitbreiding aantal leerlin gen; c. krediet t.b.v. voorzieningen wo ning Holterberg 24. 4. Voorstel tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gra- venhage. 5. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invorde ring van keur-, waag- en slacht huisrechten. 6. Voorstel tot het benoemen van de heer W. van Diepen tot schilder in vaste dienst. 7. Voorstel tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger in de commissie voor georganiseerd overleg wegens benoeming van de heer D. J. Wan- sink tot wethouder. 8. Voorstel tot vaststelling van een bizondere voorgevelrooilijn voor 'n gedeelte van de Oranjestraat, Kol- weg en Kerkstraat. 9. Voorstel tot verlenging van de ont ruimingstermijn van enkele onbe woonbaar verklaarde woningen. 10. Voorstel tot het onbewoonbaar ver klaren van de woning Look' 30. 11. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst tot zandlevering met de heer E. J. Vruggink te Rijssen. 12. Rondvraag. HAMFA.r handen ruw of schraal HAMFA.armiTub»95cti FILMAVOND BUNGALOWKAMP TWENHAARSVELD Vorige week vrijdagavond werden door de heer Kroon, hoofd van de School met de Bijbel alhier, films vertoond voor de bewoners van het bungalow- kamp Twenhaarsveld. Van de zijde der bewoners bestond hiervoor grote belangstelling. In zijn welkomstwoord zei de heer Kroon, dat hij zich goed kon voorstellen, dat vela gerepatriesrden nog onwennig stonden tegenover het Nederlandse klimaat en de Nederlandse samenleving. Hij sprak de hoop uit, dat de films naast ont spanning meerdere kennis over het vaderland zouden brengen en de ge dachte zou helpen levendig houden, dat hier toch heus de zon wel kon schijnen en er warme dagen konden zijn. Begonnen werd met een reportage van het Koninklijk bezoek aan de pro vincie Gelderland, waarna een prach tige kleurenfilm over ons land: „Land beneden de zeespiegel" geheten, 'werd vertoond, terwijl de film: „Kinderen van Nederland" een indruk gaf van de opvoeding en de hygiënische voorzie ningen, medische controle betreffende de Hollandse jeugd. De avond werd besloten met een film over het leven van Mozes. Het applaus na iedere film en aan het slot bewees, dat het gebodene zeer werd gewaardeerd en men in de toe komst gaarne een derdelijke avond zou willen bijwonen. werd als bestuurslid en penningmees- teresse gekozen mevrouw de Vries-van Dorp. Ook werd mevr. G. Otten-Stam dank gebracht voor het beheren van de penningen, hetwelk zij met veel liefde en trouw heeft gedaan. Na het gezamenlijk zingen van „Lof zij den Heer, den Almachtige Koning der ere" sloot mevr. de Vries-van Dorp deze zeer leerzame avond met dankgebed. Maandagmiddag 21 april, 15.45 uur, in gebouw „Rehoboth": Filmvoorstelling voor kinderen (zie adv.). 's Avonds om 8 uur: Vertoning van de prachtige film „Gouden Edelweisz" (zie adv.). Donderdag 24 april, 8 uur: Jaarverga dering van de Varkensfokvereniging „Holten e.o." in 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Donderdag 24 april, nam. 3 uur: Offi ciële opening garage E.H.A.G. van de Fa. T. Stokkers en Zn., door de bur gemeester (zie alv.). Donderdag 24 april, 7.45 uur, in gebouw „Rehoboth": Vergadering Chr. Plat telandsvrouwen. Spreker de heer J. Ch. Sterk. Vrijdag 25 april, 7.30 uur: Vergadering Plattelandsvrouwen afd. Espelo. Vrijdag 25 april: Afhalen kaarten voor feestavond Holtense Oranjevereniging van 95 uur bij de heer M. Bouwhuis. Zaterdag 26 april: Lompeninzameling in dorp en naaste omgeving ten bate van „H.M.V.". Zaterdag 26 april: Na afloop Overijssel- rit K.N.M.V. gezellig dansen in hotel G. Müller. Zaterdag 26 april, 7.30 uur Balavond Accordeonvereniging „D.S.V.", Bath- men, in Amicitia (zie adv.). Woensdag 30 april: Feestavond in Ami citia van de Holtense Oranjevereni ging met opvoering van het vrolijk spel door Holtens Toneel: „De ware Jacob" (zie adv.). Woensdag 30 april, 's avonds 7 uur: Grote taptoe door H.M.V. en drum band. Plaats van uitvoering zal nader bekend worden gemaakt. Woensdag 30 april, 8 uur: Oranjefeest avond Chr. Oranjevereniging in Irene. Maandag 5 mei (bevrijdingsdag), 7.30 u. Uitvoering toneelvereniging O.C.H. in Amicitia, met toneelspel „Vier mannen en één meisje". Abonnees op Holtens Nieuwsblad buiten de gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld (per halfjaar ƒ2.70 of voor het gehele jaar 5.40) te willen voldoen op giro rekening no. 875587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 26 april nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. PREDIKBEURTEN. Zondag 20 april 1958. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Addink. In beide diensten col lecte voor het jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor het jeugdwerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Generale Kas Evan gelisatie. BURGERLIJKE STAND. Geboren: jVnne, dv M. Tromop en H. Schuppert, Boschkampstraat 19. Jo hanna, d.v. A. Schuppert en I. Klein Vel- derman, Industriestraat 30. Ondertrouwd: G. J. Vincent, 26 j., en G. van den Berg, 21 j., beiden te Holten. BEVOLKING. IngekomenN. E. van Boven, van Delft naar Oranjestraat 39. E. Vorst, van Enschede naar Look 19. J. Kolkman, van Harderwijk naar Beuseberg 29. A. J. Westerik, van Enschede naar Pas toriestraat 47. P. K. Isaak en gez., van Berg en Terblijt naar Look 40. "Vertrokken: A. J. Wegstapel, van La- renseweg 28 naar Apeldoorn. E. H. Bech en gez., van Look 40 naar Onst- wedde. W. J. van de Hurk, van Oran jestraat 4 naar Utrecht. J. Muller en gez., van Holterberg 42 naar Oost- stellingwerf'. D. I. Kops, van Look 40 naar Naarden. J. A. Broekhuizen en gez., van Dorpsstraat 22 naar Harmeien. H. Oonk, van Schoolstraat 11 naar Arnhem. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 kinderwant; 1 kenteken plaat; 1 sierspeld je1 sierspeldje; 1 pr. gebr. herenwanten1 sjaal1 gebr. hand schoen. Verloren: 1 reservewiel van scooter; 1 gabardine regenjas 1 herensjaal; 1 zwarte regenbroek; 1 wollen herenvest. en rheumatische pttnen hftUweg met Ai.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1